Брой 11, 2015

Тема: ПРОЕКТИ

Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"


Петър СТАЙКОВ

Проект „Метроводител за незрящи“
Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г.

www.ngogrants.bg

В брой 12 на списание "Зари" от 2014 г. беше публикувана кратка бележка, която уведомяваше читателите, че е започнала работата по създаването на "Метроводител за незрящи". Сега, единадесет месеца по-късно с голямо задоволство искам да съобщя, че започнатото преди година вече е факт и първата част на метроводителя е при своите ползватели.
Начинанието "Метроводител за незрящи" беше реализирано от сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети" по проект № BG 05/994. Финансирането на разработката беше осигурено по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 г. В България тази програма оперативно се ръководи от фондация "Институт Отворено общество".
В процеса на работата по създаването на метроводителя взеха участие различни хора, които разработваха изходния модел на самите описания, набираха и обработваха първоначалната информация за всяка една от станциите, тестваха полуготовите и готовите продукти и на всеки етап от работата можеха да дадат и даваха ценни препоръки за подобряване на описанията. Тук е мястото да благодаря на всички, които с критика, препоръка, а понякога дори и с похвала допринесоха за благополучния завършек на работата.
Готовият продукт е всъщност само част първа от описанията на станциите на столичното метро. В него читателят ще намери вербалните описания на двадесет и трите метростанции по линия 1. Те са подредени последователно, не по азбучен ред, а по поредност на линията, като за изходна точка – станция № 1, сме приели да бъде метростанция "Обеля".
В другия край на линията, след метростанция "Младост 1", тя се разделя на два лъча и имаме не една, а две последни станции – "Летище София" и "Бизнес парк".
Основната цел, която си поставяхме при описанието на всяка станция, беше с въздействието на словото да предизвикаме създаването на някаква, колкото е възможно по-точна и по-лесно запаметяваща се пространствена представа за съответния обект.
Виждащият човек си създава такива представи просто като обхване обекта с един поглед или в по-трудния случай - като внимателно го разгледа и нареди една до друга отделните части, които той е обособил в съзнанието си като пространствени представи за този обект. Този процес при хората без зрение е много по-труден, защото вербалното описание е разположено от една страна във времето, а от друга то трябва да се направи в максимално възможната опростена последователност, за да може възприемащият го незрящ индивид да го разбере, след това или по-точно заедно с това да успее да си го представи, а накрая и да го запомни.
Разбираемо е, че изготвените от нас описания не могат напълно да компенсират липсата на зрение. Те обаче могат да подпомогнат незрящия човек, който притежава нормални умения за самостоятелно придвижване и ориентация в градско пространство, да се придвижи от влакчето до точно онзи изход, който му е необходим. В метроводителя за незрящи са дадени посоките и най-съществените характеристики на маршрутите. А вече на базата на тази информация всеки ползвател може да си изгради и своите персонални представи за съответната станция и прилежащите й околности. Ние се ограничаваме с това да дадем общите, така да се каже водещите настройки, а индивидуализираните, фините настройки всеки трябва сам да си ги доизработи.
Когато започвахме работата по този проект, се опитахме да намерим аналози на нашата идея в други страни. След обстойно търсене в различни чуждоезикови сайтове се оказа, че има много материали, посветени на този вид транспорт, но никъде не открихме адаптирано към потребностите на незрящите ползватели вербално описание. В този смисъл е редно с необходимата за случая скромност да кажем, че нашата разработка може да претендира за уникалност поне сред развитите европейски страни.
"Метроводител за незрящи" е достъпен на практика във всички информационни формати: на брайлов шрифт, на плоскопечатен шрифт, на диск в аудиоформат и във формата, който се ползва с помощта на речеви синтезатори.
Дигиталната версия на метроводителя може да се намери на сайта на сдружение "ЦПСИ - Приоритети" - www.labourforblind.bg, а на брайл, на зрящо и на аудиоформат книжката се намира в офиса на сдружението, в Национално читалище "Луи Брайл 1928", в СКИ "Витоша" и в рехабилитационния център в София на ул. "Цар Симеон" 110.
Сдружение "ЦПСИ - Приоритети" и екипът, работил по създаването на "Метроводител за незрящи", пожелават на всички пасажери удобно и безпроблемно пътуване със столичното метро.Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от "ЦПСИ - Приоритети" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

Назад

Всички статии на Брой 11, 2015

БЕЛЕЖКА
Един интересен факт
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Общо отчетно-изборно събрание на пълномощниците от РСО София
Една перспективна среща в Етрополе
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Велики Преслав
Пловдив
Троян
Видин
Добрич
Долни Дъбник
Велико Търново
ОБЩЕСТВО
Нова онлайн услуга за хора с нарушено зрение в НБУ
Достъпността не е прищявка
ПРОЕКТИ
Излезе първа част на "Метроводител за незрящи"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Облог
Архив на изданието
1 2 3 4 5