Брой 07-08, 2019

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2019 г.


Настоящата програма отразява средствата за постигане на главната цел на сдружението: защита на човешките, гражданските, социалните, икономическите и други права на хората със зрителни увреждания, и интегрирането им в обществото. Тя гарантира устойчиво развитие на организацията и предлаганите от нея традиционни и нови услуги.
Програмата е отворен документ и подлежи на обогатяване, в зависимост от решенията на висшите органи на ССБ, динамиката на обществено-политическата и икономическа обстановка в страната, инициативността на регионалните ни структури и други фактори.


I. ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ И ВЪТРЕШНОСЪЮЗНИ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

Съюзът на слепите в България, използвайки националния си авторитет и обществено влияние, трябва да продължи да играе главна роля при формиране на националната политика за социално приобщаване на хората със зрителни увреждания. В сложния диалог с държавните и общинските институции, организацията трябва да се стреми да налага европейски добри практики и модели за социално включване на членовете на сдружението. Основните ни задачи през 2019 г. са:

На национално равнище:

1. Участие в дейността на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

2. Участие в работни групи за:

А) приемане на Правилник за прилагане на Закон за хората с увреждания;
Б) приемане на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания;
В) приемане на Правилник за прилагане на Закон за социалните услуги;
Г) изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза;
Д) разработване на Концепция за работоспособността;
Е) разработване на Наредба за включване в механизма "Лична помощ";
Ж) оценка за въздействието на действащите политики и законови разпоредби и на упражнявания мониторинг по отношение на осигуряване на достъпна архитектурна среда в съществуващите сгради и съоръжения, както и разглеждане на възможни сценарии за допълването им и/или за въвеждането на нови подходящи политики и органи за мониторинг;
З) изменение на Кодекса за социално осигуряване, с цел въвеждане на механизъм за контрол на ТЕЛК от страна на Националния осигурителен институт;
И) Правилник за дейноста на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за национална представителност на организациите на и за хора с увреждания;
Й) други.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

3. Участие в дейноста на комисиите към Народното събрание;

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

4. Заседания на Комитета за наблюдение на оперативната програма "Добро управление".

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

5. Участие в работата на Обществения съвет към Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите към 44 НС.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

6. Провеждане на срещи с представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройство и други, във връзка с планираните промени в националното законодателство и провежданите секторни политики за хората с увреждания.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

7. Провеждане на срещи с ръководствата на основните политически партии, участници в изборите за Европейски парламент, общински съветници и кметове.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

8. Организиране на пресконференции за популяризиране на дейноста на Национално представителните организации на и за хора с увреждания, и позициите им по значими въпроси от политиката за хората с увреждания.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

9. Изработване на съвместни становища с Национално представителните организации на и за хора с увреждания, по изменение и допълнение на националното законодателство.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

10. УС на ССБ да разработи проект за изменение и допълнение на Устава на организацията и да го внесе на 4 заседание на 17 НОСП.

Срок: м. април
Отговорник: председателят на ССБ

11. УС на ССБ да синхронизира ВСНД с приетите промени в Устава на сдружението. Също така да нанася корекции в тях, в зависимост от промяна на: приоритетите, финансовите ресурси, организационната структура и други произтичащи от политиката на организацията.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

12. Редовно актуализиране на информацията, публикувана в сайта на ССБ.

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, ръководител студио и мениджър уебсайт

На регионално равнище:

1. Участие на представители на РО в местните обществени съвети за интеграция на хората с увреждания и допринасяне за развитието на ефективни общински социални политики в областа на:

А) повишаване достъпноста на архитектурната и транспортна среда;
Б) развитие на социалните услуги;
В) култура и спорт;
Г) други.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО

2. Системно запознаване на членовете на ССБ със:

А) Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото приложение;
Б) Закона за социалните услуги и Правилника за неговото приложение;
В) Закона за личната помощ;
Г) Наредба за медицинска експертиза;
Д) Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите за хората с увреждания;
Е) други.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО

