Брой 07-08, 2021

Тема: XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ

Първо заседание


В необичайни условия на пандемия премина изборният процес за пълномощници в XVIII Национално общо събрание на ССБ. Той стартира в ранната есен на 2020 година и приключи едва в средата на май 2021.

Като цяло отчетно-изборните събрания на ТО и РО преминаха спокойно и делово, с изключение на тези в София, където се случиха и радикални промени. В резултат беше сменено цялото ръководство на организацията и за пълномощници бяха избрани нови хора, деклариращи, че са носители на промяната.
Като резултат от изборния процес в страната, при определена норма на представителство 1 на 200 (за база се взема числеността на членовете на ССБ към 31 декември 2019 г.), в следващите 5 години в XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ членовете на организацията ще бъдат представлявани от следните упълномощени от тях лица:
РО Благоевград
Борислав Георгиев Лазаров, Кънка Георгиева Витова, Костадин Асенов Сковарданов
РО Бургас
Бинка Димитрова Монева, Юлия Великова Николова
РО Варна
Христо Георгиев Шипанов, Славчо Георгиев Аврамов, Бончо Тодоров Бонев, Христо Йорданов Христов
РО Габрово
Стефка Пенчева Пенчева, Негослав Събев Събев, Петя Йорданова Маркова, Ненчо Тодоров Обретенов
РО Кърджали
Шюкран Мустафа Исмаил, Емилия Иванова Стоянова
РО Монтана
Ива Бориславова Петкова, Радослава Иванова Иванова, Борислав Любомиров Ванков, Валери Иванов Марков, Венцислав Неделков Ненков
РО Плевен
Павлин Илиев Ангелов, Илияна Любенова Киркова, Невяна Георгиева Сотирова, Иван Димитров Янев, Велизар Йорданов Хинков
РО Пловдив
Георги Николаев Генов, Стефан Данчев Данчев, Валентин Димитров Георгиев, Георги Цветанов Минков, Красимир Митков Касабов, Мария Георгиева Муховска, Велик Стефанов Атанасов, Орхан Мурад Ходжа
РО Русе
Росица Иванова Маринова - Данева, Стефан Пенчев Стефанов
РО Силистра
Петранка Иванова Стоянова, Йорданка Златева Господинова
РО Сливен
Васил Трифонов Долапчиев, Тодор Радев Иванов, Теодор Асенов Бояджиев
РО Смолян
Теменужка Стефанова Миткова, Магдалена Виденова Ефтимова, Недялко Иванов Димов
РО София
Маньо Кирилов Алексиев, Хари Савов Хараламбов, Даниела Георгиева Дамянова, Васимир Иванов Радулов, Радко Иванов Диков
РО Стара Загора
Динка Славова Желева, Георги Станчев Желев, Калина Стамова Стайкова, Иван Димитров Златков
РО Шумен
Нели Василева Коларова, Николай Василев Йорданов

Първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ започна в 15.00 часа на 22 юни в хотел "Дряново", или както е познат на всички – хотелът на военните в град Дряново.
От избраните 54 пълномощници на заседанието присъстваха 50, като един отсъства по здравословни причини, трима гласуваха с нотариално заверени пълномощни, а двама от титулярите бяха заместени от резервни пълномощници.
По този начин заседанието работи при кворум от 53 пълномощници.
Тъй като началото на новия мандат тази година съвпадна със знаковия за организацията ни 100-годишен юбилей, то съвсем естествено в началото председателят Васил Долапчиев произнесе няколко встъпителни думи, свързани с историята на Съюза и пътя, по който сдружението ще продължи развитието си. Той награди множество заслужили дейни председатели, членове и служители на организацията.
За изключителните му заслуги в областта на културата с най-високото звание – Почетен член на Съюза на слепите в България, бе удостоен г-н Стоян Бабеков, известен не само в нашите среди композитор и диригент.
С юбилейни плакети бяха наградени г-жа Лиляна Елицина и проф. Владимир Радулов, а г-н Донко Ангелов и Иван Янев бяха отличени със златна значка.
Дълъг е списъкът на хората, получили отличия за всеотдайния си дългогодишен труд в името на добруването на ССБ. Сред тях бяха председатели на РО и ТО, зрящи и незрящи служители, управители на предприятия и почивни бази.
И така, след тържествената част, пълномощниците пристъпиха към работата си, която бе много сериозна и отговорна.
Избрани бяха ръководство на заседанието и секретариат, всички помощни органи - мандатна комисия, комисия по избора, комисия по програмата за дейността на ССБ през периода 2021-2026 г., комисия по жалбите и, разбира се, преброители.
За водещи на заседанието бяха избрани Иван Янев, Дина Желева и Стефан Данчев.
Това бе и първа точка от предварително обявения дневен ред, който бе от общо 14 точки.
Гласуван и приет бе времеви регламент на изказванията до 3 минути.
Пълномощниците обсъдиха отчета за дейността на Управителния съвет на ССБ за периода 1.06.2016 - 31.05.2021 година.
Зад всяка дума от този петгодишен отчет стоят огромният труд и инициативност на ръководството на организацията ни, както и трудът на множеството нейни служители в страната. Отразени са и съпричастността, и голямата човешка отзивчивост на бизнесмени и фирми, помогнали финансово на Съюза в реализирането на различни проекти.
Отчетени са и много сериозните стъпки в сферата на правозащитната дейност на организацията ни, която е и в основата на идеята за обединяването на незрящите хора в съюз.
С критични забележки по доклада и, за жалост, нарушавайки нормите на добрия тон, първи взеха отношение пълномощниците от София – Радко Диков и Маньо Алексиев. Провокиран от изказванията на преждеговорившите, г-н Павлин Ангелов подчерта, че е странно как борци срещу статуквото се стремят да станат част от същото това статукво и се фокусира върху наистина огромната работа, извършена през последните 5 години в едни твърде тежки икономически условия, и особено в сферата на правозащитната дейност, където нашата организация е водеща. Г-жа Дина Желева характеризира последните 5 години от периода след 1990 г. като най градивните и най-силните в новата история на ССБ.
Младият пълномощник от Монтана г-н Борислав Ванков, базирайки се на собствения си опит в работата с неправителствени организации, определи Съюза на слепите в България като недостижим по отношение на извършеното и извършващото се в него.
Отчетният доклад бе приет с 47 гласа.
Така още от самото начало на заседанието стана ясно, че в XVIII НОСП се е оформила своеобразна опозиционна фракция от петимата пълномощници от РО София, като обаче впоследствие единият от тях – Васимир Радулов, напусна заседанието и не взе участие в последващите гласувания.
Като следваща точка от дневния ред пълномощниците пристъпиха към обсъждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на ССБ през 2020 година.
И отново думата взе г-н Радко Диков от София, който пожела разяснения относно направени разходи и дължими суми по извършени ремонти, а също и за приходите от събран членски внос. Той зададе въпрос за одитните доклади от Агенцията по вписванията, НАП и НСИ и дали такива са били предоставяни на пълномощниците от предходното НОСП. Впрочем одитните доклади са публично достояние и всеки интересуващ се може да ги намери публикувани на страниците на съответните ведомства.
