Брой 07-08, 2021

Тема: ПРОЕКТИ

Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрениеВ рамките на проект "Равни шансове за социална интеграция и заетост за хората с нарушено зрение" (номер на договора: BG05M9OP001‐2.011‐0002-C01, подкрепен по ОПРЧР 2014-2020) - https://ravni-shansove-ardnz.eu/, Асоциацията на родителите на деца нарушено зрение предостави набор от услуги за хората с нарушено зрение и членовете на техните семейства посредством център, находящ се в сградата на СУУНЗ "Луи Брайл" в София.

Благодарение на отдадения екип Центърът реализира множество ценни юридически и психологически консултации и предостави подготовка и подкрепа за търсене и намиране на работа, в резултат от което петима представители на целевата група намериха заетост.
Поредица от мотивационни уъркшопи и семинари във физическа среда, а след настъпването на ковид кризата и онлайн предложиха на заинтересованите знания и умения, които да им бъдат полезни в целеполагането, себеусъвършенстването и успешния път напред.
Преди пандемията имахме възможности да организираме посещения на културни събития за хората с нарушено зрение, а в нейния край (надяваме се) вече адаптираме театрална постановка, за да я споделим със зрително затруднената аудитория чрез Youtube.
Освен всичко това, което правихме и правим за хората с нарушено зрение, вложихме доста усилия и в работа с и за хората, полагащи грижи, обучаващи, възпитаващи деца и младежи с нарушено зрение. Организирахме множество семинари във физическа и онлайн среда и обогатихме чувствително съдържанието на обучението по "Визуална информираност". Целта ни беше да създадем капацитет сред въпросната аудитория да оказва подкрепа, без да води до зависимост, което е изключително сложно, а в същото време основополагащо за пълноценен и щастлив независим живот.
Считаме за съществен факта, че ресурсните учители, които взеха участие в нашите обучения, оцениха изключително високо предложената информация, която стъпваше на нови данни, материали и проучвания, излизащи от границите на наличното в повечето публикации съдържание, насочено към хора с нарушено зрение. Ресурсните учители останаха изключително удовлетворени от включената информация и съветите, предложени от студенти с нарушено зрение, изучаващи асистиращи технологии. Впечатлиха се от представените достъпни модели за адаптирано преподаване на различни научни концепции, описани на сайта на училище "Пъркинс". Осъзнаха значимостта на цялата палитра от компетенции, които сме длъжни да осигурим на децата и младежите с нарушено зрение, за да им гарантираме възможно най-добър шанс за така желания самостоятелен живот. Самите ресурсни учители бяха тези, които повдигнаха въпроса за организиране на среща с тема "Визуална информираност" за родители на деца и младежи с нарушено зрение. С тяхна подкрепа такова събитие бе организирано на 31 май 2021 г. – отново в онлайн (zoom) среда.
Специалните компетенции, които покрихме с нашето обучение по "Визуална информираност", предложено както на специалистите, работещи с и за хора с нарушено зрение, така и на родителите, обхванаха всички аспекти от живота.
Специално внимание обърнахме на асистиращите технологии, като се постарахме да разгледаме и посочим както най-сложните и скъпи сред тях, така и най-достъпните и елементарни за ползване. Опитахме се да погледнем на всяка технология, дори онези, за които нямаме навик да мислим в посока достъпност от този аспект.
Разгледахме уменията за кариерно развитие и какво е необходимо от най-ранна възраст до настъпването на онзи период в живота на човек, когато професионалната активност приключва, но когато менторството все още трябва да продължава да е част от дневния ред.
Обърнахме внимание на компенсаторните умения, които включват уменията за учене (чрез използване на брайл, аудио и други подходи), организационните умения, без които биха страдали всички аспекти на живота, развиването и разбирането на различни концепции, включително такива, които обикновено се възприемат визуално.
След това преминахме през уменията за независим живот, които още веднъж поставиха фокуса върху организираността и след това засегнаха такива елементи от ежедневието като хранене (включително сервиране и хранителни адаптации), поддържане на лична хигиена, организиране на приема на медикаменти и обличане.
Не подминахме и ориентирането и мобилността, които са от критично значение за хората с нарушено зрение, за да могат да се придвижват безопасно и самостоятелно във всякаква среда (коридори, стълби, врати, бордюри, тоалетни, ресторанти, банки, хотели, басейни, паркове и прочие), да ползват специални техники (за проследяване, защитна техника, придвижване със зрящ водач) и да се справят с необичайни срещи в средата (лед, сняг, ескалатори, въртящи се врати, влакове, асансьори, решетки, таксита и прочие).
Освен тези така практични специални умения обаче хората с нарушено зрение следва да развият и някои личностни умения като например умения за самоопределяне, които ще им бъдат от полза за познаване на състоянието и собствените им потребности, защитаване на въпросните потребности и решаване на различни проблеми.
Ръка в ръка с всички останали умения следва да вървят и социалните умения, които често считаме за даденост, а те съвсем не са такава. При хората с нарушено зрение, при които получаването на точна информация за социалната им среда или контекстта на дейностите, от които са част, е затруднено поради липсата на визуален контрол, социалните умения са от съществено значение. При обсъждането на социалните умения говорим за маниеризмите и за значението на невербалната комуникация и някои основни правила, които е препоръчително да се спазват. Говорим също и за емоционална осъзнатост и контрол, както и за социалното взаимодействие с други хора – възрастни или връстници. Засягаме значението на положителната себеоценка, ролята на обкръжаващата среда за осигуряване на нужното окуражаване и корективи.
На последно място, но в никакъв случай по значимост, обсъждаме и уменията за визуална ефикасност - там където има полезно зрение, а именно уменията за пространствени отношения и координация между ръка и око, визуалното фиксиране, отместване на погледа, визуалното търсене, проследяване и сканиране, визуалното дискриминиране и приключване и други.
Всички материали, създадени по проекта, са налични на сайта, а също така достъпни и на DVD, което можете да заявите на ardnzbg@gmail.com.
Екипът на центъра остава на разположение за подкрепа и информация и благодари на всички участници, които бяха с нас по този път.

Зорница СТАНЕВА,
член на екипа на Асоциацията на родителите на деца с нарушено зрение

Този материал е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на табелата се носи от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз или Министерство на труда и социалната политика.

Снимки от събитието:
Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Спортът сред незрящите
XVIII НАЦИОНАЛНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА ССБ
Първо заседание
ГЛОБУС
Едновековна дейност за благото на обучението и рехабилитацията на зрително затруднените
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
София
Монтана
Добрич
Варна
ЛИЧНОСТИ
Спомен за професора
НАШИТЕ ПОБЕДИТЕЛИ
Да променим света, за да бъде за всички!
В хармония и взаимно уважение
ПРЕДАНОСТ НА ЧЕТИРИ ЛАПИ
Любов за Дейзи
Черният котарак
ПРОЕКТИ
Какво е важно за удовлетворяващия и независим живот на хората с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Разпознаване на изображения с приложението Sullivan+
iOS 15 ще достигне дори до iPhone 6s
iOS 15, macOS Monterey и всички по-големи анонси от Apple WWDC 2021 на едно място
ЮБИЛЕЙ
Десет години "Светлина"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6