Общи задачи:

1. Активно да се работи с националните и местни медии за популяризиране дейността на ССБ, с цел промяна на отношението на обществото към проблемите и правата на хората със зрителни увреждания, и оказване на въздействие за приемане на подходящи социални политики.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на ССБ, РО и ТО

2. Отпечатване на организационни и агитационни материали.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

II. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КАДРОВА ПОЛИТИКА

1. Да се осигурят подходящи условия и финансов ресурс за организиране на заседанията на:

А) XVII–то Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ;
Б) Управителния съвет и Контролния съвет на ССБ;
В) отчетните събрания на териториалните организации;
Г) управителните и контролните органи на регионалните и териториалните организации.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и КС, административен секретар, председателите на РО, ТО и РКС

2. РО и ТО да продължат активно издирването на нови членове на ССБ. Да бъдат въведени подходящи форми за контакт и работа с лица със зрителни увреждания, отказващи да станат членове на сдружението.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО

3. Центровете за социална интеграция и взаимопомощ на хора със зрителни увреждания, функциониращи в страната, да продължат да се утвърждават като средища за:

А) контакти и обмен на информация между членовете;
Б) предлагане на социални услуги и помощно-технически средства;
В) юридически консултации за правата на членовете на сдружението;
Г) художествено-творчески и спортно-туристически изяви;
Д) провеждане на лекции и семинари;
Е) организиране на групови екскурзии и почивки;
Ж) чествания на национални и църковни празници, събития от историята на организацията и други.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО

4. Да продължи тримесечното събиране на статистическа информация за дейноста на организацията, с цел изготвяне на сборен отчет за изразходваните средства от субсидията от държавния бюджет, представен пред Министерство на финансите, Министерство на труда и социална политика и Сметна палата. Данните да се представят по утвърдения образец до 7-мо число на месеца, последващ тримесечието.

Отговорници: председатели на РО и ТО

5. Редовно да се изготвя и представя тримесечен отчет за изразходваните средства от субсидията от държавния бюджет пред Министерство на финансите, Министерсво на труда и социална политика и Сметна палата, до 15-то число на месеца, последващ тримесечието.

Отговорници: председател, главен счетоводител и административен секретар на ССБ

6. Да продължи попълването на годишните организационни отчети, отразяващи цялостната дейност на сдружението.

Срок: м. януари
Отговорници: председатели на ССБ, РО, ТО и административен секретар

7. Да се изготви сборен отчет за дейноста на Центровете за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете: София, Габрово, Русе и Перник, който да се представи пред АСП и Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД).

Отговорници: председателят на ССБ, административен секретар и ръководителите на ЦСРИ

8. С цел повишаване на активността на организацията и кадровия й потенциал, председателят на ССБ да провежда периодично срещи за обсъждане на политиката на ССБ в областта на интеграцията на хората без зрение с:

А) регионалните и териториалните ръководни органи;
Б) актива и членовете на сдружението;
В) младежи до 35-годишна възраст.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на ССБ и РО

9. РО и ТО системно да работят с младежите, членуващи в организацията, и да подкрепят техни инициативи, допринасящи за личностното им развитие и включването им в дейността на ССБ.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО

ІII. СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ПОМОЩНО-ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА. ДОСТЪПНА СРЕДА

Съюзът на слепите в България, в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи – гр. Пловдив и Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания, трябва да продължат да развиват всички форми на социална рехабилитация за хора с нарушено зрение, допринасящи за придобиване на умения за независим живот.

Ние планираме:

1. Съюзът на слепите в България да създаде необходимата организация за качествено изпълнение на договорите за възлагане на управление на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция на незрящи в градовете София, Габрово, Перник и Русе.

