Брой 06, 2019

Тема: XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ

Четвърто заседание


Четвъртото, предпоследно за текущия мандат заседание на пълномощниците на XVII Национално общо събрание на Съюза на слепите в България, се проведе на 14 и 15 май в хотел "Поп Харитон" – Дряново.


След извършената регистрация бе установено, че от 57 избрани пълномощника, в първия ден на заседанието отсъстваха 14, шестима от които бяха представлявани от резервни пълномощници, а други двама - чрез нотариално заверени пълномощни. По този начин нашите избраници започнаха работата си при кворум от 51 пълномощници. На втория ден броят им се увеличи с още двама.
След като избраха преброителите, членовете на Общото събрание пристъпиха към същинската си работа по предварително обявения дневен ред.
По първа точка - Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2018 г. - председателят на ССБ Васил Долапчиев се изказа пръв с няколко встъпителни изречения, като направи обобщена характеристика на цялата изминала година.
Всички знаем, че 2018 година се отличава съществено, на общия фон на предходните 10 години. Тя бе белязана и премина под знака на масови протести, активни разговори с правителството и формиране на нови политики за хората с увреждания, довели до приемането на нови закони, регламентиращи техните права. В този смисъл, годината бе изключително динамична. Участието на организацията ни в националните протести показа мощта на Национално-представителните организации на хора с увреждания и доказа силата на техния глас, когато са единни. От друга страна, възникналите сериозни разногласия между тях и така добилите известност майки на деца с увреждания, обединили се под мотото "Системата ни убива", които по-късно сформираха гражданско движение, доказаха отново ефективността на принципа на римските императори – "Разделяй и владей". Вследствие от продължилия половин година протест с палатка пред Парламента, новите закони бяха създавани под натиск и в тях съществуват множество несъвършенства. По същия начин бе изработена и Наредбата за медицинска експертиза, за която може да се каже, че вместо да "изпише вежди", тя "извади очи".
Като цяло 2018 година премина при едно всеобщо напрежение, за което допринесоха недостатъчната компетентност на протестиращите "майки" и за жалост и на институциите, които ги подкрепяха.
Мащабният протест на Национално-представителните организации на хора с увреждания на 11 април утвърди авторитета на Съюза на слепите в България и ни даде възможността да почувстваме неговата способност да защитава правата ни. Доказателство за това стана последвалото огромно внимание и съобразяване с нашите предложения от страна на социалния министър и неговия екип, както и от немалка част от депутатите, разглеждали внесените законопроекти.
Председателят благодари на всички ръководители на нашите структури за оказваното съдействие, превърнало организацията ни в ядрото на всички протестни действия, благодарение на които правителството е вече много по-отворено към водене на разумен диалог.
В резултат от това предстои да бъде приет един съществено подобрен вариант на Наредбата за медицинска експертиза, която да не ощетява толкова много хора, както се случи със сега действащата.
Г-н Долапчиев изрази надеждата, че и през тази година организацията ни ще запази необходимия тонус и добрата си кондиция, за да продължи да влияе на процесите в положителна посока.
Първа взе отношение г-жа Веселина Стоилова от Варна, която постави въпроси за противопоставянето на едни хора с увреждания срещу други, за новия Закон за хората с увреждания и по-специално за определената в него финансова подкрепа, както и за публикуваните в сп. "Зари" материали.
По първите два въпроса отговорите бяха нежеланието на протестиращите майки да водят цивилизован диалог и постигнатото, все пак, обвързване на финансовата подкрепа с линията на бедност, която се вдига с всяка изминала година. Всъщност, на фона на изминалите десетилетия, това е малка, но крачка напред.
За публикуваните в списание "Зари" материали, отговорността за тяхното съдържание и качество е изцяло на екипа от двама редактори. Като сериозни и отговорни хора, редакторите на списание "Зари" никога не са си позволявали да публикуват в него материали с нецензурно съдържание, нито пък материали, носещи оскърбителен характер по възрастова, полова или етническа принадлежност.
Всеки от броевете на списанието има отговорен редактор, но целият екип отговаря в еднаква степен за всяка една от публикациите в него. За да се гарантира публикуването на изпратените от нашите доброволни сътрудници материали, желателно е те да се изпращат до 10-12 число на месеца, да носят информативен характер и да не съдържат споменатите по-горе квалификации. Желателно е, също така, изпращаните материали да не бъдат написани с ръкописен шрифт.
По отчета се изказаха и Георги Генов, а също и Георги Желев, който предложи незаплащането на членски внос да отпадне като основание за прекратяване на членство.

