Брой 01, 2019

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

В управителния съвет на ССБ


Последното си заседание за изминалата вече 2018 година Управителният съвет на ССБ проведе на 17 декември в хотелски комплекс "Поп Харитон" - Дряново.
След като приеха предварително оповестения дневен ред, членовете на УС разгледаха и одобриха протоколи №5 и 6 от предишните си заседания.
Приет бе финансовият отчет за деветмесечието на 2018 година.
През изтеклия деветмесечен период приходите, постъпили в Съюза на слепите, са осчетоводени в зависимост от източника им. Разходите са осчетоводени по предназначение. Разходите за стопанска дейност и разходите за регламентирана дейност се приключват на база на счетоводна справка.
Съгласно приетия бюджет на ССБ за 2018 година са утвърдени приходи в размер на 1 720 227 лева. За деветмесечния период сумата възлиза съответно на 1 290 170 лева.


ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТ СА ФОРМИРАНИ ОТ СЛЕДНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ:

Субсидия от Републиканския бюджет - 471 000 лева
Приходи от членски внос - 27 484 лева
Приходи от наеми в РО - 47 700 лева
Приходи от дарения и съвм. дейност - 21 900 лева
Приходи от наеми в ССБ - 419 170 лева
Приходи от ЕООД - 135 000 лева
Приходи от консумативи - 22 500 лева
Налични парични средства в РО - 107 916 лева
Налични средства за инвестиции - 37 500 лева

Реално отчетените приходи възлизат на 1 345 542,61 лева.
По този начин бюджетът в приходната си част е изпълнен на 94%.


ПРИХОДИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ОБОБЩЕНИ КАТО ПРИХОДИ ОТ СТОПАНСКА И НЕСТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И СА КАКТО СЛЕДВА:

Стопанска дейност - 521 572,54 лв.
Нестопанска дейност - 823 970,07 лв.

Отчетените приходи от стопанска дейност са формирани от приходите от наеми за отдадена недвижима собственост от ЦУ и от РО и префактуриране на консумативи и са използвани изцяло за финансиране на нестопанската дейност на организацията.
За годината са утвърдени разходи съгласно приетия бюджет в размер на 1 290 170 лева. По отчетни данни разходите възлизат на 1 151 754 лева.
Всички задължения на ССБ са текущи, в това число към данъчни служби, ДОО и доставчици. Към датата на изготвяне на отчета (месец ноември 2018) са изплатени
заплатите за октомври на организациите и на служителите в ЦУ на ССБ. Изплатени са 11 издръжки на организациите.
Към датата на изготвяне на отчета (ноември) ССБ разполага с 350 хиляди лева, в това число и средствата на РО. На основание на сключен договор Централата на ССБ е предоставила заем на "Успех" - Варна в размер на 70 хиляди лева.
Разгледан и приет бе финансовият отчет на "Успех Филтър ССБ" ЕООД за деветмесечието на 2018 година.
Към 31.09.2018 г. холдингът приключва на печалба в размер на 219 хил. лв. спрямо печалба от 466 хил. лв. за 9-месечието на предходната година. Тези отчетни данни обединяват резултатите, постигнати в дъщерните дружества, а именно печалба в размер на 166 хил. лв., както и на резултата, реализиран от клоновете и Централата, които отчитат печалба за 9-месечието в размер на 53 хиляди лева. Данните за отчетените финансови резултати в отделните клонове и дъщерните дружества към 30.09.2018 г. са отразени, както следва:

Предприятие, 2018 ДД, 2018 Клон, Общо, 2017 ДД, 2017 Клон, Общо

Плевен, +94, -9, +85, +48, -9, +39
София, +94, -90, +4, +213, -4, +209
Стара Загора, -, +4, +4, -, +4, +4
Шумен, -22, +34, +12, 0, +49, +49
Варна, -, -7, -7, -95, +89, -6
Дряново, -, -8, -8, -, -29, -29
Сливен, -, -, -, -, -, -
Русе, -, +93, +93, -, +84, +84
Пловдив, -, -21, -21, -, +43, +43
Общо клонове, +166, -4, +162, +166, +227, +393
Централа, 0, +57, +57, -, +73, +73

