Брой 01, 2016

Тема: ОБЩЕСТВО

Меморандум за достъпност в Република България


Преамбюл

Всички подписали настоящия меморандум са водени от стремеж за реална и безусловна достъпност за хората в неравностойно положение в Република България -
архитектурна достъпност, транспортна достъпност, достъпност до услуги, достъпност до информация, достъпност до образование.
Документът е отворен и към него могат да се присъединяват всички, които изповядват общочовешките добродетели, включително и правото за достъпност на възрастните хора, на майките с малки деца, на хората с увреждания.
Достъпността не е прищявка. Достъпността е неоспоримо право и потребност за всяко човешко същество. Достъпността е за всеки човек, за да може да живее достойно.
Без достъпност никой не може да разгърне своя потенциал, чрез който би бил полезен както за себе си, така и за обществото.
Всички, които подкрепят меморандума, осъзнават ценността на всеки човешки индивид, независимо дали е в неравностойно положение, или не. Водещото е, че всеки човек, без изключение, при наличието на благоприятни условия би бил полезен както за себе си, така и за обществото.

Член 1
1. Всяка организация, институция и физическо лице могат да се присъединят към настоящия меморандум.
2. Всички подписали меморандума формират коалиция "Достъпност", чиято цел е осигуряване на реална и безусловна достъпност за възрастните хора, за майките с малки деца, за хората с увреждания, независимо дали имат опорно-двигателни, сензорни, ментални или други проблеми.
3. Коалиционните партньори се задължават да поддържат връзка помежду си и да обсъждат и предприемат общи действия за осъществяването на идеите, заложени в
настоящия меморандум.
4. Коалиция "Достъпност" ще работи до постигане на крайната цел с държавните институции, с общините, с НПО, с медиите и с всички, които осъзнават потребността за
равна достъпност за всички членове на нашето общество.

Член 2
1. Покани за присъединяване към меморандума се изпращат до различни държавни, общински, международни и други институции, включително медии, които са съпричастни към тази основна ценност за човека на третото хилядолетие, а именно достъпността.
2. Меморандумът се разпространява по всички възможни начини - чрез медиите, чрез социалните мрежи, на тематични конференции, семинари и други.
3. Периодично се организират публични събития, на които се изнасят информация и данни по въпросите за достъпността.

Член 3
1. Коалиция "Достъпност" с всички разрешени от закона начини работи за спазване на нормативната уредба, уреждаща благоприятния статут на хората в неравностойно
положение.
2. Коалицията настоява за спазване на Закона за устройство на територията и особено за изпълнението на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
3. Коалицията настоява за адекватното прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Българския парламент в началото на 2012 година.
4. Коалицията настоява за създаване на орган за оценяване на достъпността. Нито един архитектурен или транспортен обект да не бъде въвеждан в експлоатация, без да има оценка и да е получил санкция от оценителния орган за това, че е съобразен с нормите за достъпност.

Член 4
1. Коалицията работи за популяризиране на добрите международни практики по отношение на достъпността за хората в неравностойно положение и за тяхното адаптиране към българските условия.
2. Коалицията работи за популяризиране на действия, предприети от държавни, общински и други институции, за осигуряване на реална и безусловна достъпност.
3. Като превенция коалицията показва и разпространява примери за бутафорна и антидостъпност, които изобилстват в Република България, за да въздейства и ограничи "самодейността" в областта на достъпността, която трябва единствено и само да почива на утвърдените норми за достъпност.

Член 5
1. Присъединяването към настоящия меморандум се осъществява с писмена декларация със следния текст:

Декларация
от...,
представляващ...


Декларирам, в качеството ми на..., че се присъединявам към меморандума и ще работя за осъществяването на заложените в него идеи.

Дата... Подпис...

2. Декларациите се изпращат на електронна поща dostapnasreda@gmail.com.
3. Този меморандум влиза в сила от момента, когато е подписан от минимум 10 юридически лица и 20 физически лица.
4. Меморандумът не е обвързан със срок.
5. Меморандумът може да се изменя и допълва, при положение че повече от половината от подписалите го са съгласни с това.

София, 7 януари 2016 г.Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017