Брой 02, 2016

Тема: ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС

"Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността" или пореден опит за отнемане на права


В последните години отново се заговори за радикална промяна в системата на освидетелстване на хората с увреждания. В тази връзка поставянето на преден план на проблемите на медицинското освидетелстване и експертизирането на работоспособността беше и очаквано, и навременно. Министърът на труда и социалната политика инициира започването на работа по оценка на ситуацията и създаване на работещ модел за съвременно отношение към лицата от тази социална група. В дейността по тази проблематика бяха ангажирани специалисти от различни държавни институции.
Но дали беше случайно, или беше преднамерено това, че в нея не бяха включени представители на самите организации на и за хората с увреждания?
В началото на февруари 2016 г. г-н Ивайло Калфин представи пред обществеността резултатите от работата на неговите експерти. На организациите на хората с увреждания на практика не беше дадено почти никакво време да се запознаят, да обсъдят и критично да преценят плюсовете и минусите на тази концепция.
На 2 февруари на ръководствата на национално представителните организации на хората с увреждания бяха предоставени копия от документ с наименование „Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността“. На 9 февруари беше насрочено заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, на което те бяха поканени да изложат своите виждания по този документ.
В представените насоки се съдържат редица констатации, както и основните структури на един бъдещ модел за цялостна реорганизация на системата на медицинското освидетелстване и трудовото експертизиране на хората с увреждания.
За всички е ясно, че такава сложна материя не може да се разгледа за толкова кратко време, нещо повече тя не може да се обсъди от сравнително многобройната членска маса на тези организации. Самата концепция беше разработвана в продължение на повече от половин година и през това време никой не сметна за необходимо да се обърне за каквото и да било мнение към тези организации, а сега поискаха от тях те да изразят свое становище само в рамките на една седмица.
Първоначалната работа по концепцията при абсолютна информационна непрозрачност от една страна и голямото бързане за нейното окончателно приемане от друга не можеше да не събуди редица притеснения и основателни страхове сред хората с увреждания. Натрапва се впечатлението, че зад афишираните цели на насоките за подобряване на положението на хората с увреждания вероятно се крият други, може би противоположни на декларираните намерения – да се намалят правата и доходите на хората от тази социална група, а също така да се постигне не експертно, а административно регулиране на ежегодното нарастване на броя на хората с увреждания.
Всичко това принуди ръководителите на национално представителните организации да отреагират необичайно остро на направените предложения. На 5 февруари на тяхна среща те взеха решение да представят на заседанието на 9 февруари подписана от всички организации протестна декларация. Заедно с нея те внесоха за гласуване и следните две предложения за решение:

1. Да бъде създадена работна група на паритетен принцип, включваща представители на Министерството на труда и социалната политика и национално представителните организации на и за хора с увреждания. Тя трябва да усъвършенства предложения за обсъждане документ и да вземе предвид направените предложения от други неправителствени организации и заинтересовани институции.

2. Заместник министър-председателят и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин да внесе в Министерски съвет предложение за отмяна на сроковете, определени в Кодекса за социално осигуряване, за промени на законодателството в областта на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността до 30 юни 2016 година.

За огромно съжаление на участниците от национално представителните организации г-н Калфин по уважителни причини не взе участие в заседанието, поради което то беше председателствано от неговия заместник г-н Лазар Лазаров, който пък от своя страна отказа да подложи на гласуване направените от национално представителните организации на хората с увреждания предложения. След този отказ те демонстративно напуснаха заседанието.
На 15 февруари се състоя среща само на национално представителните организации на и за хората с увреждания, на която бе одобрено писмо до г-н Калфин. В писмото се настоява за спешно свикване на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания не по-късно от края на февруари, на което да се обсъди създалата се ситуация и да бъдат гласувани предложенията на национално представителните организации. Също така предстои изпращане на писма до посланиците на различни европейски страни в България, както и до структури на Европейския съюз.
От организациите няма да се изненадат, ако техните предложения бъдат отхвърлени, поради което те започват усилена подготовка за организиране на различни протестни действия, демонстрации, митинги и стачки. За оперативното ръководство на тези дейности е избран щаб, който трябва да подготви и ръководи бъдещите протести.
Организациите на и за хора с увреждания дават срок на Министерството на труда и социалната политика да приеме техните искания до 15 март, след което, ако това не се случи, ще започне провеждането на планираните протести.
Редакцията на списание "Зари" предлага на вниманието на читателите текста на писмото до министъра на труда и социалната политика г-н Ивайло Калфин и протестната декларация, която беше огласена на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и вече се разпространява на различни публични прояви в страната.

