Брой 04, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


На 27 и 28 март управителният съвет на ССБ проведе своето рутинно заседание в рехабилитационната база в Дряново. След разглеждането и приемането на протокола от своето предходно заседание работата на членовете на УС продължи с обсъждане на проектобюджета за 2017.
Предвидените по бюджета разходи за 2017 г. възлизат на 1 555 782 лева. По тази точка сериозни дискусии не се състояха, тъй като в голяма степен проблемите, които ежегодно съпътстват разработването и приемането на бюджета на организацията, бяха предварително обсъждани с всички заинтересовани страни. С 11 гласа точката бе приета, като проектът на бюджета ще се внесе за разглеждане и приемане от Националното общо събрание на ССБ.
Следващата точка, която членовете на УС разгледаха, бе програмата за дейността на ССБ през 2017 година. Тя е разработена на базата на проведени дискусии на различни нива. Документът е отворен и всички нови идеи могат да намерят своето място в него. С 11 гласа програмата бе приета и също ще бъде представена на вниманието на пълномощниците в Общото събрание.
Работата на УС продължи с дискусия по предложения за изменения и допълнения на устава на ССБ. На това заседание вниманието на членовете на управителния съвет се съсредоточи най-вече на въпроси, имащи отношение към фигурата на така наречения координатор - неговият статут и позиция. Участниците в заседанието се обединиха около предложението да се направят промени в чл. 42, ал. 1, според които да се предвиди възможността координатор да може да бъде и член на Съюза. След уточнената промяна в тази част на устава членовете на УС дадоха мандат на председателя на ССБ и главния счетоводител да формират разделите 4, 6 и 7, касаещи стопанската дейност на ССБ. С това решение дебатът по точката бе завършен и решенията по нея бяха приети с 11 гласа. Проектът за изменения и допълнения на устава на ССБ ще бъде предоставен за разглеждане и приемане от пълномощниците на Общото събрание. Списание "Зари" ще публикува пълния текст на всички промени на устава на Съюза след окончателното им приемане от Общото събрание.
След това членовете на УС се занимаха с отчета за дейността на рехабилитационните бази на Съюза на слепите. От изнесените данни се вижда следното - през 2016 г. резултатът от дейността на хотел "Хоризонт" - Обзор е счетоводна печалба в размер на 10 817 лева. При анализа на резултатите на тази база трябва да се вземе предвид, че в нея се реализира приход от наем в размер на 81 204 лв. и дарение с еднократен характер от 12 000 лв., които са извън дейностите настаняване и хранене. От това следва, че от основната си дейност хотел "Хоризонт" през 2016 г. е на загуба от 82 387 лева. От друга страна обаче трябва да вземем предвид, че в разходната част на баланса са отчетени инвестиции за придобиване на материални активи на стойност 40 896 лв., които са изписани като еднократен разход за изтеклата отчетна година, а всъщност придобитите активи ще се ползват дългосрочно в базата. Също така е необходимо да се отчете, че преференциалните цени са занижили приходите на хотела с 40 000 лева. След като се вземат предвид направените уточнения и пояснения, може да се види, че фактическият финансов резултат от основната дейност на хотел "Хоризонт" за 2016 г. е равен на нула.
Резултатът от дейността на ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани за 2016 година е счетоводна печалба в размер на 2 254 лв., но и тук трябва да се вземе предвид, че има допълнителни фактори, които променят този резултат. В базата е получено еднократно дарение в размер на 3 250 лв., което не е приход от основна дейност. Трябва да се отчетат и направените инвестиции като ММА в размер на 76 295 лв., които се записват като еднократен разход, а също и разходи за придобиване на ДМА в размер на 3 617 лева. Като се отчетат тези допълнителни подробности, става ясно, че резултатът на базата в Шипково е реална печалба от 78 916 лева.
Резултатът от дейността на Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново за 2016 година е счетоводна загуба в размер на 14 053,85 лв., но като се има предвид, че от тях 4 005 лв. са разходи за ДМА и 10 707 лв. са разходи за довършителни работи по сградата, които също имат дълготраен характер, може да се заключи, че реалният финансов резултат за 2016 г. клони към нула.
Известно негативно влияние върху крайните финансови резултати от дейността на рехабилитационните бази на ССБ оказва нарастването на начислените средства за амортизация, които се увеличават вследствие на увеличаването на стойността на активите поради извършените в базите ремонти и подобрения.
Членовете на УС дебатираха и върху създадената към настоящия момент организация за осигуряване на запълняемост на почивните бази на ССБ за сезон 2017 година. На това обсъждане присъстваха и техните управители, които споделиха своите притеснения и очаквания за предстоящия туристически сезон. Борислав Лазаров предложи да се въведе финансово стимулиране за управител, който е допринесъл за сериозно нарастване на приходите на поверената му база.
При обсъжданията се постави въпросът за възможностите за развитие на културен туризъм в Обзор, а също така и вариант, при който на летуващите в Обзор клиенти да се предложи комбинирано настаняване в Обзор, а след това и на планина в Дряново.
Управителят на хотел "Хоризонт" изрази известен скептицизъм по това предложение, тъй като туристите са дошли да почиват на море, а в голямата си част те са деца.
Председателят на Съюза разви своя възглед, че "Обзор трябва да промени своя профил. Трябва да се привличат по-платежоспособни туристи". За повишаване на интереса към базата особено много ще се разчита на бъдещата търговска част на обекта. Стремежът е да се постигне печалба от дейността на базата.
Базата в Дряново е получила положителни отзиви, но липсата на басейн и други атракциони я правят не много желана за повечето туристи и особено когато става дума за по-продължителни почивки.
От обсъжданията се наложи изводът, че на този етап от трите съюзни почивни бази най-предпочитана е базата в Шипковски минерални бани. Не е случайно това, че за нейното ползване от членовете на ССБ се налага да се правят графици от всички регионални организации. Трябва да се отбележи, че освен наплива от съюзни членове базата в Шипково се посещава и от много външни клиенти. Членовете на УС приеха отчета и мерките за запълняемостта на почивните бази с 11 гласа "за".
Работата на УС продължи с обсъждане на информация за дейността на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив през 2016 година.
От представения от директора на НЦРС г-н Стефан Данчев материал се вижда, че центърът продължава да се развива като много авторитетна институция, в която по устойчив начин се съчетават новаторството и традицията. Служители от състава на НЦРС и през миналата година са взели участие в различни национални и международни проекти, имащи пряко отношение към рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увредено зрение в България. Ръководството отделя сериозно внимание на ремонта и поддръжката на материалната база на Центъра. Заедно с това рехабилитационният център за слепи в Пловдив изпълнява и своите, да ги наречем, рутинни функции по отношение на нуждаещите се зрително увредени възрастни и деца. През изминалата 2016 г. от екипа на Центъра са предоставени разнообразни услуги. И са подпомогнати по специфичните за работата на НЦРС начини един значителен брой нуждаещи се незрящи и техни близки. В следващата таблица са показани предлаганите от рехабилитационния център услуги и броят на хората, които са се ползвали от тях.

