Брой 01, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 19 декември в хотел "Релакс", Шипковски минерални бани, Управителният съвет на ССБ проведе последното си заседание за 2016 година.

След като гласуваха дневния ред, членовете му приеха финансовия отчет на Съюза за деветмесечието на миналата година.
Данните в него посочват, че съгласно приетия бюджет на ССБ за 2016 са утвърдени приходи в размер на 1 432 956 лева. За деветмесечния период сумата възлиза съответно на 1 074 717 лева.
Приходите по бюджет са формирани от следните източници:
Субсидия от Републиканския бюджет - 471 000 лева
Приходи от членски внос - 20 721 лева
Приходи от наеми в РСО - 47 655 лева
Приходи от дарения и съвм. дейност - 22 320 лева
Приходи от наеми в ССБ - 322 986 лева
Приходи от ЕООД - 90 000 лева
Приходи от консумативи - 22 500 лева
Налични парични средства в РСО - 77 535 лева.
Реално отчетените приходи възлизат на 1 132 160,29 - процент на изпълнение на бюджета - 104% .

Отчетените приходи имат следния произход:
Приходи от наеми в ССБ - 344 480,00 лева
Приходи от префакт. консумативи - 22 286,75 лева
Приходи от абонамент - 595,81 лева
Приходи от тифлосредства - 18 958,14 лева
Приходи от наеми - съюзни членове - 7 989,00 лева
Приходи от членски внос - 23 188,00 лева
Приходи от дарения и съвместна дейност - 92 385,33 лева
Приходи от наеми в РСО - 46 598,33 лева (счетоводен приходът е без ДДС)
Приходи от РБ - 471 000,00 лева
Приходи от "Успех" - Пловдив - 80 000,00 лева
Приходи от наем зали - 345,60 лева
Други приходи - 6 733,33 лева
От продажба на активи - 17 600,00 лева.
Имот в Сливен - тук се отчита целият приход, а отписването на сградата като разход (неамортизираната част) ще повлияе в отчета на "Успех".

