Брой 01, 2021

Тема: ДОБРИТЕ НЕЩА

За наистина неоценимата подкрепа


Убедена съм, че мнозина от незрящите хора в България узнаха за съществуването на фонд "Социална закрила" към МТСП едва в началото на миналата година. И не защото фондът не е бил работеща структура или не е изпълнявал функциите си, а заради това, че в началото на 2020 управителният му съвет реши да финансира мащабен проект за подпомагане с помощно-технически средства на немалък брой лица със зрителни увреждания.

Благодарение на този проект мнозина незрящи получиха безвъзмездно скъпоструваща техника, така необходима за извършване на работата им без зрение.
Кандидатите трябваше, разбира се, да отговарят на определени условия, най-важните от които бяха да имат над 90 процента зрително увреждане, както и да са работещи в определени сфери или обучаващи се по специалности, изискващи работа с текстове.
По този начин бяха одобрени 51 човека, които получиха комплект за текстообработка, включващ преносимо четящо устройство със софтуер и висок клас лаптоп. 63-ма получиха електронен видеоувеличител (лупа), а 45 незрящи станаха притежатели на диктофон с достъпно говорещо меню.
Общата стойност на безвъзмездно предоставените помощно-технически средства е 236 466 лв.
По този начин немалък брой – 159 човека, работещи и учещи се незрящи, се сдобиха с техника, която е изключително полезна за осъществяването на учебния и трудовия им процес и която нормално не биха могли да си позволят финансово.
За дейността на фонда, за осъществените и бъдещи негови проекти за подпомагане на незрящите разговарях с изпълнителния директор Марина Сарадинова и със зам.-министъра на социалната политика и председател на УС на фонд "Социална закрила" – Лазар Лазаров.


- Г-жо Сарадинова, като изпълнителен директор на фонда бихте ли го представили, както и дейностите, които извършва?
- Фонд "Социална закрила" е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Фондът се утвърди като гъвкав механизъм за реализиране на различни целеви програми и проекти, особено в ситуация на извънредни и спешни събития, които налагат адекватна реакция от страна на държавата. Така че фондът финансира различни проекти и целеви програми, които са насочени към голям кръг хора в неравностойно положение на територията на държавата.
Също така една от дейностите, които развиваме, е да отпускаме социални помощи на нуждаещи се хора. Това са целеви финансови помощи, за да могат хората да си закупят това, от което конкретно се нуждаят.
Тази година за пръв път насочихме целево помощите към хората със зрителни увреждания, а също и вторият компонент, който реализирахме, е за хора с физически увреждания.
По този начин всички нуждаещи се и отговарящи на определените критерии за допустимост имат възможност да си закупят определен вид помощни средства, които обаче задължително не се отпускат по друг ред, закони или възможности.
- През 2020 година фонд "Социална закрила" финансира и част от един друг проект, а именно изграждането на асансьори в комплекса на слепите в София, където ЦСРИ има помещения за изнесено обучение. Това друг вид проектно финансиране ли е?
- Това е друга мярка, която фондът предприема, а именно за реализиране на проекти, целящи подобряване на материалната база за предоставяне на социални услуги. По този начин Съюзът на слепите в България кандидатства с проектно предложение, което беше одобрено от управителния съвет на фонда и бе финансирано в рамките на 2020 година.
- Приблизително с какъв финансов ресурс разполага фондът?
- Годишният бюджет на фонда е приблизително до 6 000 000 лв., като средствата са изцяло от Държавния бюджет, без външно финансиране. Така че разчитаме изцяло на този ресурс.
- Годишно средно колко проекта се одобряват и финансират от фонда?
- Обемът, реализиран от фонда, е твърде голям с оглед на това, че ние сме изключително малка структура. Има години, в които сме достигали до над 200 проекта. За 2020 г., предвид всички целеви програми, които реализирахме, говорим за около 180 проекта по различните направления.
- Имали ли сте някакви проблеми по реализацията на двата проекта, свързани конкретно със Съюза на слепите и хората със зрителни увреждания?
- Не, в никакъв случай не мога да кажа, че сме имали някакъв проблем, защото работата ни беше изключително успешна, винаги е имало възможност да обсъдим текущи проблеми както от наша страна, така и от страна на Съюза на слепите. Имаме перфектна комуникация, така че своевременно да отстраним и несъществените пропуски и проблеми. Мога да кажа, че фонд "Социална закрила" и Съюзът на слепите в България са много добри партньори в такива инициативи, целящи подобряването на положението на хората със зрителни увреждания.
***
Благодарение на това партньорство, както и на фирма "БГАсист" животът на 159 незрящи бе значително улеснен в достъпа им до информация.
А дали и в бъдеще ще се реализират подобни инициативи, разговарях със зам.-министър Лазаров, който като председател на УС на фонд "Социална закрила" има непосредствено отношение към финансирането на целевите програми.


