Брой 06-07, 2016

Тема: 95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


Димитрина МИХАЙЛОВА

На 26 и 27 май в почивната станция на Съюза на слепите хотел "Хоризонт" - гр. Обзор се проведе първото заседание на седемнадесетото Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ. На форума бяха поканени да присъстват и почетните членове на Съюза, както и някои ветерани от повече или по-малко далечното минало, и младежи - активисти в днешната работа на организацията. Присъствието на сравнително повече членове на ССБ на общото събрание на Съюза беше обусловено от това, че заедно с провеждането на заседанието на събранието беше предвидено да се проведе и честване на 95-годишнината от основаването на организацията. След приключването на деловата част на Общото събрание, вече в рамките на честването на годишнината, се проведе кръгла маса по актуални проблеми на защитата от дискриминация и осигуряването на достъп на незрящите до всички сфери на обществения живот, както и проблеми на трудовата реализация на незрящите. Като трета точка от тази дискусия беше поставен и въпросът "В какъв съюз желая да членувам?". Подобаващо за случая беше организиран и тържествен концерт с участието на изявени изпълнители от системата на ССБ.
Първото заседание на ХVII Общо събрание започна в предвиденото в програмата време.
От всичките редовно избрани 57 пълномощници на Общото събрание присъстваха 54. На мястото на тримата отсъстващи по уважителни причини присъстваха трима от резервните пълномощници.
И така, при кворум от 57 пълномощници заседанието избра необходимите помощни органи и утвърди обявения по-рано дневен ред.
Делегатите започнаха своята работа с отдаване на почит на починалите 5 184 съюзни членове през отчетния петгодишен период. След това беше изслушан докладът на мандатната комисия, която констатира, че събранието е напълно легитимно и може да започне своята работа.
По първа точка от дневния ред беше обсъден отчетът за дейността на Съюза на слепите през периода 01 юни 2011 г. - 30 април 2016 година.
Водещият заседанието г-н Борислав Лазаров прикани пълномощниците да изразят своите мнения и отношения по отчета.
Първа се престраши Веселина Стоилова от Варна, която поздрави делегатите от името на Асоциацията на невиждащите есперантисти в България. Приветствието си тя започна с обръщението "Здравейте, другари", като поясни, че това е хубава българска дума, употребена без задни мисли. От името на асоциацията тя поздрави Съюза за неговия 95-и юбилей с пожелание за "успешен път към светлината". Тя информира присъстващите за това, че седалището на асоциацията вече се намира във Варна. ССБ и асоциацията на есперантистите имат дългогодишно сътрудничество, в рамките на което вече в продължение на 31 години се издава на брайлов шрифт и се разпространява в повече от 20 страни есперантското списание "Есперанта файреро". Иван Янев изрази своето одобрение на отчета с думите: "От доклада лъха стабилност. В държавата станаха много нелицеприятни неща, които доведоха до много сериозни проблеми пред нашата организация. Докладът показва, че нашите ръководни органи са се справили с тяхното разрешаване". Препоръката на г-н Янев, както и на г-жа Стоилова, е да се работи повече с незрящите деца, които са в интегрирана форма на обучение. Освен това Иван Янев отправи благодарност към съюзното ръководство за подкрепата, която то е оказвало през целия отчетен период на спортната федерация на незрящите.
Йордан Младенов изрази своето безпокойство от непрекъснатото намаляване на броя на членовете на Съюза. Той предложи да се набере статистическа информация и на тая база да се направи анализ на причините за нежеланието на младите незрящи да членуват в организацията. Според г-н Младенов интеграцията на зрително увредените деца предполага съвсем различна от досегашната съюзна политика. Интегрираната форма на обучение е световна тенденция, от която ние не можем да останем встрани. Със съжаление можем да отбележим, че в специализираните училища за слепи над 70 процента от обучаващите се деца са с допълнителни увреждания.