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и ръководителите на ЦСРИ

2. С цел утвърждаване на сдружението като национален доставчик на социални услуги за хора със зрителни увреждания, ССБ да участва в обявени от общините конкурси за възлагане на управлението на социалната услуга в общността - Център за социална рехабилитация и интеграция.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО

3. Регионалните ръководства на ССБ да продължат партньорството с центровете за социална рехабилитация и интеграция на хората със зрителни увреждания към общините, и да съдействат за осигуряване на потребители, проучване на потребностите на съюзните членове, усъвършенстване на предлаганите услуги и организиране на съвместни мероприятия.

Срок: постоянен
Отговорници: председатели на РО и ТО

4. ССБ, в партньорство с Националния център за рехабилитация на слепи - гр. Пловдив, да:

А) информират членовете на организацията за предлаганите услуги в Центъра и насочват незрящите за включване в курсове за основна рехабилитация и професионално обучение, провеждани от него;

Срок: постоянен

Отговорници: председателите на ССБ, РО, ТО и управителят на НЦРС - Пловдив

Б) организират семинар за обучение на кадрите, работещи в центровете за социална рехабилитация и интеграция.

Срок: м. юни
Отговорници: председателят на ССБ и управителят на НЦРС - Пловдив

5. Да се проведе 2-ро заседание на утвърдения от УС на ССБ Технологичен съвет.

Срок: м. октомври
Отговорници: председателите на ССБ и Технологичен съвет

6. Съюзът на слепите в България да разширява гамата на предлаганите помощно-технически средства и да поддържа необходимата информация за тях в сайта на организацията. Сдружението да осигурява финансов ресурс от бюджета си и дарители, за безвъзмездно или при облекчени условия предоставяне на помощно-технически средства на членовете на организацията.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО

7. Да продължи дейността за подобряване на достъпността на архитектурната и транспортна среда. Комисии от съюзни членове, притежаващи необходимата експертиза, периодично да извършват оглед и оценка на населените места и да съставят протоколи за наличните бариери. Председателите на РО и ТО да провеждат срещи с кметове, главни архитекти, общински съветници, дирекциите "Устройство на територията" и други, с цел акцентиране на вниманието им върху необходимостта урбанизираните територии да бъдат достъпни за хора с нарушено зрение. Да се следи за ефективното прилагане на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за "Проектиране и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания", чл. 9 от "Конвенцията за правата на хората с увреждания" на ООН и транспортните регламенти на Европейския съюз.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ, РО и ТО

IV. ИНФОРМАЦИОННА, ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Да продължи издаването на списание "Зари" на пълноцветен печат, като печатен орган на ССБ. То трябва да предлага информация за:

А) Организационния живот на сдружението;
Б) Дейноста на ССБ в областта на защитата на правата на хората без зрение;
В) Проведени интервюта с представители на държавната и общинската власт, отнасящи се до секторните политики за социално включване на хората със зрителни проблеми;
Г) "Технически новости", свързани с компенсация на зрението и достъпа до информация;
Д) "Постижения в сферата на офтаолмологията";
Е) Постижения на незрящите в областа на поезията и прозата;
Ж) Позиции на членове на ССБ по политиката на организацията и дискусионни въпроси;
З) Други.

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и редакцията на "Зари"

2. За гарантиране правото на достъп до информация на членовете на сдружението да бъдат издавани традиционните:

а) брайлови списания: "Зари", "Кръгозор", "Спортен преглед", "Вариант", "Женски свят", "Минерва", "Светулка", "Есперанта файреро";

б) говорещи списания: "Зари", "Съвременност", "Знание", "Литературен калейдоскоп", "Домашен съветник", "Наблюдател", "Булгара есперантисто".

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, редакцията на "Зари" и ръководител студио за запис на говорещи книги

3. През настоящата година в студиото за запис на говорещи книги да бъдат произведени 100-120 нови и възстановени заглавия от Златния фонд.

Срок: постоянен
Отговорник: ръководител студио за говорещи книги

4. Да се организира абонаментна кампания за плоскопечатните и брайлови издания на говорещи книги и списания за личната фонобиблиотека.

Срок: октомври и ноември
Отговорници: ръководител студио за запис на говорещи книги и редакцията на "Зари"

5. Да се утвърди и разшири предлагането на новата услуга за достъп до фонобиблиотеката чрез интернет.