Отчетът бе приет и се премина към обсъждане на следващия документ - Отчет за дейността на КС на ССБ през периода 1.06.2016 - 31.05.2021 година.
Съответно и той бе разкритикуван от някои пълномощници – г-н Георги Генов, г-н Маньо Алексиев и г-н Радко Диков, който предложи на пълномощниците да не приемат отчетния доклад като такъв, а само като информация.
Действително документът е представен в синтезирана форма поради трагичното стечение на обстоятелствата – внезапната кончина на председателя на КС г-н Емил Узунов. Това е наложило в бърз порядък докладът да бъде изготвен и представен на пълномощниците, а очевидно смъртта не се вълнува от документалната прецизност.
Отчетът беше приет с 36 гласа.
Пристъпи се към избор на председател на ССБ, който по устав е и председател на УС и на НОСП през настоящия петгодишен мандат. При този избор в Устава на ССБ е регламентирано вотът да е таен.
Първата издигната кандидатура бе тази на Васил Долапчиев, предложен от Тодор Радев от Сливен. Г-н Маньо Алексиев пък го призова да си направи отвод. Радко Диков издигна кандидатурата на г-н Иван Янев.
Той си направи отвод, като подчерта, че председател на ССБ не може да се стане между другото, тъй като е наясно за какъв колосален обем работа става въпрос. Янев обаче не пропусна да благодари на пълномощниците от РО София за възвърнатото му доверие, след като на 11 май в София неговата кандидатура да представлява софиянци в НОСП на ССБ категорично бе отхвърлена.
Отново от софиянци бе издигната и кандидатурата на г-н Стефан Данчев, но призовавайки към прекратяване на "цирка", той също си направи отвод.
Г-н Диков отправи директни обвинения към председателя Долапчиев в престъпно разхищение в периода до 2010 година, но думата му бе отнета за нарушаване на времевия регламент за изказвания.
Борислав Ванков пък обвини Диков в непочтеност, като подчерта, че за всяко вербално обвинение са необходими и документални доказателства. Той също призова за прекратяване на спектакъла и предложи пристъпване към гласуването, ако няма други наистина сериозни кандидатури.
С цел спестяване на време пълномощниците пристъпиха към издигането на кандидатури и за председател на Контролния съвет на ССБ.
Първата кандидатура бе на г-н Недялко Димов, предложен от г-жа Дина Желева, а втората – тази на Стефан Стефанов, издигната от г-н Хари Хараламбов.
На поставен от г-н Хараламбов въпрос за възможен конфликт на интереси във връзка с кандидатурата на Недялко Димов г-н Долапчиев отговори категорично, че центровете за социална рехабилитация и интеграция на лица с нарушено зрение не подлежат на контрол от страна на Съюза на слепите в България, а се контролират от общините.
След проведено тайно гласуване, в което взеха участие 52 пълномощници, за председател на Съюза на слепите в България бе преизбран Васил Долапчиев с 48 гласа.
С 44 гласа за председател на Контролния съвет на ССБ бе избран Недялко Димов. Неговият опонент г-н Стефанов получи 8 гласа.
Приета бе и информацията за дейността на търговските дружества на ССБ през 2020 г., както и информацията за дейността на НЦРС - Пловдив.
Пълномощниците преминаха към избор на членове на Управителния съвет на ССБ.
Прието бе той да се състои от 11 членове, като председателят на Съюза е и негов председател по право.
След като благодари за гласуваното му доверие и увери пълномощниците, че осъзнава и ще продължава да носи огромната отговорност, г-н Долапчиев заяви:
"Целия си житейски опит, който натрупах в нашата организация и знанията, които имам, и енергията, която притежавам на 68 години, ще отдам изцяло на каузата, на която служим всички заедно".
Той издигна кандидатурите за членове на УС на хора, с които счита, че ще работи добре, хора, притежаващи достатъчна степен на експертиза в различните дейности и достатъчно отговорни при вземането на сериозни решения. Освен това предложеният от председателя състав на УС има широка представителност в НОСП и обновен състав.
Тази добра основа, по неговите думи, ще даде възможност за вземането на важни, а понякога и много тежки решения в името на доброто развитие на организацията ни.
