Брой 05, 2017

Тема: ОБЩЕСТВО

Отворено писмо на национално представителните организации на и за хора с увреждания


В последните месеци активно се разпространяват данни, които противоречат както на европейската, така и на българската статистика, в това число и на данните на НОИ. Навсякъде по света хората с увреждания представляват най-бедната група от населението. Същевременно у нас коалиционните партньори афишират, че ще се вземе от инвалидните пенсии, за да се увеличат най-ниските пенсии. Стигна се и дотам да се обсъжда в публичното пространство, че ще се спират инвалидни пенсии, защото "половината били фалшиви", и ще се дават за увеличение на най-ниските пенсии на останалите пенсионери.
Това води до два тежки обществени проблема. Първо - изкуствено противопоставяне на хората с увреждания, които получават инвалидни пенсии, и хората, които получават пенсии за осигурителен стаж и възраст. Второ - обществото се настройва срещу хората с увреждания.
Налице е остър дефицит на средствата в НОИ, който едва ли ще се реши със спиране на част от инвалидните пенсии.
Според публикацията "Статистически бюлетин пенсии към 31.12.2016 г." на интернет страницата на НОИ хората с увреждания у нас, получаващи инвалидни пенсии, са 507 569. Какво стои зад тази цифра? Получаващи пенсии за общо заболяване - 455 124 плюс 2 652 военноинвалидни пенсии плюс 49 793 инвалидни пенсии за хора, които нямат трудов стаж.
Същевременно отсъстват данни колко са хората с увреждане с между 50 и 71% загубена работоспособност, които получават пенсия за осигурителен стаж и възраст. По наша оценка това са приблизително 120 000 души. Така наречената втора пенсия всъщност е добавка за инвалидност към основната пенсия, изразяваща се в размер на между 31 и 35 лв. месечно. Такава "втора пенсия" получават 337 776 човека.
Следващата година броят на получаващите я ще намалее, защото според заложените нормативни промени тези, които нямат пожизнен ТЕЛК, а са със срочна медицинска експертиза за между 1 и 3 години, няма да я получават. Работещата мярка в тази посока е създаването на механизъм за индивидуална оценка и подкрепа за всеки човек с удостоверено трайно увреждане.
Невидимите за статистиката хора с увреждания са всички, които предпочитат да не се явяват пред ТЕЛК и да не получават документ за частично загубена работоспособност поради опасения за по-трудно намиране на работа и стигми от страна на работодателите.
Посочените цифри не обхващат и лицата до 16-годишна възраст, които имат доказани увреждания. В момента цялото обществено внимание е фокусирано върху пенсиите на хората с увреждания, които реално са в такива размери, че дори и с работещи близки остават под екзистенц-минимума. Изнасянето на неверни или подвеждащи данни в публичното пространство е недопустимо. Спестява се разликата между броя на хората с увреждания, които получават пенсия и броя на инвалидните пенсии.
На 27.04.2017 г. Европейската комисия стартира социален пакет, в който се предлага напредък в социалните политики на Европейския съюз.
Тези наши искания са в правомощията на Министерския съвет и тяхното изпълнение или неизпълнение красноречиво ще докаже отношението на правителството към гражданите с увреждания в България.
Непоколебима е нашата готовност да предприемем съответните законови протестни действия в цялата страна, ако отново не бъде зачетена нашата аргументирана гражданска позиция.

Прилагаме 13 неотложни мерки в социалната политика, свързана с хората с увреждания, за които настояваме:

1. Оптимизиране на медицинската експертиза, като подкрепяме предложението да се премине към преструктуриране на органите на медицинската експертиза - в единна административна структура, подчинена на МЗ, включваща НЕЛК, ТЕЛК, РКМЕ. Това ще доведе до ефективен контрол върху цялостната дейност на медицинската експертиза.
2. Да стартира изградената електронна информационна система на медицинската експертиза, като НЕЛК започне да предоставя информация на Агенцията за хората с увреждания, с което да се създаде необходимото условие за прозрачност и контрол върху експертизата от всички заинтересовани институции.
3. Да се изключат бъдещи действия от страна на правителството, които могат да доведат до социално напрежение и са стъпка назад от завоювани в годините позиции относно социалната политика за хората със специфични възможности като например лишаване от инвалидна пенсия на работещите с увреждания. Съгласни сме, че е необходима реформа в законодателството, касаеща оптимизиране на системата на медицинската експертиза и предприемане на мерки за оптимизиране на нейните структури. Тази реформа обаче не бива да бъде на гърба на хората с увреждания.
4. Да се разработи компенсаторен механизъм, за да се получават отнетите 25% социална пенсия от хората с трайни увреждания под формата на месечна социална помощ за лице с трайно увреждане.
5. Размерът на елементите, формиращи интеграционната добавка по Закона за интеграция на хората с увреждания, да се определят като процент от минималната работна заплата за страната.
6. Да се увеличи размерът на интеграционната добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги съобразно действителната им стойност.
7. Да се включат в списъка на помощните средства, медицинските изделия и приспособленията за хора с увреждания към ППЗИХУ нови позиции, отговарящи на съвременните технологии и производство и новите заболявания.
8. Да се осигури държавна и социално-икономическа защита на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, в това число да се актуализира списъка по ЗОП с номенклатурите, които присъстваха преди драстичното редуциране на съществуващия списък.
9. Да се решат проблемните сфери за ефективно участие на национално представителните организации на и за хора с увреждания като законен социален партньор на правителството в социалната политика в сферата на хората с увреждания.
10. Да се създадат условия, гарантиращи достъпно образование на всички лица и деца с увреждане.
11. Да се гарантира достъпната архитектурна среда.
12. Да се предприемат активни действия да се спрат атаките от страна на коалиционни партньори срещу хората с увреждания, като се преустанови противопоставянето на тази група спрямо пенсионерите с най-ниски пенсии.
13. Да се излезе с официални актуални данни на НОИ пред българската общественост за броя на хората с увреждания, броя на получаващите инвалидни пенсии и други данни.

