Брой 06, 2019

Тема: XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ

Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му в периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.


През изтеклия период Контролният съвет на ССБ, избран на XVII–тото общо отчетно-изборно събрание на ССБ, работи в състав: Емил УЗУНОВ, председател на КС на ССБ - РО-Пловдив, и членове Иван ЗЛАТКОВ - РО-Стара Загора, Иван БАКЪРДЖИЕВ - РО-София, Млчо ПОРОЖАНОВ - РО-Благоевград и Николай ЙОРДАНОВ - РО-Шумен.
Дейността ни изцяло бе подчинена на Устава на ССБ, Наредбата за дейността на контролните органи на ССБ и други вътрешни нормативни документи на Съюза на слепите в България.
През отчетния период Контролния съвет и Регионалните контролни съвети работиха като единна контролна система, имаща правото и задължението да контролира цялостната съюзна дейност.
На първо място задачата ни бе да следим стриктно за изпълнение на решенията на органите за управление на Съюза на слепите в България.
През отчетния период КС на ССБ е провел две заседания, на които бяха обсъдени резултатите от извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ извърши общо шест проверки, от които три на РО: РО-Монтана, РО-Сливен и РО-Бургас, и три на "Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. София, "Успех ССБ“ ЕООД - клон Русе, „Успех ССБ“ ЕООД - клон Шумен и „Успех Металпринт ССБ“ ЕООД - гр. Шумен.
При извършване на проверките се даде възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и констатациите, и да изразят своето становище, както и да дадат допълнителна информация и обяснения.

КОНСТАТАЦИИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА СТОПАНСКИТЕ СТРУКТУРИ НА ССБ

1. "Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. София. На основание решение №4/26.04.2018 г., взето на заседание на УС на ССБ, и Заповед №2/13.06.2018 г. на председателя на КС на ССБ, бе извършена проверка на "Успех Филтър ССБ" ЕООД - гр. СОФИЯ, на чиято територия са извършени значими инвестиции за около 450 000 лева с ДДС, изразяващи се в ремонт на халета 25 и 26 и прилежащите към тях площи, пътища и друга инфраструктура, обслужваща помещенията.
С оглед на това, че са извършени инвестиции в особено големи размери, КС счита за необходимо да изнесе в настоящия материал резултатите от проверката.
От направената проверка комисията констатира следното:
Всички осъществени дейности са документирани по надлежния ред, съгласно ЗС - има сключени договори, към тях има приложени оферти, съдържащи количествено-стойностна информация за дейностите, предмет на договора. Разплащанията са правени в сроковете по договорите и са оформени с фактури и протоколи обр. 19 за приключили дейности. Комисията констатира, че всички дейности са документирани по надлежния ред, в съответствие със ЗС.
В общината е подадена коригираща декларация по ЗМД в законоустановения срок, за увеличаване на отчетната стойност на актива. Всички ремонтни дейности са отчетени в увеличение на стойността на актива, тъй като направените разходи като размер са далеч от дефиницията за текущ ремонт.
Общата стойност на отремонтирания обект възлиза на 352 585,48 лв. без ДДС, в т.ч. осъществен чрез следните фирми:

- "Клуб 43" - 128 869,40 лв.
- "Кепта България" ЕООД - 61 674,50 лв.
- "Про Реклама" - 23 900,01 лв.
- "Б Билд" ЕООД - 1 379, 00 лв.
- "ЕР ЕС Инженеринг" - 45 818,00 лв.
- "Ефект 8" ООД- 22 796,00 лв.
- "Марис МС" ООД - 29 788,34 лв.
- "Миан Консулт" ЕООД - 18 360,22 лв.

Комисията препоръчва ползването на услугите на юрист при провеждането на конкурси, с цел надлежното оформяне на документите по избор на фирма изпълнител.
Комисията препоръчва създаването на необходимия набор документи, доказващи необходимостта от съответните дейности - протоколи за фактическото състояние на обекта преди извършване на ремонтните дейности, аналитични прогнози и т.н., тъй като единствено само документите са предмет на проверки.
Комисията препоръчва при строително-монтажни дейности от такъв мащаб да се работи на основание одобрен проект.
Комисията разгледа отремонтираното помещение и може да се каже как изглежда на външен вид. Помещението е сухо, светло, с много добра подова настилка и според нас привлекателно за фирмите - наематели.
Комисията не е прегледала ремонтни дейности, касаещи уличните пространства около помещението, тъй като такива не са направени към момента на проверката.