Предложеният състав на УС бе: Борислав Ванков – нов пълномощник от Видин, притежаващ сериозна експертиза в социалните дейности, Христо Шипанов – пълномощник от Варна, Красимир Касабов – пълномощник от Пловдив, Стефка Пенчева – пълномощник от Габрово, Стефан Данчев – пълномощник от Пловдив, Павлин Ангелов – пълномощник от Плевен, Иван Янев – пълномощник от Плевен, Донко Ангелов – управител на софийското предприятие "Успех", Дина Желева – пълномощник от Стара Загора, Борислав Лазаров – пълномощник от Благоевград.
Допълнителна кандидатура бе издигната от пълномощниците от София – тази на Хари Хараламбов.
След проведеното тайно гласуване Управителният съвет на ССБ се оформи в състава, предложен от г-н Долапчиев.
Пристъпи се към избор на членове на Контролния съвет на ССБ. Решено бе той да се състои от петима членове, включително председателя. Недялко Димов предложи за членове на КС хората, с които по негово мнение ще работи ползотворно. Издигнатите от него кандидатури за членове на Контролния съвет бяха тези на Иван Златков – пълномощник от Стара Загора, Невяна Сотирова – пълномощник от Плевен, Николай Йорданов – пълномощник от Шумен и Георги Генов – пълномощник от Пловдив.
Допълнителната кандидатура, издигната от пълномощниците от София, бе тази на Радко Диков.
След проведеното тайно гласуване за избрани членове на Контролния съвет на ССБ бяха обявени предложените от Недялко Димов четирима кандидати.
Във всички тайни гласувания взеха участие 52-ма пълномощници, като невалидни бюлетини нямаше.
Пълномощниците приеха бюджета на Съюза на слепите в България за 2021 година.
Обсъдена и приета с някои допълнения бе Програмата за дейността на ССБ през периода 2021 - 2026 година.
Пред пълномощниците говори един от почетните членове на организацията – проф. Владимир Радулов, който повдигна въпроса за проблемите, с които хората с нарушено зрение се сблъскват поради заложените в гражданско процесуалния кодекс изисквания.
Той също предложи да бъде създадена една информационна платформа с профилирана информация по всички въпроси, касаещи незрящите хора.
Провокирани от неговото изказване, пълномощниците обърнаха много сериозно внимание на проблемите, които незрящите хора имат с банките и полагането на саморъчен подпис. Хари Хараламбов много справедливо отбеляза, че тези проблеми не бива да бъдат оставени да се решават индивидуално, а е нужна единна позиция на Съюза на слепите, защото подобни казуси накърняват гражданския статус на хората лишени от зрение.
Г-н Хараламбов изброи множество проблеми като изискването при имотните сделки трите имена да се изписват саморъчно на кирилица, изискването в ГПК, което се прилага от много институции – документи, които слепият подписва, да се преподписват и от други двама свидетели, проблема с гласуването с придружител на избори. Всички тези проблеми са свързани със статута на правоспособността на хората със зрителни увреждания. Той предложи въпросът да се обсъди първоначално на вътрешносъюзни форуми, но след това ССБ да излезе с категорично становище по него и да се организира национален форум.
До Националното общо събрание на ССБ нямаше постъпили жалби.
Накрая е редно да се отбележи, че средната възраст на пълномощниците на НОСП през текущия мандат е 58 години, което опровергава ширещите се твърдения, че Съюзът на слепите в България е застаряваща организация. В последно време нейният актив започна да се обновява и през следващите години този процес ще продължи.
Като цяло първото заседание на XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ премина изключително делово и в сравнително спокойна атмосфера. Приятно беше да се чуят различни мнения и гледни точки по проблемите на организацията и нейните членове, но още по-хубавото бе, че някои от младите пълномощници проявяваха активност и предлагаха конкретни пътища за тяхното преодоляване.

Марина ПЕТКОВА

Снимки от събитието:

Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ГЛОБУС
Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Монтана
Добрич
Варна
ЛИЧНОСТИ
Спомен за професора
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Да променим света, за да бъде за всички!
В хармония и взаимно уважение
ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ
Любов за Дейзи
Черният котарак
ПРОЕКТИ
Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+
iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s
iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място
ЮБИЛЕЙ
Десет години "Светлина"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6