Брой 01, 2007

Тема: ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ

50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД


Петър Мишев, един от основателите на предприятието, си спомня, че електрическият ток в новото общежитие е пуснат чак на 1 август 1956 г., след като са заплатени дотогавашните задължения към доставчика с лични пари на Белобрадов и Иван Балтов. От 1 септември същата година е разкрит и работнически стол на етажа под общежитието. Отначало някои от неговите обитатели, поради недостиг на достатъчно места, са спели по двама на легло, а впоследствие в няколко стаи леглата са били на 2 етажа.


На 17-и ноември 1955 г. Бюрото на ЦС на ССБ провежда нарочно заседание, на което се решава разкриването и на производствено предприятие в Пловдив, като клон на ПП „УСПЕХ” – София. На това заседание е назначен за управител на клона, считано от 1 декември 1955 г., Христо Белобрадов. На същото заседание е одобрен и първият финансово-производствен план и щатното разписание на предприятието за стопанската 1956 г. По същото време община Пловдив решава да предаде на стартиращото предприятие кошничарския цех (с машините и инструментите) на промкомбинат „Шипка” и 3 етажа от сградата, находяща се на ул. „Абаджийска” 1, заедно с целия инвентар и покъщнината на бившото работническо общежитие „Сашо Димитров” (някогашния хотел „Борислав”). Пловдивското предприятие започва стопанската си дейност на 3-и януари 1956 г. с 28 производственици – 26 слепи и 2 глухонеми. Дотогава част от пловдивските слепи работят в кошничарския цех на промкомбинат „Шипка”. През първите 3 години е застъпено само кошничарско производство – изплитане на куха стъклария – дамаджани и буркани, а също така и канцеларски кошчета. Метларството е второто производство, което се разкрива през 1958 година.


За да подобрят условията за работа в предприятието, Районният съвет на ССБ, съвместно с администрацията на същото започват още в началото на 1958 г. подготовката за строеж на нови работни и складови помещения. Общината отпуска на РС на ССБ 6 хил. м² място, а впоследствие допълва същото с още 2 хил. и 600 м². Мястото е дадено безплатно за строеж и стопански двор. Това е днешният стар двор на „Успех”. Там през 1960 г. са завършени първите две типови етажни производствени помещения. От началото на 1960 г. се започва изпълнението на нова строителна програма – типово работно помещение, работнически стол, две складови помещения и сграда за администрацията. Още през 1959 г. община Пловдив с решение 117 от 27-и юни отрежда безплатен парцел от 22,394 хил. м² в кв. „Изгрев” за културно-битово строителство на ССБ.  На 10-ти май 1960 г. пловдивските слепи за първи път влизат в своя собствена сграда. Това е истински празник – тогавашни работници са казвали: „На 9-ти май падна Берлин, на 10-ти май падна „Капана” (квартал в Пловдив, където дотогава работят). След това се правят надстройки над едноетажните сгради. Подготвят се планове и проектно сметни документации за строеж на четириетажна основна производствена сграда, която се завършва в края на 1964 г. И през следващата година в нея започва да кипи трудова дейност. По този начин стопанският двор на предприятието е завършен. Започва строежът на културния дом със салон, сцена и репетиционна зала, читалня и библиотека. През 1966 г. е завършена четириетажната сграда на работническото общежитие с 99 легла. Построяват се 3 четириетажни блока с още 84 апартамента за семействата на работниците и служителите от предприятието. В края на 1970 г.  завършва строителството на сградата за детски ясли и градина.


Към 31 декември 1961 г. в предприятието работят 116 души. В него постепенно се разкриват нови производства – метларство, пасмантерийни изделия, пресукване на прежди, производство на багажни куфари, уплътняване на метални капачки за стъклени бутилки, производство на меки канцеларски папки. Откриват се и се обзавеждат с необходимите машини дърводелска и техническа работилници. Продължава строежа на производствени и складови помещения. През 1962 г. в предприятието са трудоустроени 145 слепи.


На 2-ри януари 1964 г. в Сливен се разкрива филиал на пловдивското предприятие. Това дава възможност на тамошните слепи да могат да работят, без да се отделят от семействата си. Завършва се надстройката на административната сграда и гаража. Усилено върви строежът и на културно-битовия комплекс, който се завършва през септември 1966 г. и от октомври същата година е вече обитаем.


През 1965 г. за директор на пловдивското предприятие е назначен Георги Даракчиев, който през следващото десетилетие показва своя голям мениджърски замах. През 1966 г. са трудоустроени 288 слепи работници. През 1967 г. се усвоява ново производство – монтаж на електроизолационни материали и нови модели луксозни куфари. Разширява се надомното производство на найлонови пазарски мрежи, за да се трудоустроят в него хора с нарушено зрение от прилежащия към предприятието регион. От 1969 г. се усвоява ново производство на куфари – тип луксозни, както и на кутии за пишещи машини, които са предназначени за износ.


