Брой 03, 2019

Тема: ЧЕЛЕН ОПИТ

Образованието на децата със специални потребности в Дания


Образованието за всички деца от 6- до 16-годишна възраст в Дания е задължително. Родителите имат избор да обучават децата си вкъщи, но под контрол на специалисти от местните училища. В тази страна съществуват частни и държавни училища. В държавните образованието е безплатно, в останалите - платено. Всички училища са задължени да приемат и осигуряват подходящи условия за обучението на деца с различни образователни потребности. На интегрираните в масовите училища деца с увреждания се предлага допълнително обучение съобразно техните специфични нужди. В случай че това обучение е повече от 9 часа седмично, детето може да бъде преместено в специален клас или специално училище. Това става по преценка на съответните специалисти и не без участието на родителите на тези деца. Специалното образование извън масовите училища все още е възможност в Дания. Преместването на едно дете в специално училище става след консултация с педагози, психолози и родителите на съответното дете. Към тази мярка се прибягва, след като всички възможности за обучение в масовото училище са изчерпани. Местните общини отговарят и финансират всички училища на тяхната територия, включително специалните училища и специалните класове. Много рядко се налага преместването на едно дете от една община в друга. Има малко училища за слепи, сляпо-глухи и глухи деца, които се управляват от държавни органи, но и те се финансират от местните власти.
Специалните нужди на всяко дете се разглеждат от главния учител в съответното училище съвместно със специалисти педагози, психолози и родителите на детето. Родителите имат правото да искат допълнителни консултации от други специалисти, но решението какво точно допълнително обучение трябва да се осигури на детето взема главният учител. Това допълнително подпомагане може да бъде осъществено в клас или извън класа. Така също провеждането му може да стане индивидуално или в малка група.
Ако се окаже, че допълнителните занимания в масовото училище не са достатъчни, главният учител може да иска консултация със специалисти за преместване на детето в специално училище или клас. Отново педагози и психолози правят консултация за какъв период от време да бъде направено това преместване. Стремежът е детето да бъде в класа, който съответства на неговата възраст. Със съгласието на родителите някои деца могат да повторят един клас, при положение че се прецени за необходимо.
Учителите, които преподават в специалните класове и училища, трябва да преминат едногодишен курс на обучение в университет. За работа с децата от предучилищните групи отново едногодишният курс със социална насоченост е задължителен. Съществуват държавни институции, които наблюдават и контролират всичките тези учебни заведения. Цялата тази система е регламентирана с решение на парламента от 2012 година. Преди това през 1993 година парламентът е имал друго решение за приемането на деца с увреждания в масовите училища, но то не е дало особено добър резултат. Затова се е наложило неговото изменение през 2012 година. В новото законодателство по-ясно са дефинирани целите на включващото образование и отговорността на главните учители в местните училища. Целта е все по-малко деца де се насочват към специални класове или училища. По-ясно е определено и при какви случаи може да стане това. Първо към всяко дете трябва да се прилага диференциран подход в процеса на обучението съобразно неговите нужди. Ако това не е достатъчно, се предлага допълнително занимание с ученика. В случай че и това не е достатъчно, по един или повече предмети детето може да посещава специални класове, но като цяло то си остава в масовото училище. Включващото образование е политически приоритет в Дания. Затова Министерството на образованието оказва всякакво съдействие на училищата. Държавата отговаря за три специални училища – едно за глухи и сляпо-глухи деца, едно за деца с множество увреждания и едно за деца с тежка епилепсия. Всички останали специални класове и училища се ръководят от общините.
От 2007 година е законодателно регламентирано и професионалното обучение на млади хора, които поради своето увреждане не са преминали през масовите училища. За тях се организират специални курсове с цел трудова реализация. До 31 май 2008 година през такива курсове са преминали 780 младежи. Отговорността за благополучието и трудоустрояването на тези младежи отново е на общините.
След завършването на девети клас всички деца в Дания полагат 7 изпита с външно оценяване. Главният учител във всяко училище може да освободи някои ученици със специални потребности от един или повече изпита поради тежка инвалидност, недобро владеене не датски език или недостатъчни познания.
Всички деца над 6-годишна възраст посещават класове по предучилищна подготовка в продължение на една учебна година. Тук няма значителен обучителен процес, но се формира в децата навик за по-нататъшната работа в училище. След това всички трябва да преминат 9 класа обучение, като съществува опция и за десети клас.
Преминаването от задължителното образование към по-нататъшната професионална подготовка става под контрола на специални центрове за професионално ориентиране. Тяхното функциониране е уредено със закон от 2003 година. Шест колежа и университета в Дания предлагат едногодишна квалификация с ниво диплома за специалисти, които да работят в областта на професионалното ориентиране. Съществуват и магистърски програми за такива специалисти.
Младежите с увреждания имат абсолютно равен достъп до консултиране за кариерно развитие. Професионалното ориентиране и всички свързани с него институции се ръководи от Министерството на образованието. То дава информация по места какви са възможностите за квалификация по различните професии и какво е търсенето на трудовия пазар.

Бележка на преводача:
В областта на професионалното ориентиране в България положението е трагично не само за децата с увреждания, но и за другите младежи. Ето защо голяма част от тях се обучават по специалности, които нямат търсене на трудовия пазар. Още по-зле е положението с тези, които плащат огромни суми и затъват в кредити за квалификация по нетърсени специалности в чужбина. Всичко това е резултат от липсата на центрове за професионално ориентиране, каквито разбираме, че има добре организирани в Дания.

Преведе от английски - Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 03, 2019

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Мъж засажда хиляди цветя за незрящата си съпруга
АКТУАЛНО
Коментар по Закона за лична помощ от Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България
Становище
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Русе
Силистра
ОБЩЕСТВО
Заслужени признания
ОБЯВА
Покана до пълномощниците на XVII НОС на ССБ
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Спортист на годината
ТЕХНОЛОГИИ
Android срещу iOS - предимства и недостатъци
5 от най-полезните мобилни приложения за хора с нарушено зрение
ЧЕЛЕН ОПИТ
Образованието на децата със специални потребности в Дания
Архив на изданието
1 2