- Какви проекти ще финансира фондът през 2021 г.?
- Фонд "Социална закрила" е един изключително гъвкав механизъм за реализиране на социални политики и проекти, особено в областта на социалното включване. Аз се радвам, че през 2020 година имахме възможност да направим една тестова, пилотна програма със Съюза на слепите като една от най-старите и утвърдени организации на национално ниво – организация на хора с увреждания, която обаче работи и за хора с увреждания.
През 2020 г. ние се опитахме да реализираме една програма, която касае активното включване на хората със зрителни проблеми в обществения живот и образованието. Поради тази причина категорично през 2021 година ще продължим нашето сътрудничество, като специален компонент в програмата на фонда ще бъде подкрепата за активния живот на хората със зрителни увреждания.
Тази програма се оказа изключително полезна. Заедно със Съюза на слепите успяхме да идентифицираме целевата група, която да подкрепим, както и конкретните технически средства, които да предоставим. Това дава истинска възможност на хората да бъдат от една страна информирани и от друга – да бъдат независими и автономни, за да се реализират по-лесно на пазара на труда, което е и нашата основна задача.
Освен тази пилотна програма през 2020 година ние изцяло преформатирахме дейността на фонда, като я насочихме към активното включване на хората с увреждания в обществения живот.
Голяма част от дейността на фонда е насочена към предоставянето на финансова помощ за закупуване на помощно-технически средства и медицински изделия, които не се финансират от НЗОК или от други инструменти на МТСП.
Друго направление от нашата дейност е подкрепата за предоставянето на социални услуги. В рамките на този голям компонент фондът осигурява подкрепа на доставчиците на социални услуги, които съгласно българското законодателство могат да бъдат общини, неправителствени организации или специално създадени за целта юридически лица.
В областта на социалните услуги ние предоставяме два компонента – възможност за закупуване на оборудване с общо предназначение за всички потребители, а другата възможност е за ремонт на материално-техническата база. Това е може би единственият национален механизъм, различен от държавно делегираните средства. Тук фонд "Социална закрила" има своето съществено място и роля за оказване на подкрепа на доставчиците на социални услуги. Интересът към тази дейност е изключително голям и през 2021 година ще се опитаме да направим една итерация за подобряване на административните условия и изисквания, така че да може от една страна за фонда да има достатъчна степен на увереност от гледна точка на отчетността и законосъобразното и ефективното изразходване на предоставения обществен ресурс, а от друга страна доставчиците на социални услуги да могат да изпълнят проектите и съответно да ги отчетат.
Използвам случая да отбележа, че със Съюза на слепите в България имаме още едно ползотворно сътрудничество и по този компонент. През 2020 година фонд "Социална закрила" има сключен договор със Съюза на слепите, който получи финансиране за ремонт на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания. Убеден съм, че след реализирането на проекта ползвателите на тази услуга ще имат осигурена достъпна среда, за да ползват по-пълноценно услугите на Центъра.
Друга дейност, която предвижда и финансира фондът, е един традиционен проект – предоставяне на топла храна, известен като "Обществена трапезария". Голяма част от бенефициентите на тази услуга по новия закон за социалните услуги са хора с увреждания – самотно живеещи или възрастни.
Разбира се, винаги има възможност да се реализират и отделни програми с практическа насоченост за социално включване на хора с различни потребности. Това се определя текущо и гъвкаво в зависимост от приоритетите на МТСП и на фонда. Като цяло мога да кажа, че дейността на фонд "Социална закрила" е изключително гъвкава и чрез него се опитваме да окажем бърза, навременна и адекватна подкрепа на дейностите, в които има необходимост.
- Като зам.-министър на социалната политика каква оценка бихте дал на този ресор за последната година, както и за текущия мандат на настоящото правителство?
