Брой 11, 2016

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


От 17 до 19 октомври 2016 г. Управителният съвет на Съюза на слепите в България проведе своето редовно заседание в Рехабилитационна база "Поп Харитон" - Дряново.
По точка първа беше разгледан и приет протоколът от предишното заседание.
По точка втора членовете на Управителния съвет на ССБ обсъдиха и приеха финансовия отчет на ССБ за второто тримесечие на 2016 година.
От представения отчет е видно, че всички задължения на ССБ са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Към датата на изготвяне на отчета (август) са изплатени заплатите за май на организациите и на служителите в ЦУ на ССБ. Изплатени са и 6 издръжки на организациите.
Към 30.06.2016 година организацията (Централа и РСО) разполага с парични средства в размер на 267 хил. лв., от които 5 хил. лв. в брой.
През отчетния период, съгласно решения на УС на ССБ, са предоставени финансови средства на РБ Шипково - 45 000 лв., и на РБ Обзор - 20 000 лева.
По точка трета беше обсъден финансовият отчет на "Успех ССБ Холдинг" ЕООД за второто тримесечие на 2016 година.
Ще споменем само един от посочените в докладната записка на Лъчезар Шекеров показатели - към 31.06.2016 г. Холдингът приключва на печалба в размер на 65 хил. лв. спрямо загуба от 32 хил. лв. за първото полугодие на предходната година.
След кратко обсъждане управителният съвет прие финансовия отчет на "Успех ССБ Холдинг" за второто тримесечие на 2016 година.
След това членовете на управителния съвет разгледаха докладна записка от Васил Долапчиев относно проект за развитието на рехабилитационната база на ССБ - хотел "Хоризонт" в Обзор.
След задълбочено обсъждане членовете на управителния съвет счетоха за най-удачен вариант трети, който включва:
А) Изграждане на базар с атракциони на приблизителна площ 2 700 кв. м, разположен между ул. "Рибарска" и ул. "Бриз".
Б) Запазване на съществуващия хотел "Хоризонт" с пристрояване на двуетажна спа зона и надстрояване на етаж и половина.
В) Изграждане на нов ресторант.
Г) Изграждане на нов 5-етажен хотел по ул. "Бриз" със зала на последното ниво.

