Брой 09, 2020

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


V ЗАСЕДАНИЕ

Последното за този мандат 5-о заседание на пълномощниците на Националното общо събрание се проведе както обикновено в хотел "Поп Харитон" в Дряново на 22 юли.

При спазване на строги противоепидемиологични мерки и с намален състав пълномощниците бяха максимално експедитивни и приключиха работата си в рамките на 3 часа.
От 57 пълномощници на събранието присъстваха 31, 24 представляващи свои колеги с пълномощни, а двама отсъстваха. По този начин кворумът бе от 55 човека.
В началото председателят Васил Долапчиев връчи медал за особени заслуги на председателя на софийската РО Асен Алтънов по случай 70-годишния му юбилей и за голям принос в работата на РО. Със сребърна значка бе удостоена Мариана Иванова – управител на хотел "Поп Харитон" за цялостната й работа и по случай навършването на кръгла годишнина.
Приет бе отчетът за дейността на сдружението през 2019 г. Към постигнатото сега може да се добави и монтирането на асансьори в общежитията в комплекса на слепите в София, което впрочем ще бъде отчетено догодина. По този проект са осигурени 50 000 лв., които постъпват от фонд "Социална закрила", а Съюзът на слепите ще осигури останалите средства.
В процеса на дебатиране Георги Генов постави въпроса за публикациите на политически теми в списание "Зари" и изрази мнението, че мястото на подобни анализи не било в това списание. Разбира се, д-р Иван Янев и аз като вече единствен редактор в медията изразихме тъкмо противоположно мнение.
Когато в списанието се публикуват подобни аналитични статии, било от г-н Янев, друг автор или пък от външни източници, най-често това са статии-анализи или пък въпроси, които засягат цялото ни общество, част от което са и слепите. Независимо от това, че ССБ трябва да си партнира с всички политически партии и да поддържа някакъв неутралитет, лично аз смятам, че голяма част от нашите членове и читатели не са безразлични към случващото се в политическия живот на страната. Затова - пак лично аз смятам, че подобни статии трябва да имат своето място и в нашето списание. В противен случай медията ни ще се превърне в един цензуриран и скучен подлистник. Ако една публикация, свързана по някакъв начин с политиката, е написана грамотно, ако тя не призовава директно към безредици и нарушаване на законите, смятам, че тя има място и на страниците на "Зари".
Призовавам нашите членове, читатели и автори да захвърлят настрана предразсъдъците и да бъдат по-отворени към един обновен облик на изданието. Разбира се, тук също следва да се придържаме към добрия тон и да пишем грамотни и стойностни материали. Ако спазваме тези много простички правила, мисля, че това би само допринесло за подобряването на облика и качествата на списание "Зари".
Приет беше и годишният финансов отчет за миналата година, както и програмата за дейността на сдружението за 2020 година.
В отчета на Контролния съвет за 2019 г. е отделено специално място на проверките по извършени инвестиции, а резултатите са предоставени обстойно и аналитично. По него нямаше коментари и той бе приет.
По предоставената информация за стопанската дейност някои допълнения направи г-н Шекеров – управителят на холдинга.
Производствената дейност е концентрирана в предприятията ни в София, Плевен и Шумен, където се и отчита ръст на производството от 4,1 процента. Другото направление е отдаването на площи под наем, където приходите представляват около 28 процента от общия приход от стопанска дейност. Отчетени са и разходи по извършени СМР в различните клонове от холдинга и прилежащите към тях жилищни сгради. Обсъдени бяха и резултатите от дейността на почивните бази на Съюза.
Предвиждат се инвестиции за разширяване на базата в Шипково, както и в Дряново, където теренът около базата е усвоен и е изградена подпорна стена.
Въпреки кризата с коронавируса, хотел "Хоризонт" в Обзор отвори врати през лятото и приемаше туристи, като целта е финансовите загуби да бъдат минимизирани.
Отчетът бе приет, както и информацията за работата на НЦРС Пловдив и бюджетът на ССБ за 2020, който вече се изпълнява.
Приетите промени в Устава на организацията се отнасяха преди всичко до прецизиране на някои съществуващи текстове за по-голяма яснота.
Чл. 15 (3) придобива следната редакция:
- Всеки член на Националното общо събрание на пълномощниците, Регионалното общо събрание на пълномощниците и Териториалното общо събрание при участие в заседанията им има право да представлява само един член от цитираните органи въз основа на нотариално заверено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл. 19 (1), т. 2 придобива следната редакция:
- Националното общо събрание на пълномощниците:
2. избира председател на ССБ от състава си, който по право е председател на УС на ССБ и на заседанията на отчетните Национални общи събрания на пълномощниците на ССБ през мандата.
Чл. 30, т. 3 придобива следната редакция:
- Регионалното общо събрание на пълномощниците:
3. избира председател на РО от състава си, който по право е председател на РУС и председател на регионалното общо събрание на пълномощниците, в случай че проведе извънредно заседание;
Чл. 38, т. 3 придобива следната редакция:
- Общото събрание на ТО:
3. избира председател на ТО от състава си, който по право е председател на УС и на отчетните общи събрания на ТО през мандата.
След многократни пояснения пълномощниците приеха отпадането от Устава на текста, регламентиращ незаплащането на членски внос да бъде основание за освобождаване от членство.
Заседанието приключи с коментари по информация за дейността на Технологичния съвет към Съюза за периода юли 2018 - април 2020, като общото мнение бе удовлетворение от работата на този орган.
За подробностите по обсъжданите документи можете да се информирате на сайта на ССБ.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2020

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДИСКУСИЯ
Има ли място политиката в печатния орган на Съюза на слепите?
ДОСТЪПНОСТ
Задават ли се поредните избори, на които незрящите за пореден път няма да могат да гласуват независимо?
ЗДРАВЕЙ ОТНОВО, ПРИЯТЕЛКО!
Кой говори от GPS-а: Гергана Стоянова упътва шофьори и незрящи
МНЕНИЕ
Весела Коледа и щастлива Нова година, приятели!
НАШИЯТ БРАЙЛ
Грамотни ли?
Поредно доказателство за жизнеността на шестте точки - Lego пуска конструктор с брайловата азбука
ОЧЕРК
Юбилярът загадка
ПРЕМИЕРА
Симаргал - роман като на кино
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
РОДЕН КРАЙ
До притоците на красивата Велека
СПОРТ
Шахматен турнир
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6