Брой 06-07, 2016

Тема: 95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016


Уважаеми читатели, спазвайки решението на УС на ССБ, публикуваме пълния текст на отчетния доклад на Контролния съвет на Съюза на слепите в България.

През изтеклия мандат Контролният съвет на ССБ, избран на XVI Национално общо отчетно-изборно събрание на ССБ, работи в състав: Емил Узунов от РСО Пловдив, Александър Гогов – РСО Стара Загора, Иван Бакърджиев – РСО София, Милчо Порожанов – РСО Благоевград и Невяна Сотирова от РСО Плевен.
Дейността ни изцяло бе подчинена на Устава на ССБ, Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ и други вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България, както и на приетата петгодишна програма от XVI Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България и ежегодно приеманите такива от КС на ССБ.
През отчетния период Контролният съвет и регионалните контролни съвети работиха като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност.
На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнението на решенията на органите за управление на Съюза на слепите в България.
През отчетния период КС на ССБ е провел 13 заседания, на които бяха обсъдени резултатите от извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ извърши общо 53 проверки, от които 21 на РСО, 3 на ТСО, 6 на почивните бази на ССБ, 14 на холдинга, дъщерните дружества и клоновете към холдинга и 9 по жалби и сигнали.
При извършването на проверките се даде възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и констатациите и да изразят своето становище, както и да дадат допълнителна информация и обяснения.
През настоящия мандат КС на ССБ е приел общо 60 (шестдесет) решения, които бяха приемани след подробни анализи, обсъждания и дискусии.
В така приетите решения се съдържат констатации от извършени проверки, препоръки, становища и отговори по подадени жалби.
Съгласно решение на КС на ССБ, взето с протокол № 2/28.07.2014 г., решенията на КС на ССБ се публикуват в печатния орган на ССБ - списание "Зари", което е новост в практиката на КС на ССБ.
На много от заседанията се обсъждаше практиката по приложението на Устава на Съюза на слепите в България и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
На всички заседания на КС на ССБ участваха председателят на ССБ и главният счетоводител на ССБ.
КС на ССБ ежегодно изготвяше отчетен доклад за дейността си, който се представяше за обсъждане и приемане на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ.
В така изготвените доклади, приети от Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ, подробно са отразени резултатите от правените проверки, направените констатации и дадените препоръки, поради което считаме за ненужно отново те да бъдат преповтаряни в настоящия материал.
Тук ще си позволим да направим само един обобщен извод на констатираните слабости и грешки при извършените проверки на холдинга, дъщерните фирми, клоновете към холдинга - собственост на ССБ.
Констатират се слабости в документалната обоснованост на счетоводните операции, изразяващи се в неоформяне на командировъчни заповеди, авансови отчети, липсата на подписи на ръководители, подотчетни лица и други.
Констатират се слабости при оформянето на външните услуги, доста често липсват приемно-предавателни протоколи, договори за извършването и приемането им.
Закупените суровини и материали, резервни части и др. се изписват веднага на разход, без те да се оскладяват, като липсва конкретизация за какво точно са разходвани съответните суровини и материали.
Констатират се слабости и относно изготвянето на инвентаризационни описи на наличните дълготрайни материални активи (ДМА).
Невинаги, когато придобиват предприятията ДМА, се съставят актове за заприходяване на същите. Допускат се слабости и при предаването на промишлен отпадък, липсват договори, приемно-предавателни протоколи, кантарни бележки и други.
Във връзка с така направените констатации КС на ССБ даваше препоръки за отстраняването им.
През 2014 – 2015 г. КС на ССБ засили последващия контрол - в смисъл изпълнени ли са дадените препоръки.
Следва да се отбележи, че голяма част от дадените препоръки са изпълнени, но все още има какво да се желае в тази насока.
Въпреки направените констатации за слабости и грешки, не се установиха злоупотреби с парични средства и стоково-материални ценности.
Управителите на търговските дружества стопанисват и управляват съюзното имущество в рамките на закона, като се констатира, че не са нанесени щети.
По време на мандата председателят на КС на ССБ еднолично е постановил две решения по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ, след което ги е внесъл за информация на заседания на КС.
След приемането на резултатите и констатациите от така извършените проверки от КС на ССБ, на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на ССБ, председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за разглеждане, обсъждане и вземане на решения за търсене на отговорност.
Председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участваше във всички заседания на Управителния съвет на Съюза на слепите в България със съвещателен глас, като следеше за спазването на Устава и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
На много заседания КС е обсъждал прилагането на Устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България, както и тяхната актуализация.
През настоящия мандат КС на ССБ разработи указания по прилагането на Наредбата за членство в Съюза на слепите в България.
Така разработените указания бяха сведени до председателите на РКС и същите бяха задължени да извършват два пъти в годината проверки относно новоприетите членове на ССБ, спазени ли са условията и редът за приемане на нови членове на ССБ, визирани в устава на ССБ и Наредбата за членство в ССБ.
КС и РКС ежегодно следяха за спазването на чл. 52 от ППЗИХУ при отпускането на целеви помощи по същия текст.
Председателят на Контролния съвет и председателите на регионалните контролни съвети постоянно даваха консултации на председателите на РСО и ТСО, както и на членовете на РУС и управителните съвети на ТСО, по приложението на Устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на ССБ, по организационни въпроси и други.
През 2015 г. в регионалните съюзни организации и в териториалните такива се проведе отчетно-изборна кампания.
В тази връзка председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участва във всички регионални общи събрания на пълномощниците, на които бяха избрани председателите на РСО, РУС, председателите на РКС, пълномощниците на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ и резервните такива.
