Брой 06, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Второ заседание

На 25 и 26 май в почивна база "Поп Харитон" - Дряново пълномощниците от XVII Национално общо събрание на ССБ проведоха своето второ за мандата заседание.
От 57 избрани пълномощници присъстваха 54, като седем от десетте отсъстващи бяха представлявани от седемте резервни пълномощници, избрани в техните региони. По този начин необходимият кворум бе налице. След като избраха преброителите, нашите "народни представители" пристъпиха към работата си по предварително обявения дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на Съюза на слепите в България през 2016 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2016 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2017 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2016 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2016 г.
7. Приемане на бюджета на ССБ за 2017 г.
8. Приемане на изменения и допълнения на Устава на Съюза на слепите в България.
9. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVII Национално общо събрание на ССБ.
Обсъжданията на отчета за дейността на ССБ не изобилстваха от коментари. В самия документ е подчертано масовото отбелязване на 95-годишнината на организацията през миналата година.
В съответствие със задачите, които ССБ си е поставил, всяка една от основните му дейности присъства в отчета с конкретните си мероприятия по реализирането й. Всички те са изпълнени с конкретно съдържание и сдружението е постигнало желаните количествени и качествени резултати, като ръководството продължи да работи и трупа полезен опит в осъществяването на целите на организацията.
След направените реорганизации през 2015 г. днес структурата на ССБ включва 15 регионални организации, обединяващи 99 териториални.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 13 860 човека, а към 31 декември 2016 г. те са 13 371. От тях 7 са зрящи. По показател вид и степен на увреждане сдружението обединява: с намалена работоспособност от 71 до 90% - 4 029 членове; над 90% - 9 335. От числения ни състав новоприетите са 636. Прекратилите членство в ССБ са 250. Починалите съюзни членове са 863.
Анализът на предоставената информация за пореден път потвърждава 10-годишната тенденция на намаляване на числеността на организацията.
По полов признак членовете ни са: мъже - 6 122, жени - 7 249.
Възрастовата структура на членовете ни е:
- от 18 до 35 години - 726;
- от 36 до 50 години - 1 620;
- от 51 до 65 години - 3 033;
- над 65 години - 7 991.
Образователният ценз на членовете ни е:
- начално образование - 2 068;
- основно - 5 236;
- средно - 4 883;
- висше - 1 168.
От изнесените данни е видно, че от 18 до 65-годишна възраст организацията ни разполага с 5 379 членове, а от общия ни числен състав 6 051 са със средно и висше образование. Управителният съвет на ССБ, регионалните ни и териториални организации трябва да създадат условия този значителен кадрови и интелектуален ресурс да бъде максимално активен и включен в различни форми на нашата дейност.
Асоциирани членове на ССБ са:
1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища:
- Фондация за рехабилитация на слепите - Пловдив; Асоциация на невиждащите есперантисти в България - Варна, Национална асоциация на сляпо-глухите в България - Пловдив, Фондация "Съпричастие" - Варна, Фондация "Очи на четири лапи" - София, Фондация "Шанс за таланта" - Пловдив, Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - приоритети" - София, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" - София и спортните клубове за хора със зрителни увреждания "Туида" - Сливен, "Светлина" - Шумен, "Доростол - 2011" - Силистра, "Достоен живот" - село Покровник, "Пирин спорт - 2013" - Благоевград.
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вписани в регистъра за специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към АХУ:
- "Успех ССБ Холдинг" ЕООД, "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен, "Глобал Консулт БГ" ЕООД - София, "Нойма - 2003" ЕООД - Русе, Християнски център за хора с увреждания "Благодат" - Пловдив, "Деливъри Русе" ООД "Инвамед" ЕООД - Шумен.
През 2016 г. Управителният съвет на ССБ е провел 5 заседания, на които са разгледани 112 въпроса и са взети 148 решения по тях.
Управителният съвет на ССБ дава висока оценка на дейността през 2016 г. на регионалните и териториалните организации на сдружението ни.
