Брой 05, 2016

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В Управителния съвет на ССБ


На 26 април в рехабилитационна база "Поп Харитон" - Дряново Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе последното в рамките на своя мандат редовно заседание. То беше последно преди предстоящото първо заседание на ХVII-то Общо събрание на пълномощниците. Повечето от документите, които бяха разгледани и одобрени от членовете на УС, ще бъдат представени за дискутиране, обсъждане и приемане от най-висшия орган на ССБ - Общото събрание, което ще се състои на 26-27 май в хотел "Хоризонт" - гр. Обзор.
След изслушването и приемането на протокола от предходното заседание членовете на УС започнаха същинската си работа с разглеждане на докладна записка от управителя на холдинговото дружество Лъчезар Шекеров за дейността на предприятията в системата на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за 2015 година. При отчетен отрицателен финансов резултат от предходната година в размер на 283 хиляди лева, през 2015 г. загубата е намалена на 28 хил. лева. Могат да се отбележат и някои добри резултати и практики, случили се през миналата година, които вече очертават началото на тенденция - например в предприятието в София се наблюдава ръст в обемите на реализираната продукция.
По следващата точка членовете на УС обсъдиха отчета на управителния съвет за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2011 - май 2016 година. Разглеждането на този документ е включено в дневния ред на общото събрание.
От представените данни е видно, че през изтичащия вече петгодишен период са били проведени пет заседания на XVI-то Национално общо събрание на пълномощниците, на които са били обсъждани годишните резултати от дейността на организацията и търговските й дружества. Пълномощниците ежегодно приемаха и отчетите за дейността на Контролния съвет на Съюза на слепите в България. След задълбочени дискусии върховният орган утвърждаваше годишните бюджети и програмите за развитие на нашето сдружение.
През пролетта на 2015 година бяха проведени отчетно-изборните общи събрания на териториалните съюзни организации. Те протекоха при традиционно добра организация и при средна посещаемост от 35%.
В представените на събранията отчети на ръководствата на ТСО беше отбелязана разнообразната дейност на нашите структури за защитата на правата на хората със зрителни увреждания и тяхната интеграция в обществото. Повече от 75% от териториалните структури водят активен организационен живот. Общите събрания избраха новите председатели и управителните съвети на организациите.
През есента на миналата година се проведоха и регионалните отчетно-изборни събрания на пълномощниците. Управителните съвети на регионалните съюзни организации отчетоха своите постижения в развитието на социалните услуги, материалното подпомагане, осигуряването на помощни технически средства, подобряването на достъпността на архитектурната и транспортната среда, любителското творчество, спорта, туризма и други области на нашия организационен живот. Регионалните контролни съвети също отчетоха своята дейност. Избрани бяха новите председатели и съставите на управителните и контролните органи на регионалните организации на ССБ.
В отчета за дейността на ССБ през изтичащия петгодишен период със задоволство се констатира, че е положено началото на процес на кадрово обновяване на ръководните органи на второ и трето ниво на организационната структура. Процесът на включване на млади членове на организацията в ръководствата трябва да ускори своето темпо през предстоящия мандат. Това несъмнено ще се отрази положително на активността и капацитета на сдружението.
През изминалата година регионалните управителни съвети, Управителният съвет на Съюза на слепите в България и XVI-то Национално общо събрание на пълномощниците предприеха серия от мерки за оптимизиране на структурата на организацията. Отчитайки тенденцията на намаляване на числеността на сдружението, кадровия потенциал по места и други фактори, се извърши следната концентрация и реорганизация:
I. На регионално ниво
1. Сливане на регионалните организации в Кюстендил и Благоевград. Новосъздадената организация ще извършва дейността си на територията на двете области и ще бъде със седалище Благоевград.
2. Преместване на седалището на РСО Дряново в Габрово. Регионалната съюзна организация - Габрово ще извършва дейността си както и досега в областите Велико Търново, Ловеч и Габрово.
II. На териториално ниво се извършиха следните преструктурирания:
1. ТСО Сандански се вля в териториалните организации в Благоевград и Петрич.
2. ТСО Белозем в ТСО Раковски.
3. ТСО Хисар в ТСО Марица – Пловдив.
4. ТСО Долни чифлик в ТСО Варна 1.
5. ТСО Провадия в ТСО Девня.
6. ТСО "Успех" - Варна в териториалните организации Варна 1 и 2.
7. ТСО Попово в ТСО Търговище.
В настоящия момент структурата на Съюза на слепите в България включва 15 регионални организации, в които са включени 99 териториални.
В началото на отчетния период в Съюза на слепите в България са членували 16 370 лица със зрителни увреждания, от които:
а) с намалена работоспособност от 71 до 90% - 4 328;
б) с намалена работоспособност над 90% - 12 036;
в) зрящи - 6.
Числеността на организацията към 31.12.2015 г. е 13 860 лица със зрителни увреждания, от които:
а) с намалена работоспособност от 71 до 90% - 4 134;
в) с намалена работоспособност над 90% - 9 719;
в) зрящи - 7.
