Брой 06, 2017

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ


През изтеклия период Контролният съвет на ССБ, избран на XVII Общо отчетно-изборно събрание на ССБ, работи в състав: Емил Узунов - председател на КС на ССБ (РСО Пловдив), и членове Иван Златков (РСО Стара Загора), Иван Бакърджиев (РСО София), Милчо Порожанов (РСО Благоевград) и Николай Йорданов (РСО Шумен).
Дейността ни изцяло бе подчинена на Устава на ССБ, Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ и други вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България, както и на приетата едногодишна програма на заседание на КС на ССБ от 27.10.2016 година.
През отчетния период контролният съвет и регионалните контролни съвети работиха като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност.
На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнението на решенията на органите за управление на Съюза на слепите в България.
През отчетния период КС на ССБ е провел 2 заседания, на които бяха обсъдени резултатите от извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ извърши общо 11 проверки, от които 5 на РСО - РСО Габрово, РСО Русе, РСО Силистра, РСО Шумен и РСО Плевен, една на почивна база на ССБ - хотел "Хоризонт" - Обзор, две на дъщерните дружества и клоновете към Холдинга - "Успех Елком ССБ" ЕООД - Варна, "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Варна, "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Плевен и три по жалби и сигнали.
При извършването на проверките се даде възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и констатациите и да изразят своето становище, както и да дадат допълнителни информация и обяснения.
През отчетния период КС на ССБ е приел общо 15 решения, които бяха приемани след подробни анализи, обсъждания и дискусии.
В така приетите решения се съдържат констатации от извършени проверки, препоръки, становища и отговори по подадени жалби.
Контролният съвет и неговите регионални структури взеха активно участие при изготвянето на проект за изменение и допълнение на Устава на ССБ.
Председателят на КС на ССБ е член на Комисията по изготвяне на проект за изменение и допълнение на Устава на ССБ по силата на решение на УС на ССБ, взето с протокол № 7/17.12.2015 г.
Като член на комисията председателят на КС на ССБ участва в заседанията й и в разширени такива с участието на председателите на РСО, на които се направиха от негова страна конкретни предложения. Той вземаше и становище по обсъжданите предложения за изменение и допълнение на устава.
На свое заседание на 27.10.2016 г. КС на ССБ подробно обсъди предложенията за изменение и допълнение на Устава на ССБ, съдържащи се в докладна записка на председателя на ССБ Васил Долапчиев до УС на ССБ.
В този процес активно участваха и регионалните контролни съвети, които изготвиха писмени и устни становища относно предложенията за изменение и допълнение на Устава на ССБ.
Така изготвените становища бяха предоставени на председателя на КС, който от своя страна ги представи на комисията в синтезиран вид за обсъждане.
На всички заседания на КС на ССБ участваха председателят на ССБ и главният счетоводител на ССБ.
Тук ще си позволим да направим само един обобщен извод на констатираните слабости и грешки при извършените проверки на дъщерните фирми и клоновете на холдинга, собственост на ССБ.
Все още се констатират слабости в документалната обоснованост на счетоводните операции, изразяващи се в неоформяне на командировъчни заповеди, авансови отчети, липсата на подписи на ръководители, подотчетни лица и други. Констатират се слабости при оформянето на външните услуги, доста често липсват приемо-предавателни протоколи, договори за извършването и приемането им.
Основните суровини и материали за производството задължително са заскладени. Част от материалите като препарати, катинари или други подобни се изписват веднага и това е правилно, но липсват запис и конкретизация къде са вложени.
Като слабост може да се посочат ремонтите на автомобилите - там няма необходимата яснота. Няма достатъчно яснота и при отчитането и осчетоводяването на СМР - например монтаж на дограма, без да е налице идентификация тя къде е монтирана.