Ето и някои данни от отчета:

През 2018 г. структурата на сдружението включваше 15 регионални организации, обединяващи 96 териториални структури.
В началото на разглеждания период в ССБ са членували 12 215 души, а към 31.12.2018 г. те са 11 725. От тях:
1. степен на увреждане / намалена работоспособност:
А) от 71 до 90% - 3 558;
Б) над 90% - 8101.
2. зрящи - 6.
Върху числения ни състав са повлияли следните обстоятелства:
- новоприети членове - 468;
- прекратили членството си - 266;
- починали членове - 681.

През 2018 г. е отбелязан спад на числеността на организацията с 490 души.
По полов признак членовете ни са: мъже - 5 313, жени - 6412.
Възрастовата структура на членовете ни е:
А) от 18 до 35 години - 644;
Б) от 36 до 50 години - 1 397;
В) от 51 до 65 години - 2 627;
Г) над 65 години - 7 057.
Образователната степен на членовете ни е:
А) начално - 1 760;
Б) основно - 4 333;
В) средно - 4 460;
Г) висше - 1 172.
От изнесените данни е видно, че от 18 до 65-годишна възраст организацията ни разполага с 4 668 членове, а от общия ни числен състав 5 632 са със средно или висше образование.
В началото на 2018 г. сдружението ни събра необходимата информация и подаде документи за покриване на критериите за Национално-представителна организация на хора с увреждания. С решение № 257 от 19 април 2018 г. Министерския съвет призна Съюза на слепите в България за представителна организация на национално равнище и обяви неговото право за член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок от 3 години.

Асоциирани членове на ССБ са:

1. Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Закона за народните читалища:
- Фондация за рехабилитация на слепи - Пловдив; Асоциация на невиждащите есперантисти в България - Варна; Национална асоциация на сляпо-глухите в България - Пловдив; Фондация "Съпричастие" - Варна; Фондация "Очи на четири лапи" - София; Фондация "Шанс за таланта" - Пловдив, Сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети" - София и спортните клубове за хора със зрителни увреждания: "Туида" - Сливен, "Светлина" - Шумен, "Доростол - 2011" - Силистра, "Достоен живот" - с. Покровник, "Пирин спорт - 2013" - Благоевград, СКИ Дунав - 2013" - Русе, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928 г." - София.
2. Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, вписани в регистъра за специализираните предприятия и кооперации на и за хора с увреждания към Агенцията за хората с увреждания:
- "Успех Филтър ССБ" ЕООД - София, "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен, "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - Шумен, "Глобал Консулт БГ" ЕООД - София, "Нойма - 2003" ЕООД - Русе, Християнски център за хора с увреждания "Благодат" - Пловдив, "Деливери Русе" ООД и "Инвамед ЕООД" - Шумен.
През 2018 г. Управителният съвет на ССБ е провел 7 заседания, на които са разгледани 98 въпроса и са взети 145 решения по тях.
Ще отделим по-специално място на правозащитната дейност, тъй като тя е основополагаща за самата идея и философия на съществуването на нашия съюз.
През 2018 г. Националният съвет за интеграция на хората с увреждания проведе 12 заседания, на които излезе с предложения за промени в ключови нормативни документи, касаещи хората с увреждания.
В резултат на множество проведени срещи с министри, народни представители и експерти, на които няма да се спираме подробно, бяха постигнати някои договорености, но независимо от това през месеците май и юли започна ускорено обсъждане на проект на Закон за личната помощ, разработен от националния омбудсман, по искане на майките на деца с увреждания, обединени в гражданската инициатива "Системата ни убива". Национално представителните организации на и за хора с увреждания изразиха категоричната си отрицателна позиция спрямо този нормативен акт и предложиха тази социална услуга да бъде разработена и предлагана по реда на новия Закон за социалните услуги. На 4 юли 2018 г. проектът за Закон за лична помощ беше внесен в Народното събрание за обществено обсъждане от Комисията по труда, социалната и демографската политика. Този факт наложи спешно организиране на митинг пред Парламента за изразяване на нашата позиция.
На проведеното обсъждане в Народното събрание председателят на ССБ изрази отрицателната позиция на Национално-представителните организации на и за хора с увреждания към Закона за лична помощ. През следващите седмици бяха проведени серия от срещи с националния омбудсман, министъра на труда и социална политика и неговия екип, за намиране на решение по възникналия проблем. Разговорите не доведоха до сближаване на позициите, поради кардинални различия за начина на предлагане на социалната услуга "лична помощ".
През месец август бяха проведени три срещи, като първата беше с премиера Бойко Борисов, вицепремиера Томислав Дончев, министъра на труда и социалната политика Бисер Петков, министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, омбудсмана на Р. България Мая Манолова, четирима представители от гражданска инициатива "Системата ни убива" и двама представители на Национално-представителните организации на и за хора с увреждания - Адриана Стоименова и Васил Долапчиев. Срещата продължи над пет часа. На нея бяха постигнати следните резултати:
- Премиерът пое ангажимент в Бюджета за 2019 г. да бъдат отпуснати допълнително 150 милиона лева, от които 110 за дофинансиране на предвидената по Закона за хората с увреждания схема за финансова подкрепа и 40 за дофинансиране на услугата лична помощ;
- До месец октомври да се разработят, да преминат обществено обсъждане и да се внесат в Народното събрание проектите на законите за: Хората с увреждания, Личната помощ и Социалните услуги;
- Представители на Държавна агенция „Електронно управление” да се запознаят с възможностите на регистъра за хората с увреждания, управляван от Агенцията за хората с увреждания, и да направят предложения за неговото надграждане и обвързване с други действащи информационни системи на: НЕЛК, ТЕЛК, НОИ, АСП и други;
- Да бъде направена оценка за реалните резултати от съществените промени в Наредбата за медицинската експертиза.
През същия месец беше проведена и съвместна среща с председателите на двата синдиката: Пламен Димитров - КНСБ, Димитър Манолов - КТ "Подкрепа", техните екипи и представители на дирекция "Социално включване" към Министерство на труда и социалната политика. На нея бяха обсъдени различни финансови схеми за размера на предвидената финансова подкрепа и някои основни проблеми на проектозаконите за Хората с увреждания и за Личната помощ.
В периода юни-август бяха организирани три пресконференции, на които Национално-представителните организации на и за хора с увреждания изразиха позициите си по възникналото обществено напрежение, и подготвяните законопроекти. Председателят на ССБ участва в предавания на БНТ, bTV, Нова ТВ, телевизия СКАТ, БНР и в публикации на в. "24 часа", местни телевизии, радиа и други.
През годината председателят на ССБ се включи в дейността на:
- Работните групи за разработване на проектите на: Закона за хората с увреждания, Закона за лична помощ и Закона за социалните услуги;
- Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Добро управление";
- Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44-тото Народно събрание;
- Работните групи, създадени от Хасан Адемов - председател на Комисията по труда, социалната и демографската политика към 44-тото Народно събрание, за доработка на Закона за хората с увреждания и на Закона за личната помощ между първо и второ четене в Парламента.
Понастоящем в България има два действащи закона - за хората с увреждания и за личната помощ. Предстои обсъждане и приемане на Закон за социалните услуги.
Наред с огромната работа и на фона на голямо напрежение, организацията ни продължи да реализира и останалите си дейности, като една от тях е СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНИ СРЕДСТВА.
