Брой 03, 2019

Тема: АКТУАЛНО

Коментар по Закона за лична помощ от Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България


(Законът за лична помощ е приет на 06.12.2018 г., публикуван в ДВ: бр. 105, от 18.12.2018 г. и влиза в сила от 01.01.2019 г.)

Законът урежда условията и реда за предоставянето и ползването на лична помощ от хора с увреждания. Тя е механизъм за подкрепата им с цел:
• упражняване на права и пълноценно участие в обществото;
• извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения.
Зачитайки правото на лицата с увреждания на свободно волеизявление, законът им гарантира възможност да изберат от кого, кога, къде и по какъв начин да се осъществят дейностите.
В глава II на нормативния акт са регламентирани функциите на органите, участващи в процеса по предоставяне на лична помощ. Държавната политика в тази област се осъществява от Министерството на труда и социалната политика, а услугата се предоставя от доставчици по реда на глава V от закона.
Агенцията за социално подпомагане планира, разпределя, контролира и отчита средствата за финансирането на личната помощ. Тя разработва необходимата нормативна база и участва в процеса по включване на ползвателите. Ежегодно до 31 март изготвя отчет за броя на ползвателите на лична помощ по възраст, местоживеене, брой одобрени часове и размера на средствата за заплащане на личната помощ, както и анализ и оценка на постигнатите цели при предоставянето на услугата.
• Директорите на дирекциите "Социално подпомагане":
1. организират изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ, съгласно глава трета от Закона за хората с увреждания;
2. осъществяват наблюдение на предоставяната лична помощ и изразходването на отпуснатите средства. При необходимост уведомяват инспектората на Агенцията за социално подпомагане.
• Чл. 8 от Закона е базовият текст, определящ кръга на правоимащите лица. Той гласи, че ползвателят на лична помощ е човек с увреждане, довело до ограничения в способността му за самостоятелно обслужване в ежедневието и до зависимост от чужда помощ, която да компенсира функционалния дефицит и да осигури подкрепа за упражняването на основните му права и пълноценно участие в обществото.
Когато ползвател на лична помощ е малолетно, непълнолетно, поставено под пълно или ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.
Ползвателят на лична помощ или неговият законен представител имат следните права:
1. избират асистенти;
2. участват в договарянето на условията на заетостта;
3. участват в управлението и контрола на вида и времетраенето на положения труд;
4. подписват месечния отчет на асистента за отработените от него часове;
5. уведомяват писмено доставчика на лична помощ за конфликт с асистента.
Ползватели на лична помощ могат да бъдат и следните лица:
• деца с увреждания, които получават месечни помощи по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца;
• хора с увреждания, които получават добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
• потребители на социални услуги в общността с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции.
Необходимо е хората с увреждания да знаят:
Поради ограничения публичен финансов ресурс и с цел тестване действието на нормативния акт, законодателят в Преходни и Заключителни разпоредби е въвел ограничения на правоимащите лица до 31.12. 2020 година.
Законът за лична помощ определя потребителите както следва:
1. хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност;
2. децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане;
3. децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане.
Личната помощ се предоставя въз основа на изготвена индивидуална оценка на потребностите и издадено направление от специализиран отдел в дирекциите "Социално подпомагане".
Броят на часовете за лична помощ се определя в направлението въз основа на четиристепенна скала, както следва:
1. първа степен на умерена зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот от няколко пъти на месец или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност - до 15 часа месечно;
2. втора степен на тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот до два пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност - до 42 часа месечно;
3. трета степен на много тежка зависимост/затруднения - при нужда от помощ за реализиране на различни дейности в ежедневния живот не повече от четири пъти на ден или необходимост от ограничена подкрепа за персонална автономност - до 84 часа месечно;
4. четвърта степен на тотална зависимост/затруднения - при нужда от помощ и постоянна подкрепа от друго лице за реализиране на различни дейности в ежедневния живот повече от четири пъти на ден поради пълната загуба на физическа, умствена, интелектуална или сетивна автономност - до 168 часа месечно.
