Брой 07-08, 2019

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ


Петър СТАЙКОВ

На 12.07.2019 в почивната станция на ССБ в Дряново се проведе второто редовно заседание на Технологичния съвет към Управителния съвет на Съюза на слепите в България. На заседанието присъстваха всички членове на съвета. Активно участие в неговата работа взе и председателят на ССБ Васил Долапчиев.
Точно една година след формалното учредяване на съвета неговите членове се събраха за да обсъдят едногодишната си работа, да изразят експертни становища по актуални проблеми, влизащи в сферата на компетентност на технологичния съвет, и, естествено, да огледат перспективите за бъдещата си работа.
Това беше отразено и в приетия дневен ред на срещата:
1. Отчет за дейността на Технологичния съвет през едногодишния период от учредяването му.
2. Обсъждане на предложения и формиране на списък с помощни технически средства за хора с увредено зрение.
3. Обсъждане на съществуващите проблеми и набелязване на следващи стъпки за ускоряване на процеса на създаване на нов синтезатор на българска реч.
4. Дискусия по бъдещата дейност на Технологичния съвет.
5. Разни.
Заседанието беше открито от г-н Васил Долапчиев. Той поздрави присъстващите и изрази своята и на Управителния съвет на ССБ удовлетвореност от едногодишната работа на съвета. Съществуващият преди една година скептицизъм спрямо смисъла и евентуалните ползи от създаването на такъв помощен орган беше напълно опроверган от работата на всички членове, които са сериозно ангажирани и работят за решаването на проблемите.
По първа точка от дневния ред кратко въвеждащо изказване направи Недялко Димов. Ефективната работа на заседанието беше облекчена от това, че членовете на Технологичния съвет бяха предварително запознати с изготвения от председателя отчет за неговата едногодишна работа. Димов попита присъстващите дали имат да добавят в доклада нещо пропуснато.
Негослав Събев предложи в доклада да се добави дейността по изготвените препоръки за машинно гласуване.
Състоя се дискусия, свързана с машинното гласуване и предстоящото му отпадане като възможност. Хюсеин Исмаил обобщи, че въпреки предстоящото отпадане на машинното гласуване, беше чуто, че хората със зрителни увреждания имат специфични изисквания към начина на гласуване и това беше отразено в документ, изготвен по инициатива на КНСБ.
Владимир Радулов повдигна въпроса за включване в доклада на опита за членство в International Association of Accessibility Professional.
Възникна дискусия относно вида на членството в Асоциацията - индивидуално или колективно, и за ползата от самото членство.
Решения по първа точка от ДР:
1. ТС приема доклада и допълненията към него.
2. ТС решава ССБ да заплати индивидуално членство в Асоциацията на трима от членовете на ТС, а именно Негослав Събев, Костадин Колев и Йордан Младенов. Същите се задължават да участват в уебинарите и форумите на Асоциацията; да представят доклади за участието си, както и да споделят с членовете на ТС всяка полезна информация.
Насока на дискусията по втора точка от дневния ред даде председателят на ССБ Васил Долапчиев. Той сподели, че след многогодишни усилия на ССБ най-сетне се е открила възможност да се защити пред МТСП нуждата на зрително затруднените лица от по-голям брой технически помощни средства за медицински, ежедневни, образователни и професионални нужди. Става дума за включване на такива средства в списък на МТСП, за придобиването на които държавата да подпомага финансово нуждаещите се незрящи и слабовиждащи в България. Понастоящем такова финансово подпомагане се предоставя само за бял бастун и говорещ термометър, което е крайно недостатъчно за високите изисквания на съвременния начин на живот.
Актуална задача на Съюза на слепите е неотклонно да настоява списъкът с предвидените за финансово подпомагане технически средства да се разширява и непрестанно да се актуализира.