- С удовлетворение мога да отбележа, че през този мандат, конкретно в областта на политиките за хора с увреждания, се случиха изключително много неща. Дали всички предприети мерки и реализирани дейности са били предмет на целенасочена синхронизация, или в резултат на дълго наслояване на проблеми и назряла необходимост от вземане на съответни решения, е въпрос на допълнителен анализ и аргументация. Но това, което мога да кажа, е, че в този мандат, консистентността и синергията в политиките категорично са на едно различно равнище в сравнение с предходни мандати. Налице е приет изцяло нов закон за хората с увреждания, който дава своите резултати. Разбира се, има необходимост от корекции и това е предизвикателството, което имаме в 2021 година – да идентифицираме онези моменти, които имат необходимост от фино напасване и настройване. Освен това в този мандат беше приет и закон за социалните услуги, който по един нов начин постави тези услуги и лицата, нуждаещи се от тях. С пълното разгръщане в прилагането на този закон ще бъде постигната една по-голяма наситеност на социалните услуги на територията на страната, защото в момента съществуват дисбаланси. Има райони, където са концентрирани предимно услуги за деца, а има необходимост от развиване на услуги и за възрастни, както и обратното. По тази причина се налага да се създаде една карта на социалните услуги, която ще покаже минимума на такива услуги, съобразно съответния профил на района. Това е изключително важно и, разбира се, другият основен момент е свързан с качеството на предоставяните социални услуги, което е и другият елемент, по който ще работим. Разбира се, ще очакваме и приноса на нашите партньори – национално представителните организации на и за хора с увреждания.
Един дългоочакван инструмент за подкрепа на хората с увреждания беше и личната помощ – инструмент, въведен в българското законодателство и практиката. Необходимо е, разбира се, така както предвижда и законът, след определен период от неговото действие да се направи ясен и безпристрастен анализ, който да идентифицира необходимостта от адекватни изменения.
Съществен принос в политиката през този мандат бяха и конкретните мерки, насочени към заетостта на хората с увреждания. Изключително важна е и помощта, която получаваме от нашите партньори – организациите на хората с увреждания – за преодоляване на стигмата, която съществува в обществото по отношение на тези хора. Те са като всеки един от нас, като всеки един член на обществото ни – с конкретни възможности и потребности. И предизвикателството е всеки от това общество да допринесе за това всички негови членове да могат да се реализират пълноценно.
Така че това е нашата мисия и визия за 2021 година. Изключително положително е и обстоятелството, че по новия програмен период в рамките на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" ресурсът, предназначен по принцип за самата програма, е огромно предизвикателство. Заедно с нашите партньори ще развиваме конкретен елемент за подкрепа на социалното предприемачество, както и конкретни инициативи на организациите на и за хора с увреждания. Разбира се, и по другите съществуващи механизми, свързани с европейски средства, ще се осигуряват и допълнителни ресурси за подкрепа на хората с увреждания в ежедневието.
***
Като редактор и журналист, на когото ежедневно се налага да работи с текстове, аз също съм бенефициент от целевата група на фонд "Социална закрила" и действително оцених, ако мога да използвам този каламбур, каква неоценима помощ имам в професионално отношение благодарение на четящото устройство. Разговаряла съм с много свои незрящи приятели, също получили помощно-технически средства по този модул, и тяхното мнение напълно съвпада с моето.
Благодарение на новите технологии незрящият човек може наистина да вкуси, поне частично, какво е независимост от зрението на другите хора и да работи, без да се притеснява.
В заключение искам да обобщя, че този пилотен проект се оказа изключително успешен както за фонда, така и за нас – незрящите, получили тези наистина много полезни и скъпи технически приспособления, както и изградените асансьори на територията на комплекса на слепите, улесняващи достъпа до кабинетите за изнесено обучение на ЦСРИ.
Сигурно е, че в близко бъдеще предстоят и още нови и много хубави неща, свързани с дейността на фонд "Социална закрила", насочени към хората лишени от зрение.

Марина ПЕТКОВА
Назад

Всички статии на Брой 01, 2021

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Февруари
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Мъдрост, опит, отдаденост
IN MEMORIAM
COVID-19 ни отне и Коста Дечев
В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ
Обща информация
Каталог на записаните нови заглавия през 2020 година
Каталог на възстановените заглавия през 2020 година
Книги, издадени на брайл от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2020 година
ГЛОБАЛНА МРЕЖА
Основни видове некоректни практики в Интернет
ДОБРИТЕ НЕЩА
За наистина неоценимата подкрепа
ДОСТОЙНИТЕ ХОРА СРЕД НАС
Димитър Димов - кметът на Надеждата
ОТЛИЧНИЦИ
БГАсист с първа награда в Годишните национални награди за социална иновация
ПОЕЗИЯ
Финландци пак четат Димитър Грудев
На приятелите ми от Хелзинки
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Какъв английско-български речник да използваме на компютъра и смартфона
Архив на изданието
1 2 3 4