Проф. доктор Владимир Радулов - почетен член на Съюза на слепите, благодари за поканата и за предоставената му възможност да сподели и своята гледна точка по някои проблеми, свързани с незрящите. Той изрази изключителната си удовлетвореност от това, че конфликтите, агресията и острите думи, които бяха характерни за старите съюзни конгреси, вече са останали в миналото на организацията. Професорът оценява това като едно голямо постижение на нашия съюз. Той даде висока оценка на отчета, програмата и структурата на Общото събрание и си позволи да предложи на присъстващите един по-различен поглед за бъдещото развитие на ССБ.
Владимир Радулов ангажира вниманието на събранието с проблема за отношението към хората с увредено зрение. "Не е необходимо само да благославяме и да славим държавата. Тя трябва да помага на хората от тази социална група, но би било добре нашата организация да насочва своето внимание и към взаимоотношенията си с другите структури на гражданското общество. В отчета правилно е казано, че Съюзът е основен правен защитник на незрящите. И това е така, и ще продължи да бъде така. Трябва да знаем, че няма по-авторитетна организация от Съюза на слепите. Може да има много дружества, асоциации и какво ли още не, но думата на Съюза на слепите тежи най-много и това трябва да се използва много рационално." В тази връзка проф. Радулов апелира към всички незрящи да се въздържаме от това да въвличаме ССБ в безсмислени спорове, а да пазим неговия авторитет, за да можем и занапред да разчитаме на него.
Като пример той посочи нуждата от по-активно включване на Съюза в процеса на създаването, въвеждането и използването на новите компютърни технологии. Той изрази увереността си, че Съюзът на слепите ще подпомогне разработката на нов български синтезатор за синтетична реч. "Това е крайно необходимо. В момента имаме синтезатор, но ние се нуждаем от нов, за да разширим своите възможности. Не е по силите само на една организация да направи това."
Професор Радулов се обърна и към ръководствата на регионалните организации, като ги призова да работят повече с медиите и да се стремят да ги отклоняват от стереотипното насаждане у хората на чувство за безпомощност, което действа много пагубно.
Владимир Радулов препоръча да се пазим от кампании, които вредят на рехабилитацията на незрящите. Той даде кратка информация за Международната класификация на функционалните увреждания – ICF. "Вече не може да се направи нито един нов закон, нито една наредба за ТЕЛК, без да се опрем на ICF. Това е методология, която се прилага вече в световен мащаб." И накрая г-н Радулов призова всички организации на и за слепи да си сътрудничат, а не да изпадат в излишни противоречия.
Председателят на Съюза Васил Долапчиев обясни, че през изминалата отчетно-изборна кампания съюзното ръководство на всички нива е положило големи усилия да се привлекат колкото е възможно повече млади хора. Той прикани поканените млади "доказани активисти на организацията" да се считат като участници в заседанието на Общото събрание и да вземат отношение по отчета за дейността на Съюза. От включените в дневния ред материали от изключителна важност са именно отчетът за дейността на Съюза и програмата за развитие, в която трябва да се очертае нашето бъдеще. А това означава да се очертае нашето бъдеще не само за следващите пет години, защото "Всяка програма за следващ мандат е стъпка към по-нататъшното развитие на организацията. Съюз на слепите е имало 95 години и ще продължи да го има и в бъдещето!". Личната молба на председателя бе всеки, който е в залата и има какво да каже, да го направи. По този начин ще могат да се концентрират усилията на всички и да се направи по-точен анализ на проблемите и перспективите. Председателят сподели своите впечатления от срещите си с млади съюзни членове. От тях е станало ясно, че те на практика не познават съюзната дейност и поради това не могат да осъзнаят и големия ресурс, който Съюзът носи в себе си. Дискусията по отчета има смисъл именно поради това, че част от съюзната политика, която трябва да се води в бъдеще, е заложена в отчетния доклад. Васил Долапчиев отбеляза, че докато не пречупим разпространеното сред мнозина от младите съюзни членове отношение към организацията, изразяващо се във въпроса "Какво ще получа?", няма как да вървим напред.
Георги Желев от Хасково е намерил начин да разчита на повече млади и работоспособни хора, като е регистрирал сдружение, в което се допуска да членуват и хора с трета група инвалидност по зрение. Той смята, че това е един от начините за увеличаване на членската маса на Съюза.