2. "Успех Металпринт ССБ" ЕООД - гр. Шумен и "Успех ССБ“ ЕООД - клон Шумен. Констатациите от проверката са следните:
Проверката обхвана периода от 01.07.2015 г. до 31.10.2018 г. и е извадкова.
Съгласно изготвената заповед и времето, с което разполагахме, проверката обхвана следните аспекти от дейността на предприятието:
Проверката на касовите книги показа салдо в размер на 3 280,59 лв. и комисията констатира пълно съответствие на касова наличност и касова книга.
Комисията констатира, че касовата книга се води прегледно и четливо. Същата е прономерована и прошнурована.
За притежаваната от фирмата валута, касовата книга също е заведена по надлежния ред и касовата наличност отговаря на салдото в касовата книга.
Комисията извърши проверка на реда и начина на съхраняване и ползване на печатите на фирмата. Предоставена ни бе заповед № 13/ 29.04.2014 г., удостоверяваща броя и вида на печатите, притежавани от предприятието, и заповед № 6А от 08.01.2015 г. за упълномощаване на съответните длъжностни лица със съответните печати. Същите се съхраняваха при съответните лица.
Комисията извърши частична проверка на трудовите досиета на работещите във фирмата и установи, че на всички работещи в предприятието има издадени трудови договори, съгласно изискванията на КТ. За същите има подадени необходимите уведомления в НАП. Отразени са по надлежния ред и всички промени, свързани с работната заплата и задълженията на работника. За целта има изготвени и съответните длъжностни характеристики.
В предприятието има работещи при вредни условия на труд.
На същите им се полага предпазна храна - в случая на работещите в цех "Литография" - съответно на работещите първа и втора смяна - кофичка кисело мляко, а на работещите нощна смяна - кисело мляко и закуска на стойност 3 лв. на човек - заповед № 5/07.03.2017 г.
На основание на Наредбата за безопасно работно и униформено облекло и отчитайки спецификата на съответните длъжности, има издадена заповед № 20/03.09.2018 г., с която се определят длъжностите, видът и срокът на износване на съответното облекло. Полагащото се облекло е предоставено съгласно заповедта и срещу подпис.
Преглед на наемните договори – дейността отдаване под наем на свободни площи се осъществява от клона.
При предходната проверка комисията констатира договор за наем, по който не се изпълняват поетите ангажименти по договора, и съответно, поради клаузи в договора, ръководството на предприятието не може да го прекрати. Ще припомним накратко ситуацията – става въпрос за договор, чрез който се цели използването на почивната база, находяща се на Шуменското плато. Съгласно договор за наем, е предоставена за развиване на туристическа дейност от 01.04.2013 г. почивна база, находяща се на територията на Шуменското плато. Същата се състои от 6 двойни бунгала с площ 130,56 кв. м и 1 бунгало – тип семейно с площ 43,68 кв. м, сграда с обособени столова и кухня с площ 103 кв. м, тих кът и сервизни помещения. Договорът е сключен за срок от 10 години, като за първите три години наемателят не дължи наем, поради поет ангажимент да извърши ремонтни дейности, на приблизителна стойност 48 000 лв.
Съгласно чл. 24 от сключения договор, наемодателят няма право да прекрати договора едностранно по предходния член, преди изтичането на 3 години от датата на сключването му. Чл. 26 – договорът се прекратява и в случаите, когато наемателят не извърши ремонта на наетите помещения в 3-годишния гратисен период или откаже да плаща наем в рамките на същия период, когато не е извършил договорения ремонт.
В конкретния случай наемателят не е започвал никакви ремонтни дейности, а така също не може да бъде открит. На 31.10.2014 г. лицето е уведомено от страна на управителя на "Успех ССБ" - клон Шумен за невъзможността за среща и съответно за упражняване на правото ни на контрол за добросъвестно ползване на имота. Лицето е уведомено и за дължима сума в размер на 888,95 лв., за ползвани консумативи като ток и вода. Уведомлението е изпратено с препоръчано писмо, но съответно неполучено. На 14.11.2014 г. отново е изпратено на адреса на наемателя в гр. Шумен, но отново е върнато. На територията на обекта наемателят притежава и лични вещи.
Управителят на дружеството г-н Георгиев е потърсил правна помощ, изготвена е нотариална покана чрез нотариус Миглена Атанасова, и договорът е прекратен. Търсят се нови наематели.
По отношение на документирането на изплатени възнаграждения по граждански договори – спазени са всички изисквания, в т.ч. има приложени граждански договори, сметки за изплатени суми с попълнени всички изискуеми реквизити, подадени данни в НАП.
По отношение на документалната обоснованост на стопанските операции – комисията със задоволство отбелязва, че са предприети мерки за тяхното отстраняване. Все още има дребни пропуски при оформянето на покупките на ДМА - при заприхождаването на ДМА липсва акт за заприхождаване на дълготраен актив. При прегледа на документите, с цел констатиране на слабости при документното оформяне на стопанските операции, комисията се натъкна на следния факт – има продажба на автомобил и фактурата е издадена без сделката да е оформена пред нотариус. Фактурите при продажба на недвижими имоти и автомобили е само за счетоводното отразяване на сделката, но тя се издава на основание на НА или договор за покупко-продажба, заверен от нотариус. Това реално прави автомобилът пред КАТ все още наш. За съжаление новият собственик е катастрофирал и е извън България, и сделка на този етап реално няма.
Задълженията на предприятието към централата са текущи – към деветмесечието възлизат на 2 049,44 лв. за текущо ДДС. Съгласно заповед на управителя на дружеството, предприятието превежда ежемесечно по 2 000 лв. за издръжка на централата, съответно за 2017 г. - 24 000 лв. и за деветмесечието на 2018 г. - 18 000 лв.
Предприятието е в индустриалната зона на града и там липсва градски транспорт. По тази причина има издадена заповед № 21/07.05.2015 г., която разрешава ползването на таксита, но с цел оптимизиране на разходите разрешава ползването на едно такси и определя лице, което да следи изпълнението на заповедта.
През деветмесечието на 2018 г. предприятието е подпомогнало регионалната организация със сумата от 1 400 лв. и е финансирало провеждането на протестните митинги с 4 000 лв.
Пред дружеството има един голям проблем - поради техническа грешка в мерната единица, пред "Булгаргаз" са заявени по-големи количества газ. По тази причина от "Булгаргаз" към момента са издали фактури на стойност 104 541,90 лв. Ръководството на дружеството, в лицето на г-н Георгиев и г-н Шекеров, е предприело действия, доказващи техническата грешка, но все още не е ясно какви ще бъдат действията на "Булгаргаз".

