Брой 01, 2016

Тема: ОБЩЕСТВО

Меморандум за достъпност в Република България


Преамбюл

Всички подписали настоящия меморандум са водени от стремеж за реална и безусловна достъпност за хората в неравностойно положение в Република България -
архитектурна достъпност, транспортна достъпност, достъпност до услуги, достъпност до информация, достъпност до образование.
Документът е отворен и към него могат да се присъединяват всички, които изповядват общочовешките добродетели, включително и правото за достъпност на възрастните хора, на майките с малки деца, на хората с увреждания.
Достъпността не е прищявка. Достъпността е неоспоримо право и потребност за всяко човешко същество. Достъпността е за всеки човек, за да може да живее достойно.
Без достъпност никой не може да разгърне своя потенциал, чрез който би бил полезен както за себе си, така и за обществото.
Всички, които подкрепят меморандума, осъзнават ценността на всеки човешки индивид, независимо дали е в неравностойно положение, или не. Водещото е, че всеки човек, без изключение, при наличието на благоприятни условия би бил полезен както за себе си, така и за обществото.

Член 1
1. Всяка организация, институция и физическо лице могат да се присъединят към настоящия меморандум.
2. Всички подписали меморандума формират коалиция "Достъпност", чиято цел е осигуряване на реална и безусловна достъпност за възрастните хора, за майките с малки деца, за хората с увреждания, независимо дали имат опорно-двигателни, сензорни, ментални или други проблеми.
3. Коалиционните партньори се задължават да поддържат връзка помежду си и да обсъждат и предприемат общи действия за осъществяването на идеите, заложени в
настоящия меморандум.
4. Коалиция "Достъпност" ще работи до постигане на крайната цел с държавните институции, с общините, с НПО, с медиите и с всички, които осъзнават потребността за
равна достъпност за всички членове на нашето общество.

Член 2
1. Покани за присъединяване към меморандума се изпращат до различни държавни, общински, международни и други институции, включително медии, които са съпричастни към тази основна ценност за човека на третото хилядолетие, а именно достъпността.
2. Меморандумът се разпространява по всички възможни начини - чрез медиите, чрез социалните мрежи, на тематични конференции, семинари и други.
3. Периодично се организират публични събития, на които се изнасят информация и данни по въпросите за достъпността.

Член 3
1. Коалиция "Достъпност" с всички разрешени от закона начини работи за спазване на нормативната уредба, уреждаща благоприятния статут на хората в неравностойно
положение.
2. Коалицията настоява за спазване на Закона за устройство на територията и особено за изпълнението на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
3. Коалицията настоява за адекватното прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Българския парламент в началото на 2012 година.
4. Коалицията настоява за създаване на орган за оценяване на достъпността. Нито един архитектурен или транспортен обект да не бъде въвеждан в експлоатация, без да има оценка и да е получил санкция от оценителния орган за това, че е съобразен с нормите за достъпност.

Член 4
1. Коалицията работи за популяризиране на добрите международни практики по отношение на достъпността за хората в неравностойно положение и за тяхното адаптиране към българските условия.
2. Коалицията работи за популяризиране на действия, предприети от държавни, общински и други институции, за осигуряване на реална и безусловна достъпност.
3. Като превенция коалицията показва и разпространява примери за бутафорна и антидостъпност, които изобилстват в Република България, за да въздейства и ограничи "самодейността" в областта на достъпността, която трябва единствено и само да почива на утвърдените норми за достъпност.

Член 5
1. Присъединяването към настоящия меморандум се осъществява с писмена декларация със следния текст:

Декларация
от...,
представляващ...


Декларирам, в качеството ми на..., че се присъединявам към меморандума и ще работя за осъществяването на заложените в него идеи.

Дата... Подпис...

2. Декларациите се изпращат на електронна поща dostapnasreda@gmail.com.
3. Този меморандум влиза в сила от момента, когато е подписан от минимум 10 юридически лица и 20 физически лица.
4. Меморандумът не е обвързан със срок.
5. Меморандумът може да се изменя и допълва, при положение че повече от половината от подписалите го са съгласни с това.

София, 7 януари 2016 г.Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5