Приходите могат да бъдат обобщени като приходи от стопанска и нестопанска дейност и са както следва:
Стопанска дейност - 430 965,08 лева.
Нестопанска дейност - 701 195,21лева.
Отчетените приходи от стопанска дейност са формирани от приходите от наеми за отдадена недвижима собственост от ЦУ и от РСО и префактуриране на консумативи и са използвани изцяло за финансиране на нестопанската дейност на организацията.
За годината са утвърдени разходи съгласно приетия бюджет в размер на 1 432 956 лева. За деветмесечния период по бюджет сумата възлиза на 1 074 717 лв. и са отчетени реални разходи в размер на 1 029 222 лв.
Според данните от финансовия отчет на холдинга за деветмесечието на 2016 г. към 30.09.2016 г., холдингът приключва на печалба в размер на 174 хил. лв. спрямо печалба от 162 хил. лв. за 9-месечието на предходната година. Тези отчетни данни обединяват резултатите, постигнати в дъщерните дружества, а именно печалба в размер на 142 хил. лв., както и резултата, реализиран от клоновете и Централата, които отчитат печалба за 9-месечието в размер на 32 хил. лева. В отчета фигурират данните за отчетените финансови резултати в отделните клонове и дъщерните дружества към 30.09.2016 година.
Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
Приходи от реализирана продукция и услуги.
Приходи от реализирана стока.
Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи.
Приходи от наеми.
Приходи от финансирания.
Основният показател, характеризиращ състоянието и развитието на стопанската дейност на предприятията, разбира се, е полученият приход от произведената и реализирана продукция в поделенията на холдинга. За полугодието получените приходи от реализация на готова продукция са в размер на 2 696 хил. лв. в сравнение с получените приходи от 2 288 хил. лв. през същия период на 2015 година.
Когато се анализира крайният финансов резултат от стопанската дейност, е необходимо да бъде отчетен фактът, че върху него съществено влияние оказват и получените приходи от наеми и съответните разходи за осъществяване на дейността "Отдаване на площи под наем". Отчетените приходи от наеми общо за холдинговото дружество за 9-месечието на 2016 г. възлизат на 956 хил. лв. при получени наеми за 2015 г. в размер на 972 хил. лева.
Крайният резултат за 9-месечието на настоящата година, разбира се, е в пряка зависимост от разходите, реализирани при осъществяването на дейността на предприятията и клоновете към холдинга.
Налице е известно подобряване на крайния финансов резултат за 9-месечието на 2016 година спрямо предходната. Общо за поделенията на холдинговото дружество и Централата е отчетена печалба от 174 хил. лв. в сравнение с получения резултат за полугодието на предходната 2015 г. - печалба в размер на 162 хил. лева. Основно значение при формирането на крайния резултат имат без съмнение получените приходи от произведена и реализирана готова продукция. Анализирайки отчетните данни по-горе, може да се открои значителното повишаване на приходите от реализация на готовата продукция. Общо за холдинга е отчетена реализация в размер на 2 696 хил. лева, което е с 408 хил. лв. повече спрямо отчетния период на 2015 г. или реализиран е ръст на производството от 17,8%. От друга страна, през 2016 година се отчита спад в обема на реализираните приходи от наеми през 9-месечието. Общо за холдинговото дружество се отчитат приходи от наеми в размер на 956 хил. лв. при получени приходи от наеми 972 хил. лв. през отчетния период на 2015 година. Това показва, че основният фактор за подобряването на крайния резултат от дейността на предприятията в холдинга е нарастването на приходите от производствената дейност.
Всички предприятия отчитат ръст в приходите от произведената и реализирана продукция. В "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен са реализирани най-високите за системата приходи от реализация на готова продукция - 1 195 хил. лв. за отчетния период при 944 хил. лв. през първото 9-месечие на 2015 година. Отчетен е ръст на приходите от реализация с 26,6% или в абсолютна стойност с 251 хил. лв. повече от предходната година. Видно от изнесените данни, предприятието отчита значителен ръст на продажбата на собствена продукция през периода за сметка на извършени услуги под формата на ишлеме за чужди фирми. А именно - извършени са услуги на ишлеме през 9-месечието в размер на 243 хил. лв. при реализирани услуги за 452 хил. лв. през 2015 година. Това значително увеличение на приходите от произведена и реализирана собствена продукция е повлияло положително в посока подобряване на крайния резултат от дейността на поделението, като е реализирана печалба от 114 хил. лв. през 9-месечието при реализирана загуба от 69 хил. лв. през същия период на 2015 година.
В "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София произведената продукция за 9-месечието възлиза на 825 хил. лв. при получени приходи от реализация в размер на 695 хил. лв. през 2015 г. или реализиран е ръст на производството в размер на 18,7%. Получените наеми за периода запазват миналогодишните нива на приходите от тази дейност, а именно - 189 хил. лв. получени наеми през 2016 г. при събрани наеми в размер на 184 хил. лв. през миналата година. Това показва, че тези приходи на практика не са оказали влияние в посока увеличение или намаление на крайния финансов резултат спрямо предходната година. Въпреки постигнатите значителни ръстове, в приходите от производството се наблюдава намаление на крайния финансов резултат в предприятието - постигната е печалба от 94 хил. лв. за 9-месечието при реализирана печалба от 106 хил. лв. за предходната година. Отчетената по-ниска стойност на печалбата се дължи основно на направените неотложни разходи и усилията на ръководството на предприятието за поддръжка и ремонтиране на остарялата и амортизирана материална база със собствени средства. Разходите за ремонти на сградния фонд в отчетния период възлизат на 45 хил. лева. За по-слабия краен резултат на предприятието спрямо предходната година са допринесли също така и направените разходи за покриване на стари задължения от предишни години за данък сгради и такса смет в размер на 45 хил. лева. Отчита се и увеличение на разходите за труд - с 35 хил. лв. спрямо 2015 г., разходите за материали с 66 хил. лв., което е свързано основно с произведената в повече продукция за отчетния период.
"Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен увеличава значително приходите от реализация, които са в размер на 445 хил. лв. за отчетния период при 359 хил. лв. приходи, отчетени през 9-месечието на 2015 година. Постигнат е ръст на производството с 23,9% спрямо миналата година. През отчетния период поделението в Шумен е обработило значително по-голямо количество ламарина - 2 363 тона, в сравнение с 1 791 тона, лакирани през същия период на 2015 г., или постигнат е ръст в обработените обеми от 31,4%. Това увеличение на обема на производствената дейност неминуемо води до подобряване на крайния резултат в дъщерното предприятие, като производствената загуба е снижена на 31 хил. лв. за 9-месечието спрямо реализирана загуба от 49 хил. лв. през предходната година. При тези отчетни данни за значителен ръст в произведената продукция от една страна и реализирането все още на загуба от производствена дейност ръководството на предприятието трябва да насочи вниманието си към преоценка и завишаване на цените на услугата ишлеме за външни клиенти. В същото време се наблюдава спад в получените приходи от наеми за периода с 32 хил. лева. Приходите от наеми през 2016 година са в размер на 78 хил. лв. при 110 хил. лв. отчетени приходи през 2015 година. Посоченото намаление в наемите повлиява негативно при формирането на крайния резултат от дейността. През отчетния период бе осъществен проект за ремонт на покрива на производственото помещение над лакиращата линия, частично финансиран от АХУ в размер на 16 хил. лева. Тук е необходимо да се отбележи, че поради ограничения ресурс за привличане на финансиране от АХУ за цялостното довършване на ремонта бяха разходвани собствени средства на предприятието в размер 12 хил. лева. Поделението приключва отчетния период на печалба от 2 хил. лв. при реализирана печалба от 56 хил. лв. през 2015 година.
След проведените структурни промени в сектор производство на електроинсталационни изделия през миналата година в поделението във Варна се отчита известно нарастване на приходите от реализация на готова продукция. За 9-месечието са реализирани приходи от реализация в размер на 231 хил. лв. спрямо приходи от 216 хил. лв., получени през 2015 г., или постигнат е 7% ръст на производството. Също така са получени приходи от наеми в размер на 155 хил. лв., което е с 26 хил. лв. повече от предходната година. Въпреки тези положителни резултати, това се оказва твърде недостатъчно за намаляване на загубата от дейността във Варна. Предприятието приключва 9-месечието на загуба в размер на 159 хил. лева. Причините основно се дължат на завишените разходи за труд през отчетния период, реализирани са разходи за заплати в размер на 238 хил. лв. при отчетени 212 хил. лв. през 2015 година. Социалните плащания запазват нивата от 2015, като за периода са с 3 хил. лв. по-високи спрямо миналата година. В тази връзка в края на май се предприеха мерки за съкращения и оптимизиране на персонала в съответствие с възможностите за реализация на готова продукция. В резултат на взетите мерки месечните разходи за заплати и социални плащания към септември са намалени със 7 хил. лв. месечно. Друг фактор, който действа отрицателно върху крайния резултат, както за периода, така и до края на 2016 година, е изплащането на стари задължения за данък сгради и такса смет, като за отчетния период същите са в размер на 35 хил. лева. Тук трябва да се споменат и извършените разходи по неотложни ремонтни дейности в предприятието - цялостен ремонт на покрива на производствения корпус по спечелен и успешно реализиран социален проект към АХУ при участие със собствени средства в размер на 12 хил. лв. и други.
Клон Дряново намалява реализираната през първо полугодие загуба и за 9-месечието реализира печалба от 2 хил. лв. спрямо отчетената загуба от 104 хил. лв. през 2015 година. Общо за сектора като сбор от данните на двете поделения се отчита намаление на загубата от 228 хил. лв., реализирана през 9-месечието на 2015 г., съответно на 157 хил. лв. през 2016 година.
Поделението в Пловдив запазва миналогодишните положителни резултати. Отчетената печалба на клона е в размер на 91 хил. лева.
Поделението в Русе отчита запазване на нивата на печалбата спрямо миналата година, дължащо се на извършените основни ремонти.
За 9-месечието на 2016 година предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО за изискуемо съотношение на работещите слепи хора в поделенията и в системата на холдинговото дружество като цяло.