В края на 1970 г. се завършва и предава за експлоатация сградата, предназначена за детския комбинат. В началото на юни 1971 г. в с. Богомилово – Старозагорско, е открит филиал на ПП ”Успех” – Пловдив. През 1972 г. в предприятието са включени нови производства: папки със специални машинки, твърди и меки тетрадки, ученически блокчета, куфари „Аташе”, куфари „Дълбоки” – изгладени без шев, и други. Създава се и вторият производствено-стопански двор с многоетажни производствена и административна сгради.


През 70-те и 80-те години ПП „Успех” – Пловдив се утвърждава като едно от водещите предприятия в стопанската система на ССБ. Години наред то е най-голямото по численост на персонала, обема на промишлената продукция и по производствени площи. В края на 1989 г. в него работят над 1300 души, а слепите му работници и служители, включително тези от надомното производство и от филиалите, почти доближават числото 700. През този период са трудоустроени всички желаещи да работят слепи хора от прилежащия регион, дава им се възможност да уредят живота си и да гарантират доста добри условия за съществуване на своите семейства. От 1975 директор на предприятието е Веска Вълчанова и с нейното име се свързват най-големите успехи на предприятието до 1989 година.


Обществено-икономическите промени след 1990 година, настъпилата стопанска стагнация, разгръщащата се пазарна икономика и ожесточената конкуренция променят изцяло условията за стопанска дейност на ССБ. В резултат на всичко това предприятието започва да отчита лоши финансови резултати и към 1-ви август 1999 г. задълженията към вътрешни и външни фирми възлизат на триста и тридесет милиона лева (триста и тридесет хиляди деноминирани лева). Това налага на ЦС на ССБ да вземе решение да прекрати производството в пловдивския клон. Считано от 3-и август 1999 г., с решение на Централния съвет на ССБ от 23 юли същата година всички производствени дейности са прекратени. За управител на клона е назначен Велик Атанасов, изявен спортист от недалечното минало, човек с голям организационен и управленски опит. 


След прекратяването на производствената дейност на пловдивския клон усилията са насочени към отдаване под наем на освободените производствени и складови помещения. В резултат на това, за по-малко от година, всички задължения към вътрешни и външни кредитори са погасени.


Извършват се редица текущи ремонти за поддържане и запазване на огромния сграден фонд. Засега около 90 % от сградите са дадени под аренда, която осигурява на дружеството месечно около 30 000 лв. Всички сгради се нуждаят от основен ремонт и постоянна поддръжка, за да съществуват по-дълго време. Нужно е целесъобразно и разумно да се управлява притежаваната собственост, тъй като това е богатство в ръцете ни за днес и за бъдещето. Управителят на дружеството полага специални грижи, за да снабди с нотариални актове имотите на ССБ в Пловдив и региона. В резултат на тези усилия с важните документи са вече снабдени земята и сградния фонд на стария стопански двор, земята и сградите в жилищния комплекс и земята и сградите на новия стопански двор. Предстои всеки момент да се осигурят с нотариални актове земята и сградите в околностите на село Дедево.


Към 31-ви октомври миналата година в дружеството работят 17 производственици и служители, от които 8 са с нарушено зрение. През последните две години управителят Велик Атанасов направи много, за да се реанимира в някаква степен производствената дейност на дружеството и възможността за трудоустрояването в него на хора с нарушено зрение. Възстанови се производството на меки канцеларски папки, в което на ротационен принцип се включиха десетки хора с нарушено зрение от Пловдив. Вярваме, че в близките месеци и години тези положителни тенденции ще бъдат затвърдени.


На 15-и декември в Дома на културата на дружеството се проведе тържество по случай юбилея, на което бяха наградени, лично от председателя на ССБ г-н Долапчиев с Медал за особени заслуги и Сребърна значка на ССБ основатели на дружеството, дългогодишни работници, служители и ръководители в него. Сред наградените са основателите Петър Мишев и Еленко Милицин, Мария Димитрова, Ана Демирева, Кольо Митев и Зарко Арабаджиев. Медал за особени заслуги получи почетният член на ССБ Веска Вълчанова, ръководила предприятието цели 15 години, в резултат на което то винаги е било сред най-добрите. Същия медал бе връчен и на сегашния управител Велик Атанасов, измъкнал дружеството от стагнацията и реанимирал неговата производствена дейност. Присъстващите получиха по една луксозна брошура, отразяваща с текст и фотоси по-важните мигове от половинвековния път на юбиляра и пиха по чаша червено вино за бъдещите негови успехи. Да се надяваме, че през новите десетилетия „Успех Комерс ССБ” ще има отново една по-добра съдба и слепите с допълнителни увреждания ще намират приложение на своята работоспособност в неговите производства.

Данчо ДАНЧЕВ и Ангел СОТИРОВ


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3