Обменът на мнения за съдържанието на списък с предлагани за финансово подпомагане технически средства беше предшестван от извадена пред скоби дискусия, отнасяща се до формиране на позицията на Технологичния съвет спрямо появилия се преди около една година на българския пазар уред "my eye" ("моето око") - производство на фирмата Оркам. След разгорещена дискусия участниците в заседанието се съгласиха, че Технологичният съвет няма достатъчни основания да подкрепи включването на този уред в обсъждания списък. Най-съществените аргументи за това становище са следните: предлагания уред на практика не е предоставян за тестване от достатъчен брой евентуални негови потребители. С цел преодоляване на този пропуск се предлага на представителите на производителя в България да предоставят за тестване за срок от три до шест месеца на 10 броя уреди в НЦРС - Пловдив и в други рехабилитационни центрове за слепи в страната. Друг елемент от становището на Технологичния съвет се изразява в неприемането на цената, на която уредът се предлага в България. Цената от 4500 евро за бройка е меко казано непосилна за незрящите и трудно приемлива и за българската държава.
Така едва след приключване на процеса на тестване и допълнителни разговори за цената Технологичният съвет би могъл да вземе решение дали да предложи, или не уреда на Оркам за включване в списъка на подпомаганите технически помощни средства за незрящи.
Премина се към съставяне на списък на предлагани за частично или пълно финансово подпомагане помощно-технически средства. След оживена дискусия участниците в ТС се обединиха около следните решения:
1. Помощно-техническите средства се разделят на медицински и технически.
А. Медицински средства:
1. Очила от ново техническо поколение; от 6 диоптъра нагоре за срок от 2 години с цена - 500 лв.
2. Диоптрични лещи
3. Оперативни лещи (при премахване на очна леща и замяната й с изкуствена)
4. Очна протеза
5. Говорещ апарат за кръвно налягане
6. Говорещ глюкомер
Забележка: Преди окончателното оформяне на списъка в частта му, отнасяща се до медицинските средства, трябва да бъде направена консултация с офталмолог за определяне на детайли във връзка с параметрите им и тъй насетне.
Б. Помощно-технически средства за всекидневието, обучение и професионална дейност: бял бастун, говорещ часовник, брайлов часовник, говорещи други измервателни уреди, електронна лупа, брайлова пишеща машина, брайлов дисплей, четящи машини, говорещ диктофон, екранен четец, екранен увеличител.
Разбира се, не бива да имаме илюзии, че държавата охотно ще приеме всички наши предложения, както и предлаганите от нас условия за достъп до по-голям брой и видове помощно-технически средства. Това е само нашата първа стъпка, все пак положително е, че вече можем да разговаряме, да поставим своите искания и да имаме очаквания, че, макар и трудно, все пак държавата ще започне малко по малко да откликва на тях.
След изчерпването на разискванията по втора точка се премина към обсъждане на съществуващите проблеми и набелязване на следващи стъпки за ускоряване на процеса на създаване на нов синтезатор на българска реч.
След много оживена дискусия бяха формулирани следните решения:
1. В срок до 1 октомври 2019 г. да се изготви техническо задание на исканата разработка и да се търсят контакти с компании за възлагане на разработката.
2. В договора за разработване да се включи условие за авторските права, които да принадлежат на ССБ.
3. Да не се изключва нито една фирма, компания или компютърен лингвист от възможността да работи за разработването на нов синтезатор.
В последвалата дискусия бяха поставени и други повече или по-малко значими проблеми, по които членовете на Технологичния съвет се ангажираха да работят усърдно и с амбицията след една година да отчетат още по-осезаеми резултати от дейността на съвета.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2019

IN MEMORIAM
Поклон пред учителя и поета!!!
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2019 г.
Проведе се второто редовно заседание на Технологичния съвет към УС на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Кърджали
Плевен
Добрич
Велико Търново
Бургас
ЛЯТНО ЗАБАВЛЕНИЕ
Датата, на която сте родени, влияе върху любовния Ви живот
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Списък на обектите на "Профилактика, рехабилитация и отдих" ЕАД
РАЗКАЗИ ЗА МОРЕТО
Нашето море
Моите спомени за незабравимо лято
Преоткриване
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Първи турнир по шоудаун за Купата на София
Международен турнир по голбал Етрополе, 20-23 юни 2019 г.
ТЕХНОЛОГИИ
Що е това PDF файл
Ще стартира ли старият ви компютър под WINDOWS 10?
Архив на изданието
1 2 3 4 5