Срок: постоянен
Отговорниици: ръководител студио за запис на говорещи книги

6. В сайта на ССБ да се поддържа каталога на говорещите книги.

Срок: постоянен
Отговорник: ръководител студио за запис на говорещи книги

7. Да продължи безвъзмездното разпространяване на софтуерния продукт и обучението на членове на ССБ за работа с българоговорещия синтезатор в Windows среда.

Срок: постоянен
Отговорник: ръководител студио за запис на говорещи книги

8. По повод Деня на белия бастун - 15 октомври, 13 ноември - Световния ден на слепите и 3 декември - Световния ден на хората с увреждания, да се организират пресконференции, антидискриминационни кампании, концерти, спортни състезания, изложби с произведения на членове на сдружението, конкурси за писане и четене на брайл, срещи с представители на институции и други, с цел популяризиране на възможностите на хората със зрителни увреждания и представяне на техните проблеми.

Срок: месеци октомври-декември
Отговорници: председателите на ССБ, РО и ТО

9. Да се полагат системно усилия за привличането на млади членове в художествено-творческата дейност на организацията. Регионалните организации, в които няма развита такава дейност, да обсъдят с управителните съвети и актива възможностите за създаването на певчески и инструментални състави.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО

10. Да се организират 60-70 участия на действащите художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители в концерти, регионални и национални фестивали, певчески конкурси, събори и други.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО

11. РО да организира 30-40 спортни състезания между членовете си по практикувани в организацията спортове. Те трябва да положат усилия да осигурят финансиране от общините за провеждане на турнири с участието на отбори от други региони.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО

12. Организацията да продължи да подкрепя спортните клубове и федерацията "Спорт за хора със зрителни увреждания" в процеса на осигуряване на трайни финансови източници за дейността им. Съвместно да бъдат организирани държавни първенства по шахмат, колоездене, стрелба с лък, спортен риболов и други.

Отговорник: председателят на ССБ

13. Да се организират 50-60 туристически походи и екскурзии до природни местности, исторически забележителности, културни паметници и други.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО

V. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНИ УСЛУГИ. СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

1. Работната група по "Проблемите на трудовата заетост и професионалното ориентиране на хората със зрителни увреждания" да проведе заседание.

Срок: месец ноември
Отговорник: председателят на ССБ

2. Да бъде разработена анкетна карта, проведено проучване за нагласите на членовете на ССБ за започване на работа и резултатите от анкетната карта да бъдат представени на работната група по предходната точка.

Срок: месец ноември
Отговорници: председателят на ССБ, Петър Стайков, Стефан Данчев - управител на НЦРС - Пловдив и председателите на РО

4. Да бъде направено проучване за желаещите да бъдат обучени за ползване на различни приложения за мобилни телефони и работа с компютърни програми и приложения. След набиране на информацията да бъдат организирани следните форми на обучение:

А) Курсове в НЦРС - Пловдив;
Б) Курсове в НЦРС за незрящи в страната;
В) Дистанционно обучение;
Г) Изнесени курсове в седалищата на РО или по-големи ТО, с лектори от НЦРС - Пловдив или ЦСРИ за незрящи в страната.

Отговорници: Председателят на ССБ, управителят на НЦРС - Пловдив и директорите на ЦСРИ
Срок: постоянен

5. Да бъде проведена среща с екипите на ЦСРИ за незрящи, на която да се обсъди възможността за обучение на един техен представител за трудов посредник.

Отговорник: Председателят на ССБ
Срок: юни 2019 г.

6. Да бъде проведена среща с председателите на РО, на която да се обсъди възможността за назначаване на трудови посредници по Националната програма за обучение и заетост, и да бъде организирана тяхната подготовка.

Отговорник: Председателят на ССБ
Срок: декември

7. Да бъде събрана информация за членовете на ССБ, работещи като масажисти.

