Брой 02, 2021

Тема: *ВАЖНО!

Прочети!


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ, СРЕДСТВА ЗА ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ И ПОДКРЕПА ОТ ФОНД "СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА"

Фонд "Социална закрила" (ФСЗ) – второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 4, ал. 1 от Методиката за разпределение на средствата по фонд "Социална закрила" (Методиката) обявява, че открива процедура за отпускане на социални помощи, целево подпомагане и подкрепа по следните направления:
- Компонент 1 "Подпомагане на активния и независим начин на живот на хора с трайни увреждания".
- Компонент 2 "Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни увреждания".

КОМПОНЕНТ 2
1. Компонент 2 "Подкрепа за активния и независим начин на живот на хора с трайни зрителни увреждания" цели осигуряване на възможност за личностно развитие и независим живот на хората със зрителни увреждания чрез покупка на технически средства за компенсиране на зрителния дефицит.
2. ФСЗ отпуска социална помощ за закупуване на технически средства, компенсиращи зрителния дефицит, както следва:
2.1. четящо устройство със софтуер;
2.2. преносим компютър;
2.3. екранен четец;
2.4. диктофон/плейър за незрящи;
2.5. електронен видео увеличител.
* Финансовата подкрепа е за закупуване на помощно-техническо средство, за което не се отпуска помощ от държавния бюджет.
3. Допустимост на целевите групи:
3.1. Лицата, желаещи да получат помощ от ФСЗ, следва да са:
а) работещи на възраст до 65 г.;
б) учещи се от 5 до 12 клас и във висше учебно заведение;
в) с намалена работоспособност/степен на увреждане на зрението над 71 на сто.
3.2. Специфичните условия за допустимост на кандидатите са:
3.2.1. Лицата, желаещи закупуване на четящо устройство със софтуер, преносим компютър и екранен четец, трябва да отговарят едновременно на изброените условия:
а) да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на сто, като естеството на професията/длъжността на работещите да налага системно ползване или обработка на текстова информация и да са преминали курс за компютърно обучение в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти";
б) да са с намалена работоспособност/степен на зрителното увреждане над 90 на сто, учещи се от 5 до 12 клас или във висше учебно заведение и да представят удостоверение от ресурсните центрове към Министерство на образованието и науката, Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти", че умеят да работят с компютър.
3.2.2. Кандидатите за закупуване на диктофон/плейър или електронен видеоувеличител трябва да отговарят едновременно на следните условия:
а) да са с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 71 на сто;
б) за работещите естеството на професията/длъжността да налага системно обработване на информация.
3.3. Едно лице може да получи еднократна помощ за един вид помощно средство, съобразно следната финансова рамка:
а) за закупуване на четящо устройство със софтуер до 2 300 лв.;
б) за закупуване на преносим компютър до 1 100 лв.;
в) за закупуване на екранен четец за незрящи до 1 100 лв.;
г) за закупуване на диктофон/плейър за незрящи до 400 лв.;
д) за закупуване на електронен видео увеличител до 350 лв.
3.4. Лицата, които са получили социална помощ през 2020 г. за закупуване на комплект за текстообработка, включващ преносимо четящо устройство за незрящи, софтуер за незрящи и компютър, притежаващ необходимите параметри и характеристики за поддържане на софтуера и четящото устройство, имат възможност да кандидатстват единствено за закупуване на диктофон/плейър за незрящи или за електронен видео увеличител.
3.5. Лицата, които са получили социална помощ през 2020 г. за закупуване на диктофон/плейър за незрящи или за електронен видео увеличител, имат възможност да кандидатстват единствено за закупуване на четящо устройство със софтуер/преносим компютър/екранен четец.
4. С цел подпомагане на по-голям брой нуждаещи се лица по Компонент 2 се предвижда да бъдат обхванати минимум 200 лица, като средствата са разпределени, както следва:
4.1. до 100 000 лв. за закупуване на четящо устройство със софтуер;
4.2. до 45 000 лв. за закупуване на преносим компютър;
4.3. до 30 000 лв. за закупуване на екранен четец;
4.4. до 6 000 лв. за закупуване на диктофон/плейър за незрящи;
4.5. до 19 000 лв. за закупуване на електронен видео увеличител.
5. След изчерпване на бюджета за всеки определен вид помощно средство по т. 4, по настоящия раздел, заявления няма да бъдат разглеждани по същество и ще бъдат връщани на лицата.
6. Постъпилите заявления до 20-о число на месеца се разглеждат през следващия месец от УС по реда на регистрирането им в деловодството на ФСЗ и след получаване на социален доклад от ДСП по настоящ адрес на лицето.
ВАЖНО: Лицата, получили финансиране по Компонент 2, трябва да използват помощта по предназначение, като в срок до 2 години от получаването ѝ могат да бъдат извършвани проверки от представители на ФСЗ, ДСП по настоящ адрес или друг компетентен орган. При констатирани случаи на злоупотреба УС на ФСЗ взема решение относно възстановяване на цялата отпусната сума от лицето, ведно със законната лихва за периода.
7. Необходими документи:
7.1. Заявление по образец (Приложение 2).
7.2. Експертно решение на ТЕЛК.
7.3. Копие на документ, удостоверяващ, че лицето работи (трудов договор, договор за възлагане на управление и контрол или друг аналогичен документ) и длъжностна характеристика – за работещите.
7.4. Удостоверение от висшето учебно заведение, в което са изписани специалността и курсът на обучение – за студентите.
7.5. Удостоверение/служебна бележка от учебното заведение за текущата година – за учещите от 5 до 12 клас.
7.6. Копие на Удостоверение за завършен курс за компютърно обучение в Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти", в случаите когато се кандидатства за закупуване на четящо устройство със софтуер, преносим компютър или екранен четец - за работещите.
7.7. Копие на Удостоверение от ресурсните центрове към Министерство на образованието и науката, Национален център за рехабилитация на слепи в Пловдив, Центровете за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания в страната или фондация "Хоризонти", че умеят да работят с компютър – за учещите от 5 до 12 клас или във висши учебни заведения.
7.8. Проформа фактура и/или оферта за необходимото помощно средство, съдържащи технически параметри/описание, банкова сметка на доставчика, по която ще бъдат преведени отпуснатите средства. Когато сумата надвишава размера на отпуснатата от ФСЗ помощ, се изисква доказателство, че лицето е осигурило останалата необходима сума, след което ФСЗ превежда отпуснатата помощ.
7.9. В случай че лицето е закупило помощното средство, следва да представи фактура с касов бон или фактура с вносна бележка в оригинал и банкова сметка, по която да бъде преведена отпуснатата помощ. Ще се приемат разходооправдателни документи, издадени след датата на публикуване на настоящото Обявление.
7.10. Удостоверение за настоящ адрес, в случай че е различен от постоянния адрес.