През месец октомври 2017 г. УС на ССБ взе решение да създаде Технологичен съвет от експерти - членове на сдружението и прие правилата за дейността му. Съюзът на слепите продължава да предоставя помощно-технически средства на членовете си на преференциални цени, като асортиментът на внасяните изделия непрекъснато се разширява.
През 2018 г. в студиото за звукозапис на говорещи книги са записани 147 нови заглавия с обща продължителност 1 910 часа и са възстановени 55 заглавия с продължителност 634 часа. Записани са 107 CD - 78 с нови и 29 възстановени заглавия, с продължителност на записа 2 544 часа, предназначени за регионалните фонобиблиотеки. През 2018 г. читателите, посетили фонобиблиотеките, са 556, на които са предоставени 27 159 говорещи книги.
В Регионалните организации в София и Габрово се извършва услугата "Запис на книги на външни носители". Предоставените заглавия през отчетния период са 17 146, от които са се възползвали 428 читатели.
В края на 2018 г. броят на наличните заглавия във фонотеката достигна 3 655, с обща продължителност 43 996 часа.
Интернет достъпът на правоимащите читатели с доказана загуба на зрение над 71% до фондовете на съюзната фонобиблиотека, след регистрация на сайта - www.webaudio.stackport.com, даде възможност на 215 читатели да получат 3 776 заглавия.
Общият брой на читателите на плоскопечатни, брайлови и говорещи списания и книги е 1 911.
През 2018 г. сдружението ни реализира значителен брой мероприятия в областта на художественото творчество и спорта. Общият брой на членовете ни, които участват в самодейни състави и се явяват като индивидуални изпълнители, е 321. Изнесените от тях концерти и участия във фестивали са 176.
През юли 2018 г. България бе домакин на Световното първенство по шахмат за незрящи и слабовиждащи.
Наред с това, през изминалата година бяха проведени държавни първенства в различни видове спорт: шахмат - град Дряново, колоездене с тандем - град Дряново, стрелба с лък - град Дряново, спортен риболов - град Шумен, голбал - град София, шоудаун - град Варна.
Не е за подценяване и участието на националните ни отбори в международни турнири, както и участието на нашите членове в турнири, организирани от регионалните организации, в партньорство със спортните клубове.
През 2018 г. в различни спортни състезания са се включили 1 759 зрително затруднени спортисти. Общият брой на проведените държавни първенства, национални и регионални турнири е 131.
Трудовата реализация на нашите членове остава най-големият проблем в сложният процес на социално приобщаване. Отчитайки този факт, УС на ССБ създаде работна група за "Изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания". На първото заседание беше обсъдена реалната ситуация и тенденциите в областта на заетостта на хората с нарушено зрение. Приет беше план за действие, който ще бъде реализиран през текущата година.
От годишната статистическа информация, която събира сдружението ни, е видно, че за 2018 г. 894 членове на ССБ са работещи, което представлява 19 % от тези, които са в икономически активна възраст. В системата на ССБ са 289, от които 125 са незрящи.
На граждански договори в РО - Силистра и териториалните организации на ССБ работят 193 лица, от които 97 с нарушено зрение.
В обичайна икономическа среда са намерили своята трудова реализация 769 наши членове.
Съюзът на слепите в България продължава да участва активно в международни конференции и заседания на различни комисии към ЕСС.
Отчетът за дейността на ССБ през 2018 г. бе приет от пълномощниците.
Същата огромна по мащаб дейност, само че отразена в числа, бе представена във финансовия отчет на ССБ за изминалата 2018 г., който отчита изпълнение в размер на 103 процента и бе приет от Общото събрание без коментари.
По програмата за дейността на ССБ през 2019 г. бяха коментирани предстоящите чествания на 100-годишнината на организацията през 2021 г. и предложената от председателя Васил Долапчиев идея за организиране на национален събор през следващата година. Такова мероприятие организира ежегодно Съюзът на глухите и идеята бе възприета положително. Програмата за дейността на нашия съюз е отворен документ, който може да се допълва, така че пълномощниците я подкрепиха с гласовете си.
Приет бе и отчетът на Контролния съвет за 2018 г., който публикуваме в цялостния му вид, както и програмата за дейността на съюза.
Пълномощниците обсъдиха предоставената информация за дейността на предприятията в системата на „Успех ССБ Холдинг” ЕООД за 2018 г.
Основно значение за формирането на крайния резултат без съмнение са получените приходи при осъществяване на стопанската дейност във всяка една фирма. В поделенията на холдинговото дружество финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
- Приходи от реализирана продукция и услуги;
- Приходи от реализирана стока;
- Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи;
- Приходи от наеми;
- Приходи от финансирания.
За 2018 г. най-важен показател, формиращ състоянието и развитието на стопанската дейност на предприятията, е полученият приход от произведената и реализирана готова продукция в поделенията на холдинга. За отчетната година получените приходи от реализация на готова продукция са в размер на 3,581 млн. лв., в сравнение с получените приходи от 3,806 млн. лв. през 2017 г.
Отчетените приходи от наеми, общо за холдинговото дружество, за 2018 г. възлизат на 1,192 млн. лв., при получени наеми за 2017 г. в размер на 1,355 млн. лв.
В отчета е отбелязано запазване на нивата на крайния финансов резултат за 2018-та, спрямо предходната година. Общо - за поделенията на холдинговото дружество и централата е отчетена печалба в размер на 254 хил. лв., в сравнение с получения резултат за 2017 г. - печалба в размер на 268 хил. лв.
През отчетната година общо в холдинговото дружество са работили 146 души, от които 49 души със зрителни увреждания. Основен показател, който дава статут на дружеството и на отделните предприятия като социални предприятия, е делът на работещите слепи хора. За 2018 г. предприятията отговарят на изискванията на ЗКПО.
Въпреки пространната допълнителна информация, която даде управителят на холдинга г-н Шекеров, вниманието на пълномощниците се концентрира повече върху почивните бази на ССБ.
Данните от отчета за тяхната дейност показват:

Обзор

Броят на клиентите през отчетната година беше силно повлиян от дъждовното време през месеците юни и юли. Практически бяхме свидетели на един от най-кратките активни сезони през последното десетилетие, сведен до 30 дни.
Анализът на цитираните данни през 2018 г. спрямо 2017 г. показва:
- Спад на общия брой настанени клиенти - 21,5%;
- Ръст на клиенти съюзни членове - 15%;
- Спад на външни клиенти - 8,5%;
- Спад на клиенти деца в групи - 42,6%;
- Спад на броя леглодни - 16,8 %.
Посочените данни показват, че през тази година, по показател запълняемост, хотел "Хоризонт" бележи спад спрямо 2017 г. със 17%.

Финансов резултат от цялостна дейност:

За 2018 г. - 317 317 лв. (общо приходи) - 269 495 лв. (общо разходи) = 47 822 лв. (печалба).
За 2017 г. - 324 648 (общо приходи) - 256 679 лв. (общо разходи) = 67 969 лв. (печалба).
За 2018 г. е отчетена по-малка печалба в размер на 20 147 лв. Това се дължи на доста големия спад на броя деца в групи, съответно леглодни, и увеличените разходи за ФРЗ и социални осигуровки.
Трябва да се отбележи, че съгласно решение на УС на ССБ и заповед на председателя, наемите за 2018 г. в размер на 87 136 лева без ДДС са внесени в отделна сметка, с цел акумулиране на ресурс за бъдещи инвестиции.

Почивна станция "Релакс" - с. Шипково

Отчетната година се характеризира с обстоятелството, че почивната база с изцяло обновена хотелска част и медицинският център работиха за втори път целогодишно, предлагайки на туристическия пазар изцяло обновен продукт, което повлия чувствително на запълняемостта на базата и постигнатите финансови резултати. Запълняемостта на ПС "Релакс" бележи ежегоден ръст. Това е резултат от усилията на управителя да предлага успешно базата на свободния туристически пазар, традиционното добро партньорство с председателите на РО и чувствително подобрените условия в комплекса, което води и до положителни финансови резултати от дейността. Общо те са печалба в размер на 115 257 лв.