След това пълномощникът от Русе Стефан Пенчев направи предложение за прекратяване на изказванията по тази точка, тъй като до този момент няма нито едно изказване с критика по отчета, а останалите предложения се отнасят за програмата за бъдещото развитие на Съюза.
С гласуване пълномощниците приеха направеното от г-н Пенчев процедурно предложение и изказванията по тази точка бяха прекратени. След това беше гласувано и приемането на отчета за дейността на Съюза. Той бе приет с 57 гласа.
Работата на членовете на Общото събрание продължи с дискусия по годишния отчет по изпълнението на бюджета на Съюза на слепите в България през 2015 година.
Отчетът по тази точка показва изразходените вече средства и промяна по него не може да бъде направена.
Все пак в своето изказване г-н Георги Генов от Пловдив показа, че ръководството на Съюза е работило много упорито, законосъобразно и целесъобразно за изпълнение на поставените задачи. Според него по този проблем ръководството е постигнало максимална ефективност.
От отчета става ясно, че за помощно-технически средства са изразходени 111 хиляди лева, за говорещи и брайлови списания и книги - 424 хил. лв., за спортната федерация на хората със зрителни увреждания са изхарчени около 80 хил. лв. и тъй насетне. Средствата, покриващи специфичните нужди, са на стойност 700 хиляди лева. В отчета за изпълнението на бюджета прави впечатление разликата в процентно отношение на бюджета на различни регионални организации. При някои от тях изпълнението е 89 процента, а при други - 115. Тази разлика се получава от това, че някои от тях си набавят и допълнителни средства извън тези, които са им предвидени в идващото от ЦУ на ССБ финансиране.
Главният счетоводител на Съюза г-жа Роза Янчева разясни въпроса за прага на същественост по отношение на дълготрайните материални активи. Тя отбеляза, че този праг е много нисък, поради това че хората от нашата система много трудно са приемали факта, че могат да притежават някакви активи, които да не се водят на отчет. Г-жа Янчева поясни, че може да се помисли за завишаване на прага на същественост, като при това всички активи продължат да се водят на отчет. В края на краищата това е въпрос на счетоводна политика на организацията.
След изчерпването на този въпрос пълномощниците приеха финансовия отчет на Съюза с 54 гласа "за" и един "въздържал се" и преминаха към разглеждане на следващата точка – "Отчет на Контролният съвет на Съюза на слепите в България през периода 2011-2016 година. Както вече беше казано, право на изказвания пред пълномощниците на Общото събрание получиха и присъстващите на събранието гости. Като се възползва от това си право, г-н Ангел Сотиров изрази своето мнение, че е приятно впечатлен от работата на КС, който не е само декоративен, а е един добре работещ орган. Той прояви интерес към причините, предизвикали голямата разлика в направените проверки на различните регионални организации от страна на РКС, като посочи за пример това, че на РСО Кърджали са направени 70 проверки, а на пловдивската организация само 6.
Председателят на Контролния съвет на ССБ Емил Узунов отговори на зададения въпрос: "Всички статистически данни са поднесени изключително коректно. Това е видно от протоколите. Бъдещият КС трябва повече да наблегне на проверките и на пловдивската организация". Отчетът на КС бе подложен на гласуване и приет с 55 гласа.
Работата на най-висшия орган на Съюза на слепите продължи с точка 6 от дневния ред, а именно – "Избиране на председател на ССБ и избиране на председател на Контролния съвет на Съюза". След уточняването на процедурата водещият на заседанието Борислав Лазаров покани делегатите да издигат кандидатури за председател на Съюза на слепите. Атанас Иванов от Монтана издигна кандидатурата на досегашния председател Васил Долапчиев. Тодор Радев - регионален председател на организацията в Сливен подкрепи издигнатата кандидатура със сентенцията "Някой може да си помисли, че това не е идеалното предложение, но някой някъде беше казал, че има два вида идеални хора - едните са мъртви, а другите не са родени". Прочетено бе предложение от управителните съвети на регионалните организации в Сливен и в София, които също предлагаха за председател на Съюза да бъде избран г-н Долапчиев. Тяхното предложение беше аргументирано с това, че през изминалите трудни години за Съюза и неговите членове г-н Долапчиев е показал умение да ръководи организацията в условия на икономическа криза и борба за отстояване на правата на незрящите. През тези години той е натрупал опит, който ще бъде необходим на бъдещото съюзно ръководство, за да може да отговори на предстоящите трудни предизвикателства при опитите за орязване на социалните права на незрящите. Други предложения за председател на Съюза на слепите не бяха направени.