Предоставени услуги и брой ползватели в НЦРС през 2016 година

№, НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА, ПОЛЗВАТЕЛИ

1. Основна рехабилитация, 137
2. Професионално обучение, 13
3. Обучение на зрително затруднени деца със специални образователни потребности, 10
4. Консултации и обучение на близки и приятели на клиентите, 137
5. Арт терапия - грънчарство и керамика, 6
6. Общ брой предоставени услуги на зрително затруднени лица, 252
6.1. Мобилност и ориентиране, 37
6.2. Полезни умения, 30
6.3. Зрителна рехабилитация, 13
6.4. Брайлова грамотност, 11
6.5. Компютърна грамотност, 92
6.6. Занимателна терапия, 6
6.7. Готварство, 14
6.8. Физическа култура, 32
6.9. Психологическо консултиране, 7
6.10. Професионално обучение, 10
7. Семинар със специалисти от ЦСРИ, работещи със зрително затруднени лица, 25
8. Национална конференция "Обучение и рехабилитация на зрително затруднените в България", 64
9. Презентация и консултации на студенти от ПУ "Свети Паисий Хилендарски" за работата и предоставяните услуги в НЦРС, 36

Следващото решение на управителния съвет бе в изпълнение на възложените му от устава на организацията задължения да свиква и организира заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България. В изпълнение на тези си задължения управителният съвет реши: "На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква II заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 25 - 27 май 2017 г. от 14 часа в Почивна станция "Поп Харитон" - Дряново".
След това по традиция се премина към последната точка в дневния ред - "Разни". По тази точка управителния съвет реши: "Във връзка с навършване на кръгла годишнина - 50-годишен юбилей, награждава Орхан Мурад от Пловдив със съюзно отличие "Златна значка".
С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то беше закрито.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
22-годишен незрящ инженер на Епъл променя света на технологиите
ДИСКУСИЯ
Новата трудова повинност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Русе
Бургас
Пловдив
ИЗБОРИ
Следизборно
ЛЮБОПИТНО
Сокаку Такеда - последният самурай
ОБЯВА
Второ заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
СПОРТ
Държавно първенство по голбал
Регионален столичен турнир по шахмат
Паралели във времето
Десети юбилеен индивидуален турнир по табла
Втори индивидуален турнир по боулинг
Четвърти общоградски турнир по обикновена табла "Клокотница" - 2017 година
Архив на изданието
1 2 3 4 5