Брой 03, 2020

Тема: ИНФОРМАЦИЯ

ПОКАНА


за участие в петото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България

Уважаеми госпожи и господа,

I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл. 18, ал. 2 от Устава на ССБ, свиква V заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението, на 22-24 юли 2020 г., в хотел "Поп Харитон" - гр. Дряново.

Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22.07.2020 г.

II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2019 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2019 г.;
3. Програма за дейността на ССБ през 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2019 г.;
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2019 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2019 г.;
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2020 г.;
8. Промени в Устава на ССБ;
9. Информация за дейността на Технологичния съвет към ССБ;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Нациoнално общо събрание на ССБ.

Председател на ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВНазад

Всички статии на Брой 03, 2020

8 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЖЕНАТА
Есета
ДЕНЯТ НА СВОБОДАТА
Слово на президента Румен Радев по повод Националния празник на България – Трети март
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
Добрич
ИЗБОРИ
Равнопоставеност при вота
ИНФОРМАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
ПОКАНА
ОЧЕРК
Надмогване
ПОЛИТИЧЕСКИ КОМЕНТАР
Обезкалинкализиране
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Windows 10: Извеждане на потвърждение при изтриване с клавиша Delete
Android: Промяна на жестовете за глобалното и локалното контекстно меню на TalkBack
Изрязване на аудио файлове с mp3DirectCut
ЧЕСТИТА ПЪРВА ПРОЛЕТ
Пролетта като ново начало, което събужда любовта
ЮБИЛЕЙ
75 години Национална потребителна кооперация на слепите в България
Архив на изданието
1 2 3 4 5