Брой 03, 2019

Тема: ОБЯВА

Покана до пълномощниците на XVII НОС на ССБ


за участие в четвъртото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България

Уважаеми госпожи и господа,

Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква ІV заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ от 14 до 16 май 2019 г. в хотел "Поп Харитон" - Дряново.

Начален час на заседанието - 15 часа на 14.05.2019 година.

При следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2018 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2018 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2019 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2018 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2018 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2018 г.
7. Докладна от Васил Долапчиев - председател на ССБ, относно заседание на работна група за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания.
8. Приемане на бюджет на ССБ за 2019 г.
9. Промени в Устава на ССБ.
10. Приемане на решение на основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Устава на ССБ за "Определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи - собственост на ССБ и търговските му дружества, и ползване на кредити и лизинги".
11. Предложение от УС на ССБ за отмяна на решение, взето на IV заседание на ХVІ НОСП - 29.05.2014 г.
12. Актуализация на списъка на недвижимите имоти, собственост на ССБ, предназначени за продажба.
13. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Национално общо събрание на ССБ.

Пълномощниците на ХVІI Национално общо събрание на ССБ трябва да пристигнат в хотел "Поп Харитон" - Дряново до 12.00 ч. на 14.05.2019 г. и ще бъдат настанени в него и хотел "Дряново". Храненето ще се извършва изцяло в хотел "Поп Харитон".
Транспортът на делегациите до хотел "Поп Харитон" - Дряново ще се извърши организирано от председателите на РО, съгласувано с председателя на ССБ. Поради ограниченост на хотелската база и с цел икономия на средства всички пълномощници, които могат да се придвижват и обслужват самостоятелно, без оглед на процента загубена работоспособност (съгласно решението на ТЕЛК), е желателно да проявят разбиране и да не ползват придружител.
Регистрацията на пълномощниците ще се извърши на 14.05.2018 г. във фоайето на хотел "Поп Харитон" - Дряново и трябва да стане непосредствено след пристигането им, като крайният срок за регистрацията е до 13.00 часа.
Отпътуването от хотел "Поп Харитон" - Дряново ще се извърши след закуска на 16.05.2018 година.

Васил ДОЛАПЧИЕВ - председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 03, 2019

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Мъж засажда хиляди цветя за незрящата си съпруга
АКТУАЛНО
Коментар по Закона за лична помощ от Васил Долапчиев - председател на Съюза на слепите в България
Становище
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Русе
Силистра
ОБЩЕСТВО
Заслужени признания
ОБЯВА
Покана до пълномощниците на XVII НОС на ССБ
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Спортист на годината
ТЕХНОЛОГИИ
Android срещу iOS - предимства и недостатъци
5 от най-полезните мобилни приложения за хора с нарушено зрение
ЧЕЛЕН ОПИТ
Образованието на децата със специални потребности в Дания
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6