Димитрина МИХАЙЛОВА

ПИСМО

До заместник министър-председателя на Министерски съвет,
министър на труда и социалната политика
председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет
г-н Ивайло КалфинУважаеми г-н Калфин,

Ние, национално представителните организации на и за хора с увреждания, Ви молим за спешна среща в срок до 29.02.2016 година.
На нея трябва да обсъдим:

1. Протестната декларация на национално представителните организации на и за хора с увреждания, връчена на заместник-министъра на труда и социалната политика г-н Л. Лазаров на проведеното заседание на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания на 9 февруари 2015 година.

2. Създаване на работна група на паритетен принцип, включваща представители на министерството на труда и социалната политика и национално представителните организации на и за хора с увреждания. Тя трябва да разработи окончателния вариант на "Основните насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността", като вземе предвид и направените предложения от всички заинтересовани страни.

3. Внасяне на предложение в правителството за отмяна на сроковете, определени в Кодекса за социално осигуряване, за промени на законодателството в областта на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността до 30 юни 2016 година.

4. Отмяната от 01.01.2015 г. на второто изречение от чл.101, ал. 3а от КСО.

В дух на партньорство и конструктивизъм, които винаги сме проявявали, заявяваме готовността си да участваме при разработването на детайлен план за действие, в който да е заложен комплексен подход към проблемите на хората с увреждания. Той трябва да определи:

1. Принципите, които ще жалонират бъдещата политика в областта на експертизата на работоспособността.

2. Реалистичен времеви хоризонт и напрегнат график на налагащите се промени на нормативни актове.

В случай че не срещнем разбиране и желание за диалог, ние заявяваме, че:

* Предложените за обсъждане "Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността" в този си вид представляват негоден документ за бъдещи законодателни промени и ефективни политики за подобряване качеството на живот на хората с увреждания.

* Няма да позволим в бъдеще да бъдат отнемани права на хората с увреждания и съдбата им да бъде решавана на тъмно в кулоарите на властта без участието на техните лeгитимни представители.

* При отказ да работим заедно ще пристъпим към всички разрешени от закона протестни действия на територията на цялата страна.

* Ще запознаем посланиците на страните-членки на ЕС и Европейската комисия с провежданата политика за социално включване на хората със специфични възможности, противоречаща на утвърдени европейски стандарти и практики.

* Ще информираме Комитета за правата на хората с увреждания към ООН за:

- отказа на българското правителство да включи хората с увреждания в процеса на вземане на решения за политиката, гарантираща пълноценната им интеграция в обществото.

- нарушаването на чл. 1 и чл. 4 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Република България.

Уважаеми г-н Калфин, в очакване на Вашия отговор разчитаме на чувството Ви за социална справедливост, солидарност и отговорност.

***

До заместник министър-председателя на Министерски съвет,
министър на труда и социалната политика
председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет
г-н Ивайло Калфин


ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Уважаеми г-н Калфин,

Национално представителните организации на и за хора с увреждания, членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, категорично протестираме срещу налагащата се практика да бъдем изолирани от сложния процес на бъдещи промени в секторните политики за хората с увреждания. Това поведение на правителството е в дълбоко противоречие с духа и нормата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Република България. В преамбюла на този документ, буква "О", е записано: "Държавите – страни по настоящата конвенция считат, че на хората с увреждания трябва да бъде дадена възможност за активно участие в процеса на вземане на решения относно политиките и програмите, включително тези, които пряко ги засягат".
По данни на Европейската комисия и Европейския форум на инвалидите 80 милиона граждани на ЕС са с различен вид и степен на увреждане. Те представляват 15% от населението на общността. Време е правителството да спре спекулациите в публичното пространство, че хората с увреждания в нашата страна са необичайно много. По данни на НОИ към 30.09.2015 г. картината в цифри е:

* Брой на пенсионерите с водещи лични пенсии за инвалидност:
Инвалидност поради общо заболяване - 450 836.