3 „Успех ССБ” ЕООД - клон Русе. Констатациите от проверката са следните:

Проверка и анализ на наемните договори – съгласно решение на УС на ССБ, взето с протокол № 4/26.04.2018 г., се предприеха действия по прехвърляне на дейността на фирмата от клон Русе в ССБ. Клонът продължава да съществува като такъв. В него стоят наличните машини и други стоково-материални ценности, които са останали от дейността на клона и на инструменталното звено. Има налични различни стомани, които през пролетта управителят на клона ще предаде на вторични суровини. От управителя на дружеството Лъчезар Шекеров има пусната заповед за инвентаризация и същата предстои да бъде направена.
Съгласно решението на УС на ССБ, дейността на клона, а именно отдаването на площи под наем, се прехвърли от м. септември като дейност, осъществявана от ССБ. Това налагаше реализирането на две основни дейности – първо прехвърлянето на персонала и второ – прехвърлянето на недвижимите активи по партидата на ССБ. Единствения документ, който притежава предприятието по отношение на собствеността, е само един нотариален акт за земята, на името на ССБ. Управителят Иван Пухлев предприе действия за прехвърлянето на недвижимите активи от партидата на клона на името на ССБ. Тъй като не притежаваме документи за собственост, от общината препоръчаха изваждането на подробна скица на имота и на основание на нея (в същата има обозначени построените сгради и съответната им квадратура) след това ще се извърши завеждането на активите. Персоналът на предприятието е прехвърлен от 1 май към ССБ, на основание на чл.123 от КТ.
Самите наемни договори се преподписаха от наемателите към 1 септември 2018 г.
Получи се едно разминаване във времето, но за да черпиш икономическа изгода от нещо, трябва или да го притежаваш, или да си го наел. Затова е особено наложително действията по прехвърлянето на собствеността по партидата на ССБ да е извършено към края на 2018 г.
С всички наематели е преподписан анекс към договора, съгласно който наемодател е ССБ.
През проверявания период са отчитани приходи от наеми, както следва:

- 2015 г. - 136 хил. лв.
- 2016 г. - 155 хил. лв.
- 2017 г. - 195 хил. лв.
- 2018 г. деветм. - 142 хил. лв.

