Брой 06-07, 2016

Тема: 95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година


I. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Съюзът на слепите в България трябва да продължи да бъде основният национален защитник на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания и да работи за подобряване на качеството на живота им чрез пълноценната им ресоциализация в обществото. Главните акценти в дейността ни в тази област да бъдат:
1. Участие с експерти в дейността на:
А) Националния съвет за интеграция на хората с увреждания към Министерски съвет.
Б) Работни групи за промени на националното законодателство в областта на хората със специфични възможности, синхронизиращи го с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
В) Комитетите за наблюдение на оперативните програми – "Развитие на човешките ресурси", "Добро управление", "Иновации и конкурентоспособност".
2. Участие в процеса и изработване на мониторинговия доклад за България за изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
3. Изграждане на ползотворни контакти с представители на държавната и общинската власт и създаване на лоби в тях с цел реализиране на политики за социално включване на хората без зрение.
4. Изработване на съвместни становища с национално представителните организации на и за хора с увреждания по:
А) предстоящото изработване на нови закони за интеграция на хората с увреждания, социално подпомагане, социални услуги и др.;
Б) секторните политики за:
- експертизите на вида и степента на увреждане и на работоспособността;
- реализацията на дългосрочната стратегия за заетост на хората с увреждания;
- достъпни образование, здравеопазване, архитектурна, транспортна, информационна среда;
- развитие на социалните услуги.
5. Участие на представители на РСО в местните обществени съвети за интеграция на хората с увреждания и допринасяне за развитието на ефективни общински социални политики.
6. Ограничаване и елиминиране на всякакъв вид дискриминация поради увреждане и отстояване на равнопоставеността в обществото.
7. Активно да работи с националните и местни медии за популяризиране на дейността на ССБ с цел промяна на отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания.
8. Периодично запознаване на членовете на ССБ с техните права и оказване на помощ при реализацията им. Провеждане на обучение на актива в тази област с цел предоставяне на необходимите консултации.
9. Редовно актуализиране на сайта на ССБ в частта национално законодателство, регламентиращо правата на хората с увреждания.

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КАДРОВА ПОЛИТИКА. ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Главната задача на ССБ през този период трябва да бъде плавната смяна на поколенията в ръководните ни еднолични и колективни органи. Бъдещата ни организационна политика трябва да отчита следните фактори:
А) тенденциите в числеността на сдружението;
Б) концентрацията на незрящи по общини и области;
В) възрастовите, образователните и половите показатели на членския състав;
Г) оптимизиране на структурата на ССБ.

На този фон основните ни задачи са:

1. УС на ССБ и РУС да приемат програми за отбелязване на 95-годишния юбилей на организацията ни.
2. Да се осигурят подходящи условия и финансов ресурс за организиране на заседанията на:
А) XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ;
Б) Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ;
В) регионалните събрания на пълномощниците и териториалните общи събрания;
Г) управителните и контролните органи на регионалните и териториалните организации.
3. УС на ССБ да разработи модел за системно активно издирване и работа с потенциални членове на Сдружението, който да бъде финансово и технически обезпечен през мандата. Да се проведе обучение на председателите на РСО и ТСО за работа с потенциалните членове.
4. Клубовете за интеграция на хора със зрителни увреждания, функциониращи в страната, да продължат да се утвърждават като центрове за:
А) предлагане на социални и административно правни услуги;
Б) контакти и обмен на информация между членовете;
В) творчески и спортни изяви, провеждане на лекции и семинари;
Г) чествания на национални и регионални празници, събития от историята на организацията и други.
5. Отчитайки интересите на членовете на организацията, да се търсят нови форми за съюзен живот и да се повишава качеството на традиционните дейности. Да се обменя положителният опит между структурите на ССБ.
6. Да продължи ежегодното събиране на статистическа информация за членовете на организацията, която след анализ да послужи за повишаване на ефективността на провежданата политика.
7. Периодично организиране на семинари за подготовка на кадрите и участие в курсове, организирани от лицензирани фирми за обучение.
8. С цел повишаване на активността на сдружението и кадровия му потенциал председателят на ССБ да провежда редовно срещи за обсъждане на политиката на ССБ в областта на интеграцията на хората без зрение с:
А) регионалните и териториалните ръководни органи;
Б) актива и членовете на сдружението;
В) младежи до 35-годишна възраст.
9. РСО и ТСО активно да работят с младежите, членуващи в организацията, и да подкрепят техни инициативи, допринасящи за личностното им развитие и включването им в дейността на ССБ.
10. Системна актуализация на вътрешносъюзните нормативни документи и разпространяването им сред актива на ССБ.
11. Редовно актуализиране на сайта на ССБ в частта за вътрешносъюзните нормативни документи.
12. С цел популяризиране дейността на ССБ да бъдат отпечатани:
А) брошура "Когато сте с хора без зрение";
Б) дипляна "Дейност и структури";
В) каталог на помощно-технически средства;
Г) брошура "Правила за достъпност на архитектурната среда за незрящи".
13. Оказване на финансова подкрепа на членове на ССБ, работещи в областта на науката или писатели, за издаване на техни трудове или произведения.

ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

Съюзът на слепите в България в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив трябва да развива всички форми на социална рехабилитация за хора със зрителни увреждания, допринасящи за придобиване на умения за независим живот.

Ние планираме да:

1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи, в градовете София, Габрово, Перник и Русе.
2. С цел утвърждаване на сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания ССБ да продължи да участва в обявени от общините конкурси за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.
3. При възможност организацията ни да предоставя подходяща материална база за дейността на новоизграждащите се центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
4. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания и да съдействат за осигуряване на потребители, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.
5. ССБ и Националният център за рехабилитация на слепи - Пловдив да:
А) отбележат по подобаващ начин 50-годишния юбилей на Националния център за рехабилитация на слепи – Пловдив;
Б) информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него;
В) оказват подкрепа на децата в интегрирана форма на обучение;
Г) организират семинари за обучение на кадрите, работещи в центровете за социална рехабилитация и интеграция.
6. Съюзът на слепите в България системно да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства и да поддържа необходимата информация за тях в сайта на организацията. Сдружението да осигурява финансов ресурс от бюджета си и дарители за безвъзмездно или при облекчени условия предоставяне на помощно-технически средства на членовете на организацията.
7. Да продължи дейността за подобряване на достъпността на архитектурната и транспортната среда. Комисии от съюзни членове, притежаващи необходимата експертиза, периодично да извършват оглед и оценка на населените места и да съставят протоколи за наличните бариери. Председателите на регионалните и териториалните съюзни организации да провеждат срещи с кметове, главни архитекти, общински съветници, дирекциите "Устройство на територията" и други с цел акцентиране на вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение и за ефективно прилагане за изпълнение на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, чл. 9 от Конвенцията за правата на хората с увреждания на ООН и транспортните регламенти на Европейския съюз.
8. Да бъдат проведени срещи с ръководствата на търговските вериги в страната с цел организиране на обучение на персонала за подпомагане на незрящи при пазаруване.