Лицата с увреждания, които искат да им бъде предоставена лична помощ, подават заявление-декларация по образец с приложено направление за определения брой часове до кмета на общината по настоящ адрес:
• лично или чрез упълномощено лице;
• чрез законния представител за частично или напълно недееспособни лица;
Документите се изпращат с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път. Те могат да се приемат и в дома на човека с увреждане при доказана с медицински документ необходимост.
В заявлението лицето декларира, че не получава друга подкрепа за задоволяване на същите потребности и посочва асистент. Когато такъв не е посочен, доставчикът на лична помощ може да предложи асистент.
• Важно е ползвателите на лична помощ да знаят, че:
1. Когато ползвател на лична помощ е дете с увреждания, което получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация заявителят дава съгласие до 380 лв. от помощта да бъдат преведени на кмета на общината от Агенцията за социално подпомагане след сключването на трудовия договор с определения асистент. Конкретният размер на сумата съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на потребностите и утвърдения стандарт за почасово заплащане на асистента.
2. Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване, в заявление-декларацията заявителят дава съгласие добавката да се превежда на Агенцията за социално подпомагане от Националния осигурителен институт след сключването на трудовия договор с асистента.
В случай че броят на часовете, определени в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания, е по-голям от броя на часовете, които се заплащат със средствата по т. 1 и т. 2, доставчикът на лична помощ е длъжен да предостави на ползвателя на лична помощ пълния брой часове, определени в направлението.
Ползвателят на лична помощ продължава да ползва месечната помощ или добавката по т. 1 и т. 2, ако доставчикът на лична помощ не може да сключи договор с асистент.
След проверка за съответствие с изискванията на закона кметът на общината подготвя сключването на споразумение между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ. В него се определят редът и срокът за предоставянето и ползването на лична помощ, както и правата и задълженията на страните. В 7-дневен срок от сключването на споразумението доставчикът на лична помощ сключва трудов договор с асистента.
Когато е необходимо да се определи нов брой часове за лична помощ, се извършва нова индивидуална оценка на потребностите от лична помощ по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания.
Ползването на лична помощ се прекратява:
1. при смърт на ползвателя на личната помощ;
2. по искане на ползвателя на личната помощ, упълномощеното от него лице или законния представител на частично или напълно недееспособни лица с увреждания до доставчика на лична помощ;
3. с изтичането на срока на индивидуалната оценка на потребностите.
• Доставчик на лична помощ по закона е общината по настоящия адрес на ползвателя.
Кметът на общината с договор може да възложи дейностите на доставчик на лична помощ на:
1. български физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица;
2. физически лица, извършващи търговска дейност, и юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Доставчиците на лична помощ трябва да:
1. са вписани в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в търговския регистър и в предмета им на дейност да е включено предоставяне на лична помощ или асистентски услуги;
2. имат опит в предоставянето на социални услуги за хора с увреждания;
3. нямат изискуеми и неплатени данъчни, осигурителни или други публични задължения;
4. разполагат с обособено помещение и оборудване за съхраняване на документите на ползвателите на лична помощ на територията на съответната община. Помещението трябва да отговаря на установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;
5. разполагат с финансов и административен капацитет за осъществяване на дейностите като доставчик на лична помощ.
Доставчиците, които предоставят лична помощ на деца с увреждания, трябва да притежават лиценз за предоставяне на социална услуга за деца, издаден по реда на Закона за закрила на детето.
Кметът на общината вписва в регистъра по чл. 17, ал. 6 от Закона за социално подпомагане ползвателите и асистентите на лична помощ на територията на съответната община.
Доставчиците на лична помощ извършват следните дейности:
1. организират и ръководят дейността по предоставянето на лична помощ и провеждат разяснителни кампании;
