Брой 01, 2016

Тема: ПРОЕКТИ

Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор


През 2015 г. фондация "Хоризонти" навърши 20 години от своето учредяване. Ако разгърнем броевете на "Зари" и други издания на незрящите от този дълъг период, ще видим, че малката неправителствена организация е била инициатор и двигател на най-съществените постижения в сферата на информационните технологии за незрящи. Тя създаде първия компютърен център за зрително затруднени и електронна библиотека за научна и учебна литература. Организира първите специализирани курсове за компютърна грамотност. Инициира успешния проект за българска компютърна реч SpeechLab "Гергана".
Фондацията е реализирала над 30 проекта, насочени към решаване на различни проблеми на хората със зрителни увреждания в България. Днес, макар и на ръба на оцеляването, тя все пак си остава център за идеи и граждански инициативи.
Фондация "Хоризонти" за пореден път поставя въпроса за информационната достъпност и незрящите хора. Новият проект, озаглавен "Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор", е насочен към тестване и пряко въздействие върху достъпността на сайтовете на институциите в България на централно и местно ниво.
По проекта вече е разработен един наръчник по уеб достъпност, в който са синтезирани основните стандарти и принципи за достъпен интернет. Представени са и основните нормативни актове, които в една или в друга степен уреждат правилата за достъпност в информационните и комуникационните технологии. Този наръчник ще може да се ползва от уеб специалисти, разработващи сайтове, от администратори и от възложители на поръчки за разработване на всякакви уеб платформи. Той може да бъде намерен на новия сайт на мрежата за уеб достъпност http://webaccess.horizonti.bg.
В сайта може да бъде намерен също и разработеният по проекта въпросник (чек лист) за тестване на сайтове.
Наръчникът и въпросникът са създадени от експертите по проекта Живко Томов - компютърен специалист, Негослав Събев - специалист по информационни технологии за незрящи, и доц. д-р Галина Богданова от Института по математика и информатика при БАН.
Пенка Христова – ръководител на проекта, каза:
"С помощта на незрящи доброволци, които в момента обучаваме, предстои да тестваме 100 публични сайта. Това са уеб сайтове на централните държавни органи - министерства и агенции, на местната власт - областни и общински сайтове. Търсим съмишленици. Всеки, който желае, от името на организацията, в която е активен, може да се включи в реализирането на идеята на нашия проект, може да стане член на мрежата по уеб достъпност. Мрежата е отворена за организациите на и за хората с увреждания. Нейното учредяване е през месец януари 2016 година. Като членове на мрежата активните граждани ще могат да акцентират върху проблемите в сферата на достъпността, ще имат възможност да представят своите идеи, както и пряко да се включват в процесите по подобряване на интернет средата".
За незрящите хора дистанционните електронни услуги са също толкова важни, колкото и достъпната информация в електронен формат. В момента много електронни услуги и формуляри в интернет са трудно достъпни. За да се възползва от тях, незрящият потребител може доста често да загуби прекалено много време и усилия и накрая дори да се откаже да ползва онлайн тази услуга. Едва ли има незрящ ползвател, който да не е имал проблеми при пазаруване по интернет, електронно банкиране, попълване на уеб формуляри… Колко време от живота си сме загубили, за да пробваме различни недостъпни уеб услуги и продукти из интернет пространството?
Дори и в България тенденциите вече са все повече електронни услуги и документи да се ползват и подават дистанционно. По този въпрос екипът по проекта е категоричен: "Този път не без нас! Ще следим, ще наблюдаваме, ще изискваме! Изразът уеб достъпност не бива да бъде само едно клише. Незрящите хора могат да бъдат напълно равнопоставени в интернет средата!".
Уважаеми читатели, това са основните акценти от новия проект на фондация "Хоризонти", това са идеите и намеренията на екипа по проекта, споделени с аудиторията на нашето списание.

Димитрина МИХАЙЛОВА

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от фондация "Хоризонти" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България."Назад

Всички статии на Брой 01, 2016

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Накратко
Списък на записаните нови заглавия през 2015 г.
Списък на възстановените заглавия през 2015 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Нов мандат - нов късмет!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Кърджали
Добрич
Асеновград
Плевен
ОБЩЕСТВО
Достъпността не е прищявка
Оповестен е Меморандум за достъпност в Република България
Меморандум за достъпност в Република България
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2015 г.
ПОКАНА
Юбилей
ПРОЕКТИ
Гражданска инициатива за уеб достъпност в публичния сектор
Диалог на тъмно
РАЗКАЗ
Помни, че аз те обичах!
ЮБИЛЕЙ
80 години професионален смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов"
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017