IV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Списание "Зари" като печатен орган на ССБ да продължи да бъде основен източник за информация на членовете ни за дейността на сдружението в областта на защитата на правата на хората без зрение и за съюзния организационен живот. То трябва да бъде трибуна за изразяване на позиции по политиката на ССБ и основните проблеми на незрящите. На неговите страници да намират изява таланти в областта на поезията и прозата. Да продължи поддръжката на списание Зари.
2. За гарантиране правото на достъп до информация на членовете на сдружението да бъдат издавани традиционните:
а) брайловите списания:
"Зари",
"Кръгозор",
"Спортен преглед",
"Вариант",
"Женски свят",
"Минерва",
"Светулка";
б) говорещи книги – средно годишно новозаписаните заглавия да са 120-140, а възстановените книги от Златния фонд - 150-170;
в) говорещите списания:
"Зари",
"Съвременност",
"Знание",
"Литературен калейдоскоп",
"Домашен съветник",
"Наблюдател"
"Булгаро есперантисто".
3. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайлови издания на говорещи книги и списания за личната библиотека.
4. В сайта на ССБ да се поддържа каталогът на говорещите книги.
5. По повод Деня на белия бастун - 15 октомври, 13 ноември - Световния ден на слепите, и 3 декември - Световен ден на хората с увреждания, да се организират пресконференции, концерти, спортни състезания, конкурси за писане и четене на брайл, срещи с представители на институции и други с цел популяризиране на възможностите на хората със зрителни увреждания и представяне на техните проблеми.
6. Създадената работна група за оценка на достъпността на сайтовете на институциите да продължи своята работа по тяхната оценка. При констатиране на несъответствие със Закона за електронно управление и Наредбата за електронни административни услуги от 2008 г. председателят на комисията да установява контакт с експерти на учреждението с цел отстраняване на допуснатите слабости.
7. Да се полагат системно усилия за привличането на млади членове в художествено-творческата дейност на организацията. Регионалните организации, в които няма развита такава дейност, да обсъдят с управителните съвети и актива възможностите за създаването на певчески, инструментални и други състави.
8. Да се организират участия на действащите художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в регионални и национални фестивали, певчески конкурси и събори и други.
9. РСО да организира спортни състезания между членовете си по практикувани в организацията спортове. Те трябва да положат усилия да осигурят финансиране от общините за провеждане на турнири с участието на отбори от други региони.
10. Организацията да продължи да подкрепя спортните клубове и федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността им. ССБ да разработва проекти за реализиране на спортни мероприятия и да оказва експертна помощ на спортните клубове и федерацията при кандидатстването по програми. Сдружението с целия си кадрови и организационен ресурс да оказва съдействие при организирането на спортни състезания и участието в международни първенства.
11. ССБ и федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" да осъществяват системна координация на своите действия и съвместно да планират годишните спортни календари.
12. Да се организират туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически забележителности, културни паметници и други.
13. Да продължи безвъзмездното разпространяване на софтуерния продукт и обучението на членове на ССБ за работа с българоговорещия синтезатор в Windows среда.

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Ръководството на ССБ и РСО системно да разпространяват сред членовете на организацията информация за действащи програми, осигуряващи заетост на хора с увреждания, финансирани от:
А) Агенцията за хората с увреждания;
Б) Агенцията по заетостта и нейните структури в страната.
Да бъде оказвана подкрепа при намиране на работодатели и изготвяне на проекти.
2. Да се разширят контактите с работодатели, желаещи да наемат хора със зрителни увреждания. Председателите на РСО да ги запознават с действащите програми на Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта.
3. Ръководството на ССБ, регионалните и териториалните му структури системно да запознават членовете на организацията с нормативните документи, уреждащи правата им.
4. Регионалните организации да търсят възможности за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.
5. ССБ да сключи договор с Агенцията за хората с увреждания за осигуряване на средства за изплащане на целева помощ за придружител на лицата с намалена работоспособност над 90% вследствие увреждане на зрението. Регионалните и териториалните организации да организират процеса по набиране на молби, декларации и служебни бележки и изплащане на средствата на правоимащите.
6. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията в почивните бази на ССБ и ползване на правото им за балнеолечение и рехабилитация, съгласно Закона за социално подпомагане и правилника за неговото прилагане.
7. Организацията да оказва съдействие на своите членове за:
А) ползване на услугите на социалния патронаж;
Б) осигуряване на личен или социален асистент, домашен помощник и др.;
В) ползване на офталмологични или друг вид медицински услуги;
Г) настаняване в старчески домове.

VI. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да разшири партньорството с национално представителните организации на и за хора с увреждания и други НПО, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности. Организацията да полага усилия за реализиране на съвместни проекти и обмен на информация за добри практики. Сдружението ни да се включва при организирането на събития, насърчаващи защитата на човешките права, протестни акции, антидискриминационни кампании, дискусионни кръгли маси, семинари и други.
2. ССБ да продължи изграждането на двустранни партньорски взаимоотношения с национални организации на слепи от региона и да работи за издигане на ролята на Балканския консултативен комитет като инструмент за отстояване на интересите на организациите в Югоизточна Европа.
3. Представители на ССБ да участват в:
А) Генералните асамблеи на Европейския и Световния съюз на слепите;
Б) комисиите към Борда на Европейския съюз на слепите;
В) интернет мрежите към Европейския съюз на слепите за обмен на информация за правата на хората със зрителни увреждания и добри практики.
Г) международни конференции и семинари по въпросите на образованието, професионалното обучение, трудовата реализация, развитието на информационните технологии, помощните технически средства и други.
4. Съвместно със сродни организации от региона и европейската общност да проучим възможностите за реализация на съвместни проекти, финансирани по европейски програми за трансгранично или друго сътрудничество. Да се установят партньорства с нови организации.