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
След постъпване на заявление ФСЗ извършва проверка за допустимост на заявлението и приложенията към него, като може да:
а) изиска допълнително информация/документи от заявителя;
б) изиска информация от съответна институция/организация.
2. Заявлението заедно с приложенията към него и социалният доклад от ДСП/становището от АСП се представят на УС на ФСЗ за вземане на решение за отпускане и/или отказване на желаната помощ.
3. Заявителят се уведомява за взетото решение посредством писмо от изпълнителния директор на ФСЗ, което се изпраща до ДСП, която е изготвила социалния доклад.
а) когато УС е взел решение да не отпусне помощта, то в писмото до заявителя се описват причините, поради които не са отпуснати средства на лицето;
б) когато УС е взел решение за отпускане на помощта, в писмото се описва най-малко следната информация:
- размер и предназначение на отпуснатата помощ;
- по какъв начин ще бъде получена от заявителя;
- указания относно отчитането, когато се кандидатства за извършване на предстоящи разходи.
в) когато УС е взел решение да отпусне помощ за предстоящ разход, ФСЗ изпраща уведомително писмо и до избрания доставчик.Назад

Всички статии на Брой 02, 2021

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Март
**ОБЯВА
Литературен конкурс
*ВАЖНО!
Прочети!
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
В основата бе образованието
14 ФЕВРУАРИ - ДЕН НА ВИНОТО И ЛЮБОВТА
Трифон Зарезан - традицията продължава
Какво е любов
ЗДРАВЕ
От 1 май всички направления и рецепти ще бъдат само под формата на е-документи
МНЕНИЯ
Размисли върху образованието на незрящите
НАШИТЕ ПРИЯТЕЛИ
Да, свако му беше партизанин!
ПАРТНЬОРСТВО
Чудесен финал на започнатото и един нов старт
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2