Брой 11, 2007

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ССБ на европейска сцена


Осмата Генерална асамблея на Съюза на слепите в Европа и Форума за равноправие и антидискриминация, организиран от Съюза на слепите в Европа  под мотото: „Стойността  на дискриминацията – предизвикателството на променяща се Европа.”

Известно е, че Съюзът на слепите в Европа е неправителствена европейска организация, основана на 26 август 1984 г. в град Хурдал, Норвегия след сливането на тогава съществуващите две международни организации на слепите в Европа. Тя е една от 6-те регионални организации в рамките на Световния съюз на слепите. С 45 страни членки и над 5 милиона души членски състав. ССЕ е единствената официално призната общонационална формация в Европа, представляваща, защитаваща и развиваща интересите на хората с увредено зрение.
На двете мероприятия, проведени както следва - от 22 – 23 октомври 2007 год. - Форум на ССЕ за равноправие и антидискриминация  и от 24-28 октомври, 2007 год. на 8-та Генерална асамблея на ССЕ, съгласно решението на Управителния съвет на ССБ, взеха участие Васил Долапчиев – председател на ССБ и Живка Павлова – член на Постоянната комисия за равноправие и антидискриминация и на работната група по въпросите на жените с увредено зрение към Бюрото на Съюза на слепите в Европа.
На 8-та Генерална асамблея на ССЕ взеха участие 40 национални организации на слепите, членуващи в ССЕ. На Асамблеята не присъстваха делегациите на Армения, Беларус, Грузия, Кипър и Македония. На Съюза на слепите в Кипър, турското правителство не издаде входна виза, тъй като не признава тази държава.
Официални гости на форума бяха Уилям Роланд – президент на Световния съюз на слепите от Южна Африка и заместник президента - Мариане Даймънт от Австралия, г-жа Кики Норстрьом – бивш непосредствен президент на Световния съюз на слепите от Швеция, проф. Евклид Хери – също бивш президент на Световния съюз на слепите от Канада, сър Джон Уолл – непосредствен бивш президент на ССЕ от Великобритания, д-р Дънкан Уотсън – бивш президент на ССЕ от Великобритания,  Ибрахим Джантюрк – кмет на града домакин Анталия, Фетхи Кая – представител на турското правителство и много други заслужили дейци и личности от Съюза на Слепите в Европа.
По-важните теми, разисквани на 8-та Генерална асамблея на ССЕ съгласно единодушно приетия Дневен ред за работа, включваха следните въпроси:
Обсъждане на отчетния доклад за работата на Бюрото на ССЕ през периода 2003-2007 год., прочетен от лорд Колин Лоу, който отрази главните направления и успехите на ССЕ. Единодушно бе отчетено, че все повече се засилва колективният метод на работа на Бюрото и Постоянните комисии към него. В тази насока бяха отбелязани изработването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН и предложена за ратифициране на правителствата на различните държави, засилването на вниманието на обществеността към Брайловото писмо, задължителния надпис на Брайл върху стоките, произвеждани в рамките на Европейския съюз, усиления натиск върху европейските правителства за решаване на въпроси, свързани с живота на хората с увредено зрение, честване на празници, посветени на живота им, по-тясното сътрудничество с организацията „Форум на хората с увреждания в Европа”, дейността на Комисията за сътрудничество с Европейския съюз, увеличаването на броя на децата с увредено зрение, обучаващи се в общи училища, провеждането на конференции и семинари, посветени на модерната трудова преквалификация и намирането на работни места, изработването на законови наредби в тази насока и други.

Какви  слабости бяха отчетени?
           
