Брой 06-07, 2016

Тема: 95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ


Уважаеми членове на организацията,

Хилядолетното развитие на човешката цивилизация е изпълнено с борба за изграждане на едно по-справедливо и по-солидарно общество и със стремеж към по-добър живот. В този сложен процес хората със зрителни увреждания в Европа повече от две столетия търсят своето достойно място в обществото.
Преди 95 години малобройна група възпитаници на Държавния институт за слепи и съратници на идеята за подобряване на качеството на живот на хората без зрение в България създават Дружеството на българските слепи. Оттогава до днес мечтите и стремежите на нашите предшественици остават валидни и актуални.
Основните цели и задачи на Съюза на слепите в България в настоящия момент и в бъдеще са:
- Създаване на условия за добро образование и професионално обучение.
- Осигуряване на достъп до информация, архитектурна, транспортна и комуникационна среда.
- Развитие на социалните услуги и предоставянето на помощно-технически средства, компенсиращи зрителния дефицит.
- Развитие на подкрепяща държавна политика в областта на трудовата заетост на хората без зрение.
- Изява на членовете ни чрез художествено творчество и спорт.
- Промяна на обществените нагласи към хората с нарушено зрение и ограничаване на дискриминационните практики.
Всеки от нас може да се гордее с богатата история на нашата организация и многобройните и успехи в борбата за права и пълноценна интеграция на незрящите в обществото.
В развитието на Съюза на слепите в България отчетливо се открояват три периода.
Първият е от създаването на Дружеството на българските слепи до 1951 година. Тогава се поставят здравите основи на организираното движение на слепите и се изграждат структурите на сдружението на територията на цялата страна. В края на този период се извършва вливането на всички организации на и за хора със зрителни увреждания в обединения Съюз на слепите в България.
Вторият период започва в началото на петдесетте години на миналото столетие и приключва през 1990 година. Той се характеризира с изграждането и разширяването на мрежата от производствени предприятия "Успех", осигуряващи възможности за трудова реализация на хората с нарушено зрение. През този период Съюзът на слепите в България достига своята кулминационна точка на развитие. Успешно функционират единадесет специализирани предприятия с тридесет и четири филиала към тях. В Съюза на слепите в България и производствено-битовите комплекси, оборудвани с модерна за времето си техника, намират реализация 8 200 работници и служители, от които повече от 4 500 без зрение. Годишният обем произвеждана продукция варира от 130 до 150 милиона лева. Осъществено е мащабно коопериране с държавната промишленост. Марката "Успех" е гаранция за качество и се ползва с висок престиж на пазарите в страната и в чужбина. Практически на всички незрящи, желаещи да се реализират в обществото, е осигурена работа. През този период са изградени първата брайлова печатница, първото студио за запис на говорещи книги и списания и три почивни бази - на море и планина. Стават традиционни организираните изяви на членовете на сдружението в областта на художественото творчество, спорта и туризма. Защитени са широк кръг образователни, трудови, пенсионни, здравни, социални и друг вид права.
Последният период обхваща края на ХХ век до днес. Той ще остане в българската история с извършените дълбоки обществено-политически и икономически промени. В резултат на тях държавата драстично намалява публичните ресурси за социална политика и оттегля подкрепата си за специализираните предприятия за трудова заетост на хората с нарушено зрение. Вследствие на това започна процес на закриване на стопанската дейност на Съюза на слепите в България. Днес безработицата сред незрящите в икономически активна възраст надхвърля 90%. Липсва ефективна държавна и общинска политика за трудова реализация на хората без зрение. Голяма част от нашите членове живеят с доходи под линията на бедността и практически са изхвърлени в периферията на обществото без перспектива за достойно бъдеще.
Дискриминацията стана спътник на ежедневието на незрящите. Въпреки ограничените финансови ресурси, с които разполага Съюзът на слепите в България, през този период той успя да съхрани националния обхват на структурата на организацията. Сдружението ни реализира и постижения в областта на:
- Защитата на правата на незрящите – България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Започна процес на създаване на национално законодателство в различни области, съответстващо на европейските стандарти и добри практики за социално включване на хората с увреждания.
- Достъп до информация – изградени бяха нова брайлова печатница и модерно студио за запис на говорещи книги и списания. Разшири се гамата на предлаганите услуги в тази област.
- Осигуряване на помощно-технически средства – през изминалите пет години организацията ни осигури доставката на повече от 80 говорещи и тактилни артикули, които подпомагат членовете ни в бита и трудовата реализация. Те се предоставят на нуждаещите се при преференциални ценови условия или безвъзмездно.
- Художественото творчество и спортът разшириха своята география – повече от 350 наши членове системно се занимават с художествено слово, певческо, инструментално и танцово изкуство. За гарантиране на развитието на спорта създадохме спортни клубове, които впоследствие обединихме във Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания". Новите структури набират опит и започват да осигуряват допълнителен финансов ресурс за развитие на спортно-туристическата дейност сред хората без зрение.
- Почивните ни бази в Обзор, Дряново и Шипковски минерални бани бяха изцяло реновирани и днес предлагат много добри условия за отдих и възстановяване на физическото и психическото здраве на нашите членове.
Новоизбраното ръководство на Съюза на слепите в България от XVII Национално общо събрание на пълномощниците и целият ни актив през следващия период трябва да генерират иновативни идеи за развитие на сдружението и да го превърнат в модерна правозащитна неправителствена организация. Тя трябва да бъде полезна и атрактивна за членовете си. Наша неотменна задача остава да бъдем основен фактор при формирането на националната социална политика в областта на хората в неравностойно положение и активно да работим в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.
Днес ние се прекланяме пред делото на ветераните на организираното движение на слепите и изразяваме нашата дълбока почит и най-голяма благодарност. Уверяваме ги, че, независимо от обратите на времето, Съюзът на слепите в България се намира в сигурни ръце и ще продължи да се бори за реализирането на техните мечти.

Уважаеми членове на върховния и висшите органи на сдружението,
Уважаеми активисти,

Трябва да намерим сили и воля да преведем организацията ни през тези трудни времена. Необходимо е да ангажираме енергията и интелектуалния капацитет на всички членове, за да можем успешно да предадем щафетата на идните поколения.

Скъпи младежи и девойки, членове на организацията ни,

Пред вас е бъдещето! То ще бъде такова, каквото успеете да го сътворите. Това няма да стане с пасивност и безразличие. Желаната промяна може да се случи само ако сте заедно, ако бъдете борбени и активни при отстояването на вашите права. Трябва винаги да помните, че Съюзът на слепите в България е само инструмент, чрез който можете да реализирате надеждите си за по-достоен живот, останалото е във вашите сърца и вашите ръце!

Скъпи приятели,

Всичко, каквото кажем днес за нашата организация, ще бъде недостатъчно. С думи е невъзможно да изразим многообразието от дела на няколко поколения незрящи през 95-годишния път на организацията ни. Едно е сигурно - Съюзът на слепите в България е оставил незаличима следа в нашия живот и е изиграл голяма роля за личностното ни развитие. В името на бъдещето и общата ни кауза трябва заедно да положим усилия чрез диалог и разбирателство да продължим изграждането на националния авторитет на нашата организация.Назад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2