* Пенсии, несвързани с трудова дейност:
Военна инвалидност - 2 787.
Социална пенсия за инвалидност, получавана като водеща - 48 427.
Социални пенсии за инвалидност, изплащани към друг вид пенсия - 445 481 (тази добавка представлява 25% от социално инвалидната пенсия и е в размер на 27-30 лв. След отпадането от 01.01.2015 г. на второто изречение от чл.101, ал. 3а от КСО през следващите три години всички лица със срочен ТЕЛК ще загубят това право, а те са 65-70% от всички хора с увреждания, включени в системата на НОИ).


* Пенсии фонд "Трудова злополука и професионална болест" - 9 333.

Правителството трябва да набере кураж и да изрече на глас "голата истина" - "Въпреки дълбоката криза в системата на здравеопазването и лошия стандарт на живот, учудващо е, че броят на хората с увреждания в България е под средните нива за европейските държави".
С предложените "Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността" се прави поредният опит за административно регулиране на броя на хората с увреждания в зависимост от финансовите възможности на НОИ. Предложеният материал за обсъждане на заседанието на 09.02.2016 г. на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания, изготвен без наши представители, предизвиква повече въпроси, отколкото предлага верни решения. Неговата висока абстрактност и непълнота не ни позволяват да се ориентираме в конкретиката на бъдещите политики. Голямото бързане буди основателна тревога, че се цели само отнемане на права, а не комплексното решаване на проблема за социалното включване на хората с увреждания.
С оглед големия обем на налагащата се дискусия нашето мнение е, че поставените срокове са крайно нереалистични и ще доведат до поредното влошаване на качеството на живот на хората с увреждания. Не е възможно до 30 юни 2016 г. да бъде разработена съществената промяна на значим обем нормативни актове и през следващата година да стартира нов тип политика в тази сфера.
Ние считаме, че "Основните насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността" трябва да дадат отговор на още много принципни въпроси, които впоследствие трябва да бъдат трансформирани в правни норми:
1. Как ще бъде извършвана медицинската експертиза за определяне на вида и степента на увреждането и по какъв начин ще се ограничат корупционните практики.
2. Отдавна категорично сме заявили, че органът за експертиза на работоспособността не трябва да бъде към НОИ поради явно наличие на конфликт на интереси, водещ до накърняване на основни човешки права. Според нас комисията към НОИ трябва да се произнася единствено и само за правото на получаване на пенсия.
3. Трябва да се изясни последващата роля на:
- Агенцията за социално подпомагане - процедурата по предоставяне на интеграционни добавки, медицински изделия и помощно-технически средства, средства за медицинска и социална рехабилитация, парични помощи и други.
- Агенцията по заетостта - тя трябва да:
* извършва специална анкета за оценка на остатъчната работоспособност на лицето с увреждане с цел намиране на работа,
* организира процеса на квалификация и преквалификация,
* да разполага с база данни на работодателите и да осъществи контакт с тях, да определи подходящите работни места за хора с увреждания, да съдейства за промяна на негативните нагласи към тях, да осигури средства за адаптиране на работното място, да предостави на работодателите информацията за облекченията, които ще ползват при назначаване на лица, нуждаещи се от подкрепа, и други.
- Агенцията за хората с увреждания - да продължи подкрепата за специализираните предприятия за хора с увреждания и да финансира проекти за достъпно работно място, започване на самостоятелен бизнес и други.
4. Трябва да бъдат ясно определени понятията "временна" и "трайна" неработоспособност, необходими за дейността на НОИ, и категорията "работоспособност на човек с увреждане", върху която може да се въздейства чрез серия от мерки, необходима за Агенцията по заетостта.
5. Как е възможно Комисията за експертиза на работоспособността само по документи да извърши правилна оценка на остатъчната функционалност на лицето с увреждане без личен контакт с него? Никой не може да отрече, че работоспособността е изключително индивидуална характеристика на личността и тя може да се променя в зависимост от различни фактори. Нейната оценка изисква комплексен подход, продължително наблюдение, тестване, експериментиране, мотивиране и многообразие от подкрепящи политики за хората с увреждания.
6. От посочения набор от документи, които трябва да бъдат представени пред Комисията за експертиза на работоспособността, оставаме с впечатление, че основният стремеж на предложената концепция е да бъдат отнемани права на вече работещи хора с придобити увреждания, което считаме за силно демотивиращо. Нямат отговор и въпросите:
- Каква ще бъде оценката на Комисията по експертиза на работоспособността за лица с увреждания без трудов стаж?
- Ще получава ли пенсия за инвалидност лице, което не може да изпълнява заеманата от него длъжност, но е пренасочено в същото предприятие на по-ниско квалифицирана работа с по малко възнаграждение?
- Ще получава ли пенсия лице, което напусне работа вследствие невъзможност да изпълнява служебните си задължения поради придобита инвалидност?
- Ще бъде ли отнета пенсията за инвалидност на лице, което е положило усилие да си намери работа след получаването на увреждането?
- Как ще се оценяват видът и степента на увреждане и експертизата на работоспособността на специфичната група - военноинвалидите?
- Как ще бъде направена оценката на децата след навършване на 16 години, когато имат право на работа, а по българското законодателство тяхното пълнолетие започва на 18 години?
- Как ще бъде:
- реализирана "Дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания 2011- 2020 г.", приета от правителството?
- Организирана квалификацията и преквалификацията на хората с увреждания при липсата на ефективно функционираща система от специализирани учебни заведения?
- Решен проблемът за достъпността на архитектурната и транспортната среда, който е в пряка връзка с условията за трудова реализация?
- Осигурена мотивацията на хората с увреждания да търсят работа, след като съществува възможността да им бъде отнета пенсията и практически доходите им няма да нараснат?

