Брой 03, 2016

Тема: ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС

Като че ли чуха нашия глас


За законодателната реформа и възобновяването на диалога

Във връзка с подготвяните от правителството реформи, свързани с кардинални изменения в експертизата на вида и степента на увреждане и на работоспособността на хората в неравностойно положение, в края на януари и началото на февруари ситуацията ескалира и възникна необходимостта от незабавна реакция и отговор от страна на национално представителните организации на и за хора с увреждания - членове на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания (НСИХУ) към Министерски съвет. Активен участник в предприетите действия бе Съюзът на слепите в България, представляван от председателя Васил Долапчиев.
След изпратената протестна декларация и няколкото срещи в МТСП, на които не бе постигнато договаряне, следващата стъпка, предприета от представителите на национално представителните организации (НПО) бе организирането на срещи с експрезидента и председател на партия АБВ Георги Първанов и заместник-омбудсмана на Република България Диана Ковачева.
В качеството си на силна политическа фигура и председател на партията, излъчила министъра на труда и социалната политика, Георги Първанов фокусира надеждите на хората с увреждания за положително влияние върху процеса на готвените социални реформи.
На срещата с него НПО на и за хора с увреждания бяха представлявани от председателя на ССБ Васил Долапчиев, председателя на Съюза на инвалидите в България Красимир Коцев и г-жа Веска Събева – заместник-председател на НСИХУ и председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия.
Очакванията на хората с увреждания от тази среща бяха г-н Първанов да повлияе и съдейства за активизиране на диалога със социалния министър Ивайло Калфин. В спешен порядък трябваше да бъдат отменени сроковете, които парламентът прие твърде прибързано, емоционално и дори малко безотговорно.
Разговорът с експрезидента се оказа много ползотворен. Представителите на хората в неравностойно положение са били изслушани с голямо внимание, като са предоставили всички документи по казуса, включително концепцията на МТСП, протестната декларация и становището на лекарите от ТЕЛК във връзка с предвижданата реформа, както и решение на Конституционния съд, постановяващо неправилността на отнемането на пенсии, придобити вследствие от осигурителен принос. На масата са били поставени всички възможни проблеми в цялото им многообразие, като изрично е било декларирано съгласието на НПО с необходимостта от реформи, но ако те бъдат извършвани след сериозна и задълбочена дискусия.
Като разумен срок за изработването на промените в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността национално представителните организации на и за хора с увреждания приемат края на следващата година и едва от 2018 година те биха могли да станат част от действащото българско законодателство.
Национално представителните организации на и за хора с увреждания ще настояват също и за възстановяване на отнетото право по чл. 101, ал. 3 от КСО за допълнителните 25 процента от социалната пенсия за новоосвидетелстваните лица и притежаващите срочно решение на ТЕЛК, което да бъде трансформирано като част от добавките за интеграция. Вероятно тази тема ще бъде дискутирана паралелно с пенсионната реформа.
В подобна атмосфера на ползотворен диалог премина и срещата с г-жа Диана Ковачева, на която присъстваха представители от 5 национално представителни организации на и за хора с увреждания, както и Хюсеин Исмаил в качеството му на ръководител на отдел за хората с увреждания към омбудсмана на Република България. Междувременно омбудсманът е и част от НСИХУ и участва във всички негови заседания.
В процеса на мобилизация на организациите на хората с увреждания за сериозен отпор на готвените промени участваха и всички структури на ССБ в страната. Председателите на РСО изразиха гражданската си позиция на несъгласие в проведени срещи с областните управители, народни представители, а също и в организирани пресконференции. В Шумен председателят Любомирка Лазарова се е срещнала с г-жа Мая Манолова - омбудсман на Република България, която е застанала твърдо зад позицията на хората в неравностойно положение. Към същата позиция се придържа и г-жа Диана Ковачева, която вече е запозната с проблема в дълбочина и е потвърдила пълната съпричастност на омбудсмана, както и намесата на институцията в рамките на правомощията, дадени й от закона.
Недоволството от страна на национално представителните организации бе предизвикано от първоначалното им невключване в дискусиите по набелязаните промени и поставянето им пред свършен факт, без да бъде изслушано становището им по този непосредствено засягащ ги въпрос.
Първоначално изготвеният от МТСП документ анализира текущото положение и изброява регламентиращите го нормативни документи, както и "огромния" пакет от права на хората с увреждания, без да бъде посочен комичният им финансов еквивалент, и едва в края си прави неясен опит за разяснение на функциите на комисията за експертиза на работоспособността. Именно тази липса на задълбоченост стана източник на огромно притеснение, тъй като предлаганата нова система е коренно различна от действащата досега. Единственият предвидим резултат от първоначалните предложения за промени би бил стотина хиляди души с увреждания да изгубят пенсиите си, което определено не би допринесло за положителния социален ефект. Сериозно бе и притеснението за ефективността на самата комисия. В нито една от европейските страни системата за класификация на функционалността, уврежданията и здравето - ICF, приета от Световната здравна организация през 2000 година, не се прилага в пълния й обем. Поради абстрактността и отчитането на множество фактори в нея, които количествено е трудно да бъдат претеглени, всяка европейска държава прилага системата в зависимост от собствените си социални политики. Именно това е правилната философия - на човека с увреждане да се гледа като на полезен човек с остатъчна функционалност, акцентирайки на работоспособността му, и по всякакъв начин и чрез различни подкрепящи политики той да бъде пълноценна част от обществото. България също би следвало да приеме и приложи само тези параметри от системата, съответстващи на реалните условия. Процесът е твърде сложен и решаването на проблема в рамките на 3 или 4 месеца би било невъзможно и неефективно както за държавата, така и за нейните граждани в неравностойно положение.
