Брой 11, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Меморандум

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА 40-о НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МЕМОРАНДУМ

за зачитане правата на хората с увреждания и предприемане на адекватни действия за тяхната интеграция в духа на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от 12.2006 година

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ: Център за психологически изследвания и психотерапия, Съюз на слепите в България, Съюз на инвалидите в България, Съюз на глухите в България, Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения, Национален център за социална рехабилитация, Централен съюз на ТПК, Национален съюз на кооперациите на инвалидите, Национална потребителна кооперация на слепите, Асоциация на родители на деца с увреден слух, Асоциация на родители на деца с увредено зрение...

УБЕДЕНИ в справедливия протест на хората с увреждания срещу незачитането на техните права и засилващото се ограничаване на възможностите им за интеграция и достоен живот; вярващи в своята дееспособност да защитават интересите на гражданите с увреждания; готови да предприемат съответните законови протестни действия, ако отново не бъде зачетена тяхната гражданска позиция

СЕ ОБРЪЩАТ КЪМ ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ
с настоятелното искане за спешно решаване на възникнали през 2007 г. тежки и жизнено важни проблеми. Проявата на отговорна, адекватна и комплексна държавна политика ще докаже, че не само на думи, а и на дело е постигната позитивна промяна към хората с увреждания като равноправни граждани на България. Три въпроса чакат отговорите на държавните институции:
1. След приемането на Закона за медицинските изделия (в сила от 12 юни 2007 г.) възникна нелоялна и неприятна ситуация с помощните средства, приспособления и съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания. В дух на етични отношения на национално представителните организации с държавните институции бе прието, че по недоглеждане е направен сериозен пропуск в Закона за медицинските изделия, в резултат на който хората с увреждания вече четири месеца са лишавани от правото на медицински изделия (помощни средства, които са от жизнено важно значение както за физическото им оцеляване, така и за тяхната интеграция). Ако този пропуск не бъде отстранен, те ще продължат да изпадат в унизителното положение да разчитат на добронамереност и състрадание от страна на фирмите – вносителки и производителки на медицински изделия, на които Агенцията за хората с увреждания от 12 юни не може да изплаща фактурираните помощни средства, поради липсата на законово основание. В закона липсва текст, с който да се предвиди шестмесечен период от време на фирмите, за да получават разрешение за търговия на едро и отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия.
Недопустимо е фирмите да кредитират държавата, поради несъвършенство в законовата уредба. А и те не биха могли дълго време да правят това, което означава, че отново най-потърпевши остават хората с увреждания. Средствата, които не се превеждат на фирмите, са целевите помощи на хората с увреждания, дадени им съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания. На практика това тяхно право е нарушено!
Този проблем може да бъде решен от Народното събрание, като се гласува създаването на нов параграф в преходните и заключителни разпоредби на Закона за медицинските изделия или нов параграф в предходните и заключителни разпоредби на Закона за интеграция на хората с увреждания със следния текст.
2. В последните месеци един въпрос предизвиква притеснения и постави в тревожно очакване работещите хора с увреждания. Какви ще бъдат за тях последиците от въвеждането на плосък данък?
Работещите хора с увреждания ползват данъчно облекчение върху трудовите си доходи вече над 50 години. До политико-икономическите промени у нас те изцяло бяха освободени от данък общ доход. Сега съгласно чл. 18, ал. 1 и 2 от Закона за данъчно облагане на физическите лица облагаемият доход за доходите от трудови правоотношения на лицата с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, се намалява с двойния размер на необлагаемата месечна данъчна или годишна основа. Както и да бъдат компенсирани тези десет процента, за хората с увреждания могат да се окажат фатални – към тях ще се прибави и негативното влияние върху доходите на инфлацията и на все още неконтролируемото покачване на цените на стоките от първа необходимост. Не бива да се забравя и фактът, че работещите хора с увреждания в специализираните предприятия и кооперации на инвалидите едва успяват на месец да заработят минималната работна заплата за страната и едвам оцеляват физически. А заетите в обичайна трудова среда имат огромни разходи за транспорт, технически пособия, медикаменти и др., за да бъдат пълноценни на работното си място. Факт е, че данъчните облекчения са силен мотив за хората с увреждания в трудоспособна възраст да се реализират на пазара на труда. Все още сред тях процентът на безработицата е драстично висок – 98%. Изготвянето на проект за закон за плоския данък трябва да бъде съобразено с позицията на хората с увреждания, които са против отпадането на необлагаемата данъчна основа. А това е и отнемане на тяхно право и носи елемент на дискриминация. Нека и българските държавни институции възприемат водещия принцип на ООН и на Европейския съюз по отношение на хората с увреждания: нищо за хората с увреждания – без хората с увреждания.
3. Организацията на Обединените нации прие Конвенция за правата на хората с увреждания. Тя вече е ратифицирана от десетки държави в света. Българската държава все още не я е ратифицирала. Хората с увреждания виждат в това забавяне не безобидно въздействие на държавата за изпълнение на поставените в Конвенцията условия за ползване на човешки права. Те очакват адекватна политика за ползване на човешки права. Те очакват адекватна политика и конкретни ангажименти за по-достоен живот, в духа на Конвенцията. Очакват и отговор на въпроса кога Българската държава ще ратифицира този документ и ще се съобразява с него.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

Дияна Инджова – председател на ЦПИ
Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите
Красимир Коцев – председател на Съюза на инвалидитеНазад

Всички статии на Брой 11, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за 2008 година
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Троян отбеляза деня на белия бастун
Дупница и Кюстендил празнуваха заедно
Червен бряг, Работим здраво!
Добрич, Момин проход е чудесно място за отмора и лечение
Добрич, Ден на белия бастун
Полъх от стария Добрич
Велико Търново, Полезна работа - добър отчет
Велико Търново, Годишната равносметка
Долни Дъбник
Харманли, Група "Художествено слово" към Съюза на слепите жъне успехи на културния фронт
Благодарност
ЛИЧНО МНЕНИЕ
И отново за възнагражденията в териториалните организации
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
ССБ на европейска сцена
НИКУЛДЕН
Никулден, празникът на моряците
ОБЩЕСТВО
Протест срещу дискриминацията
Меморандум
ОБЯВИ
Малка обява
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Мариана ХРИСТОВА
ПОРТРЕТ
Ако не беше перфектен учител - щеше да бъде страхотен пастор!
СПОРТ
ФУРОР НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОЛБАЛИСТИ В ХОЛАНДИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Тайният завет, Димитър ГРУДЕВ
Архив на изданието
1 2 3 4 5