След това събранието премина към предложения за издигане на кандидатури за председател на Контролния съвет на ССБ. Пълномощниците от РСО - град Пловдив направиха предложение за председател на контролния съвет да бъде избран Емил Узунов, доказал се като отговорен и професионално подготвен при изпълняването на контролната дейност на Съюза. През изтеклия мандат КС е извършил над 50 проверки. Проверени са всички регионални организации, рехабилитационни бази и стопански структури, някои от тях неколкократно. Паралелно с осъществените проверки, г-н Узунов винаги е оказвал навременна методическа подкрепа на проверяваните обекти. Други кандидатури за председател на Контролния съвет на ССБ не бяха издигнати.
Пълномощниците на Общото събрание взеха решение управителният съвет да бъде от 11 членове, в това число е и председателят на Съюза.
Членовете на досегашния управителен съвет предложиха на събранието листа от 10 човека - Асен Алтънов, Донко Ангелов, Иван Янев, Борислав Лазаров, Велик Атанасов, Павлин Ангелов, Стефан Данчев, Дина Желева, Тодор Радев и Методи Андонов. От пълномощници в общото събрание постъпиха допълнителни предложения за Росица Иванова Маринова - регионален председател на РСО Русе, Шукран Исмаил, регионален председател на РСО Кърджали, и Петранка Стоянова - регионален председател на РСО Силистра. Други предложения за членове на управителния съвет не бяха направени.
Пълномощниците на седемнадесетото Общо събрание решиха Контролният съвет да бъде в състав от пет членове, като избраният пряко от събранието председател влиза по право и се включва в това число.
За членове на контролния съвет бяха издигнати кандидатурите на Иван Златков, Николай Йорданов, Иван Бакърджиев, Милчо Порожанов, Стойчо Димитров, Стефан Пенчев. С това пълномощниците изчерпиха процедурата по издигане на кандидатури за членове на висшите ръководни органи на Съюза и упражниха своето право на глас с тайно гласуване.
Докато комисията по избора беше ангажирана с преброяването на бюлетините, пълномощниците продължиха своята работа със следващата точка от дневния ред – "Информация за дейността на търговските дружества на Съюза за 2015 година". Водещ на това заседание беше г-н Стефан Данчев. С 50 гласа "за" информацията беше приета.
Следващата точка, с която седемнадесетото Общо събрание продължи своята работа, бе разглеждането на дейността на НЦРС - Пловдив. Дискусията по тази точка започна с много интересното изказване на Георги Минков - млад човек, възползвал се от предлаганите от рехабилитационния център в Пловдив услуги. Той припомни на участниците в Общото събрание, че "на предишните заседание се постави въпросът, че младите хора биха искали срещу своето членство в Съюза да получат нещо. Една мъдра притча казва, че ако искаш да нахраниш някого - можеш да му дадеш риба сега, но ако искаш да го осигуриш с прехрана и в бъдеще - дай му въдица и го научи да си лови рибата сам. Благодарение на услугите, предоставени от рехабилитационния център, аз успях да се ресоциализирам и реинтегрирам в обществото". Именно обученията, които той е преминал в Центъра, са най-ценното и най-полезното нещо, което е получил от Съюза на слепите. "Благодарение на тези курсове аз успях да намеря своята трудова реализация извън системата на Съюза. Очарован съм от работата на Центъра и смятам, че за младите хора това е най-полезното звено в Съюза. Моята препоръка е да се продължава по този начин, защото усвоявайки електронните технологии, ние можем да се реализираме на повече места, а не само да разчитаме на системата на ССБ. Можем да отидем на почивка и в други почивни бази, защото пак благодарение на обучението в Центъра сме станали достатъчно мобилни. Мисля, че за младите хора това е верният път."