Общо, +166, +53, +219, +166, +300, +466

Формирането на финансовия резултат се получава от приходи със следния произход:
- Приходи от реализирана продукция и услуги
- Приходи от реализирана стока
- Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи
- Приходи от наеми
- Приходи от финансирания
- От изброените видове приходи по-горе трябва да се отбележи, че за системата на холдинга основният показател, който характеризира състоянието и развитието на стопанската дейност на предприятията, е приходът от произведената и реализирана продукция. За 9-месечието получените приходи от реализация на готова продукция са в размер на 2,834 мил. лв. при получени приходи в размер на 2,851 мил. лв. през същия период на 2017 година.
Когато се анализира крайният финансов резултат от стопанската дейност, е необходимо да бъде отчетен фактът, че върху него съществено влияние оказват и получените приходи от наеми, и съответните разходи за осъществяване на дейността "Отдаване на площи под наем". Отчетените приходи от наеми (общо за холдинговото дружество) за 9-месечието на 2018 г. възлизат на 940 хил. лв. при получени наеми за 2017 г. в размер на 995 хиляди лева.
За формирането на крайния финансов резултат от стопанската дейност освен приходите се вземат предвид и разходите, извършени за реализирането на тази дейност - като разходи за материали, външни услуги, работна заплата, осигуровки и други.
Обобщено - за деветмесечието на 2018 г. се наблюдава намаление на крайния финансов резултат в сравнение със същия период на предходната година. Този краен резултат е повлиян от различни фактори, оказали положително или отрицателно влияние при формирането на крайния резултат в различните поделения и в холдинга като цяло.
Членовете на управителния съвет взеха решение за определяне на цените и графиците за почивка в базите на ССБ. Тази информация предоставяме отделно.
Решено бе четвъртото заседание на ХVІІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ да бъде насрочено за 15 май 2019 г., като на него да бъдат преразгледани решения на XVI НОС, отнасящи се до определяне на нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи - собственост на ССБ и търговските му дружества, и ползване на кредити и лизинги, промени в Устава, както и обсъждане на стратегия за професионалната ориентация и трудовата заетост на хората със зрителни увреждания.

Управителният съвет определи размера на членския внос за 2019 г.:

- За пълноправни членове - слепи и зрящи, през настоящата година той ще бъде в размер на 3 лева.
- За асоциирани членове:
А) Родители на деца с нарушено зрение - 3 лв.
Б) Сдружения и фондации - 50 лв.
В) Специализирани предприятия - 560 лв. (минималната работна заплата, определена с акт на Министерски съвет).

Управителният съвет реши още:

През 2019 г. отчетните събрания на ТО да се проведат в периода 15 март - 30 юни при следния дневен ред:
- Отчет за дейността на ТО през 2018 г.
- Приемане на програма за дейността на ТО през 2019 г.
- Информация за Закона за хората с увреждания
- Информация за Закона за лична помощ
- Информация за Наредбата за медицинска експертиза
- Разни.

Приети бяха докладите за проведеното в края на септември в Обзор ежегодно заседание на Комисията за връзки с Европейския съюз към борда на Европейския съюз на слепите (ЕСС) и за проведено заседание на работната група за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания, утвърдена с решение на УС на ССБ, протокол №5 от 20.09.2018 година.

Работната група е взела следните решения:

1. Да се разработи анкетна карта, която да бъде попълнена от желаещите да започнат работа.
Отговорници - председателят на ССБ и Петър Стайков
Срок - януари 2019 г.
2. Да бъде организирано проучване сред членовете на ССБ чрез попълване на анкетната карта за нагласите им за започване на работа.
Отговорници - председателят на ССБ и председателите на РО
Срок - май 2019 г.
3. На следващото заседание на работната група да бъде представен анализ за резултатите от извършеното проучване за нагласите на членовете на ССБ за започване на работа.
Отговорник - председателят на ССБ
Срок - октомври 2019 г.
4. В сайта на ССБ да бъдат публикувани материали и друга информация, отнасящи се до различни аспекти за процеса на трудова реализация на незрящите.
Отговорник - председателят на ССБ
Срок - постоянен
5. Да бъде направено проучване за желаещите да бъдат обучени за:
А) ползване на различни приложения за мобилни телефони;
Б) работа с компютърни програми и приложения.
Отговорници - председателите на РО
Срок - май 2019 г.
6. След набиране на информацията по предходното решение да бъдат организирани следните форми на обучение:
А) курсове в НЦРС - Пловдив;
Б) курсове в ЦСРИ за незрящи в страната;
В) дистанционно обучение;
Г) изнесени курсове в седалищата на РО или по-големи ТО с лектори от НЦРС - Пловдив или ЦСРИ за незрящи в страната.
Отговорници - председателят на ССБ, управителят на НЦРС - Пловдив, директорите на ЦСРИ и председателите на РО
Срок: май - декември 2019 г.
7. Да бъде проведена среща с екипите на ЦСРИ за незрящи, на която да се обсъди възможността за обучение на един техен представител за трудов посредник.
Отговорник - председателят на ССБ
Срок - юни 2019 г.
8. Да бъде проведена среща с председателите на РО, на която да се обсъди възможността за назначаване на трудови посредници по Националната програма за обучение и заетост и да бъде организирана тяхната подготовка.
Отговорник - председателят на ССБ
Срок - декември 2018 г.
9. Да бъде събрана информация за членовете на ССБ, работещи като масажисти.
Отговорници - председателите на РО
Срок - април 2019 г.
10. Да бъде организиран семинар на работещите масажисти с цел повишаване на тяхната квалификация и обсъждане на проблемите в тяхното трудово ежедневие. Семинарът да бъде организиран съвместно с Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - София и НЦРС - Пловдив.
Отговорници - председателят на ССБ и председателят на РО София - председател на секцията на масажистите към ССБ
Срок - октомври 2019 г.
11. Да бъде актуализиран "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа".
Отговорници - председателят на ССБ, управителят на НЦРС - Пловдив и Петър Стайков
12. Да бъде събрана информация за положителни примери за трудова реализация на незрящи и да бъдат организирани мотивационни срещи по места с членове на ССБ, търсещи активно работа, с цел допълнителното им стимулиране.
Отговорници - председателят на ССБ и председателите на РО
Срок - постоянен
13. Да бъдат актуализирани и издадени:
А) "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа";
Б) Брошурата "Когато сте с хора без зрение".
Отговорник - председателят на ССБ
Членовете на управителния съвет приеха предоставена информация за извършващ се ремонт на общежитие във Варна. Според информацията в общежитието се изгражда изцяло нов покрив, преустройство на жилищна част, като от 3 налични стаи се изграждат 2 нови с антре, баня и кухненски бокс с площ 20 кв. метра. Освен това на всеки етаж се обособява общо помещение за отдих и тихи игри, както и полагане на външна топлоизолация на общежитието и боядисване.
За изпълнител на предвидените ремонтни дейности е избрана фирма "Монев Билд" ЕООД, представила най-ниската оферта. Предварителната подготовка за ремонта и създадената добра организация позволи той да стартира на следващия ден след подписването на договора с изпълнителя.
След ремонта общежитието във Варна ще разполага с:
- стая със санитарен възел, антре и бокс (20 кв. метра) - 20 броя;
- стая със санитарен възел, антре и бокс (26 кв. метра) - 2 броя;
- апартаменти със стая, хол, антре, бокс и санитарен възел (40 кв. метра) - 2 броя.
Първите новодомци вече се настаниха в навечерието на Коледа.
Във връзка с плачевното състояние, в което се намират общежитията в ЖК на слепите в Пловдив и необходимостта от извършването на основен ремонт УС взе следните решения:
- Възлага на председателя на ССБ и управителя на звено Пловдив в срок до 28.02.2019 г. да предложат икономичен вариант за извършване на основен ремонт на общежитието в Пловдив, който да започне до 30 март 2019 г., като се информират наемателите за неудобствата, които ще им бъдат причинени в периода на извършване на СМР, с цел създаване на необходимата организация.
- Възлага на председателя на ССБ да внесе на следващо заседание на УС на ССБ информация за създадената организация по ремонта и по-детайлни финансови разчети.
Управителният съвет прие информацията за извършени от КС проверки на ЦУ на ССБ относно извършени значими инвестиционни разходи за ремонт на помещение, прилежащи площи и пътища на територията на предприятието "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, находящо се на бул. "Европа" 138, РО Сливен, ТО Нова Загора и ТО Ямбол за периода 01.09.2013 г. - 31.08.2018 г., "Успех Филтър ССБ" ЕООД - клон Русе за периода от 01.01.2015 г. - 31.10.2018 г., "Успех Металпринт ССБ" ЕООД и "Успех Филтър ССБ" ЕООД - клон Шумен за периода 01.07.2015 г. до 31.10.2018 година.
Единодушно бе приета за сведение и докладната на Асен Алтънов относно участието на зрително затруднени масажисти от България в международната конференция за обучение и условия на труд на зрително затруднени физиотерапевти в Струмица, Македония.
Бяха взети решения за отпускане на финансова помощ за лечение на двама съюзни членове.
Управителният съвет даде съгласие да бъде подписан 10-годишен договор с Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за безвъзмездно право на ползване на апартамент в София, пл. "Славейков" 1А, етаж 4, собственост на ССБ.
С единодушно решение УС удостои Иван Шопов - председател на ТО Асеновград, с медал за особени заслуги за дългогодишната му всеотдайна работа. Със златна значка бяха наградени Донка Карагитлиева - председател на ТО Казанлък, Ненчо Обретенов - председател на ТО Велико Търново, както и Валентин Георгиев.
Приятна предпразнична изненада поднесе кметът на община Дряново инж. Мирослав Семов, който обяви наградата на община Дряново за най-голям принос в развитието на сферата на услугите, търговията и туризма за 2018 година. Наградата е присъдена на хотелски комплекс "Поп Харитон", който ще я носи с чест и достойнство.
Така премина последното за 2018 година заседание на Управителния съвет на ССБ. Пожеланията към членовете му и през настоящата 2019 година са да работят все така сериозно и да проявяват здрав разум, мъдрост и далновидност при вземането на решения, защото от това ще зависи и бъдещият просперитет на организацията ни.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 01, 2019

210 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ЛУИ БРАЙЛ
За брайловия шрифт
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Какво се случи през 2018 година
Каталог на записаните нови заглавия през 2018 г.
Каталог на възстановените заглавия през 2018 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Бургас
Силистра
Русе
ЛЯТО 2019
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2019 г.
ОБЩО СЪБРАНИЕ
Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
ОЩЕ КНИГИ
Книги, издадени на брайл през 2018 г. в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Успешен финал на спортната 2018 година за СКЛУ "Изгрев" - Пловдив
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8