Брой 03, 2020

Тема: ЮБИЛЕЙ

75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България


На 25 февруари 2020 г. Националната потребителна кооперация на слепите в България отбелязва славен юбилей – 75 години от основаването си. Това е достатъчен повод да обърнем внимание на тази уникална, не само за България, но и за Европейския континент стопанска структура, заради изцяло социалната й политика и дейност, насочена в интерес на хората с най-тежка инвалидност – загубено зрение над 91%.
Вековната история на кооперативното движение в Европа трябва да се знае и да се изучава, защото то с нова сила има все по-голямо значение, особено днес, когато в нашият Стар континент се развихря неолибералната пазарна икономика.
Първата кооперация в света е обявена в Англия на 28 октомври 1844 г. Тя има свой устав, принципи и програма за достигане на набелязаните цели. От тях се учат поколенията до днес.
Думата "кооперация" има латински произход и означава сътрудничество и взаимопомощ. Основната цел и задачата на кооперацията е координиране на дейности, организация на обществения труд, създаване на обществено-стопанска форма на управление. Важно е да се знае, че кооперацията е доброволно сдружение на хора, а не на капитали и материални ценности. При нея капиталът служи на човека, а не господства. Тези различия на кооперацията от другите стопански структури и форми на собственост при пазарното стопанство са нейни предимства.
На 26 октомври 1890 г. в село Мирково, Софийско, е основана и първата българска кооперация "Орало".
Дълъг е списъкът с лица, събития, успехи и разочарования през впечатляващия 75-годишен период от дейността на Кооперацията на слепите в България, но тук ще посочим само имената на тези, които оставиха най-дълбока следа в нейната история:
- Създателят на Кооперацията е Никола Дръвнишки, който през военната 1945 г. обединява доброволно в едно юридическо лице слепите дребни амбулантни търговци, които на улицата, по тротоарите в столицата и по-големите градове на страната, предлагат дребни артикули от първа необходимост - като ножчета за бръснене, ластик, безопасни игли и други подобни. Така Кооперацията подпомага членовете си в снабдяването със стоки и пласирането им сред населението;
- През 1949 г. за председател на Кооперацията е избран Вълко Вълков. Той създава и организира първите магазини, собственост на Кооперацията;
- През 1960 г. и до 1973 г. председател е Здравко Мишков. Той поставя началото на изграждането и устройството на магазини, складове и други имоти на Кооперацията.
НПК на слепите в България през десетилетията преодоля редица големи трудности, но продължи да се развива и печели, в интерес на изпълнението на своята социална политика. Тя се явява като основен партньор на държавата, за защита правата и интересите на хората с най-тежка форма на инвалидност, в борбата им за достоен живот.
В края на 2019 г. Кооперацията има редовни член-кооператори 2287 души.
Чрез своите 14 регионални структури Кооперацията има търговски обекти навсякъде из България. Извършва търговия на дребно и на едро, със стоки предимно българско производство – текстил, трикотаж и обувки.
Политическите и икономически промени в страната след 1990 г. нанесоха някои сериозни загуби на материалните и финансови активи на Кооперацията. Чрез Закона за реституцията бяха й отнети 149 магазина и други обекти, които преди това бяха закупени с нейни средства от общински и държавни институции.
Икономическото, финансовото и социално положение на населението в страната ни влияе отрицателно върху покупателните му възможности, което дава негативно отражение върху дейността на Кооперацията.
В резултат на добре подбраните изпълнителски кадри, модернизирането на търговските обекти и редовното им снабдяване с качествени и търсени от населението стоки, които се предлагат на конкурентни цени, тя може да се похвали с добри резултати в стокооборота и печалбата, която за стопанската 2019 г. надхвърля 600 хиляди лева. Кооперацията работи със собствени средства и не дължи никакви кредити и заеми.
Направените проверки и ревизии от Агенцията за държавна финансова инспекция, НАП, НОИ (за десетгодишен период назад), ВФК към ЦКС и Агенцията за хората с увреждания са категорични, че няма никакви финансови и счетоводни нарушения. За своята финансова дейност Кооперацията периодично (на три месеца) се отчита пред Сметната палата, МФ и МТСП, във връзка с изразходването на публичните държавни средства. За отличното състояние на финансово-счетоводната дейност на Кооперацията най-голяма заслуга има главната счетоводителка Красимира Иванова, която в системата на Градския кооперативен съюз - София е наградена, по случай неговата 50-годишнина, "За дългогодишен принос в развитието на Кооперативния съюз", и е всеобщо призната за един от водещите счетоводители в съюза.
Печалбата от търговската дейност е насочена изцяло за изпълнението на социалните функции. Заслужава да се отбележи нейната активна и постоянна работа за оказване персонална финансова помощ и подкрепа, за откриване на самостоятелен бизнес от нейни член-кооператори, подпомагане младежи в желанието им след завършване на средно образование да продължат във висши учебни заведения, оказване специални грижи за самотни и болни член-кооператори, и многодетни семейства, осигуряване правна, методическа, техническа и здравна помощ на член-кооператорите, във връзка с тяхната рехабилитация и интеграция в обществото.
Усилията на Ръководството на Кооперацията през последните години са насочени към подобряване и увеличаване на стоково-материалните ценности и придобиване на нови имоти. Това става във време, когато други кооперации разпродават имоти и имуществото си, за да се издържат и оцеляват.
За най-доброто, отлично изпълнение на икономическите и финансови показатели от търговската дейност през последните десетина години, НПК на слепите в България се нарежда трайно на първо място между останалите 14 потребителни кооперации от системата на ГКС - София и на челно място в национален мащаб.
За успешното развитие на Кооперацията и преодоляването на неимоверни трудности от най-различен характер изключителна заслуга и най-висока оценка има нейният председател Михаил Кърлин – юрист по образование, който в продължение на 45 години заема този пост. Започнал през младежките си години и преминал по административната стълба от най-ниските длъжности, той е незаменим талантлив ръководител и управител, без когото успехите на Кооперацията са немислими.
Заслужава внимание ролята на Асен Стоянов като председател на Контролния съвет на Кооперацията. Той активно следи за точното приложение на законодателството, уставните разпореждания, изпълнението решенията на органите за управление на Кооперацията, с цел недопускане на нарушения от какъвто и да е характер.
На големия трудов колектив и на всички член-кооператори на тази наша Българска кооперация пожелаваме ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
НА МНОГАЯ ЛЕТА!

Георги ПЕТРУШЕВНазад

Всички статии на Брой 03, 2020

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Есета
ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА
Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на България – Трети март
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
Добрич
ИЗБОРИ
Равнопоставеност при вота
ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ПОКАНА
ОЧЕРК
Надмогване
ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
Обезкалинкализиране
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Извеждане на потвърждение при изтриване с клавиша Delete
Android: Промяна на жестовете за глобалното и локалното контекстно меню на TalkBack
Изрязване на аудио файлове с mp3DirectCut
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Пролетта като ново начало, което събужда любовта
ЮБИЛЕЙ
75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5