По отношение на събирането на вземанията: към 2015 г. като несъбрани остават 105 хил. лв., към 2016 г. - 28 хил. лв., към 2017 г. - 28 хил. лв.
Както ще посочим обаче по-надолу в справките, причина за намаляване на несъбраните вземания е тяхното отписване, поради изтекла давност или поради фалит на наемателя.
Отчетеният финансов резултат за посочения период е, както следва:

- 2015 г. - печалба - 33 хил. лв.
- 2016 г. - загуба - 36 хил. лв.
- 2017 г. - печалба - 28 хил. лв.
- 2018 г. деветм. - печалба - 93 хил. лв.

Резултатът към деветмесечието не отразява разходите за заплати и осигуровки, приблизително около 3 хил. лв. месечно, т.е. за периода м. май - м. септември около 15 хил. лв., т.е. финансовият резултат би бил печалба 78 хил. лв. (персоналът, както казахме по-горе, е прехвърлен в ССБ).
Върху резултата за 2015 г. са повлияли:
Разходи за материали - 13 хил. лв. Основната част са материали, закупени за ремонт на отдаваните помещения.
Външни услуги - 30 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. за охрана на обекта; 7 хил. лв. – местни данъци и такси; 11 хил. лв. за ремонтни дейности; 3 хил. лв. - абонаментни такси за поддръжка на асансьори и трафопост, и др. дребни като транспортни и телефонни услуги.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 29 хил. лв. В предприятието работят трима души – управител, фактурист и подръжка. Счетоводството се администрира от София.
Други разходи - 23 хил. лв. Основната сума от 17 хил. лв. са плащания към централата на "Успех", съгласно заповед на управителя на холдинга, и 6 хил. лв. – отписани вземания по давност.
За 2016 г. отражение върху резултата са дали:
Разходи за материали - 4 хил. лв. Материалите са за консумативи.
Разходи за външни услуги - 104 хил. лв., в т.ч. 48 хил. лв. за ремонтни дейности, 7 хил. лв. за охрана на обекта, 7 хил. лв. – местни данъци и такси. Тук са включени и около 40 хил. лв. разходи за ел. енергия и консумативи, които впоследствие са префактурират на наемателите.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 29 хил. лв.
Други разходи - 78 хил. лв. Тук сумата е сформирана от 9 хил. лв. отписани вземания като несъбираеми, поради изтекла давност, и 69 хил. лв. – отписани вземания, поради заличаване на търговец/наемател, вследствие на фалит.
Отчетени разходи за 2017 г.
Разходи за материали - 1 000 лв. - за дребни консумативи.
Разходи за външни услуги - 145 хил. лв., както следва: 7 хил. лв. – охрана, 7 хил. лв. – местни данъци и такси, 33 хил. лв. – вода и ел. енергия, 91 хил. лв. – СМР, телефони, транспортни услуги и др.
Разходи за възнаграждения и осигуровки - 30 хил. лв.
Други разходи - 11 хил. лв. Основно от отписани по давност вземания - 10 хил. лв.

Разходи за деветмесечието на 2018 г.

Основното перо са външните услуги в размер на 48 хил. лв., в т.ч. 7 хил. лв. – данък сгради и такса смет, 5 хил. лв. - охрана, 2 хил. лв. – адвокатски хонорар за изготвяне на документация за ПУП, 9 хил. лв. – за СМР, 22 хил. лв. – вода и ел. енергия, и др.
През проверявания период са направени разходи, свързани с ремонтни дейности. В годините, в които са направени тези разходи, те са повлияли върху резултата, както в разходната, така и в приходната част.
Благодарение на направените ремонти са се увеличили площите, които се отдават под наем, и, както се вижда от предните справки, приходите от наеми са се увеличили от 136 хил. лв. - отчетени през 2015 г., на 195 хил. лв. - отчетени през 2017 г.