Благодарение на светкавичната реакция от страна на национално представителните организации, проведените срещи с ключови политически фигури и тяхната намеса в случващото се на 25 февруари се състоя дългоочакваната среща с министър Калфин и целият му екип – зам.-министрите Лазаров и Донев, както и експерти от дирекцията, отговаряща за социалното включване на хората с увреждания. Само по себе си това бе знак за сериозността и значението, които МТСП отдаде на тази среща. Позицията и аргументите на национално представителните организации бяха изложени от г-н Долапчиев, който, признавайки необходимостта от промяна, посочи недостатъците в начините на изготвянето й. По време на срещата, продължила повече от час, страните се придържаха към добрия тон и социалният министър показа разбирането си към сериозността на проблема и готовността си за диалог.
За първи път от 25 години хората с увреждания в България реагират толкова остро и тази реакция получава толкова силен обществен резонанс. В разговора с г-н Калфин представителите на НПО аргументирано изразиха позицията си относно изготвените от МТСП основни насоки за усъвършенстването на експертизата на работоспособността, както и становището си по този документ, който се нуждае от сериозно доработване. Диалогът протече без взаимни нападки. От страна на МТСП единствено активен в него беше самият министър Калфин. Обсъдени бяха множество детайли, свързани със законодателните промени. Представителите на хората в неравностойно положение споделиха огромната си тревога за сроковете, заложени в чл. 22, буква У от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2016 година, където в ал. 1 е поставен срок 30 април за изготвянето на концепция, а до 30 юни за извършване на нормативните промени и внасянето им в Парламента.
Оказа се, че министър Калфин още от самото начало е бил категорично против тези срокове, като изцяло е приел изложената позиция, че както национално представителните организации на хората с увреждания, така и за съжаление самото министерство към датата на срещата са нямали представа какъв ще е обхватът на реформата, а също и какъв ще е обемът на предстоящата работа по нея.
Социалният министър декларира готовността си за обществени дебати - при категоричното заявление от страна на национално представителните организации за необходимостта от промени, но с удължени срокове. Реално е концепцията да изкристализира в началото на есента в много по-голям обем и с по-висока степен на конкретика, за да може предварително в нея да бъдат разработени множеството житейски ситуации и хипотези и съответно, в рамките на две-три изречения, да бъдат регламентирани решенията по тях. От своя страна това би облекчило последващото изработване на законите.
В края на срещата министърът прие изцяло позицията на представителите на НПО, споделяйки напълно този подход и начин на работа, целящи от една страна запазване или добавяне на права на хората с увреждания, а от друга – достигането до тези права чрез една облекчена процедура. Целта е да се намери нужният баланс между интересите на гражданите и държавата, така че и двете страни да бъдат удовлетворени.
Като резултат от тази среща предстои създаването на работна група от представители на национално представителните организации на и за хора с увреждания, която трябва да извърши много сериозна по обем и съдържание работа. В процеса на тази работа неминуемо ще възникват множество спорни моменти, диаметрално противоположни гледни точки и конфликти, затова не е изключена вероятността за нови бъдещи протестни действия. При все това готовността на социалния министър и екипа му за изслушване, диалог и съвместно обсъждане е сериозна крачка напред към една мъдро изработена социална реформа.
Независимо от всичко, това е едва началото на началото на една дълга сага, в която ще се стараем да бъдем оптимисти и да виждаме чашата наполовина пълна, а не празна. Какъв ще бъде краят й ще зависи изцяло от работоспособността и настойчивостта на нашите организации, както и от мъдрия подход на управляващите. Промени предстоят - може би драстични, може би недотам. Окуражаващото в случая е, че след категоричното изразяване на гражданска позиция от страна на хората с увреждания техният глас беше чут и държавата, поне засега, прие аргументите им. Вярваме, че национално представителните организации на хората с увреждания вече няма да бъдат игнорирани, а напротив - ще бъдат активна част и важен партньор на правителството в изработването на бъдещи нормативни документи, отнасящи се пряко до решаването на проблемите на техните членове.
Засега разумът надделя. Това бе постигнато благодарение на настойчивостта и сериозния натиск от страна на гражданите в неравностойно положение и с много активното участие на ССБ - както на централно ниво, така и на всички негови структури в страната и техните председатели. В този смисъл Съюзът на слепите в България показа своята дееспособност и боеспособността си в защитата на интересите на невиждащите български граждани, които той отстоява в продължение на вече 95 години. Това е категорично доказателство за неговата жизненост и за необходимостта той да съществува и да се развива.

Марина ПЕТКОВА 

Назад

Всички статии на Брой 03, 2016

ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
Като че ли чуха нашия глас
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Горна Оряховица
Силистра
ЛЮБОПИТНО
Незрящи шофираха по писта за Формула 1
ОБЩЕСТВО
Как използвам сонар, за да се ориентирам в света
ОБЯВА
Конкурс
ПРЕМИЕРА
Предисловие
Подаръците на Владимир Желев
Розата
ПРОЕКТИ
Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания
СЪОБЩЕНИЕ
НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
"Toйота" прави устройство за навигация на незрящи хора
ЮБИЛЕИ
Предприятие "Успех" - Варна на 60 години
Владимир Желев - нима на 80?!
65 години Общ съюз на българските слепи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8