Брой 04, 2017

Тема: ДИСКУСИЯ

Новата трудова повинност


От няколко месеца съюзните ръководители засипват организациите по места с куп предложения и решения, някои от които определено будят недоумение. Предложението за обсъждане на уставни промени (забележете, след публикуването в сп. "Зари" на взети от УС на ССБ по тях решения) не е нищо друго освен поставяне на каруцата пред коня. У съюзните членове се създава усещане за предрешеност, което неминуемо сковава инициативността на немалко от тях. Нестабилната политическа обстановка у нас и съответно липсата на ясно определена дълговременна и целенасочена социална политика не предполага въвеждането в момента на фундаментални промени в устава на Съюза - това би могло да стане на едно от следващите - третото или четвъртото, заседания на Общото събрание на пълномощниците.
Но най-фрапиращо е насаждането на новите "отчетности" на разходваните средства и проведените мероприятия от регионалните и териториални организации на ССБ, оправдавано с изисквания на Сметната палата и свързано с отпусканата на Съюза на слепите субсидия от Държавния бюджет. Употребявам множествено число на думата отчетност, защото едва ли можем да говорим за цялостна, стройна и обективна такава. Ефективността от тази акция на всичкото отгоре подлежи на дълбоко съмнение и определено е несъразмерна с необходимите за целта труд и усилия, както и с консумативите и времето, които предстои да се изразходват. А ако вземем под внимание недоволството на редовите съюзни членове от значителното забавяне на провеждането на набелязани масови мероприятия, както и присмеха, че ръководствата по места са се превърнали в писари, а не в организатори и хора, грижещи се за интеграцията, задоволяването на културните потребности и облекчаването на бита и ежедневието на зрително увредените ни съсъдбеници, виждаме безсмислието на цялото това начинание.
Огромната бумащина контрастира с представите за отчетност през ХХІ век и е съпътствана с необясним формализъм, например:
- Защо е необходимо протоколите да се пишат в 3 оригинални екземпляра - достатъчно е оригиналът да се преснима и върху всеки екземпляр да се положат оригинални подписи и печати.
- Същото може да се приложи и по отношение на списъците - един оригинал и копия с оригинални подписи и печати, вместо допълнително да се записва "Вярно с оригинала" и повторно да се полагат нови подписи и печати и то от двама (още една безсмислица, защото отговорността се носи от председателя).
- Присъствените списъци са най-трудоемката, а същевременно и най-неточната форма на отчетност - не е тайна, че често през цялото време на дадено мероприятие има приходящи и напускащи събитието. Защо е необходимо писането на отделни протоколи и списъци по време на годишни отчетни събрания на ТСО, когато за целта има одобрени образци, които надлежно се попълват и от които картината става съвсем ясна. Да оставим забавянето във времето, което неминуемо дразни хората. Какво ще промени, с какво ще подобри работата всичко това? Отговорът е прост и еднозначен - с нищо.
В организациите по места се изготвят тримесечни финансови и годишни организационни отчети, отчетни доклади и програми, които се представят на вниманието на съюзните членове и висшестоящите ръководства, всички приходи и разходи се удостоверяват с фактури или квитанции, съпътствани с касови бележки и приходни и разходни касови ордери, отразени в касови книги, протоколират се заседанията на управителните съвети. Така че всеки грамотен проверител може да си направи извод за дейността на всяка една териториална или регионална организация и без новоизмислената отчетност.
Но нека се спрем и на другата страна на въпроса - на полагания от председателите и сътрудниците на ТСО и от сътрудниците на РСО допълнителен труд (те ще инструктират териториалните организации и ще обобщават техните данни). Тези, които изискват воденето на новата отчетност, наясно ли са с размера на възнагражденията на хората по места и каква мотивация и стимулиране биха могли да им се предложат? Защото това не е нещо еднократно, нещо кампанийно, а става въпрос за постоянни нови трудови задължения, ефективността от изпълнението на които на всичкото отгоре е доста спорна. На местните ръководства се възлага една нова трудова повинност, работа на ангария или участие в бригадирско движение. Но на трудоваците и на бригадирите, ако не им се заплащаше, поне им се осигуряваше храна и легло, а при нас и това го няма.
И още нещо - тези нови задължения не са описани в подписаните договори с изпълнителите (председателите и сътрудниците по места), които договори са и своего рода длъжностни характеристики. Това в чисто юридически план означава, че никой не е длъжен да изпълнява условия и задължения, нефигуриращи в договора или в длъжностната характеристика. Ако възложителят изготви нов договор с нови условия, изпълнителят има правото да прецени дали да го подпише.
От водения от мен разговор с Димитър Парапанов - председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България разбрах, че макар и НАСГБ да получава държавна субсидия, такива изисквания не са и предявявани. Как тогава да си обясним предлога, под който ни се възлагат новите допълнителни задължения?

Георги ГЕНОВНазад

Всички статии на Брой 04, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
22-годишен незрящ инженер на Епъл променя света на технологиите
ДИСКУСИЯ
Новата трудова повинност
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Добрич
Русе
Бургас
Пловдив
ИЗБОРИ
Следизборно
ЛЮБОПИТНО
Сокаку Такеда - последният самурай
ОБЯВА
Второ заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България
СПОРТ
Държавно първенство по голбал
Регионален столичен турнир по шахмат
Паралели във времето
Десети юбилеен индивидуален турнир по табла
Втори индивидуален турнир по боулинг
Четвърти общоградски турнир по обикновена табла "Клокотница" - 2017 година
Архив на изданието
1 2