В хода на отчетно-изборната кампания се извърши обновяване на съставите на РКС, като в много от случаите бяха избрани нови председатели на РКС при спазване на принципа на приемственост.
При избора на новите ръководни органи на РСО и ТСО не се констатираха нарушения на устава на ССБ и Наредбата за реда и условията за свикване и провеждане на Общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците.
Регионалните общи събрания на пълномощниците бяха подготвени и проведени при добра организация с изключение на регионалното общо събрание на пълномощниците на РСО Габрово.
В организационно отношение заседанието на Регионалното общо събрание на пълномощниците на РСО Габрово бе подготвено и ръководено лошо, което предизвика на моменти хаос сред пълномощниците.
Нещо повече - нарушена е разпоредбата на чл. 36, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТСО и Регионалното събрание на пълномощниците, тъй като протоколите от заседанието и на изборната комисия не са изпратени след заседанието в 15-дневния срок в ЦУ.
Така изложените обстоятелства и констатираните нарушения не създават предпоставки и условия за касиране на проведените избори в РСО Габрово.
От направените проверки на РСО и ТСО се установява, че в организационно отношение структурите на ССБ работят при спазване на Устава и вътрешнонормативните документи. Разбира се, констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод.
Такива слабости например са несъхраняването на парични средства на отделни места, макар и дребни суми в каса, липсата на инвентаризационни описи на имуществото на организациите, които обаче слабости след дадените препоръки са отстранени.
Приходите на РСО са от членски внос, дарения в пари и натура и отпуснати средства от някои общини за издръжка и подпомагане на дейността на съответната организация. Тези приходи се използват за дейността на съответното РСО. За получените дарения, където има такива, се издават свидетелства за дарения, съставят се протоколи за раздадените дарения в натура, а даренията в парични средства се отразяват в касовата книга.
Не се констатираха нарушения на правилника за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС на ССБ приетите от тях програми и отчети за дейността си и протоколи от извършените проверки.
Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок.
През мандата РКС са извършили 344 проверки, както следва: обединени Благоевград и Кюстендил – 30, Бургас – 24, Варна – 15, Габрово – 9, Кърджали – 70, Монтана – 10, Плевен – 15, Пловдив – 6, Силистра – 20, Сливен – 14, Смолян – 15, София – 59, Стара Загора – 11, Русе – 30, Шумен – 16.
Контролният съвет счита за необходимо да изнесе в настоящия материал по-конкретна информация за дейността си за последната година от отчетния период, а именно 1.05.2015 – 30.04.2016 година.
През този период КС на ССБ е извършил 10 (десет) проверки, от които 3 (три) на търговски дружества, собственост на ССБ и клонове на холдинга, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна, "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна, "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София и ПП "Успех" - под. София, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Шумен, 1 (една) на Почивна база "Поп Харитон" - Дряново и 6 (шест) проверки по жалби и сигнали.
За резултатите и констатациите от проверките на търговските дружества и клоновете към холдинга важи казаното по-горе.
Резултатите от проверката на Почивна база "Поп Харитон" - Дряново са следните - комисията констатира, че категоризацията на хотела не е поставена на видимо място, констатира се, че не са спазени изискванията за безопасност на условията на труд, няма заведена книга за начален инструктаж, книга за периодичен такъв по охрана и безопасност на условия на труд.
Констатира се, че се спазват хигиенните изисквания по приемането и съхраняването на хранителните продукти и като цяло хигиената в почивната база - хотелска част, ресторант и бар, е на високо ниво.
Относно СМР и другите външни услуги се констатира, че са обвързани с договори и приемно-предавателни протоколи.
В хода на проверката се дадоха консултации как и по какъв начин да бъде защитено облагането с преференциално ДДС от 9% на предлаганите хотелиерски услуги от базата.
По жалба на съюзния член Петя Александрова се извърши проверка на дейността на ТСО Враца, която констатира, че в същата липсва организационен живот, има пропуски във воденето на кореспонденцията, протоколите от заседанията на УС не са оформени по надлежния ред.
По сигнал на група работници от Варна, подаден чрез Стефан Пенчев Стефанов - председател на РКС - Русе, в който се излагат оплаквания за нарушения на трудовото законодателство, след извършване на проверка на фактите и обстоятелствата КС на ССБ постанови решение, с което оставя сигнала без последствие, тъй като се касае за трудов спор и КС на ССБ не е компетентен да се произнася по такъв.
КС на ССБ разгледа и жалба от УС на ТСО "Възраждане" при РСО София срещу решения на РУС София относно неотпускането на парични средства на ТСО "Възраждане" и повдигнатите организационни въпроси в същата и след извършената проверка прие, че същата е неоснователна, поради това че липсват проекти и планове за разходване на исканите средства, а по организационните въпроси се даде препоръка за повече диалог - в случая между председателите на РСО и ТСО, както и управителните им съвети.
Накрая желаем успешен мандат на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ!

ЗАБЕЛЕЖКА: В настоящия материал е включен и отчетът на КС на ССБ за периода 01.05.2015 г. – 30.04.2016 г.Назад

Всички статии на Брой 06-07, 2016

95 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Обръщение на Васил Долапчиев - председател на ССБ
Първо заседание на ХVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
Кръгла маса по повод 95-годишнината на Съюза на слепите в България
Тържествен концерт
Програма за дейността на Съюза на слепите в България за периода юни 2016 - май 2021 година
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му през мандат април 2011 - май 2016
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Благоевград
Русе
Стара Загора
Кърджали
Момчилград
Плевен
Добрич
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУМОР И САТИРА
Пак лауреат в Кубрат!!!
СЪОБЩЕНИЕ
от Асоциацията на невиждащите есперантисти в България
Архив на изданието
1 2