2. сключват и прекратяват трудовите договори с асистентите;
3. осигуряват условия за повишаване на квалификацията на служителите и персонала;
4. поддържат индивидуално досие на всеки ползвател на лична помощ;
5. представят отчет на кмета на общината за предоставената лична помощ, изготвен въз основа на отчетите на асистентите;
6. поддържат актуален списък за кандидатите за асистенти и професионалния им опит;
7. може да провеждат обучение на асистентите и ползвателите на лична помощ по ред, определен с наредба.
• Асистентът е физическо лице, избрано от:
• ползвателя на лична помощ или упълномощено от него лице;
• законния представител на частично или напълно недееспособно лице с увреждания.
Асистентът не може да бъде лице, което е поставено под запрещение или осъждано за умишлено престъпление от общ характер и спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие.
• Асистентът предоставя лична помощ въз основа на трудов договор, сключен с доставчика на лична помощ. Той представя на доставчика на лична помощ месечен отчет по образец за отработените часове, подписан и от ползвателя на лична помощ, упълномощеното от него лице или законния представител на частично или напълно недееспособно лице.
При конфликт с ползвателя на лична помощ асистентът писмено информира доставчика на личната помощ, който предприема действия по посредничество за разрешаването му.
• Личната помощ се финансира със средства от:
1. държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на труда и социалната политика;
2. дарения, завещания, спонсорства, предоставени от физически или юридически лица;
3. Европейските структурни и инвестиционни фондове;
4. проекти и програми, финансирани от други международни финансови институции и донори;
5. други източници.
Личната помощ може да се финансира и със средства от бюджетите на общините по решение на съответния общински съвет.
• Часовата ставка за положен труд по механизма лична помощ се определя въз основа на:
1. коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за страната за съответната година;
2. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя, ако асистентът не е осигурен на друго основание;
3. допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит.
Възнаграждението на асистента се определя въз основа на отработените часове за един календарен месец чрез отчета, представен на доставчика на лична помощ в първите три работни дни на месеца, следващ отчетния месец, и подлежи на проверка.
Необходимо е ползвателите на лична помощ да знаят, че:
1. До 31 декември 2020 г. коефициентът на часовата ставка за положен труд е, както следва:
А) за 2019 г. - 1,0;
Б) за 2020 г. - 1,2.
2. От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуалните оценки на потребностите от лична помощ по глава трета от Закона за хората с увреждания се подават в специализираните отдели в дирекциите "Социално подпомагане" към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане;
3. От 1 септември 2019 г. се осъществява предоставянето и финансирането на лична помощ. До този момент хората с трайни увреждания, ползващи социалните услуги "Личен асистент", "Социален асистент" и "Домашен помощник", финансирани със средства от държавния бюджет, продължават да ги ползват по досегашния ред.
4. От 1 януари 2021 г. политиката за предоставянето на лична помощ на хората с увреждания се осъществява от Държавната агенция за хората с увреждания.

Контролът за изпълнението на Закона за лична помощ се възлага на министъра на труда и социалната политика, кметовете на общините и представители на Агенцията за социално подпомагане.

Уважаеми членове на Съюза на слепите в България,
Настоящият коментар има за цел да ви запознае с най-важните моменти от Закона за личната помощ. Регионалните ни и териториални структури ще бъдат на ваше разположение за всякаква информация в процеса на прилагане на този нов нормативен акт, отнасящ се до политиката за хората с увреждания и част от вашите права.Назад

Всички статии на Брой 03, 2019

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Мъж засажда хиляди цветя за незрящата си съпруга
АКТУАЛНО
Коментар по Закона за лична помощ от Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България
Становище
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Русе
Силистра
ОБЩЕСТВО
Заслужени признания
ОБЯВА
Покана до пълномощниците на XVII НОС на ССБ
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Спортист на годината
ТЕХНОЛОГИИ
Android срещу iOS - предимства и недостатъци
5 от най-полезните мобилни приложения за хора с нарушено зрение
ЧЕЛЕН ОПИТ
Образованието на децата със специални потребности в Дания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6