През 2016 г. ключов момент в правозащитната дейност на нашата организация се оказа острата реакция на ССБ срещу предложената концепция за "Усъвършенстване на медицинската експертиза на работоспособността". През месеците март - май сдружението ни успя да организира мащабна национална протестна акция против намеренията на правителството да извърши промени в медицинската експертиза и експертизата на работоспособността, които водеха до накърняване на съществени осигурителни права на нашите членове. Проведените многократни срещи с министъра и зам.-министъра на труда и социалната политика, ръководители и народни представители на парламентарно представените партии, омбудсман и зам.-омбудсман на Република България, областни управители, представители на медии и други дадоха положителен резултат и правителствените намерения на този етап бяха осуетени.
Сдружението ни продължи утвърдената през последните години политика за разширяване на гамата на предлаганите помощно-технически средства и практиката цените им да бъдат намалени с 20% от доставната цена. Интересът към тях нараства.
С голямо задоволство се отчита, че през 2016 г. дейността по доставяне на помощно-технически средства за съюзните членове се разшири чрез осигуряването на нови доставчици от Европа и Азия и обогатяване на асортиментната структура. През отчетната година е постигната най-високата стойност на безвъзмездно предоставените помощно-технически средства, осигурена от бюджета на ССБ в размер на 44 040 лева.
Наред с издателската дейност - брайловите и аудио списания, ССБ непрекъснато обогатява фонобиблиотечния фонд с нови заглавия.
За абонати на аудио книги и по индивидуални заявки са записани общо за периода над 2 500 диска.
Наред с познатите ни вече от 13 години дейности на новооборудваното студио за звукозапис на ССБ, 2016 година донесе и някои нови възможности на нашите читатели за достъп до наличните фондове на съюзната фонобиблиотека. Бяха изпробвани и предоставени на потребителите на аудио книги средства за интернет достъп чрез такива инструменти като Skype и Dropbox. Това ни даде основание да преминем към следващ етап на разширяване на интернет достъпа до наличните аудио книги, който ще бъде реализиран до средата на тази година. Броят на нашите читатели е 4 000 - 4 500, а дисковете, които те са получили през годината, са 16 217 броя.
Към 31.12.2016 г. Централната фонотека предлага на своите читатели 61 броя CD със 123 нови заглавия с продължителност 1 424 часа и 55 CD със 128 възстановени от Златния фонд заглавия с продължителност 1 282 часа.
Днес нашите читатели разполагат с 1 645 диска с 3 396 заглавия, представляващи 38 015 часа запис.
През 2016 година в различни спортни мероприятия са се включили 1 531 наши членове. Общият брой на проведените регионални и национални състезания е 261. Наши спортисти са участвали в 29 международни състезания.
Структурите ни в страната организираха 226 похода и екскурзии, в които са се включили 3 870 членове на сдружението ни.
Общият брой на работниците и служителите на трудови договори във всички структури под управлението на Съюза на слепите в България е 278 човека, от които 120 със зрително и друг вид увреждане. Извън системата на организацията са успели да се реализират 519 наши членове.
Със съдействието на председателите на регионалните и териториалните организации са включени в социален патронаж 560 членове. Настанени в съюзни жилища и общежития са 232.
Това е само малка част от предложения на вниманието на пълномощниците на НОС отчет, който те приеха.
Бе приет и финансовият отчет на ССБ за 2016 г.
Общият коментар по него бе, че нивата на приходите от наеми продължават да са ниски с тенденция към занижаване. На фона на нарастващия спад на приходите неминуемо се налага дискусия в управителния съвет за намиране на решение за съкращаване на разходите, най-вече във фонда "Възнаграждения на служителите".
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2016 година са утвърдени приходи в размер на 1 432 956 лева.
Приходите по бюджет са формирани от следните източници:
Субсидия от Републиканския бюджет - 628 000 лева;
Приходи от членски внос - 27 630 лева;
Приходи от наеми в РСО - 63 540 лева;
Приходи от дарения и съвм. дейност - 29 760 лева;
Приходи от наеми в ССБ - 430 645 лева;
Приходи от ЕООД - 120 000 лева;
Приходи от консумативи - 30 000 лева;
Налични парични средства в РСО - 103 381 лева.