С уважение,

заместник-председател на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия
Веска Събева;
председател на Съюза на инвалидите в България
Красимир Коцев;
председател на Съюза на слепите в България
Васил Долапчиев;
председател на Съюза на глухите в България
Николай Нинов;
председател на Българска асоциация "Диабет"
Красимир Кънев;
председател на Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения
Любка Александрова;
председател на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите
Петър Велчев;
председател на Центъра за психологически изследвания
д-р Диана Инджова;
председател на Асоциацията на родители на деца с нарушено зрение
Лазар Живанкин;
председател на Асоциацията на родители на деца с нарушен слух
Мария Кръстева;
председател на Българската асоциация за невромускулни заболявания
Виолета Антонова;
председател на Българската асоциация на рекреация, интеграция и спорт
Павел Савов;
председател на Националното сдружение на работодателите на хора с увреждания
Маринела Ангелова;
председател на Националната асоциация на сляпо-глухите в България
Димитър Парапанов;
председател на Национална организация "Малки български хора"
Светослав Чернев;
председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации
Стилиян Баласопулов;
управител на сдружение "Национален център за рехабилитация на слепи"
Стефан Данчев;
председател на Национален алианс за социална отговорност
Георги Георгиев;
председател на Националната потребителна кооперация на слепите в България
Михаил Кърлин;
председател на Националната асоциация на хората с придобити увреждания
Златомир Стоянов

***

ДЕКЛАРАЦИЯ

на ТСО Велики Преслав към РСО Шумен

ДО
МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ДО
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Днес е 05.05.2017 год. - Международен ден за протест на хората с увреждания.
Съюзните членове от ТСО на слепите - Велики Преслав, провеждайки днес своето общо отчетно-изборно събрание, изразяват недоволството си от отношението и грижите на държавата към хората с увреждания.
Държавата ни отне много преференции:
- Специализирани предприятия почти не съществуват. Те нямат защита от държавата. В миналото инвалидите са имали изключителното право за търгуване с монополни предмети. Запитвали ли сте се колко процента от нас могат да си намерят работа!? Предлагаме да се въведат конкретни мерки и програми, подобряващи реално условията за трудова заетост на хората с увреждания.
- Пенсиите ни дали осигуряват възможност да живеем сносно!? Как коментирате идеята да се преразгледат инвалидните пенсии, за да се вдигне минималната пенсия за стаж и възраст!? Нужен е контрол, истински контрол, а управниците избягват проверките и корупцията си върви. Не вдигат инвалидните пенсии с аргумента, че сме много - това не е вярно. Инвалидите у нас са 7-8%, а в Европа около 15%.
- Непрекъснато на 1-2 години се ходи на ТЕЛК и се намалява процентът на инвалидност заради корупционни схеми.
- Без да има допитване или обсъждане от наша страна се премахна от 2015 год. процентът от социалната пенсия при новоиздадени и срочни ТЕЛК решения. Смятаме, че една от основните причини за некачествената работа на институциите и политиците за постигане на реални условия за интеграция на хората с увреждания е липсата на диалог.
- Отнето ни бе правото за безплатно пътуване с автобус - нямаме ли право да отидем на преглед или консултация до окръжен град, София!?
- Гарантираният минимален доход от колко години е все още 65 лв., а цените на всичко стават все по-високи и по-високи.
- Крайно недостатъчни са програмите, облекчаващи хората с увреждания - личен, социален асистент, домашен помощник и други. Време е да се увеличат броят и размерът на финансираните програми.

Предлагаме да се предприемат спешна обществена дискусия и действия за изработване на нов и адекватен закон за интеграция на хората с увреждания, който да създава условия за решаване на най-важните проблеми и да реализира правата на хората с увреждания на работа, обучение и реална социализация в обществото.

5 май 2017 г.
От присъстващите на събранието на ТСО на слепите - Велики ПреславНазад

Всички статии на Брой 05, 2017

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Силистра
Петрич
Русе
Плевен
Добрич
ЛИТЕРАТУРА
Цветя за Вили
Вечер на кръста с романтичен хомо луденс
ОБЩЕСТВО
Отворено писмо на национално представителните организации на и за хора с увреждания
ОБЯВА
Конкурс
ПОЕЗИЯ
Безсмъртие
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Посещение на делегация на Румънския съюз на слепите в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Тартор
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Открит международен турнир по шахмат за хора със зрителни увреждания за купата на София
Музикална интермедия към шахматния турнир
Държавно първенство по спортна табла
ТЕХНОЛОГИИ
JELLY - най-малкият телефон в света
Архив на изданието
1 2 3 4 5