Брой 01, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор


През 2015 г. фондация "Хоризонти" навърши 20 години от своето учредяване. Ако разгърнем броевете на "Зари" и други издания на незрящите от този дълъг период, ще видим, че малката неправителствена организация е била инициатор и двигател на най-съществените постижения в сферата на информационните технологии за незрящи. Тя създаде първия компютърен център за зрително затруднени и електронна библиотека за научна и учебна литература. Организира първите специализирани курсове за компютърна грамотност. Инициира успешния проект за българска компютърна реч SpeechLab "Гергана".
Фондацията е реализирала над 30 проекта, насочени към решаване на различни проблеми на хората със зрителни увреждания в България. Днес, макар и на ръба на оцеляването, тя все пак си остава център за идеи и граждански инициативи.
Фондация "Хоризонти" за пореден път поставя въпроса за информационната достъпност и незрящите хора. Новият проект, озаглавен "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор", е насочен към тестване и пряко въздействие върху достъпността на сайтовете на институциите в България на централно и местно ниво.
По проекта вече е разработен един наръчник по уеб достъпност, в който са синтезирани основните стандарти и принципи за достъпен интернет. Представени са и основните нормативни актове, които в една или в друга степен уреждат правилата за достъпност в информационните и комуникационните технологии. Този наръчник ще може да се ползва от уеб специалисти, разработващи сайтове, от администратори и от възложители на поръчки за разработване на всякакви уеб платформи. Той може да бъде намерен на новия сайт на мрежата за уеб достъпност http://webaccess.horizonti.bg.
В сайта може да бъде намерен също и разработеният по проекта въпросник (чек лист) за тестване на сайтове.
Наръчникът и въпросникът са създадени от експертите по проекта Живко Томов - компютърен специалист, Негослав Събев - специалист по информационни технологии за незрящи, и доц. д-р Галина Богданова от Института по математика и информатика при БАН.
Пенка Христова – ръководител на проекта, каза:
"С помощта на незрящи доброволци, които в момента обучаваме, предстои да тестваме 100 публични сайта. Това са уеб сайтове на централните държавни органи - министерства и агенции, на местната власт - областни и общински сайтове. Търсим съмишленици. Всеки, който желае, от името на организацията, в която е активен, може да се включи в реализирането на идеята на нашия проект, може да стане член на мрежата по уеб достъпност. Мрежата е отворена за организациите на и за хората с увреждания. Нейното учредяване е през месец януари 2016 година. Като членове на мрежата активните граждани ще могат да акцентират върху проблемите в сферата на достъпността, ще имат възможност да представят своите идеи, както и пряко да се включват в процесите по подобряване на интернет средата".
За незрящите хора дистанционните електронни услуги са също толкова важни, колкото и достъпната информация в електронен формат. В момента много електронни услуги и формуляри в интернет са трудно достъпни. За да се възползва от тях, незрящият потребител може доста често да загуби прекалено много време и усилия и накрая дори да се откаже да ползва онлайн тази услуга. Едва ли има незрящ ползвател, който да не е имал проблеми при пазаруване по интернет, електронно банкиране, попълване на уеб формуляри… Колко време от живота си сме загубили, за да пробваме различни недостъпни уеб услуги и продукти из интернет пространството?
Дори и в България тенденциите вече са все повече електронни услуги и документи да се ползват и подават дистанционно. По този въпрос екипът по проекта е категоричен: "Този път не без нас! Ще следим, ще наблюдаваме, ще изискваме! Изразът уеб достъпност не бива да бъде само едно клише. Незрящите хора могат да бъдат напълно равнопоставени в интернет средата!".
Уважаеми читатели, това са основните акценти от новия проект на фондация "Хоризонти", това са идеите и намеренията на екипа по проекта, споделени с аудиторията на нашето списание.

Димитрина МИХАЙЛОВА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
1 2 3 4 5