През 2015 г. са направени следните ремонти:

От фирма "Дики Груп", на стойност 1 430 лв. без ДДС – ремонт на канализационна шахта. Към фактурата има приложен протокол за приети дейности, с положени подписи.
Фирма "Дар 80" – рязане и разбиване на бетон, на стойност 1 177 лв. без ДДС. Приложен протокол за приемане на дейности.
Фирма "Дар 80" – стойност 4 500 лв. без ДДС, за направа на външен изкоп, доставка и монтаж на водопровод. Приложен акт за приети дейности.
Фирма "Маркела" – обща стойност 46 218,50 лв. без ДДС.

Ремонтни дейности през 2016 г.

От 2016 г., поради освобождаването на счетоводителя на "Успех" - Русе, счетоводството се прехвърли в централата. Всички договори за извършени СМР са съгласувани и одобрени от управителя на холдинга – г-н Шекеров (има положен подпис на разходооправдателните документи).
През 2016 г. е извършен ремонт на покрив с подмяна на покривно покритие с ламарина от фирма "Маркела", на обща стойност 41 066 лв. с ДДС. С фирмата има сключен договор от 22.03.2016 г. Договорът е заведен под № 103/29.03.2016 г. във входящата поща на клона. Към договора има приложена оферта с количествено-стойностна сметка по видове дейности. След приключване на СМР има изготвени протоколи за приети дейности, със съответните количествени и стойностни сметки. Плащанията са направени в съответствие с договора.
Друг договор за СМР е с фирма "Дики груп". Към договора има приложени анекси. Първият договор е на стойност 6 769,20 лв. без ДДС и включва демонтиране на стара ламарина, обшивка на комини, подмяна на улуци и водосточни тръби. Към договора има приложена оферта и протокол за приети дейности. Липсва идентификация къде точно са извършените СМР, т.е. сградата или сградите.
Договор от 20.05.2016 г. с фирма "Дики Груп", на стойност 4 806,70 лв. без ДДС, за ремонт на покрив до стъклен павилион и полагане на бетон на двора. Има договор, оферта и протокол за приети дейности.
Договор от 11.11.2016 г. с фирма "Дики груп", на обща стойност 5 382,40 лв. без ДДС, за обследване на покрив на корпус 1, вътрешни изчуквания на мазилка по коридори и стълбища, фасада на покрива, шпакловане и боядисване на фасада с фасаген, грундиране и др.
Договор от 23.12.2016 г. с "Дики груп", на обща стойност 1 445,20 лв. без ДДС, за ремонтни дейности по административната сграда. Има оферта и приемателен протокол.
Фирма "Дики груп" е наемател на клон Русе и за извършените дейности има направен протокол за прихващане между вземания и задължения.
Фирма "Дар 80" ООД – обща стойност 2 280 лв. без ДДС – рязане на дървета и др. Има протокол, приложен за приети дейности.
Фирма „Форест – Али Илан“ – 1 041,46 лв. без ДДС, доставка на греди, 1 329 лв. – доставка и разстилане на фракция в двора, 1 350 лв. – доставка и разстилане на фракция в двора, 1 350 лв. - фракция и чакъл, 1 051 лв. на основание на договор от 01.03.2016 г. за монтаж на стоманени врати и обшивка с ламарина на сграда с инв. номер 3051. Има приложен договор и приемателно-предавателен протокол.

Ремонтни дейности 2017 г.

Дейностите през 2017 г. не са на големи стойности, затова ще изброим част от тях, като:

Изработване и поставяне на дограма - 2 095 лв. без ДДС. Към фактурата е приложен протокол и е записан инв. номер на сградата, където е поставена дограмата. Доставчик – фирма "Ринко Интериор".
Изработване и поставяне на дограма от посочената по-горе фирма, на стойност 5 790 лв. без ДДС. Приложен е протокол. Същата е монтирана в бившето компресорно помещение и клуб за събрания.
Изработване и поставяне на дограма на стойност 2 095 лв., с протокол и идентификация.
Фирма "Дар 80" – стойност 6 000 лв. без ДДС, за доставка на трафомашина. Приложен протокол.
Фирма "Вегатрон груп", за ремонт на покрив - хидроизолация на покрив (компресор).
Фирма "Дар 80" – 3 562,78 лв., строително-монтажни дейности, включващи работа с багер, работа със самосвал за доставка на камък, работа с валяк, фадрома, разстилане на камък и др. 213,54 лв. за изхвърляне на строителни отпадъци, 1 285 лв. – за доставка на камък и услуга със самосвал.
През 2017 г. има и доста случаи, в които сме закупували необходимите материали и наемателите сами са извършвали ремонтните дейности. При всички фактури има приложени протоколи за местата, където са изразходвани самите материали. Фактурите са на стойности около 600 лв. и няма да ги изброяваме.