Управителният съвет възложи на председателя на ССБ да предприеме необходимите действия пред община Несебър за получаване на разрешение за увеличаване на градоустройствените показатели. В случай на отказ за разрешение от община Несебър на вариант 3 - да се работи по вариант 2.
По точка седма членовете на управителния съвет се запознаха с предложението на фирма "Булмар" за сключване на нов наемен договор.
Поради сериозността на въпроса управителният съвет реши да бъде съставена тричленна комисия за разглеждане на предложението за договор от фирма "Булмар", включваща В. Долапчиев, Е. Узунов и Р. Янчева, като след приключването на преговорите председателят на ССБ следва да внесе наемния договор с фирма "Булмар" за одобряване от УС на ССБ.
Точка осма се отнасяше до участието на наши спортисти в първото европейско отборно първенство по шахмат за незрящи в Полша от 23 юли до 2 август 2016 година.
Следващата докладна записка от Васил Долапчиев - председател на ССБ, беше посветена на проведени спортни мероприятия с национален обхват, организирани от ССБ, Федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" и спортни клубове.
1. Държавно първенство по спортен риболов се проведе от 24 до 26 юни 2016 година. Деветдесетте участници бяха настанени в Шумен, а състезанието се състоя на язовир "Буховци - Фисека" в област Търговище. В турнира взеха участие три отбора от София и по един от Пловдив, Перник, Благоевград, Кюстендил, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Варна, Силистра, Русе, Плевен, Монтана, Горна Оряховица, Ямбол и Шумен. Всеки отбор се състоеше от трима състезатели и един придружител.
Отборното класиране е следното:
Първо място - СКС "Успех" Варна с общ улов от 7 килограма и 180 грама.
Второ място - СКХЗУ "Плевен" с общ улов от 4 килограма и 310 грама
Трето място - СКХЗУ "Светлина" Шумен с общ улов 3 килограма и 680 грама.
2. Държавно първенство по шахмат за мъже се проведе в Дряново, почивна станция "Поп Харитон", от 30 юни до 3 юли 2016 година. Първенството беше индивидуално, като гост-шахматисти в него взеха участие първите четири състезателки от държавното първенство по шахмат за жени. Състезанието се проведе по швейцарската система в девет кръга. Състезателите бяха разделени на база предходни класирания в две групи: група А с 29 участници и група Б с 50 участници.
На челните места се класираха:
Група А
Първо ясто - Расим Низам от СКЛУ "Изгрев" Пловдив - РСО Пловдив.
Второ място - Александър Тодоров от СК "Пирин спорт 2013" Благоевград - РСО Варна.
Трето място - Йордан Георгиев от СК "Пирин спорт 2013" Благоевград - РСО Благоевград.
Група Б
Първо място - Стоян Стоянов от СКИ "Ямбол 99" Ямбол - РСО Сливен.
Второ място - Тодор Георгиев от СКХУ "Бялата лястовица" Габрово - РСО Габрово.
Трето място - Боян Ганев от СКХУ "Бялата лястовица" Габрово - РСО Габрово.
Младата шахматна надежда Габриела Илиева от РСО Плевен се класира на шесто място в мъжкия турнир.
3. Държавно първенство по спортна табла.
От 25 до 28 август 2016 г. в ПС "Поп Харитон", Дряново се проведе държавно първенство по спортна табла. Общият брой на участниците беше 90, от които 64 състезатели. Съдии на турнира бяха Стела Стефанова и Любомир Василев.
Управителният съвет прие информацията за проведените спортни мероприятия.
По следващата точка членовете на управителния съвет приеха информацията за участието на делегация на ССБ в заседанието на комисията за връзки с ЕС, предложено в докладна записка от Васил Долапчиев.
По точка дванадесета "Определяне на членски внос за 2017 г." управителният съвет реши:
"Определя годишен членски внос за 2017 г.:
1. За физически лица членове на ССБ – 3 лева.
2. За асоциирани членове на ССБ:
А) За сдружения и фондации – 50 лева.
Б) За специализирани предприятия – 460 лева".
По точка тринадесета бе разгледана докладна от Васил Долапчиев - председател на ССБ, относно партньорство с община Дряново.
В края на 2015 г. беше даден старт на една от схемите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", която беше обозначена като "Активно включване" Тази програмна схема е насочена към хората от уязвимите групи в България и приоритетно се реализира от общински и държавни администрации. Във връзка с реализация на проект по тази схема община Дряново се обърна към ССБ за партньорско сътрудничество при предоставянето на социални услуги, които ще представляват интерес и за хората с увредено зрение в региона.
След като се запозна с параметрите на предложението на община Дряново, управителният съвет на ССБ реши:
Сдружение "Съюз на слепите в България" да отдаде за безвъзмездно ползване за определен срок на община Дряново 150 кв. м от първия етаж на Културния дом, находящ се в град Дряново, ж.к. "Успех". Община Дряново да ползва имота за целите на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 за оказване на безвъзмездна финансова помощ чрез предоставяне на подкрепа по две от приоритетните оси на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, наименование на процедурата "Активно включване", като в имота ще се реализират услугите по проекта.
Одобрява съдържанието на договора за заем за послужване, представен към настоящия протокол.
Председателят на Съюза на слепите в България Васил Трифонов Долапчиев да подпише одобрения по т. 2 договор с кмета на община Дряново.
След това беше разгледана докладна записка на председателя на ССБ относно развитието на услугата говореща книга.
В представената на вниманието на членовете на управителния съвет докладна записка г-н Васил Долапчиев обръща внимание на съществуващите от много години затруднения за бързо и лесно получаване на желаните заглавия от страна на членовете на Съюза на слепите. От друга страна той отбелязва факта, че с развитието на технологиите вече са създадени съвършено нови възможности за преодоляване на отбелязаните затруднения. За тази цел се лансира идеята да се създадат необходимите условия за осигуряване на възможност за достъп чрез интернет до фонда на фонобиблиотеката.
В тази връзка вече е съгласувана позиция с Министерство на културата - дирекция "Авторско право", по отношение на спазването на изискванията на Закона за авторските права и сродните права. За осъществяването на тази задача е необходимо да се реализират следните стъпки:
Да се предложи подходящ хардуер, осигуряващ възможност за контролиран достъп до фонда с аудио книги на ССБ през уеб сайт. За целта да се създаде локален файлов сървър за разполагане на наличните и създаваните в бъдеще аудио книги (през следващите 10 години).
2. Освен базисния софтуер, осигуряващ функционирането на сървъра, е необходим софтуер, осигуряващ:
- уеб достъп през сайта на ССБ или специално създаден сайт с линк от съществуващия през секцията "Фонотека" каталог на аудио книгите;