Въпреки активната дейност на Работната група за младежта към Постоянната комисия за равноправие и антидискриминация, забелязва се повсеместен отлив на младежта със увредено зрение от организационната дейност, което осезаемо води до липса на функционери. Въпреки многото приети закони и постановления, въпреки организирането на различни мероприятия на жените с увредено зрение, въпреки решенията на Генералните асамблеи на ССЕ за засилване на всяческото присъствие на жените с увредено зрение в дейността на Европейската организация и ежедневието, все още има страни-членки без изградени женски организации и все още има голяма разностранна дискриминация към тях. Беше отбелязано че, много от мероприятията организирани от ССЕ преминават повърхностно, без да оказват необходимото въздействие за промяната на ежедневието на хората с увредено зрение към по-добро.
Не във всички Европейски страни са приети закони, разрешаващи неотменимото право на хората с увреждания и на жените с увредено зрение за майчинство, осиновяване на деца и създаване на семейства.
Много дебати предизвика новият Стратегически план за работата на ССЕ през периода 2007-2011 година. Бяха взети предвид допуснатите слабости през отчетния период и в този дух бяха приети мерки за утвърждаване на ССЕ като организация, която защитава интересите на хората с увредено зрение.
Организирани бяха седем „кръгли маси”, или „работилници” на различна тематика, където се обсъждаха всички аспекти на ежедневието на хората с увредено зрение.
В резултат на тази активна дейност бяха приети 12 резолюции, които предопределиха бъдещата работа на ССЕ за следващия мандат. Единодушно се прие програма за участие на цялата организация в честването на 200 годишнината от рождението на създателя на Брайловото писмо – Луи Брайл , което ще се проведе във Франция през 2009 год. Отправена бе официална покана за участие на представителни делегации от всички европейски страни.
Особено строго бе определено условието за заплащане на членския внос от организациите-членки на ССЕ, като се взе решение, тези, които не са го изплатили за текущата година до определения срок да бъдат изключвани от участие в Съюза, пред- вид тежкото им финансово положение. Споменати бяха Беларус, Македония, Азербайджан, Молдова и други страни с неизплатен членски внос.
Набелязаха се мерки за определянето на одитор по финансовите въпроси, който ще проверява дейността на ковчежничеството и особено активността на събиране на спонсорски средства.
Напрегнато преминаха изборите за ново ръководство, след като Асамблеята прие  състава на Бюрото на ССЕ да бъде увеличен с още двама членове.
При остра конкуренция беше избран следният състав на новото Бюро на ССЕ:
1. Лорд Колин Лоу - президент – Великобритания.
2. Александър Неумивакин – първи зам.президент – Русия.
3. Проф. д-р Томмазо Даниеле – втори зам.президент – Италия.
4. Биргита Блокланд – генерален секретар – Нидерландия.
5. Жюлиен Ейми – касиер – Франция.
Членове на Бюрото:
1. Унн Лжонер Хаген – Норвегия.
2. Г-жа Сигрун Бессадотир – Финландия.
3. Волфганг Ангерман – Германия.
4. Вацлав Полашек – Чехия.
5. Г-н Емин Демирджи – Турция.
6. Янис Вардакастанис – Гърция.
7. Рафаел Гонзалес Милан – Испания.
8. Синан Таффай – Албания.
Към Бюрото на ССЕ ще работят през бъдещия му мандат 7 постоянни комисии.
Г-н Васил Долапчиев – председател на ССБ, бе преизбран и  продължава да бъде член на Постоянната комисия за връзка с Европейския съюз, в която се обсъждат и разрешават едни от най- важните въпроси, свързани с набирането на средства, работни програми, участие в конференции, симпозиуми, работни маси и информация. За председател на тази толкова важна комисия бе преизбран г-н Рудолфо Катани – Италия.
При силна конкуренция, на първото заседание на новото Бюро на ССЕ, на 28 октомври 2007 г. в Анталия, Турция,  бяха избрани: за член  на Постоянната комисия за правата на хората с увредено зрение  г-н Маньо Алексиев – председател на Контролния съвет при ССБ. На тази Комисия е сменен дългогодишният й председател д-р Тони Астън – Великобритания - добър приятел на България и изтъкнат деец на движението на слепите, който бе главния фактор при създаването на Конвенцията за правата на хората с увреждания, приета от ООН в края на 2006 година. Другата българска кандидатура - на г-жа Живка Павлова, предвид нейните заслуги към движението на слепите жени на Балканите, дългогодишното й участие в дейността на жените с увредено зрение в Европа в различните отговорни комисии, бе избрана на първо място в тричленната Работна група по въпросите на жените към президентството на Бюрото на ССЕ.
Генералната Асамблея награди победителите от „Онкиьо конкурса на есета по Брайл,” проведен в Япония, на който са се състезавали направени есета на Брайл – всичко 400 материала от цял свят. На този конкурс на първо място се класира есето на  г-н Милан Джурич – Сърбия, следван от г-н Марко Аурелиьо Малтец – Португалия, г-жа Ярмила Хостейгерова – Чехия и други.
ССЕ награди с произведения на изкуството, изработени от утвърдили се артисти с увреждания от Европа Немската организация „ Паритетише Тюрингия” – Германия и г-жа  Клод Шамбе – Франция – дългогодишен деец в Европейското женско движение за особени заслуги в дейността, посветена на равноправието между половете в обществото, отнасящо се до визуално увредените жени и хората с остатъчно зрение,.
На Форума на жените с увредено зрение в Европа присъстваха делегации от 40 национални женски движения. Форумът разгледа дейността на работните групи по въпросите на младежта с увредено зрение, на жените с увредено зрение и на възрастните ослепели. Бяха включени дискусии свързани с живота и дейността на тези три групи от обществото. След направените обобщения бяха гласувани единодушно резолюции за предложения пред 8-та Генерална асамблея на ССЕ. Като член на Комисията по равноправие и антидискриминация, Живка Павлова подготви и изнесе доклад на тема „ Неотменимото право за майчинство и осиновяване”, който бе посрещнат с голям интерес. Тя бе изготвила доклади и по темите „ Активността на жените с увредено зрение от Балканите” и „ Дейността на жените с увредено зрение в България”. Върху тези теми бяха проведени задълбочени разисквания.
Г-жа Кики Нордстрьом – експрезидент на Световния съюз на слепите изнесе доклад под надслов „10 условия за утвърждаване в обществото на жените с увредено зрение, който предизвика дълги и обстойни дискусии придружени с размяна на полезен опит.
Друг интересен доклад бе посветен на извънредното тежко положение на сляпо-глухите жени във съвременното общество. Изтъкнато бе, че много ръководства на организации са престанали да им обръщат необходимото внимание.
Младежката група докладва, че се провежда обучение, насочено към  усвояването на новите технологии - компютри, скайп, работа с банкомат. Извършва се  и обучение на младежи с увредено зрение за представяне на интервюта за свободни работни места.
Работната група по въпросите на късноослепелите направи предложения за съвременна рехабилитация, за достъп до книги, до курсове за преквалификация, за обучение на Брайлова писменост, за достъп до съвременната електроника и други.
Бяха гласувани следните резолюции, представени тук в съкратен вид:
1. Стратегия за очертаване на пътя за достъп до информация.
2. Развиване на стратегия за независимост на хората с увредено зрение.
3. Равноправие  между половете.
4. Заемане на достойно място в обществото – лидерство на жените с увредено зрение.
5. Равнопоставеност при заплащането на труда на мъжа и жената.
6. Намиране форми за развлечение и организация на свободното време.
7. Трудова ангажираност като средство за изява и утвърждаване.