Общо отчетените приходи за 2016 година в ССБ възлизат на 2 713 804,90 лв., от които:
Отчетени от дейност в Централата на ССБ- 1 869 655,32 лв.;
От РБ Обзор - 283 583,46 лв.;
От РБ Дряново - 180 658,92 лв.;
От РБ Шипково - 379 907,20 лв.
Приходите могат да бъдат обобщени като приходи от стопанска и нестопанска дейност и са:
Стопанска дейност - 1 475 402,44 лв.;
Нестопанска дейност - 1 238 402,46 лв.
За годината са утвърдени разходи, съгласно приетия бюджет, в размер на 1 432 956 лева. За отчетния период (по мероприятия) сумата възлиза на 1 784 471,09 лв. Като цяло за организацията, т.е. заедно с рехабилитационните бази, разходите са в размер на 2 640 978,21 лв.
За отчетната година на всички организации са преведени необходимите им средства за изпълнението на бюджет 2016 г. Реално необходимите средства и съответно направените преводи са съгласувани с председателите на всяка РСО.
Това са данните от отчета в най-обобщен вид, по които нямаше коментари от страна на пълномощниците. Те приеха и програмата за дейността на ССБ през 2017 г., която ще бъде публикувана отделно.
Без коментари бе приет и отчетът за дейността на Контролния съвет на ССБ, който също публикуваме отделно. В оперативен план по предложение на председателя Васил Долапчиев Общото събрание реши отчетните периоди за дейността на Управителния и Контролния съвет на ССБ да се уеднаквят, за да се избегне наложилото се отпреди няколко години разминаване.
Следващата точка от дневния ред бе отчетът на стопанската дейност през 2016 г. Той бе предоставен на пълномощниците в две части - производствени предприятия и почивни бази.
Както е известно, стопанската дейност на всяка фирма се отразява най-ясно през финансовите отчетни показатели на предприятието. Краен показател за осъществяваната дейност е финансовият резултат. Холдинговото дружество, обединяващо резултатите от клоновете, дъщерните дружества и Централата на холдинга, приключва на загуба в размер на 89 хил. лева.
Ето и резултатите на отделните предприятия за 2016, сравнени с 2015 г.:

Предприятие, Общо 2016, Общо 2015

Плевен , + 73, - 36
София, + 30, + 79
Стара Загора, + 1, + 6
Шумен, - 15, + 3
Варна, - 209, - 152
Дряново, - 99, - 244
Сливен, - 11, - 11
Русе, - 36, + 33
Пловдив, + 98, + 102
Общо клонове, - 168, - 220
Централа, + 79, + 192
Общо холдинг, - 89, - 28

Основно значение за формирането на крайния финансов резултат на всяко едно стопанско предприятие имат получените приходи от дейността му.
Основният показател, характеризиращ състоянието и развитието на стопанската дейност на предприятията, разбира се, е полученият приход от произведената и реализирана продукция в поделенията на холдинга. За отчетната година получените приходи от реализация на готова продукция са в размер на 3 699 хил. лв. при отчетени приходи от 3 489 хил. лв. през 2015 г.
Отчетените приходи от наеми общо за холдинговото дружество възлизат на 1 276 хил. лв. за 2016 г. при получени наеми за 2015 г. в размер на 1 290 хил. лева. По отделни предприятия обаче приходите от наеми отбелязват промени в различни посоки - към намаляване или увеличаване, което неминуемо води и до промени в крайния финансов резултат на съответните поделения.
През отчетната година общо в холдинговото дружество са работили 168 души, от които 73 човека със зрителни увреждания. Основен показател, който дава статут на дружеството и на отделните предприятия като социални предприятия, е делът на работещите слепи хора. За 2016 година предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО.
Относно дейността и финансовите резултати на почивните бази за 2016 г. отчетът бе приет без коментари, като се акцентира на проведената от г-н Кабзамалян дарителска кампания през 2016 година, по която са осигурени за базите на ССБ дарения на обща стойност 29 600 лева. Заложено бе тази кампания да продължи и през настоящата 2017 година.