Въпреки обнадеждаващите резултати от отчета, Тодор Радев за пореден път постави въпроса за смисъла от съществуването и поддържането на стопанската дейност. В разгорялата се след това дискусия бе повдигната за пореден път темата за разпродаването на производствени сгради на нефункциониращите вече предприятия и на прилежащите към тях парцели. Констатацията е, че за много от имотите Съюзът на слепите все още няма уредени документи за собственост, поради това че в годините на социализма земите са били буквално подарявани на ССБ - без каквато и да била прилежаща документация. Освен този факт голяма пречка за разпродаването на неизползваните земи и сгради е тяхната нефункционалност. Дори при раздробяването на голям участък земя на малки парцели самата инфраструктура не би позволила те да бъдат продадени поотделно, тъй като не всеки от тях има достъп до електричество и водопровод. В тази връзка Борислав Лазаров апелира за документално уреждане на собствеността, а имотите, които няма как да бъдат узаконени като собственост на ССБ, просто да бъдат отписвани от активите на организацията.
След това финансовият отчет на холдинга за деветмесечието на 2016 г. бе приет.
Следващият въпрос, на който членовете на УС отделиха немалко време, бе информацията за предприетите мерки по спасяването на предприятието във Варна. В докладната записка от председателя Васил Долапчиев до Управителния съвет на ССБ се казва, че в случай че и тези действия не сработят, с голяма болка ще се наложи закриването на тази стопанска единица.
След среща на г-н Долапчиев и г-н Шекеров с управителя на предприятието г-н Калинов през ноември 2016, на която са направени необходимите икономически анализи, са предприети следните мерки:
1. Повишаване на цените на произвежданата продукция средно с 25% от 1.01.2017 г. - установено е, че цените не са коригирани през последните 5 години. Работната заплата през този период е нараснала със 78%. Повишени са разходите за материали и други елементи на производството. Как ще реагира пазарът на подобно действие никой не може да предвиди. Първоначално се очаква остра негативна реакция от дистрибутурите, но впоследствие надеждите са повишението да бъде прието. Независимо от крайния резултат, нецелесъобразно е да се продължи производството на загуба. Очакваният годишен ефект е повишаване на реализацията при запазване на обема с 60-70 хил. лева.
2. След проведена среща с незрящите работници в монтажен цех е взето решение работният ден от законните 7 часа да стане 8 часа. На тази база ще бъдат преработени трудовите норми, което ще доведе до завишаване на производителността с 13,5% и респективно намаляване на разхода на труд за единица изделие.
3. Управителят на предприятието е предприел същата мярка и в бакелито-пресовия цех, където също се работи на 7 часа поради вредни условия на труд.
"Считаме, че мерките по предходните две точки няма да бъдат атакувани пред Инспекцията по труда, тъй като решението за спасяване на предприятието е взето на Общо събрание на работниците, за което е съставен протокол, подписан от всеки от тях."
4. Пореден преглед на трудовите норми и повишаването им за операции, където е възможно.
5. Реализации на икономии от електроенергия - тук икономическата ефективност ще се търси в две посоки:
А) приключване на цялостното преустройство на ел. мрежата в предприятието, позволяващо преминаването към средно напрежение с монтажа на нови електромери, енергоспестяващи осветителни тела и други. Средногодишните очаквани икономии са в размер на 6-7хил. лева;
Б) реализиране на положителен резултат чрез префактуриране на ел. енергия на наемателите в резултат на договорена изключително добра цена от ССБ и Холдинга за цялата система. Очакван икономически ефект - 10-12 хил. лева.
6. Повишаване на допълнителното заплащане от наемателите за ползване на паркоместа. В годишен порядък икономическият ефект е 13-14 хил. лева.
Управителят г-н Калинов води преговори с фирма ITU "ИСПРАКОНТРОЛС - България" ЕООД - Пловдив. Техни представители са посетили предприятието в края на месец ноември. Те са дали положителна оценка за помещението, в което ще бъде организиран монтажът на техните изделия. Също така са водени разговори за прехвърляне на производството на някои пластмасови и бакелитови малограмажни детайли. Коментирани са предложените от наша страна цени за работа на ишлеме и са приети на първо четене. За направените констатации представителите на фирмата ще докладват в централата в Италия и до началото на месец февруари на 2017 г. ще има окончателен резултат дали ще бъдем одобрени за партньор. От направените разчети по норми на възложителя за производството в началния етап ще бъдат необходими 5 работници. Управителят на предприятието смята да поеме завишения обем работа с наличния персонал, с което ще уплътни работното му време в максимална степен и ще доведе до завишаване на годишния обем произвеждана продукция със 100-120 хил. лева.
Членовете на управителния съвет ще бъдат информирани за резултатите от предприетите мерки през месец април 2017 г., когато предстои приемане на годишния отчет за дейността на "Успех Холдинг ССБ" ЕООД.
Материалът беше приет, след което заседанието пристъпи към разглеждане и обсъждане на финансовия отчет на почивните бази на ССБ за деветмесечието на 2016 година.
По решение на УС дейността на почивните бази и финансовите им резултати ще бъдат разглеждани два пъти годишно с цел вземане на управленски решения за подобряване на тяхната икономическа ефективност.
През последните 10 години в трите почивни бази са извършени основни ремонти и преоборудване на обща стойност 3,3-3,5 млн. лева. Тази политика ги позиционира по нов начин на пазара. От амортизирани и непригодни за съвременен туризъм обекти Съюзът успя да ги превърне в хотели, отговарящи на категории две-три звезди с изключение на площта на стаите и баните. Днес те са подходящи за нисък и среден клас по платежоспособност туристи.
Разгледани поотделно, данните за всяка една от почивните бази сочат, че:

В хотел "Хоризонт"

1. Преодолян е чувствителният спад на клиенти през 2015 г. в резултат на кризата в отношенията България - Русия. Възстановено е нивото от 2014 г. с малък ръст от 5%.
2. Променена е структурата на клиентите. Ползващите преференциални цени, работещи в системата на ССБ, са нараснали спрямо предходните периоди средно с 52%. Този факт от една страна е положителен, тъй като подобрените условия са повишили интереса за почивка на наши членове и служители в базата. Отрицателната му страна обаче се изразява в намаляване на приходите от леглата, ако бъдат продадени на свободния пазар. Понесената загуба от хотел "Хоризонт" от преференциални цени за 2016 г. възлиза на 39 хил. лева.
3. Постигнатата запълняемост на базата за периода юни - септември представлява 80% от тази, към която трябва да се стремим (7 хил. леглодни).
Според тази извадка от отчета излиза, че базата е на загуба от почиващите на преференциални цени - предимно незрящи клиенти и техните придружители. Вярвам, повечето от читателите ни ще се съгласят, че именно с тази цел някога са изградени почивните бази на ССБ - да могат незрящите хора да почиват преференциално в тях и да се чувстват комфортно. Освен това дори понастоящем повечето организации, фирми и институции, разполагащи със собствени обекти за почивка, предоставят преференциални условия на своите служители и членове.
На езика на счетоводството сумата от 39 000 лева е реална загуба от почиващите на преференциални цени незрящи, но на човешки език тази констатация звучи някак цинично.
Пакетните цени през 2017 се завишават както за външните клиенти, така и за съюзните членове и служителите в системата на ССБ.