Констатират се слабости и при изготвянето на инвентаризационни описи на наличните дълготрайни материални активи (ДМА).
Невинаги, когато придобиват предприятията ДМА, се съставят актове за заприходяване на същите.
Във връзка с така направените констатации КС на ССБ даваше препоръки за отстраняването им.
Следва да се отбележи, че голяма част от дадените препоръки са изпълнени, но все още има какво да се желае в тази насока.
Управителите на търговските дружества стопанисват и управляват съюзното имущество в рамките на закона.
По време на отчетния период председателят на КС на ССБ еднолично е постановил едно решение по чл. 10, ал. 1 от Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ, след което го е внесъл за информация на заседание на КС.
След приемането на резултатите и констатациите от така извършените проверки от КС на ССБ на основание чл. 21, ал. 2 от Устава на ССБ председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за разглеждане, обсъждане и вземане на решения за търсене на отговорност.
Председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участваше във всички заседания на Управителния съвет на Съюза на слепите в България със съвещателен глас, като следеше за спазването на устава и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
КС и РКС ежегодно следяха за спазването на чл. 52 от ППЗИХУ при отпускането на целеви помощи и респективно тяхното изплащане.
Председателят на Контролния съвет и председателите на регионалните контролни съвети постоянно даваха консултации на председателите на РСО и ТСО, както и на членовете на РУС и управителните съвети на ТСО по приложението на Устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на ССБ, по организационни въпроси и други.
От направените проверки на РСО и ТСО се установява, че в организационно отношение структурите на ССБ работят при спазване на устава и вътрешнонормативните документи. Разбира се, констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод.
Такава слабост например е несъхраняването на парични средства на отделни места, макар и дребни суми в каса.
РКС Шумен при проверки на ТСО Нови пазар и ТСО Омуртаг е констатирал, че дневниците за входяща и изходяща кореспонденция се водят неправилно, досиета на съюзни членове не са оформени съгласно устава, в нарушение на чл. 3 и 4 от Наредбата за членство в Съюза на слепите в България и § 1 от преходните и заключителните разпоредби на същата наредба.
По препоръка на РКС Шумен са взети мерки за отстраняване на констатираните слабости, като в ТСО Омуртаг тези слабости са отстранении, а за ТСО Нови пазар предстои последваща проверка с цел установяване дали са изпълнени дадените препоръки.
След обстойна проверка на ТСО Лом РКС Монтана е констатирал следните нарушения - в списъка на членовете на ТСО Лом се водят членове, които са починали, т.е. не са били заличени, налице е дублаж на едни и същи членове с различни номера, неоформени досиета, в смисъл че не са попълнени личните картони с изискуемите реквизити.
По препоръка на РКС Монтана е прекратен гражданският договор на сътрудника на ТСО Лом, а председателят на ТСО Лом е бил лишен от хонорари за три месеца.
Приходите на РСО са от членски внос, дарения в пари и натура и отпуснати средства от някои общини за издръжка и подпомагане на дейността на съответната организация. Тези приходи се използват за дейността на съответното РСО.
За получените дарения, където има такива, се издават свидетелства за дарения, съставят се протоколи за раздадените дарения в натура, а даренията в парични средства се отразяват в касовата книга.
Не се констатираха нарушения на правилника за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС на ССБ приетите от тях програми и отчети за дейността си и протоколи от извършените проверки.
Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок.
През отчетния период РКС са извършили 65 проверки, както следва: Благоевград - 6, Бургас - 4, Варна - 2, Габрово - 3, Кърджали - 7, Монтана - 4, Плевен - 3, Пловдив - 3, Силистра - 4, Сливен - 5, Смолян - 5, София - 5, Стара Загора - 2, Русе - 5, Шумен - 7.
Контролният съвет счита за необходимо да изнесе в настоящия материал и по-конкретна информация за дейността си за отчетния период 01.VI. 2016 г. - 31.V.2017 г.:
1. Резултатите от проверката на хотел "Хоризонт" - Обзор са следните:
- Комисията констатира, че са изпълнени препоръките от предходна проверка относно отчитането и осчетоводяването на СМР и другите външни услуги, както и че са обвързани с договори и приемо-предавателни протоколи. Констатира се, че има напредък в отчитането и осчетоводяването на СМР, но все още не са изпълнени в пълнота препоръките от предходни проверки, тъй като все още има слабости при оформянето на СМР, липсват протоколи, подписи, липса на идентификация на обекта.
Тук следва да се отбележи, че съгласно Удостоверение № 9201/06.08.2015 год., валидно до 06.08.2020 год., е налице нова категоризация на хотела, което означава, че ръководството на почивната база стопанисва и управлява хотела с грижата на добър стопанин и търговец.
2. Резултатите от проверката на "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен и "Успех ССБ Холдинг" ЕООД - клон Плевен са следните:
- Констатира се, че салдата по сметка доставчици във валута и лева не отразяват правилно движението, свързано с разчетите с дадения контрагент - задължението стои открито, а самото плащане не е отнесено към съответната фактура, а е разкрита нова такава. По този начин в сметката стоят задължение и същевременно с това плащане.
Не се извършват своевременно прихващания между вземания и задължения, това се констатира и при анализа на разчети с клиенти. Прихващанията не са задължителни, но се препоръчва това да се прави по-редовно, за да може да има по-реални разчети.
- По отношение на документалната обоснованост на счетоводните операции е налице известен напредък, например извършените ремонтни дейности по автомобилите – има приложена заявка, опис на извършените ремонтни дейности (ремонтна карта), протокол за приел; при изработка и монтаж на дограма -има оферта, акт за приемане в количество и стойност.
Основна причина за допуснатите слабости и грешки е текучеството на главен и оперативен счетоводител и в тази връзка КС на ССБ препоръча да се вземат мерки за спиране на това текучество.
3. По постъпилите жалба и възражение от УС на ТСО "Възраждане" след разглеждането им КС на ССБ прие, че същите са неоснователни.
По жалбата на УС на ТСО "Възраждане" против решение на УС на РСО София от 15.11.2016 г. и издадената въз основа на същото заповед № 1/03.01.2017 г. на председателя на РСО София председателят на КС на ССБ е постановил решение на основание чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за контролната дейност, с което жалбата е отхвърлена като неоснователна, тъй като не се установи, че решението, респективно заповедта са в противоречие с Устава на ССБ.
Що се отнася до възражението на членовете на УС на ТСО "Възраждане" към РСО София с вх. № 01-05-04/14.03.2017 г., след като го разгледа, КС на ССБ прие, че то е неоснователно, председателят на РКС София Иван Бакърджиев не е нарушил Устава на ССБ и други вътрешносъюзни нормативни документи.
По отношение на сигнала, подаден от Георги Генов, председател на ТСО Пулпудева към РСО Пловдив, в който основно се излага, че в ТСО Ямбол се събира предварително членския внос от съюзните членове за следващата година, след направената проверка от председателя на КС на ССБ се установи, че изнесеното в сигнала отговаря на истината. В тази връзка председателят на КС на ССБ даде указания на председателя на РСО Сливен за прекратяване на предварителното събиране на членски внос за следващата година, което указание бе изпълено незабавно.
Относно резултатите от проверките на дъщерните дружества и клонове на холдинга следва да се има предвид, че са констатирани от извадкови проверки.

Емил УЗУНОВ,
председател на КС на ССБНазад

Всички статии на Брой 06, 2017

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Плевен
Добрич
Пловдив
Стара Загора
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Заседание на Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите
ОБЩЕСТВО
Още една среща по проблемите на достъпността на градската среда в столицата
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавни първенства през май
Регионален турнир по шахмат за незрящи
Спортен празник за хората в неравностойно положение в Момчилград
ЧЕСТИТ 1 ЮНИ, МИЛИ ДЕЦА!
Когато дядо ходил на училище
Архив на изданието
1 2 3 4 5