Предложеният за обсъждане документ на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания поражда още много въпроси. Те трябва да получат отговори чрез задълбочен диалог между правителството и национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Ние, национално представителните организации на и за хора с увреждания, използваме случая да изразим становище и по другите въпроси, поставени за разглеждане на заседанието на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания:
* Нашето становище по предложените от Министерството на здравеопазването промени в Закона за здравето е:
- В състава на предвидените органи не са включени представители на хората с увреждания. Ние считаме, че това е задължително и произтича от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. В Националния съвет по оценка на уврежданията и работоспособността към Министерски съвет по чл. 102 от проекта за промени в Закона за здравето трябва да бъдат включени представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания. Предложението ни кореспондира с чл. 86а от Закона за здравето, който регламентира че в Обществения съвет по правата на пациента към министъра на здравеопазването са включени представители от национално представителните организации на и за хора с увреждания.


Уважаеми г-н Калфин,

Ние, легитимните представители на повече от 150 хил. граждани с различен вид и степен на увреждане, признати за социален партньор на държавата, категорично считаме, че за пореден път се прави опит да се решават на парче тежките проблеми на тази социална група. Заявяваме, че подобен подход няма да доведе до пълноценната интеграция на хората в неравностойно положение в обществото и превръщането им в значим национален и обществен капитал, допринасящ за личностното си развитие и това на България. Обсъжданите "Основни насоки за усъвършенстване на експертизата на работоспособността" са с много тесен хоризонт и неясни цели. Прилагането им в този вид ще предизвика силно социално напрежение и ще ни принуди да използваме всички разрешени от закона форми на протест. Ние сме убедени, че само комплексният подход и активният диалог с национално представителните организации на и за хора с увреждания могат да осигурят верните решения. Декларираме, че организациите ни са за дълбоки промени във всички аспекти на политиката за хората с увреждания и сме готови да предлагаме решения в интерес на тях и обществото.
С цел намиране на полезните решения трябва спешно да бъде създадена работна група, в която да бъдат включени наши представители. Тя трябва да има за задача да формулира основните принципи на промените в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, съобразени с поставените от нас въпроси.Назад

Всички статии на Брой 02, 2016

14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА
Първо послание на свети апостол Павел до коринтяни
Легенди за свети Валентин и свети Трифон Зарезан
Стихове за любовта
ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
"Основни насоки за усъвършенстване експертизата на работоспособността" или пореден опит за отнемане на права
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ИНТЕРВЮ
Доверете се на нашите специалисти
МЪРФОЛОГИЯ
Главоблъсканици
ОБЩЕСТВО
Скритото мнозинство на незрящите безработни в Европа
ПРОЕКТИ
Диалог на тъмно във Варна
СПОРТ
Лична позиция
ССБ ИСТОРИИ
Човекът на Вълко Червенков
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8