Брой 05, 2020

Тема: ИНФОРМАЦИЯ

Покана за ОС на ССБ


ДО ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ

НА ХVІI НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ССБ

ПОКАНА

за участие в петото заседание на XVII Национално общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България


Уважаеми госпожи и господа,

I. Управителният съвет на Съюз на слепите в България, на основание чл.18, ал.2 от Устава на ССБ, свиква V заседание на ХVІI Национално общо събрание на пълномощниците на сдружението, на 22-24 юли 2020 г., в хотел “Поп Харитон” - гр. Дряново.

Начален час на заседанието - 15.00 часа на 22 юли 2020 г.

II. Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2019 г.;
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2019 г.;
3. Програма за дейността на ССБ през 2020 г.;
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2019 г.;
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2019 г.;
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2019 г.;
7. Приемане на бюджет на ССБ за 2020 г.;
8. Промени в Устава на ССБ;
9. Информация за дейността на Технологичния съвет към ССБ;
10. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІI Нациoнално общо събрание на ССБ.


Председател на ССБ:
Васил ДОЛАПЧИЕВНазад

Всички статии на Брой 05, 2020

20 ГОДИНИ БЕЗ ГЕОРГИ БРАТАНОВ
Спомени за човека и твореца
Вярвам в небесния хляб на поезията
24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
Големият ден
ИНФОРМАЦИЯ
Покана за ОС на ССБ
ИСТОРИЯ
75 години от краха на Третия райх
ОБЩЕСТВО
Международен ден на кучетата-водачи
Из книгата "Кучето-водач"
За книжките и хората
Завесата на анонимността или за едното "Браво"
Сляпата Вайша
ПОЕЗИЯ
Представяме ви
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Как може да ни бъде полезен подобреният клипборд в Windows 10
Windows 10: Някои улеснения при настройване на звуковата схема
iOS: Маркиране, копиране и поставяне на текстово съдържание с VoiceOver
Архив на изданието
1 2 3 4 5