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ССБ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО МУ

1. Ръководството на ССБ да работи за осигуряване на ежегодни субсидии за дейността на организацията от Държавния бюджет.
2. Ръководствата на РСО и ТСО да полагат усилия за осигуряване на средства от общинските бюджети за финансиране на дейността им.
3. За гарантиране на устойчивост и разширяване на дейността на ССБ да се разработват проекти.
4. Поддържане на база данни на обектите на ССБ, необходими за производствени нужди, отдадени под наем и свободни площи.
5. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да се активира дейността по:
А) пазарното предлагане на неизползвани обекти;
Б) събирането на приходи от отдадените под наем имоти;
В) извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, дарители, проекти и други източници;
Г) проектиране и изграждане на нови обекти в София за отдаване под наем.
6. С цел повишаване на приходите от дейността и разширяване на социалните функции на почивните бази на ССБ в Обзор, Дряново и Шипковски минерални бани да се:
А) извърши проектиране на нов комплекс върху парцела, собственост на ССБ, в град Обзор. Той да съдържа:
- търговска зона с обекти за отдаване под наем;
- хотелски комплекс, включващ: стаи, зони за хранене, конферентна зала и зони за развлечение;
Б) при възможност да се акумулира необходимият финансов ресурс и пристъпи към изграждане на търговската зона в град Обзор;
В) да се извърши проектиране с цел разширяване на Почивна станция "Релакс" - Шипковски минерални бани и при възможност да се пристъпи към поетапно строителство на:
- разширяване на балнеолечебния център;
- разширяване на ресторанта;
- изграждане на детска площадка, фитнес и кът за отдих на открито;
Г) проектиране и при възможност изграждане в Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново на:
- детска площадка;
- фитнес на открито;
- зона за развлечение на открито.

VIII. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През периода е необходимо да се продължи работата в следните направления:
1. Повишаване на превантивния контрол, като акцентът се постави върху оказването на методическа помощ за правилното прилагане на действащите нормативни документи.
2. Да се изисква от органите на ССБ и стопанските му структури:
- познаването на Устава, нормативните документи и изпълнението на решенията на органите на ССБ;
- спазването на финансовата дисциплина - разходи и приходи по приетия бюджет, правилното изразходване на всички средства и тяхното отчитане;
- регулиране на вътрешните отношения и взаимозадлъжнялостта между търговските дружества. Своевременното издължаване на вноските по кредити и други плащания.
3. Да се извършва контрол върху:
- опазването на движимо и недвижимо имущество, собственост на ССБ;
- увеличаването на приходите от отдадено по наем съюзно имущество;
- получаването, ползването и погасяването на кредити, получени от търговските дружества на ССБ и техните поделения.
4. За тази цел трябва да се:
- извършват цялостни или тематични проверки;
- периодично да се провеждат съвместни съвещания - семинари с председателите на РКС, на които да се разглеждат въпроси за практическото приложение на вътрешносъюзните документи, промените в тях, както и резултатите от извършените проверки.
- внасят информации в УС на ССБ за констатациите от извършените от КС проверки с предложения за решения и препоръки за предприемане на мерки за отстраняване на допуснати грешки и нарушения.

Уважаеми пълномощници на ХVІI Национално общо събрание на ССБ,
Периодът, който обхваща настоящата програма, е дълъг, за да бъдат предвидени в детайли всички задачи пред организацията ни. Голямата динамика на обществено-политическите и икономическите събитията често ще налага смяна на приоритетите и пренаписване на дневния ред на Сдружението. Този документ е открит за нови идеи и конкретни предложения. Той ще послужи за база в бъдеще ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ да приема годишни програми с по-висока степен на конкретика за дейността на организацията.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5