Брой 03, 2016

Тема: СЪОБЩЕНИЕ

НОС на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква І заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 26 - 27.05.2016 г. от 14 часа в Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани.

Заседанието да протече при следния дневен ред:

1. Избор на ръководство и помощни органи на ХVII Общо събрание на пълномощниците на ССБ.
2. Доклад на мандатната комисия.
3. Отчет за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 01.06.2011 г. - 30.04.2016 г.
4. Годишен отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2015 г.
5. Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 01.06.2011 г. - 30.04.2016 г.
6. Избор на председател на ССБ и председател на КС на ССБ.
7. Информация за дейността на търговските дружества на ССБ през 2015 г.
8. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив
9. Избор на членове на Управителния съвет на ССБ.
10. Избор на Контролен съвет на ССБ.
11. Приемане на бюджет на Съюза на слепите в България за 2016 г.
12. Приемане на програма за дейността на ССБ през периода 2016 - 2021 г.
13. Обсъждане на постъпили сигнали и жалби.Назад

Всички статии на Брой 03, 2016

ДЕЙНОСТ В НСИХУ КЪМ МС
Като че ли чуха нашия глас
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Горна Оряховица
Силистра
ЛЮБОПИТНО
Незрящи шофираха по писта за Формула 1
ОБЩЕСТВО
Как използвам сонар, за да се ориентирам в света
ОБЯВА
Конкурс
ПРЕМИЕРА
Предисловие
Подаръците на Владимир Желев
Розата
ПРОЕКТИ
Изнесената приемна - удачен способ за обслужване на хората със зрителни увреждания
СЪОБЩЕНИЕ
НОС на ССБ
ТЕХНОЛОГИИ
"Toйота" прави устройство за навигация на незрящи хора
ЮБИЛЕИ
Предприятие "Успех" - Варна на 60 години
Владимир Желев - нима на 80?!
65 години Общ съюз на българските слепи
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8