Разходи за ремонт за 2018 г.

Ще посочим по-големите суми - като 3 906 лв. без ДДС с фирма "Дар 80" – дейностите са свързани с пуск в експлоатация на КРУ; друго плащане в размер на 4 777,68 лв. без ДДС за изтегляне на кабел - разходи, направени по отношение на поддръжката на трафопоста. Има приложени протоколи за извършени и приети дейности.
Извършените СМР сме описали в материала към датата на възникване, а не съобразно отчитането им като разходи. Част от разходите, направени през дадената година, са разсрочвани като разходи за следващата година - причината е да се отчитат като текущи разходи и да не се увеличава отчетната стойност на сградите, за да не плащаме по-високи данъци.
По отношение на извършваните СМР препоръчваме да има по-точна идентификация на обектите, на които са извършени съответните дейности.
Тъй като дейността на клона/звеното е свързана с отдаването на площи под наем, стопанските операции са свързани с издаването на фактури към наемателите за наем и консумативи, СМР и заплащането на консумативи като вода, ел. енергия – същите са оформени, съгласно изискванията на ЗС.
През 2018 г. се препоръча на г-н Пухлев да започне да събира дължимите наеми по банков път, съгласно изискванията за разплащанията в България, и той предприе необходимите действия.

Във връзка с направените констатации от предходната проверка, комисията констатира, че те са отстранени.

КОНСТАТАЦИИ ОТ НАПРАВЕНИ ПРОВЕРКИ НА РО

1. РО - Монтана: При проверката се установи, че документацията на РО - Монтана е оформена съобразно вътрешно-нормативните документи на ССБ. Досиетата на членовете на ССБ съдържат всички изискуеми се реквизити. Протоколите на УС на РО са редовно оформени и в тях са отразени всички изказвания на членовете. Финансовите документи на РО - Монтана отговарят на изискванията на ЗС и вътрешни съюзни нормативни документи. Касовата книга е прономерована, прошнурована и редовно оформена. Касовите и банковите документи са надлежно оформени. Разходите на организацията по мероприятия и по другите дейности са защитени с редовно оформени разходооправдателни документи, като всички разходи подробно са докладвани по пера на заседание на УС на ССБ, след което същите са били одобрявани.
Практика на КС на ССБ е през последните две-три години да се проверяват и поне две ТО, попадащи в териториалния обхват на проверяваната РО, в случая ТО - Видин и ТО - Бойчиновци.
При проверката на тези териториални организации не се установиха нарушения на устава, както и финансови такива.

2. РО - Сливен: При проверката на РО - Сливен комисията не констатира нарушения на устава и вътрешни съюзни нормативни документи. Изложеното относно проверката на РО - Монтана важи и за РО - Сливен.
Тук следва да отбележим, че се констатираха редица нарушения в ТО – Нова Загора, поради което ръководството на ТО - Нова Загора има нужда от помощ по отношение на дейността си, по изготвянето на протоколите за проведените заседания на УС.
Комисията констатира, че членовете са уведомени само по телефона за провеждането на отчетното годишно общо събрание, което не е достатъчно, нарушена е разпоредбата на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за свикване и провеждане на общото събрание на ТО, и Регионалното събрание на пълномощниците.
Причините за констатираните слабости и нарушения са смяната на сътрудника на ТО, недобрата връзка между УС на ТО и председателя на РО, респективно УС на РО, както и недостатъчното методическо ръководство от страна на председателя на РО.

3. РО - Бургас: Казаното за РО - Монтана, ТО - Видин И ТО - Бойчиновци в пълна степен важи и за РО - Бургас, респективно ТО - Айтос и ТО - Карнобат.

