Брой 01, 2007

Тема: КОНСУЛТАЦИЯ

Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки

След перипетиите около промените в Закона за интеграция на хората с увреждания – решението на Върховния административен съд за отмяна на разпоредбите в някои членове в Правилника за прилагане на закона, приемането на промени от депутатите, за да се избегне посоченото в решението на съда противоречие между закона и правилника, ветото на президента върху закона за промените и повторното му гласуване в Народното събрание. Сега можем са съобщим, че Законът за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания е окончателно приет и е обнародван в бр. 97 на "Държавен вестник".


Според новите членове на закона, сега правото на интеграционни добавки има следния вид:


По чл. 42а право на месечна добавка за транспортни услуги, съобразно вида на уврежданията, имат лицата със затруднения в придвижването с намалена работоспособност от 50 до 70 на сто, а хората с трайни слухови и/ или зрителни увреждания, довели до загубена работоспособност 71 и над 71 на сто имат право на добавка за достъпна информация. Според чл. 42б право на интеграционна добавка за обучение имат лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, а тези със 71 и над 71 на сто имат право на добавка за транспортни услуги. Лицата с над 90 на сто намалена работоспособност и с определена чужда помощ имат право на добавка за информационни и телекомуникационни услуги. В чл. 42в е предвидено децата с намалена възможност за социална адаптация да имат право на месечни добавки за транспортни услуги, за обучение и за достъпна информация. На добавка за балнеолечение и рехабилитационни услуги, която се предоставя веднъж годишно при наличие на медицинско предписание от лекар специалист, имат право по силата на чл. 42г лицата с трайни увреждания с над 90 на сто намалена работоспособност, децата с намалена възможност за социална адаптация и военноинвалидите. Във втората алинея на същия член е предвидено лицата с определена чужда помощ да получават двойния размер на добавката за покриване на разходите на един придружител, ако ползват такъв.


Децата с 71 и над 71 на сто намалена възможност за социална адаптация имат право на месечна добавка за информационни и телекомуникационни услуги (чл. 42д).


Лицата с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност имат право на добавка за наем за общинско жилище, ако са самотни и договорът за наем е сключен с тях (чл. 42е).


Ще цитираме и разпоредбата на чл. 42, ал. 1, според която хората с трайни увреждания имат право на месечна добавка за социална интеграция според индивидуалните им потребности, съобразно вида на увреждането, степента на намалена работоспособност или намалена възможност за социална адаптация. С новия закон се създава и нова алинея 3 към този член, по силата на която споменатите по-горе индивидуални потребности се определят въз основа на методика, утвърдена от министъра на труда и социалната политика, по предложение на изпълнителните директори на Агенцията за хората с увреждания и на Агенцията за социално подпомагане.


Назад

Всички статии на Брой 01, 2007

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Незрящите актьори от Дупница очароваха публиката
Почивка не ни се полага. Интервю с Кристина Димитрова.
Когато инициативата е наша
Успехи на творческия устрем
РСО Бургас
В Бургас вече има Център за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания
ТСО Русе
Честито "Златно перо"
В помощ на хората с увреждания
С достойнство в Европа
ТСО Червен Бряг
ТСО Долни Дъбник
КОНСУЛТАЦИЯ
Влязоха в сила промените в закона за интеграционните добавки
НОИ обявява осигурителен доход
НОВИ КНИГИ В СЪЮЗНИТЕ ФОНОБИБЛИОТЕКИ
Говорещи книги, записани и възстановени през 2006 г.
ОБЩЕСТВО
Обществена защита на правата на хората с увреждания
ПИСМО
Благодарствено писмо до ССБ от Дж. Литъл
РЕАЛИЗИРАНА МЕЧТА
Отвъд погледа на обществото
ЮБИЛЕЙНА ТРИАДА В ПЛОВДИВ
40 ГОДИНИ НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛЕПИ – ПЛОВДИВ
60 ГОДИНИ СЪЮЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ В ПЛОВДИВСКИ РЕГИОН
50 ГОДИНИ „УСПЕХ КОМЕРС ССБ” ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6