Брой 09, 2019

Тема: ПРОЕКТИ

"БГ АСИСТ" ООД приключва изпълнението на проект "Създаване на социално предприятие за специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания"


Изпълнението на стартиралия през м. ноември 2018 г. проект, № BG05M9OP001-2.010-0716-C01 "Създаване на социално предприятие за Специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания", приключва успешно в края на м. септември. Общата стойност на проекта е в размер на 86 747,95 лв.

По проекта, с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд на Европейския съюз, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, бе създадено социално предприятие, в рамките на "БГ АСИСТ" ООД.
Основната му цел е подпомагане на лицата със зрителни увреждания в България, в унисон с основните дейности на предприятието - насочени към предлагането на високотехнологични продукти и услуги за хора с увреждания. Бяха разкрити шест нови работни места за представителите на една от най-уязвимите групи на пазара на труда - хората със зрителни увреждания.
Проектът стартира с преуреждането на дейността на фирма "БГ АСИСТ" ООД, с цел функционирането й като социално предприятие. За целта, през първия проектен месец бяха извършени промени в дружествения договор, в които се уточнява, че в следващите години 100 % от печалбата на фирмата ще бъде реинвестирана в дейността на социалното предприятие. Също така, и всички служители на фирмата ще участват във вземането на управленските решения за реинвестиране на печалбата. Промените бяха своевременно отразени и в Търговския регистър на Агенция по вписванията.
През втория проектен месец беше сформиран екип на социалното предприятие, който се състои от социален предприемач, и двама представители на целевата група (безработни и/или неактивни лица със зрителни увреждания) на длъжностите - "Преподавател - Информационни технологии" и "Сътрудник социални дейности в социално предприятие".
След това бяха подбрани 5 лица - представители на целевата група, на които през третия проектен месец - януари 2019 г., в рамките на 45 учебни часа, бе предоставено обучение по ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност", съгласно Европейската квалификационна рамка. Обучението бе проведено от преподавателя по информационни технологии, по график от по три учебни часа дневно, включващи теория и практически занимания. Това обучение бе важна предпоставка за ефективна трудова заетост, професионална реализация и социално включване на лицата с увреждания.
Успоредно с обучението стартира и работата на кариерен консултант по проекта - висококвалифициран експерт с дългогодишен опит при работа с хора със зрителни увреждания. Кариерният консултант работи индивидуално с лицата от целевата група, при четиричасова заетост. В рамките на два месеца, с професионалните си консултации той мотивира и подпомогна лицата от целевата група в процеса на търсене и започване на работа, да подобрят уменията си за себепредставяне на пазара на труда и по-късно да се адаптират безпроблемно към работния процес.
Впоследствие, в социалното предприятие "БГ АСИСТ" ООД четири лица със зрителни увреждания, търсещи работа, бяха назначени на трудови договори за срок от осем месеца, двама от тях на длъжност "Технически сътрудник" и двама на "Оператор - подпомагане на потребители".
В периода декември 2018 г. - март 2019 г. бе разработена и внедрена уеб-базирана информационна система, чието съдържание е напълно достъпно за незрящите ползватели - чрез екранни четци и увеличители. Системата има три основни модула - публично достъпна уеб-страница, чрез която предприятието разпространява специализираните си продукти и услуги; администраторски панел, предназначен за администриране на поръчките и потребителите; както и панел за комуникация между служителите на предприятието - много важно звено в дейността на "БГ АСИСТ" ООД, предвид факта, че част от персонала на фирмата работи дистанционно.
За новоназначените служители бе осигурена услугата "Наставничество". В рамките на четири месеца Наставникът въведе и инструктира новоназначените лица от целевата група по проекта на длъжностите "Оператор - подпомагане на потребители" и "Технически сътрудник", за изпълнението на служебните им задължения, включително и във връзка с работата им с новосъздадената по проекта уеб-платформа, чрез която услугите на социалното предприятие са изцяло достъпни.
В края на месец септември 2019 г. ще се проведе заключително публично събитие, на което ще бъдат оповестени изпълнените дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.
"БГ АСИСТ" ООД се ангажира да запази работните места на поне 50 % от назначените по проекта лица - представители на целевата група, за период от минимум 6 месеца.
"БГ АСИСТ" ООД изпълни успешно още един проект, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Екипът на социалното предприятие изразява своята благодарност към Управляващия орган на ОП РЧР 2014-2020, за предоставената възможност за реализирането на настоящия проект, и своето удовлетворение от това, че продуктите и услугите на фирмата ще достигат до все повече лица с увреждания в България.

Екип за изпълнение на проекта 

Назад

Всички статии на Брой 09, 2019

IN MEMORIAM
Отиват си приятелите!!!
БАЛКАНИ
Българо-македонска вечер
ГЛОБУС
Незрящият мечтател, изобретил "Управление на пътуването"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велико Търново
Бургас
Видин
Кърджали
Добрич
ОБЩЕСТВО
Защо пак отивам на избори?
Софийският ЦСРИ "Светлина" даде старт на новата учебна година
ПОКАНА
ФСХЗУ
ПРОЕКТИ
"БГ АСИСТ" ООД приключва изпълнението на проект "Създаване на социално предприятие за специализирани стоки и иновативни услуги за лица със зрителни увреждания"
Проект "Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за електронни таблици Microsoft Excel"
ПЪТЕПИС
По вълните на тихия бял Дунав
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
СПОРТ
Държавно първенство по стрелба с лък
ТЕХНОЛОГИИ
Всичко, което GOOGLE знае за Вас
Познавате ли двата най-големи врага на вашия компютър?
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022