Отговорници: Председателите на РО
Срок: април

8. Да бъде организиран семинар на работещите масажисти, с цел повишаване на тяхната квалификация и обсъждане на проблемите в тяхното трудово ежедневие. Семинарът да бъде организиран съвместно с Медицински колеж "Йорданка Филаретова" - гр. София и НЦРС - Пловдив.

Отговорници: Председателят на ССБ, председателят на секция на масажистите
Срок: ноември

9. Да бъдат актуализирани и издадени:

А) "Наръчник за традиционни и нови професии за хора с нарушено зрение и съвети за успешно кандидатстване за работа";
Б) ''Когато сте с хора без зрение''.

Отговорник: Председателят на ССБ

10. Да бъде събрана информация за положителни примери за трудова реализация на незрящи и да бъдат организирани срещи по места с членове на ССБ, търсещи активно работа, с цел допълнителната им мотивация.

Отговорници: председателите на ССБ и на РО
Срок: постоянен

11. Ръководството на ССБ и РО системно да разпространяват сред членовете на организацията информация за действащи програми, осигуряващи заетост на хора с увреждания, финансирани от:

А) Агенцията за хората с увреждания;
Б) Агенцията по заетостта и нейните структури в страната;
В) Оперативна програма"Развитие на човешките ресурси".

Да бъде оказвана подкрепа при намиране на работодатели и изготвяне на проекти.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО

12. Да се разширят контактите с работодатели, желаещи да наемат хора със зрителни увреждания. Председателите на РО да ги запознават с действащите програми на Агенцията за хората с увреждания и Агенцията по заетостта.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО

13. Регионалните организации да търсят възможности за подпомагане на нуждаещите се съюзни членове в пари и натура.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО

14. Да се създадат подходящи условия за почивка на членовете на организацията в почивните бази на ССБ и ползване на правото им за балнеолечение и рехабилитация, съгласно Закона за хората с увреждания и Правилника за неговото прилагане.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на ССБ и РО

15. Организацията да оказва съдействие на своите членове за:

А) ползване на услугите на социалния патронаж;
Б) осигуряване на личен или социален асистент, домашен помощник и др.;
В) ползване на офталмологични или друг вид медицински услуги.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на РО и ТО

VI. ВРЪЗКИ СЪС СРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

1. ССБ да разшири партньорството с национално представителните организации на и за хора с увреждания, и други НПО, работещи в областта на интеграцията на хората със специфични възможности. Организацията да полага усилия за реализиране на съвместни проекти и обмен на информация за добри практики. Сдружението ни да се включва при организирането на събития, насърчаващи защитата на човешките права, протестни акции, антидискриминационни кампании, дискусионни кръгли маси, семинари и други.

Срок: постоянен
Отговорник: председателят на ССБ

2. Представители на ССБ да вземат участие в:

А) Генералната асамблея на Европейския съюз на слепите в Италия - 27-30.10.2019 г.;
Б) Заседание на Комисията за връзки с ЕС към Борда на Европейския съюз на слепите в Италия;
В) Заседание на Балканския консултативен съвет в Румъния.

Отговорник: председателят на ССБ

3. ССБ да организира среща в България на представители на организациите - членове на Балканския консултативен съвет, на тема: ''Развитие на говорещите и електронни книги и брайловия печат''.

Отговорник: председателят на ССБ и завеждащ международна дейност

4. Представител на ССБ да вземе участие в обучение на млади лидери "лице в лице".

Срок: ноември
Отговорник: председателят на ССБ, завеждащ межд. дейност и Елена Караманска - член на ССБ

5. ССБ и РО - София да организират Международен Брайлов шахматен турнир за Купата на София.

Срок: месец май
Отговорници: председателят на ССБ, председателят на РО - София, председателят на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" и специалист международна дейност

6. Председателят на ССБ и специалист на ССБ да поддържат интернет обмен на информация за правата на хората със зрителни увреждания и добри практики към Европейския съюз на слепите.