Без коментари пълномощниците приеха и отчета за дейността на НЦРС - Пловдив, както и бюджета на ССБ за 2017 г., след което пристъпиха към обсъждане и приемане на изменения и допълнения в Устава на ССБ в съответствие с решение на УС от петото му заседание през 2016 година. След като бяха изпратени на регионалните председатели за обсъждане по места, промените бяха дискутирани на среща на регионалните председатели с председателя на ССБ през декември 2016. Тогава те се обединиха около необходимостта за извършване на промени в някои текстове, след което през февруари 2017 г. определената работна група проведе заседание и прие редакцията на новите текстове, които бяха коментирани и утвърдени от пълномощниците на XVII Общо събрание.
В интерес на прецизността и в съответствие със законовите разпоредби уставните изменения бяха гласувани текст по текст, дори когато се касаеше за минимални, козметични изменения.
Избрана бе комисия по устава в състав: председател - Васил Долапчиев и членове - Емил Узунов, Асен Алтънов, Донко Ангелов, Борислав Лазаров, Иван Янев и Стефан Пенчев.
След като бъде регистриран в съда, уставът ще бъде публикуван в списание "Зари" в пълен текст. Тук няма да се спирам подробно на всеки от претърпелите изменения текстове, а ще маркирам основните принципни промени и новодобавените неща.
След оживена дискусия, в която пълномощниците се разделиха в мненията си за членството в ССБ по отношение на процента степен на увреждане вследствие загуба на зрение, надделя мнението на тези, които настояваха този процент да не пада под 71, както е записано в досега действащия устав. Утвърден бе текст, според който ССБ приема 3 категории членове - пълноправни, асоциирани и благотворителни. Пълноправни членове могат да бъдат и зрящи, но не повече от 10 процента от числения състав на организацията. За асоциирани членове ще могат да бъдат приемани и деца под 18 години с трайно увреждане на зрението 71 и над 71 процента, представлявани от родител или законен представител. По този текст пълномощниците възложиха на Комисията по устава да проучи законосъобразността му и да го оформи в съответствие с българското законодателство. За благотворителен член може да бъде прието физическо или юридическо лице, дарило на организацията предмети или парични средства, необходими за дейността й, в размер над 5 000 лева. Единствено пълноправните членове имат право да избират и да бъдат избирани, докато асоциираните и благотворителните членове ще могат да участват в заседанията на колективните органи на ССБ със съвещателен глас по въпроси от взаимен интерес или отнасящи се до сферата на партньорство.
Приемът на зрящи членове ще бъде в прерогативите на РУС, което облекчава процедурата. Променят се наименованията и съответно и абревиатурите на организационните структури на Съюза. Регионалните съюзни организации ще се наричат регионални организации - "РО", а териториалните - "ТО". В повечето от уставните текстове посочените срокове за изпълнение се променят от месеци на брой календарни дни. Представляването на членове от други членове на общи събрания чрез нотариално заверено пълномощно ще се осъществява вече само на териториално ниво. Всеки от тях може да представлява само един съюзен член. От текстовете на устава отпада фигурата заместник-председател на всички структурни нива, като в повечето текстове се заменя с "Упълномощено от председателя лице". Изборът и назначаването на главен редактор на списание "Зари" отпада от прерогативите на управителния съвет и остава в правомощията на председателя на ССБ.
Изцяло нов принцип и текст от устава е определянето на координатор, който не е член на ССБ, със заповед от председателя на РО, в случай че Общото събрание на ТО не избере председател поради липса на кандидати. Координаторът ще има право да представлява и управлява организацията, да свиква и ръководи заседанията на УС и Общото събрание на ТО и да участва със съвещателен глас при вземането на решения. Според този текст координаторът ще поеме изцяло функциите на председател на ТО до избирането на председател измежду пълноправните членове на организацията и ще бъде гласуван от РУС по предложение на председателя на РО. Друг принципно нов момент в устава е въвеждането на фигурата "Групов отговорник", който да извършва дейността си на територията на жилищен комплекс, квартал, градски район или малко населено място и да се определя със заповед на председателя на РО, съгласувана с председателя на ТО. Неговата задача е да представлява интересите на ССБ пред общинските органи, след като изрично е упълномощен от председателите на ТО и РО. Освен това той трябва да поддържа контакт с членовете, като ги информира за правата им и решенията на органите на ССБ, РО и ТО за предстоящи мероприятия, организира културни и спортни събития и изпълнява задачи, възложени му от председателите на ТО и РО. Груповият отговорник ще работи на доброволни начала.