В почивна база "Релакс"

На основание решение на УС на ССБ в почивна база "Релакс" - Шипковски минерални бани, през есента на 2015 г. започна основен ремонт на цялата хотелска част, който приключи в края на май 2016. Общата стойност на ремонта възлезе на 235 хил. лева.
Въпреки това, анализите показват по-голяма запълняемост на легловата база в сравнение с предходния период.
Резултатът от дейността на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани за деветмесечието на 2016 година е счетоводна печалба в размер на 19 579 лева.

В почивна станция "Поп Харитон"

От анализите в отчетния материал е видно, че резултатът от дейността на Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново за деветмесечието на 2016 година е счетоводна загуба в размер на 4 313 лева.

В разгорялата се около темата дискусия отново прозвуча многократно репликата за несъвместимостта на социалната политика с бизнеса и множество полушеговити предложения да се забрани на слепите да почиват през активния сезон. Но цифрите са си цифри и отчетът беше приет.
Следващият материал, предложен на вниманието на членовете на УС, бе докладна записка от Васил Долапчиев относно определянето на правилата, цените и графиците за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2017 година. Предложеният документ бе подложен на гласуване по раздели.
Крайният му, влязъл в сила, вариант публикуваме отделно, но от подхвърлените на предното обсъждане полушеговити предложения изкристализира и решението на УС почивната база в Обзор да се предлага само на свободния пазар през активния туристически сезон на 2017. Условията, графиците и цените за почивка в ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани през 2017 г. ще бъдат публикувани в брой 2 на списание "Зари".
Обсъжданията на промени в Устава на ССБ бяха отложени за следващо заседание на управителния съвет.
Приета бе и информацията за проведен шахматен турнир с българско участие в Румъния, както и за държавното първенство по шахмат за жени.
Без коментари бе приет отчетът на Контролния съвет за извършени проверки в РСО Русе, РСО Силистра, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна и "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна и ТСО Лом при РСО Монтана.
При последната от тях е установено, че при изготвянето на списъка за установяване на действителната бройка съюзни членове председателката на ТСО Лом г-жа Гана Бонева и нейният сътрудник г-жа Бойка Томова, претендирайки за по-висок хонорар, са постъпвали с престъпна небрежност. От всичките 28 листа на списъка само един е без допусната грешка. Това е един фалшифициран първичен документ с невярно съдържание. Председателката не е упражнила никакъв контрол, което е нарушение на Устава на ССБ и по смисъла на Наказателния кодекс е съучастие в подготовката на документ с невярно съдържание с цел лично облагодетелстване. Тези обстоятелства, както и други наблюдения върху тяхната дейност налагат следните препоръки:
1. На основание констатациите на ревизията и по смисъла на чл. 308 от раздел "Документни престъпления" на Наказателния кодекс на г-жа Бойка Томова - сътрудник на ТСО Лом, да бъде прекратен гражданският договор с РСО Монтана, считано от 1.11.2016 година.
2. На основание констатациите на ревизията и в нарушение на чл. 313 от Наказателния кодекс на г-жа Бонева - председател на ТСО Лом, да се наложи наказание "Предупреждение за уволнение" от длъжността председател на ТСО Лом.
От направените проверки в РСО Русе и РСО Силистра комисията констатира, че се спазват вътрешносъюзните нормативни документи, ЗС и другите указания, отнасящи се до финансовата и организационната дейност.
Проверката, която комисията е извършила в "Успех ССБ" ЕООД - Варна, е извадкова и не обхваща в пълнота дейността на предприятията. Ръководството полага грижи на добър стопанин към повереното му имущество и усилия за създаването на предпоставки за производство и реализация на продукция на фона на сложната икономическа обстановка в страната.
Управителният съвет на ССБ взе решение да награди със сребърна значка директора на ЦСРИ София г-н Йордан Младенов по повод навършването на кръгла годишнина.
Със златни значки УС удостоява дългогодишните работнички от "Успех" Варна - Миролюба Андонова с 46-годишен стаж и Сашка Мечкарова с 47-годишен стаж, във връзка с тяхното пенсиониране.
С медал за особени заслуги Съюзът на слепите удостоява кмета на Монтана Златко Живков за неговата съпричастност и отзивчивост към проблемите на невиждащите хора.
С това последното за 2016 г. заседание на Управителния съвет на ССБ изчерпа дневния си ред и бе закрито.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2017

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
2016 - година на нови идеи
Каталог на записаните нови заглавия през 2016
Каталог на възстановените заглавия през 2016
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Правила, графици и цени за ползване на почивните бази на ССБ през 2017 година
10 години Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кюстендил
Силистра
Добрич
Горна Оряховица
ЛИЧНА ПОЗИЦИЯ
За шест гроша по-малко
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2016 година в Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
ПАЛЕЧКО
Милост за врабчо
ПРИЗНАНИЕ
Сесия, посветена на Петко Стайнов
Архив на изданието
1 2 3 4 5