Брой 07-08, 2021

Тема: ГЛОБУС

Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените


проф. дпн Владимир РАДУЛОВ

Както е известно, в световното движение на слепите исторически се развиват два типа организации – на и за слепи. Обикновено вторият тип предшества и обуславя появата на първите. Изключение правят много малък брой страни, между които е и България. Една от най-известните и най-мощните организации за слепи, която още със своето възникване преодолява националните граници, е Американската фондация за слепи (АФС). През тази година тя отбелязва 100 години, посветени на обучението и рехабилитацията на слепите и слабовиждащите хора.
Инициатор и вдъхновител за създаването на фондацията е големият филантроп М. Мигел, който, воден от тежката съдба на ослепелите от Първата световна война, решава да посвети живота си на лишените от зрение. В резултат от срещите в 1919 и 1920 г. между Американската асоциация на учителите на слепи и Американската асоциация на работещите със слепи се оформя идеята за обединени усилия в обучението и рехабилитацията. Американската фондация за слепи се ражда в 1921 г., когато Мигел обединява усилията на двете организации, които запазват своята автономност. Новата институция е частна доброволна неправителствена организация със следните първоначални задачи:
• създаване на национален център за информация за изгубилите зрение;
• откриване на форум за специалисти по слепота;
• осъществяване на нови направления за научни изследвания;
• представяне на потребностите на хората със загуба на зрение при създаването на обществена политика.
Първоначалният силен импулс в дейността на фондацията е привличането на световноизвестната сляпо-глуха Хелън Келър, която посвещава повече от 40 години на тази институция още от 1924 година. Първите стъпки не са реалистични. Идеята Келър да събере за 6 месеца 2 милиона долара от благотворителност се провалят, но успехите не закъсняват. Хелън Келър посещава 39 страни, за да стимулира обучението и социалните грижи към незрящите, като тя е направила най-много светът да открие, че слепите са пълноценни, самостоятелни и независими хора. Създадената през 1940 г. Национална федерация на слепите в САЩ, заедно със справедливата борба за себеутвърждаване, започва необоснована агресивна политика срещу фондацията, която продължава до средата на 80-те години на миналия век. В прекаления стремеж за доказване, че слепите могат всичко, федерацията оспорва постиженията на специалистите по обучение и рехабилитация, като поддържа доминирането на невизуалните методи. Днес конфликтът преминава в партньорство между двете организации.


В 2017 г. фондацията цифровизира архива на Хелън Келър, който е достъпен за лица с всякакви увреждания.
АФС развива дейността си в няколко направления:

1. ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ
Американската фондация за слепи осъществява първата директна услуга за незрящите през 1928 г., когато започва създаване на мрежа от 5000 специални местни радиостанции, излъчващи разнообразна информация и новини. През следващата година е издаден указател на всички институции и служби за хора с увредено зрение в САЩ, който претърпява над 25 издания и се използва до днес.
Брайловото писмо идва в САЩ през 1860 г. в училището за слепи "Мазури", но върху него започват опити за усъвършенстване, които поради противоборство между различни групи от слепи забавят разпространението му. Докато в Европа от началото на XIX век започва "Войната на шрифтовете", завършила с победа на брайла, то през втората половина на XIX век в САЩ се разгаря така наречената "Война на точките", която продължава близо 70 години. Благодарение на АФС едва в 1932 г. се постига помирение между отделните фракции, довело до модифициране на американския брайл и подобряване на брайловия краткопис.
Следващата стъпка в достъпа до информация е появата на говорещата книга, чиято 90-годишнина вече отбелязахме. В средата на 20-те години на миналия век АФС апелира към звукозаписните фирми да предложат технология за производство на говореща книга. През 1924 г. инж. Франк Дайър предлага устройство от фонографски тип за запис на 15 000 думи върху пластмасов диск, наречено "Репродуктор". По настояване на фондацията в 1927 г. устройството е патентовано и както е известно в 1932 г. е узаконено неговото производство. Малко известен е фактът, че първоначално Хелън Келър е против говорещата книга с аргументите, че на фона на бедността сред слепите тя е излишна и нейната поява ще намали интереса към брайловото ограмотяване. Много скоро Келър признава своята грешка и през 1935 г. благодари на президента Рузвелт за финансирането на говорещата книга.
Борбата за достъпен свят и достъп до информация продължава и днес. В 2004 г. фондацията се застъпва за масовото снабдяване с учебници на брайл, уголемен шрифт и електронни учебници на интегрираните зрително затруднени ученици, за да бъдат равнопоставени с виждащите. През 2010 г. се появява Законът за комуникацията, изискващ телевизионните програми, смартфоните и всички дигитални устройство да бъдат достъпни за американците с увредено зрение. В 2018 г. АФС прокарва Закона "Алис Когсуел и Ан Съливан", който задължава масовите училища да осигурят равни възможности за успешно развитие на зрително затруднените ученици.

2. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Поради локалната автономия на американското образование фондацията играе ролята на консултант и координатор на федералното и щатските министерства на образованието по отношение на разработката на рехабилитационните програми и учебните помагала, специалните програми в специалните и масовите училища, където се обучават зрително затруднени деца. За да се осигурят единни образователни стандарти и училищни практики, в 1966 г. фондацията създава Национален съвет по акредитация, което води до сертифициране на учителите на зрително затруднени. Това означава, че мобилност или друга специална дисциплина в училищата и рехабилитационните центрове може да преподава завършил педагогика на зрително затруднените плюс сертификат за тясна специалност. Благодарение на фондацията 1975 г. остава в историята като масово навлизане на интегрираното обучение в Америка. В резултат на двугодишни проучвания в 1980 г. е създадена Асоциацията на родителите на слепи и слабовиждащи деца, като по-късно в партньорство с Американската фондация в 2003 г. възниква организацията "Семейна свързаност". Предвид намаляващия интерес към брайла, през 90-те години на миналия век фондацията обединява усилията на учители, родители и специалисти за съхраняване на брайловото писмо в образователната система. Грижите за рехабилитацията на възрастните са постоянно задължение на организацията. През 1945 г. е създадена програма за ослепелите от Втората световна война. Налице е силно съдействие за появата на Закона за рехабилитация на лица с увреждания в 1973 година.
Преобладаващата част от научните изследвания в обучението и рехабилитацията на зрително затруднените се извършват от издателството на Американската фондация за слепи. През 1986 и 2017 г. бяха публикувани две световноизвестни издания на университетския учебник по педагогика на зрително затруднените, получил световно признание. Във всяка от нейните области са налице отделни фундаментални научни трудове върху теорията и практиката. През 2007 г. е учредена награда за научни изследвания в областта на увреденото зрение. В 2019 AФС обедини основни организации в областта на слепотата, за да проучи социалното, икономическото и гражданското въздействие на пандемията COVID-19 върху слепи и слабовиждащи младежи и възрастни, което доведе до публикуване на доклад върху специфичните проблеми на тази популация.

3. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Ключова година в трудовата заетост е 1938 г., когато фондацията съдейства за приемане на закона "Вагнер – Одей", с който се създава Националната индустрия за слепи. Това е мрежа от малки специални предприятия за популярните традиционни занаяти, финансирана от държавата. Този успех е помрачен от известно дискриминационно отношение към слепите работници, изразено в 10% по-ниски заплати. Всъщност тази форма на трудова заетост не е популярна в Америка, но борбата на слепите срещу тези 10% продължава и днес. През 1990 г. фондацията насърчава приемането на световноизвестния закон за хората с увреждания, за чието спазване се отделят годишно 2 милиарда долара. Този знаков закон гарантира широк обществен достъп и защита от дискриминация. В следващата година е учредена награда за достъп, присъждана на лица и организации, силно допринесли за намаляване и елиминиране на неравнопоставеността спрямо слепите и слабовиждащите. Приетият през 2002 Закон за гласуването дава възможност на незрящите американци да гласуват без чужда помощ, но дискусията върху различните детайли все още продължават.

4. ТЕХНОЛОГИЯ
Съвременното технологично обезпечаване на зрително затруднените в Америка се осъществява от множество организации на и за слепи. Разглежданата фондация се ориентира предимно към средства за обучението. В 1983 г. се появява първото говорещо устройство за разпознаване на банкноти. През 2000 г. се създава специализираното списание за технологии "Достъпен свят". От 2002 г. АФС партнира с редица фирми, за да се постигне достъп на незрящите до медицинските изделия и апарати, офис оборудването и средствата за бита. Към фондацията функционира център за оценяване на новите специални технологични продукти. Днес напредъкът в специалните технологии е толкова значим, че позволява на отделни младежи в САЩ да следват доскоро немислими специалности като химия, физика, електроника, инженерни науки и други.

5. КОНСУЛТИРАНЕ
Не на последно място АФС разпростира дейността си и върху консултирането на повече от 20 организации и фирми с отношение към проблемите на зрително затруднените. Сред организациите на и за слепи най-известни са Националният фонд за слепи, Американският съвет на слепите и чикагският клон на организацията "Фар". Центърът за консултиране е основан през 2003 г. с основна цел да подпомага свободния достъп и успешното включване във всички сфери на обществото. По молба на заявителите фондацията предлага решения в областта на банковото дело, търговията, новите продукти, битовата техника и други. С най-голяма популярност от разработените над 500 проекта се ползват: улеснения в електронната търговия на две хранителни вериги, здравна платформа за незрящи с използване на електронни рецепти, дистанционен контрол върху сметките за вода и така нататък.

ЧЕСТВАНЕ НА 100-ГОДИШНИНАТА
Американската фондация за слепи официално отбелязва своята 100-годишнина с редица нестандартни събития под девиза "Включването не познава граници". На 11 февруари се проведе събитието "Силата на включването" с участието на трима незрящи, известни в американското общество: победителката в "Мастер шеф" готвачката Кристин Ха, експерта по вината Виктор Ведлер и световноизвестния джазов пианист и композитор, наричан "гения на пианото" - Маркъс Робъртс. Присъстващите опитаха храната и вината и се потопиха в звуците на джаза. Гала-събитието на честването се проведе на 4 март под наименованието "Изкуството на включването". Програмата включваше едно истинско съзвездие на артисти с увредено зрение, постигнали призната равнопоставеност и приобщаване в обществото: сляпо-глухата Хабин Гирма, завършила Харвардския университет, президента на фондацията Кърк Адамс, джазовите пианисти Маркъс Робъртс и Матю Уикътър, Шон Крил (актьор и певец), хип-хоп изпълнителката Алое Блатс, както и хора от Института за специално образование в Ню Йорк. Присъстващите се запознаха с историята и постиженията на фондацията.
Юбилейните събития предлагат разнообразие от семинари, между които "Лидерство на жените", "Смелост и радост" и други. В своята богата и разнообразна дейност Американската фондация за слепи ще продължи да се бори за един достъпен и неограничен свят за благото на зрително затруднените хора.Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ГЛОБУС
Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Монтана
Добрич
Варна
ЛИЧНОСТИ
Спомен за професора
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Да променим света, за да бъде за всички!
В хармония и взаимно уважение
ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ
Любов за Дейзи
Черният котарак
ПРОЕКТИ
Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+
iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s
iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място
ЮБИЛЕЙ
Десет години "Светлина"
Архив на изданието
1 2 3 4 5