В устава освен наличието на знаме и емблема на ССБ са добавени и значими за организацията дати - 28 март 1921 г. (датата на учредяване на Дружеството на българските слепи), 15 октомври (Международен ден на белия бастун) и 13 ноември (Международен ден на слепите хора).
В края пълномощниците приеха всички промени в Устава на ССБ, като гласуваха за целия текст.
В XVII Общо събрание имаше постъпили две жалби от ръководството на ТСО "Възраждане" към РСО София. Първата бе във връзка с Решение на КС на ССБ № 1/17.02.2017 г. и потвърдените с него Решение на РУС при РСО София от 15.11.2016 г. и Заповед № 1/03.01.2017 г. на председателя на РСО София.
Този казус възникна още през есента на миналата година и месеци наред е тема за обсъждане. Става дума, затова че по решение на РУС Софийският регион подлежи на преструктуриране и свиване на броя на ТСО. Предстои София да бъде поделена на 4 териториални организации според географското им разположение - Изток, Запад, Север и Юг. По този начин членовете на ТСО "Възраждане" трябва да бъдат разпределени в тези организации, за да бъде спазен териториалният принцип на членство по местоживеене. Ръководството на ТСО "Възраждане" не е съгласно с прилагането на това решение, което доведе до конфликт с председателя на РСО и членовете на РУС и РКС.
В резултат от нежеланието на председателя на ТСО "Възраждане" да изпълни заповедта на председателя на РСО и да предаде служебните досиета конфликтът се задълбочи и ръководството на ТСО "Възраждане" изпрати жалба до КС на ССБ, както и до XVII Общо събрание на пълномощниците.
Комисията по жалбите в състав - председател - Велик Атанасов, членове - Бинка Монева, Невяна Сотирова, Стефанка Иванова, Атанас Иванов, и сътрудник Анка Караиванова, разгледа жалбите и изслуша председателя на софийската регионална организация. След задълбочено обсъждане комисията установи, че фактът, че до момента са допускани нарушения на чл. 8, ал. 4 от Устава на ССБ, регламентиращ членството в ТСО по постоянен или настоящ адрес, не отменя тази клауза, нито пък я прави недействителна. Тя действа и следва да се прилага така, както я изисква уставът. На това основание комисията отхвърли жалбата на УС на ТСО "Възраждане" при РСО София и потвърди решение на УС на ССБ, взето на заседание от 27-28 март 2017 г., с която задължава председателя на ТСО "Възраждане" да изпълни разпоредените в заповедта действия.
След като се запозна с цялата приложена документация, комисията остави без уважение и втората жалба на УС на ТСО "Възраждане" - против решение на КС на ССБ и утвърдените с него решение на РУС и заповед на председателя на РСО София. Комисията констатира, че председателят на КС е действал в кръга на своята компетентност и в съответствие с чл. 10 от Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ, което прави решението законосъобразно. Освен това решението на РУС от 15.11.2016 г. за провеждане на структурно-териториална реформа в София е взето напълно обосновано и законосъобразно с гласовете на всички присъстващи негови членове.
С това второто заседание на XVII Общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята работа и бе закрито. Вечерта в присъствието на пълномощниците председателят на ССБ връчи наградата "Златна значка" на обичания от всички Орхан Мурад по случай 50-годишния му юбилей, а от своя страна талантливият музикант достави истинско удоволствие на своите приятели и почитатели с няколко страхотни песни.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Плевен
Добрич
Пловдив
Стара Загора
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите
ОБЩЕСТВО
Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавни първенства през май
Регионален турнир по шахмат за незрящи
Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград
ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
Когато дядо ходил на училище
Архив на изданието
1 2 3 4 5