През отчетния период движението на членовете в организацията е както следва:
а) новоприети членове - 3 799;
б) Прекратили членството си - 1591;
в) Починали - 5 184.
Управителният съвет на ССБ нееднократно е обсъждал въпроса за причините за намаляването на броя на членовете на организацията. Като цяло след правените анализи се стига до извода, че в основата на този процес са заложени обективни причини, върху които ръководството на организацията не може да влияе. И така, след като през 2006 година организацията ни достига своята количествена кулминационна точка и наброява 19 248 членове, за период от десет години тя е намаляла с 5 380 човека.
През отчетния период Съюзът на слепите се финансира от приходи от наеми и продажба на активи, държавна субсидия, проекти, Националната програма за обучение и заетост, социални услуги, финансирани като делегирана държавна дейност, членски внос и други. Управителният съвет прие отчетния доклад за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2011 - май 2016 година и одобри представянето му на първото заседание на ХVII-то Общо събрание на пълномощниците.
По следващата точка членовете на УС разгледаха и обсъдиха проектобюджета за 2016 година. В хода на проведената дискусия се изясни, че заложените в него параметри почти не се различават от тези на бюджета за вече изтеклата бюджетна година. Бюджетът на ССБ за 2016 година бе приет с 11 гласа "за".
След това членовете на управителния съвет разгледаха, обсъдиха и приеха и финансовите отчети на ССБ и на холдинговото дружество за 2015 година.
Управителят на холдинговото дружество г-н Шекеров информира управителния съвет за състоянието на отдаваните под наем помещения. В неговото изложение се очертаха различните проблеми, които обикновено съпътстват дейностите по отдаване под наем на свободни площи и помещения. Като положителен факт беше отчетено, че на територията на предприятието във Варна всички неизползвани за дейността на предприятието площи са заети от наематели.
От друга страна продължава неблагоприятната тенденция на напускане на наематели, която съществува в предприятието в Пловдив. След сериозно обсъждане Управителният съвет на ССБ даде своето съгласие за проектиране и последващо изграждане върху налични свободни площи в "Успех Филтър" в София на помещения, които да се използват като складове и съответно да се отдават под наем на заинтересовани клиенти.
В рамките на следващата точка от дневния ред бяха изслушани управителите на почивните станции на Съюза на слепите. Те информираха членовете на УС за състоянието им. Успешно е приключен започнатият през есента на миналата година основен ремонт в рехабилитационна база "Релакс" - Шипковски минерални бани. Базата е напълно реновирана и е готова да посрещне своите гости.
Почивна станция "Хоризонт" в Обзор също е ремонтирана и нейният управител г-н Стоянов се надява, че капацитетът й ще бъде запълнен през целия летен сезон, като се има предвид, че тя винаги е една от първите откриващи сезона. Почивната ни база в Дряново засега разчита предимно на местни тържества, но също е в готовност и очаква своите посетители. След изслушване на управителите и задълбочена дискусия управителният съвет прие информацията за състоянието на почивните бази с 11 гласа "за".
Следващият много важен документ, върху който членовете на УС съсредоточиха своето внимание, бе проектът на Програма за дейността на ССБ 2016 - 2021 година. Приетата от управителния съвет програма ще бъде предоставена на вниманието на пълномощниците на общото събрание, на което тя ще бъде обсъдена, допълвана при наличието на добри предложения и приета като програма за действие на организацията през следващия петгодишен период.
По следващата точка управителния съвет разгледа предложение за осигуряване на финансиране на участието на представителен отбор на ССБ на първенство по шахмат за хора със зрителни увреждания, което ще се проведе в Полша. Въпреки съществуващите затруднения, като взе предвид, че шахматът е една от най-достъпните и много популярни игри сред незрящите в цял свят, управителният съвет реши да се намери възможност за финансиране на участието на нашите шахматисти на това първенство.
След това във връзка с навършване на кръгла годишнина бе удостоена със съюзното отличие "Сребърна значка" г-жа Христина Милкова Велева.
За значителен принос към развитието на Съюза на слепите в България управителният съвет реши да бъде удостоен с най-високото съюзно отличие – "Почетен член на ССБ", г-н Владимир Желев от Пловдив.
След това решение поради изчерпването на дневния ред заседанието на Управителния съвет на ССБ беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
Седма балканиада по шахмат за незрящи
Сърбите станаха първи
ДИСКУСИЯ
Опровержение относно "авторите на първия турнир по боулинг за хора с увредено зрение в България"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Варна
Силистра
Карнобат
ЛИТЕРАТУРА
Слънцето грее за всички
МАЛКО ИСТОРИЯ
Кошничарството беше за нас не само професия!!!
ПРОЕКТИ
Нов проект на фондация "Хоризонти"
ПЪТЕПИС
На Власинското езеро
ЮБИЛЕЙ
140 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета
Канада пази тайната на "Тих бял Дунав". Композиторът Иван Караджов бил войвода и учител
Архив на изданието
1 2 3 4 5