Брой 11, 2021

Тема: ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ

Белградска декларация на Европейския съюз на слепите


22 октомври 2021 г.

Над 150 души, присъствали физически или посредством интернет в Белград, столицата на Сърбия, в рамките на два дни разгледахме положението с трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите в много държави на Стария континент. Срещата протече в дух на надежда, че най-лошото откъм световното разпространение на КОВИД-19 е вече зад гърба ни и днес са налице много повече политически и технологични средства, които да превърнат трудовата заетост на зрително затруднените хора в действителност.


По време на конференцията бяха откроени редица неща и всички участници взехме единодушно решение за следното:
- Трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите хора представлява както човешко право, така и едно от най-мощните средства за включване в обществото, тъй като носещата удовлетворение работа е много повече от осигуряващо прехраната занимание.
- Макар политическата обстановка на световно, регионално и национално ниво да е по-благоприятна за равноправно участие на незрящите и слабовиждащите на пазара на труда като никога досега, макар през последните години да са били разкрити нови възможности за трудова заетост благодарение най-вече на новите технологии, макар нови видове и форми на трудова заетост, например самонаетостта, да предоставят възможност за работа като допълнение към обичайните, макар да са налице различни инициативи на личностно и на административно ниво за подобряване на текущото положение с трудовата заетост на незрящите и слабовиждащите хора, със съжаление отбелязваме, че броят на назначените незрящи и слабовиждащи хора остава сравнително малък спрямо работещите ни съграждани без увредено зрение. С оглед на това признаваме, че точната статистическа картина на положението с трудовата заетост често е непълна и неясна, поради което призоваваме управниците и статистиците на всички нива да съберат повече достоверни и съотносими сведения. Това е предпоставка за предприемането на целенасочени политики и други подкрепящи мерки за постигането на напредък във включването в пазара на труда на хората с трайно увредено и напълно изгубено зрение. Официалните данни следва не просто да покажат нивата на трудова заетост и безработица, но да помогнат и за разбиране на условията на работещите незрящи и слабовиждащи по отношение на вида на техния договор и големината на трудовото им възнаграждение. Особено важно е също така да се оцени със статистически данни влиянието, което полът и наличието на повече от едно увреждане оказват на трудовата заетост.
Със съжаление отбелязваме общо взето бавното прилагане на законодателни и други промени при политики, в резултат на което предвидените ползи не стигат навреме до трудово заетите и търсещите работа с трайно увредено и напълно изгубено зрение.
Призоваваме да бъдат положени повече усилия за борба с разпространените схващания и предразсъдъци, които възпрепятстват включването на незрящите и слабовиждащите в пазара на труда. Често пъти те се явяват по-непреодолимо препятствие, отколкото някакви законови или технически пречки. За да се промени това, следва да бъдат увеличени дългосрочните инвестиции в повишаване на осведомеността на работодателите. Всички усилия и начинания следва да са съсредоточени върху подчертаването на способностите и уменията на незрящите и слабовиждащите хора в работоспособна възраст в съзвучие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
В допълнение призоваваме публичния и частния сектор да осигурят необходимите промени по отношение на достъпността, от които незрящите и слабовиждащите имат нужда, за да могат да вършат работата си наравно с хората без увредено зрение, без да се налага да плащат за подобренията.
Настояваме за прилагането на холистичен подход още по време на замисъла на мерките за насърчаване на заетостта, при който образованието, усвояването на умения и ученето през целия живот са неразривна част от тези мерки.
Технологичните нововъведения следва да бъдат основани на подхода "достъпен за всички дизайн" и да са в полза на незрящите и слабовиждащите хора. В противен случай съществува опасността новостите да задълбочат още повече изключването им от пазара на труда. Такива нови технологии могат да бъдат допълнени от помощни средства и устройства, съобразени с нуждите на хората с трайно увредено и напълно изгубено зрение.
Всички обществени схеми и мерки за подпомагане следва да бъдат прилагани с дългосрочен подход, осигуряващ повече предвидимост на работодателите, работещите и търсещите работа. Такава дългосрочна визия ще спомогне също и за преодоляване на текущото положение, при което мерките за подпомагане често пъти са разпилени сред множество изпълнителни агенции или зависят от благоволението на само няколко души, вместо да са част от стабилна структура.
Бизнесът следва да изиграе своята ключова роля за повишаване на усилията за назначаване на повече хора с трайно увредено и напълно изгубено зрение. Това може да се случи въз основа на много положителни примери, които са налице, но следва да бъдат пренасяни и умножавани, за да доведат до осезаема промяна.
Подчертаваме, че е важно незрящите и слабовиждащите хора да са назначени на работа по техен избор, съответстващ на образованието, уменията, дарбите и стремежите им. Следва да се отдалечим от обичайния подход, при който съвсем малко длъжности бяха "запазени" за тях. Същевременно осъзнаваме, че този преход към действителна трудова заетост следва да бъде осъществен плавно за мнозина незрящи и слабовиждащи хора, предоставяйки им нови възможности и осигурявайки им избор.

Заключение
Европейският съюз на слепите и всичките му членове са твърдо решени да превърнат трудовата заетост за незрящите и слабовиждащите хора в действителност и поставят на челно място осъществяването на тази цел. За да постигнем това, ние ще си сътрудничим с публичния и частния сектор за споделянето на опит и за постигането на промяна. По дългия път към равни възможности на пазара на труда за хората с трайно увредено и напълно изгубено зрение ние си обещаваме да сме пример за подражание и да направим така, че промяната най-накрая да се случи!

Превод - Иван КАРАСТОЯНОВНазад

Всички статии на Брой 11, 2021

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Декември
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
75 години организирано движение на слепите в пловдивския край
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
Белградска декларация на Европейския съюз на слепите
ЗДРАВЕ
Някои митове и лъжи за ваксините
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Шумен
Велико Търново
Кърджали
Русе
КАРИЕРИ
Кариерният център за хора с различни възможности
КОГАТО СТЕ С ХОРА БЕЗ ЗРЕНИЕ
12 простички правила, които ще ви улеснят при общуването с незрящи хора
МЕЛПОМЕНА
Театър – докосване и аромат
"Имам очи, но за какво ги ползвам!"
НОВИНИ
НЧС "Луи Брайл 1928"
НОЕМВРИ
Стихотворение
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Визия за зрение
ПРОЕКТИ
Достъпни градски обиколки за зрително затруднени
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
ТЕХНОЛОГИИ
Как да ъпдейтнем безплатно към Windows 11
Архив на изданието
1 2 3 4 5