- вече на тази база трябва да се разработи система за регистрация на имащите право на достъп членове на ССБ, начините за контрол за достоверността на предоставените от желаещите да ползват услугата данни, да се гарантира във възможната максимална степен ограничаването на достъпа до фонда само за хора, освидетелствани като лица с 71 и повече процента изгубена работоспособност. Не на последно място трябва да се наложат и нормални количествени и времеви ограничители при тегленето на желаните заглавия.
И все в тази връзка се поставя и въпросът за по-нататъшното усъвършенстване на начините за достъп до говорещите книги, като се използват и други възможности, които се предоставят от развитието на информациионните технологии.
По тази точка управителният съвет реши:
1. Приема информацията относно развитието на услугата "Говореща книга".
2. Услугата да се ползва само от членове на ССБ.
По точка петнадесета беше представена и обсъдена от УС докладна от Васил Долапчиев - председател на ССБ, относно основните задачи на УС на ССБ през мандата. Управителният съвет прие заложените в докладната основни задачи на УС на ССБ през мандата.
По точка шестнадесета бе обсъдена докладна от Васил Долапчиев относно промени в Устава на ССБ.
В предложената на вниманието на УС докладна записка председателят на ССБ мотивира необходимостта от своевременното започване на дискусия за необходимите и възможните промени в устава на организацията. Тъй като на практика почти всички членове на избраната специално за тази цел комисия участват в работата на управителния съвет г-н Долапчиев предлага дейността за изработване на предложения за промени в устава на ССБ да започне именно във формата на управителния съвет.
Впоследствие избраната комисия ще има за задача на база проведената дискусия и взетите решения да изработи конкретните текстове.
Още в самото начало г-н Долапчиев направи оценка на качествата на сега действащия устав на организацията. "Считам за необходимо да отбележа, че нашият устав, сравнен с други учредителни актове на НПО, е много добре разработен. През годините са правени редица промени, произтичащи от изменения в законодателството и натрупан опит в сдружението. Сегашната дискусия има за цел да отрази някои нови процеси и политики, които трябва да бъдат регламентирани в Устава, както и да подобри редакцията на някои текстове с цел прецизност при тълкуване и яснота при прилагане."
В докладната записка бяха поставени няколко основни, много съществени и много дискутирани в средите на членовете на Съюза на слепите проблеми, които са всъщност проблеми на устава. Именно върху тях се концентрира и вниманието на членовете на управителния съвет, като по всеки един от тях те проведоха отделно гласуване.
Считаме, че за читателите на списание "Зари" ще представляват интерес както формулираните въпроси, така и становището на членовете на УС по тях към настоящия момент. Ето защо прилагаме почти пълния текст на протокола от заседанието на съвета по тази точка.
По въпрос 1:
Да членуват ли във ССБ лица с намалена работоспособност от 50 до 71%?
С единадесет гласа "за" управителният съвет реши гласуването по тази точка да бъде поименно.
При гласуването се получи следният резултат - 5 "за", 6 "против", решението не се приема!
По въпрос 2 - категории членове в ССБ, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава да бъдат заложени като членове:
1. Пълноправни членове:
А) пълнолетни граждани със 71 и над 71% увреждане на зрението/намалена работоспособност;
Б) зрящи граждани - техният брой не може да надвишава 10% от членуващите слепи в Сдружението.
2. Асоциирани членове:
А) деца (над 5-годишна възраст) със 71 и над 71% увреждане на зрението, представлявани от техните законни представители.
Б) юридически лица, които приемат устава на организацията и съдействат за реализиране на нейните цели и политика.
3. Благотворителни членове - неправителствени организации, търговски дружества и физически лица, които са ангажирани с финансово подпомагане на сдружението и с подкрепа за постигане на целите и предмета му на дейност. Гласували 10 "за", 1 "въздържал се".
По въпрос 3 - да се въведат поетапно фигурите "координатор" и "групов отговорник", определени от председателя на РСО или ТСО, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава да се регламентират фигурите:
А) "Координатор";
Б) "Групов отговорник на обществени начала”.
Гласували 9 "за", 2 "въздържали се".
По въпрос 4 - нормативно да бъде ли премахната фигурата "заместник-председател", управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава да бъде премахната фигурата "заместник-председател" на всички нива. Гласували - 11"за".
По въпрос 5 - да се премахнат Регионалните контролни съвети, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава да се премахнат РКС, като избраните да изкарат сегашния мандат.
Решението се отлага за заседанието на УС на ССБ през месец декември 2016 г.
По въпрос 6 - провеждане на заседания на Регионалното общо събрание на пълномощниците през мандата, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава да не се предвижда задължително заседание на регионалното общо събрание на пълномощниците през мандата. Да остане сегашната регламентация, която дава възможност при спазване на определената в Устава процедура и при необходимост да се насрочи заседание. Гласували - 9 "за", 2 "против".
По въпрос 7 - при неплащане на повече от една година членски внос съюзният член да бъде изключен, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на Устава в частта за изключване да се предвиди възможността за прекратяване на членството, когато един човек не е заплатил членски внос за две последователни години. Гласували - 10 "за", 1 "въздържал се".
По въпрос 8 - необходимо ли е да запишем в Устава значимите дати, които ССБ отбелязва, управителният съвет реши:
В предложенията за изменение и допълнение на устава, глава 7, чл. 52 да бъдат отбелязани следните дати:
28.03.1921 г. - учредяване на Дружеството на българските слепи;
15 октомври - Международен ден на белия бастун;
13 ноември - Международен ден на слепите хора.
Гласували - 11"за".

Димитрина МИХАЙЛОВА 

Назад

Всички статии на Брой 11, 2016

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДИСКУСИИ, РЕШЕНИЯ, ИЗВОДИ
Отново в Дряново
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Добрич
Плевен
София
Шумен
Кърджали
Пловдив
Троян
Велико Търново
ИЗКУСТВО
Маестро Бабеков сред пловдивчани
ПРАВО НА ОТГОВОР
Декларация от настоятелството на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
За флагманите на лицемерието
За човешката злоба - има ли тя граници
Кое е вярно, г-н Сотиров?
СПОРТ
Последни държавни първенства за 2016 г.
СТРАНИЦИ ОТ НАШАТА ИСТОРИЯ
Спомен от читалище "Пиер Вилей"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6