Отношение по тази точка изрази Илияна Киркова - учител в Ресурсен център - Враца, реализирала се в нова професия благодарение на обучението в НЦРС. Тя изказа своята голяма благодарност за всичко онова, което служителите на Центъра правят за своите клиенти. Благодари за доброто сътрудничество и за възможността интегрираните ученици да могат след завършване на училище да наваксат някои свои пропуски.
Изказванията показаха, че това е една от най полезните дейности на Съюза и младите хора високо я оценяват.
В заключение по тази точка Общото събрание реши – "Приема информацията за дейността и финансовия отчет на НЦРС". Информацията бе приета с 49 гласа "за".
Впоследствие пълномощниците приеха и бюджета на ССБ за 2016 година.
След това те пристъпиха към обсъждане на втория по важност документ – "Програма за дейността на Съюза на слепите в България 2016 - 2021 година". Пълният текст на този документ читателите могат да прочетат на следващи страници в този брой. След като бъде приета, програмата ще остане отворена за нови предложения и ще подлежи на допълнения през целия петгодишен период.
По случай предстоящия стогодишен юбилей на Съюза на слепите в България, който ще се чества през 2021 година, Васил Долапчиев обясни, че за да може юбилеят да бъде отбелязан по наистина подобаващ начин, трябва подготовката за него да започне по-отрано. Необходимо е да се осигури ресурс, да се създаде нужната организация. Ето защо той предложи в програмата да се включи задължението управителният съвет да приеме програма за честване на стогодишния юбилей на Съюза на слепите още през третото тримесечие на 2020 година.
Предложение на Владимир Радулов бе да се направи дискусия на тема "Как да се подобри качеството на интегрираното (включващо) обучение на зрително затруднените ученици?".
Веселина Стоилова от РСО Варна предложи ССБ да инициира популяризираща кампания за успешно реализирани хора със зрителни увреждания.
Йордан Младенов от РСО София предложи да бъде направен анализ на причините за намаляване на членската маса и на тая база да бъдат набелязани мерки за издирване на нови съюзни членове. Второто му предложение беше да се направи анализ за подготовката и трудовата реализация на незрящите в трудоспособна възраст.
Иван Янев от РСО София предложи да бъде направен анализ на качеството на образованието на незрящите.
След обсъждане и дебатиране пълномощниците на седемнадесетото Общо събрание с 47 гласа "за" взеха следното решение – "Общото събрание приема проектопрограмата с направените предложения за периода юни 2016 - май 2021".
От доклада на Комисията по сигналите и жалбите пред Общото събрание стана ясно, че такива не са получени. Общото събрание прие протокола на комисията с 46 гласа "за".
Като последна точка от дневния ред на първото заседание на седемнадесетото Общо събрание бе изслушването на протокола на комисията по избора.
От представения от комисията протокол е видно следното:
- за председател на Съюза на слепите в България е избран Васил Трифонов Долапчиев с 54 гласа "за";
- за председател на Контролния съвет на ССБ е избран Емил Карамфилов Узунов - 56 гласа "за";
- членове на Управителния съвет на Съюза на слепите в България: Асен Алтънов - 53 гласа "за", Донко Ангелов - 52 гласа "за", Иван Янев - 54 гласа "за", Павлин Ангелов - 46 гласа "за", Велик Атанасов - 49 гласа "за", Дина Желева - 53 гласа "за", Методи Андонов - 38 гласа "за", Тодор Радев - 42 гласа "за", Стефан Данчев - 53 гласа "за", Борислав Лазаров - 53 гласа "за";
- членове на Контролния съвет на ССБ: Иван Славков - 54 гласа "за", Иван Бакърджиев - 53 гласа "за", Николай Йорданов - 50 гласа "за", Милчо Порожанов - 38 гласа "за".
С това дневният ред на първото заседание на седемнадесетото Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ бе изчерпен и то бе закрито.Назад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5