Със задоволство следва да се отбележи, че РО - Бургас поддържа отлични връзки със сродни организации и структурите на местното самоуправление. РО - Бургас е на едно от първите места в системата на ССБ относно събирането и кумулирането на финансови средства - като субсидии от общини, дарения от физически и юридически лица.
При проверка и на трите РО се установи, че бюджетът на организациите се управлява съгласно приетия Правилник за бюджета и Правилник за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ.
Счетоводството и на трите РО се води съобразно ЗС и други подзаконови нормативни актове, както и вътрешносъюзните нормативни документи.
През отчетния период КС на ССБ е приел общо 11 решения, които бяха приемани след подробни анализи, обсъждания и дискусии.
В така приетите решения се съдържат констатации от извършени проверки, препоръки, становища и отговори по подадени жалби.
На всички заседания на КС на ССБ участваха председателят на ССБ и главният счетоводител на ССБ.
След приемането на резултатите и констатациите от така извършените проверки от КС на ССБ, на основание чл. 24, ал. 2 от Устава на ССБ, председателят на КС ги внасяше в УС на ССБ за разглеждане, обсъждане и вземане на решения за търсене на отговорност.
Председателят на Контролния съвет на Съюза на слепите в България участваше във всички заседания на Управителния съвет на Съюза на слепите в България със съвещателен глас, като следеше за спазването на Устава и другите вътрешни нормативни документи на ССБ.
КС и РКС следяха за спазването на чл. 52 от ППЗИХУ при отпускане на целеви помощи, респективно тяхното изплащане.
Председателят на Контролния съвет и председателите на регионалните контролни съвети постоянно даваха консултации на председателите на РО и ТО, както и на членовете на РУС, и управителните съвети на ТО, по приложението на устава на ССБ и другите вътрешни нормативни документи на ССБ, по организационни въпроси и други.
От направените проверки на РО и ТО се установява, че в организационно отношение структурите на ССБ работят при спазване на устава и вътрешните нормативни документи на ССБ. Разбира се констатират се и слабости, които обаче са от такъв характер, че не могат да повлияят на направения по-горе извод.
Приходите на РО са от членски внос, дарения в пари и натура, и отпуснати средства от някои общини за издръжка и подпомагане на дейността на съответната организация. Тези приходи се използват за дейността на съответното РО.
За получените дарения, където има такива, се издават свидетелства за дарения, съставят се протоколи за раздадените дарения в натура, а даренията в парични средства се отразяват в касовата книга.
Не се констатираха нарушения на правилника за набиране и разходване на средства за дейността на ССБ.
Както обикновено, регионалните контролни съвети изпратиха до КС на ССБ приетите от тях програми и отчети за дейността си, и протоколи от извършените проверки.
Регионалните контролни съвети представиха в КС горецитираните документи в срок.
През отчетния период РКС са извършили 61 проверки, както следва: Благоевград – 6 бр., Бургас – 4 бр., Варна – 2 бр., Габрово – 6 бр., Кърджали – 2 бр., Монтана – 4 бр., Плевен – 1 бр., Пловдив – 3 бр., Силистра – 5 бр., Сливен – 3 бр., Смолян – 6 бр., София – 6 бр., Стара Загора – 1 бр., Русе – 6 бр., Шумен – 6 бр.
По постъпилата жалба от КАТЯ КУРТЕВА ДИНЕВА бяха дадени указания - следва да се има предвид, че жалбата на Динева е постъпила при председателя на КС, след извършена проверка от КС на ТО - Нова Загора, и изложените нарушения в жалбата бяха констатирани от направената проверка.
С писмо с изх. № 1/07.01.2019 г. бе отговорено в този смисъл на жалбоподателката КАТЯ ДИНЕВА.
Настоящият отчетен доклад е приет на заседание на КС на ССБ, състояло се на 24.05.2019 г.

Емил УЗУНОВ
Председател на КС на ССБНазад

Всички статии на Брой 06, 2019

XVII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Четвърто заседание
Отчетен доклад на Контролния съвет на ССБ за дейността му в периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
ГЛОБУС
Най-красивият град в Европа
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
ПОЕЗИЯ
IN MEMORIAM
СПОРТ
Алтъниада 2019
Архив на изданието
1 2 3 4 5