Без съмнение проведените европейски мероприятия на хората с увредено зрение в Анталия ще останат в историята на движението като нова крачка напред към утвърждаването на авторитета на слепите хора в обществото.

Морфи СКАРЛТОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2007

АБОНИРАЙТЕ СЕ
Абонаментна кампания за 2008 година
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Русе
Троян отбеляза деня на белия бастун
Дупница и Кюстендил празнуваха заедно
Червен бряг, Работим здраво!
Добрич, Момин проход е чудесно място за отмора и лечение
Добрич, Ден на белия бастун
Полъх от стария Добрич
Велико Търново, Полезна работа - добър отчет
Велико Търново, Годишната равносметка
Долни Дъбник
Харманли, Група "Художествено слово" към Съюза на слепите жъне успехи на културния фронт
Благодарност
ЛИЧНО МНЕНИЕ
И отново за възнагражденията в териториалните организации
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
ССБ на европейска сцена
НИКУЛДЕН
Никулден, празникът на моряците
ОБЩЕСТВО
Протест срещу дискриминацията
Меморандум
ОБЯВИ
Малка обява
ПОЕЗИЯ
Представяме Ви Мариана ХРИСТОВА
ПОРТРЕТ
Ако не беше перфектен учител - щеше да бъде страхотен пастор!
СПОРТ
ФУРОР НА БЪЛГАРСКИТЕ ГОЛБАЛИСТИ В ХОЛАНДИЯ
СЪОБЩЕНИЯ
Ново в съюзната фонобиблиотека
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Тайният завет, Димитър ГРУДЕВ
Архив на изданието
1 2 3 4 5