Хотел "Поп Харитон" - гр. Дряново

От отчетните данни е видно, че броят на настанените клиенти в базата спрямо предходната година се е увеличил с около 2,5 %, като се запазва тенденцията средният престой на един клиент да е 2 дни.
Данните показват също, че тази база все още има голям резерв за увеличаване на запълняемоста на хотела. Управителят трябва да продължи да полага усилия за подобряване на този показател, като през следващите 2-3 години той трябва да постигне 35-40%. Това може да се постигне като се увеличат предлаганите услуги чрез реализация на нови инвестиционни проекти в областта на СПА-услугите и детските развлечения.
За да се анализира ефективността от дейността на комплекс "Поп Харитон", трябва от общите приходи в размер на 254 004,18 лв. да се извадят разходите в размер на 348 843,14 лв., което дава резултат в минус, в размер на 94 838,96 лв., но тук трябва да се имат предвид разходите, направени за ДМА, в размер на 121 795,08 лв.
За 2018 г. от проведената от г-н Кабзамалян дарителска кампания за базите на ССБ са осигурени дарения на обща стойност 23 378 лв., като тази кампания ще продължи и през настоящата 2019 г.
От всички последвали коментари се изясниха няколко основни момента.
Перспективите за литографията в шуменското ни предприятие не са розови. Предстои вземане на решение за нови инвестиции в машини за производство на филтри, тъй като тези, с които разполагаме в момента, са безнадеждно остарели.
Във връзка с ползването на услугата балнеолечение, председателят изрично подчерта, че с влизането в сила на новия закон, всеки желаещ да я ползва, независимо от срока на социалната си оценка, задължително трябва да му бъде направена нова такава в дирекция "Социално подпомагане".
Информацията бе приета от пълномощниците, както и последвалата информация за дейността на НЦРС - Пловдив.
На вниманието на пълномощниците бе предоставена информация за проведено заседание на работната група за изработване на стратегия за професионално ориентиране и трудова заетост на хората със зрителни увреждания, утвърдена с решение на УС на ССБ, пр. №5 от 20.09.2018 г., в състав:
- Васил Долапчиев, Стефан Данчев, Донко Ангелов, Иван Янев, Борислав Лазаров, Петър Стайков, Йордан Младенов, Павлин Ангелов, Веселина Стоилова, Галина Петкова, Миглена Пенкова, Александър Велков, Стефка Пенчева, Асен Алтънов и Николай Йорданов.
Работната група излезе с множество конкретни предложения, които получиха подкрепата на пълномощниците, след кратка дискусия по тази проблематика.
Приет бе и бюджетът на ССБ за 2019 г., след което пълномощниците преминаха към обсъждане и приемане на промени в Устава на организацията.
По време на дискусиите, освен някои промени, носещи чисто редакционен характер, новите и важни неща се свеждат до Премахване на регионалните контролни съвети като структура, считано от следващия мандат.
След не толкова бурни дебати, предложението за намаляване границата на процентите намалена трудоспособност поради зрително увреждане за членство в ССБ отново не получи необходимата подкрепа от гласовете на две трети от присъстващите пълномощници и за пореден път не се прие.
Второто изменение касае принципа на предсрочно прекратяване на мандата на по-низшестоящ орган от по-висшестоящия. Това ще послужи като защитен механизъм в бъдеще, при доказана неефективност или несправяне с работата, избрани колективни органи да могат да бъдат предсрочно освобождавани от по-висшестоящия орган, извършил избора. След такава процедура, колективният орган е длъжен в 30-дневен срок да свика изборно общо събрание. Това изменение бе много важно да се извърши точно в този момент, защото понастоящем всички сме свидетели на неумолимия процес на смяната на поколенията.
Пълномощниците взеха решение за определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи, собственост на ССБ и търговските му дружества, и ползването или предоставянето на парични заеми.
Накрая пълномощниците обсъдиха и приеха предоставена информация за Актуализация на списъка на недвижимите имоти, собственост на ССБ, предназначени за продажба, и даде положителна оценка на водената политика от УС на ССБ за стопанисване и развиване собствеността на сдружението.

Пълномощниците дадоха съгласие да продължи продажбата на имотите на организацията в: Добрич, Сливен, Кюстендил, Пловдив на ул. "Ландос" и Гоце Делчев.

С това дневният ред бе изчерпан и 4-тото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ приключи своята работа.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 06, 2019

XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Четвърто заседание
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му в периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
ПОЕЗИЯ
IN MEMORIAM
СПОРТ
Алтъниада 2019
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6