Срок: постоянен
Отговорник: завеждащ международна дейност

VІІ. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ССБ И УПРАВЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВО МУ

1. Ръководството на сдружението системно да контролира изпълнението на приетия бюджет и да внася тримесечни отчети за изпълнението му в УС на ССБ.

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ и главен счетоводител ССБ

2. Ръководството на организацията да работи за осигуряване на годишна субсидия от Държавния бюджет за дейността на организацията през 2019 г.

Срок: м. юли-август
Отговорници: председателят на ССБ и главен счетоводител ССБ

3. Да се направят постъпки пред кметовете и общинските съвети за осигуряване на средства от бюджетите им за финансиране на мероприятия на регионалните и териториални структури.

Срок: м. юли
Отговорници: председателите на РО

4. С цел увеличаване на приходите от съюзно имущество да продължи дейноста по:

А) предлагането за продажба на неизползвани обекти;
Б) събирането на приходи от отдадените под наем имоти;
В) извършване на неотложни ремонти с приходи от наеми, дарители, проекти и други източници.

Срок: постоянен
Отговорници: председателят на ССБ, управителите на "УСПЕХ ССБ ХОЛДИНГ" ЕООД и клоновете му

5. С цел реализация на бъдещи инвестиционни проекти да се разработят подробни устройствени планове на обекти - собственост на ССБ: ПС "Шипковски минерални бани", хотел "Хоризонт" - гр. Обзор, ПС "Поп Харитон" - гр. Дряново и "Успех ССБ Холдинг” ЕООД - клон Русе.

Срок: месец декември
Отговорници: председателят на ССБ и управителите

6. С цел предотвратяване на свлачищни процеси в Почивна станция "Поп Харитон" - гр. Дряново се осигури финансиране за проектиране и изграждане на подпорна стена и терасиране на терена.

Срок: месец декември
Отговорници: председателят на ССБ и управителят на ПС "Поп Харитон"

VIII. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

През периода е необходимо да се продължи работата в следните направления:

1. Повишаване на превантивния контрол, като акцентът се постави върху оказването на методическа помощ за правилното прилагане на действащите нормативни документи.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС

2. Да се изисква от органите на ССБ и стопанските му структури:

- познаването на Устава, нормативните документи и изпълнението на решенията на органите на ССБ;
- спазването на финансовата дисциплина – приходи и разходи по приетия бюджет, правилното изразходване на всички средства и тяхното отчитане.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС

3. Да се извършва контрол върху:

- опазването на движимо и недвижимо имущество, собственост на ССБ;
- увеличаването на приходите от отдадено по наем съюзно имущество;
- получаването, ползването и погасяването на кредити, получени от търговските дружества на ССБ и техните поделения.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКС

4. С цел осъществяване на контрол върху дейноста на ССБ и търговските му дружества да се:

- извършват цялостни или тематични проверки;
- провеждат периодично съвместни съвещания - семинари с председателите на РКС, на които да се разглеждат въпроси за практическото приложение на вътрешносъюзните нормативни документи, промените в тях, както и резултатите от извършените проверки;
- внасят информации в УС на ССБ за констатациите от извършените от КС проверки, с предложения за решения и препоръки за предприемане на мерки, за отстраняване на допуснати грешки и нарушения.

Срок: постоянен
Отговорници: председателите на КС и РКСНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2019

IN MEMORIAM
Поклон пред учителя и поета!!!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2019 г.
Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Кърджали
Плевен
Добрич
Велико Търново
Бургас
ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ
Датата, на която сте родени, влияе върху любовния Ви живот
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
РАЗКАЗИ ЗА МОРЕТО
Нашето море
Моите спомени за незабравимо лято
Преоткриване
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Първи турнир по шоудаун за Купата на София
Международен турнир по голбал Етрополе, 20-23 юни 2019 г.
ТЕХНОЛОГИИ
Що е това PDF файл
Ще стартира ли старият ви компютър под WINDOWS 10?
Архив на изданието
1 2 3 4 5