Брой 12, 2021

Тема: ПРОЕКТИ

Информационно събитие
Информационна среща, организирана от фондация "Хоризонти" по Проект № ACF/926 "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания", се проведе на 29 ноември 2021 г. в Читалище "Природа и наука", София.
Продължителността на проекта е 15 месеца - от 1.10.2021 г. до 31.12.2022 година.
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.
Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България чрез разработване на допълнителни, адаптирани ръководства, провеждане на обучения и консултации".
Фондация "Хоризонти" е юридическо лице с нестопанска цел, създадена през 1995 г. от група студенти и специалисти с нарушено зрение. От създаването си активно защитава интересите на незрящите хора, като ги подпомага в процесите на тяхната социална интеграция и реадаптация, както и в различни сфери на живота - образование, достъп до информация, общуване, професионална и личностна реализация, обучение и преквалификация, достъпна среда и други. Фондацията е изпълнила множество проекти в помощ на незрящи студенти и ученици.

Защо е необходим настоящият проект?
През 2020 г. поради епидемичната обстановка много бизнеси и образователната система преминаха на работа и учене от дистанция. Образователната система и бизнесът не бяха подготвени за това. В тази ситуация хората с увреждания (включително и децата) на практика останаха извън този процес, най-вече поради липсата на достъп и умения за боравене с ползваните платформи за онлайн обучение и работа. Независимо колко ще продължи епидемичната обстановка, обучението и работата от разстояние са процеси, които са интегрална част от дигиталното бъдеще на човечеството и хората със зрителни увреждания (ХЗУ) следва да бъдат включени в него наравно с всички други.

Как проектът ще допринесе за разрешаване на посочения проблем?
Проектът цели чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации да допринесе за по-ефективното включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България. За постигане на тази цел експерти на фондацията ще разработят ръководства за ползването на платформите за онлайн работа и обучение Microsoft Teams, Google Classroom и още една платформа, която ще бъде избрана според резултатите от проучване, което ще се проведе в началото на изпълнението.

Целева група
Предвижда се в проектните дейности пряко да бъдат включени не по-малко от 130 лица със зрителни увреждания, включително ученици и студенти.

Специфична цел
Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

Дейност 1
Управление и отчитане на проекта

Дейността стартира в началото на проекта през октомври 2021 година.
Сформиран бе ръководен екип по проекта в състав: ръководител, координатор и технически сътрудник, а счетоводните услуги са възложени на външна фирма-изпълнител.
По проекта са привлечени и ключови експерти за изпълнението на основните дейности – разработване на ръководства, провеждане на обучения и предоставяне на консултации – Десислав Димов, Иван Доброволов, Хюсеин Исмаил.

Дейност 2
Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от проекта

Предвижда се да бъдат проведени две информационни събития - в началото и в края на проекта. На настоящето събитие бяха поканени представителите на целевата група и специализирани медии за хора със зрителни увреждания (списание "Зари") - за да се запознаят с предстоящите дейности.
За всички дейности по проекта ще бъдат публикувани материали (обяви, съобщения, статии) на сайта на фондация "Хоризонти", както и на фейсбук страницата на фондацията. По проекта са изработени плакат и информационна дипляна.

Дейност 3
Разработване на ръководства за ползване на онлайн платформи от хора със зрителни увреждания

Ще бъдат разработени 3 ръководства - за MS Тиймс, Google Classroom и за още 1 платформа, избрана след проучване. Дейността ще бъде изпълнена в рамките на 4 месеца - от ноември 2021 до февруари 2022 г. - включително от ключови експерти, притежаващи необходимия специфичен опит за разработване на адаптирани учебни материали.
Експертите притежават значителен опит при разработване на адаптирано учебно съдържание. Самите ключови експерти са незрящи и специфичните им умения са натрупани върху дългогодишния им личен опит като обучители на други незрящи.

Дейност 4
Издаване, публикуване и разпространение на ръководства в достъпни формати

Трите разработени ръководства ще бъдат издадени в рамките на три месеца (от март до май 2022 г.) в три, достъпни за незрящи, формата – брайлов шрифт, електронен текст и аудио книга. Ще бъдат издадени по 30 копия на брайловото издание (общо 90). Те ще бъдат предоставени на всички регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на двете училища за деца с нарушено зрение. Електронният текст и изданието във формат аудио книга ще бъдат публикувани в интернет с неограничен достъп и ще могат да се ползват свободно от НПО и други заинтересовани институции.

Дейност 5
Звукозапис и публикуване на аудио клипове

В изпълнение на тази дейност експерти ще изработят съдържанието на 12 аудио клипа (по 4 клипа за всяко от 3-те ръководства). След това аудио клиповете ще бъдат записани. Дейността ще се изпълни в рамките на 6 месеца - от май до септември 2022 година.

Дейност 6
Провеждане на обучения на незрящи за работа с онлайн платформи.

По тази дейност се предвижда да бъдат проведени 5 обучения от по 6 дни.
Всяка група ще се състои от по 6 човека със зрителни увреждания.
Групите ще обхванат представители на учещи, работещи и активисти от НПО сектора.
Поне две от групите ще бъдат съставени за участници извън София.
Дейността ще се изпълни през месеците юни, юли, септември, октомври и ноември 2022 г. в рамките на 5 месеца.

Дейност 7
Консултации за работа с онлайн платформи

Тази дейност ще се изпълни в рамките на 12 месеца - от декември 2021 до ноември 2022 година.
За да бъдат покрити в максимална степен индивидуалните нужди на по-голям брой хора със зрителни увреждания, тримата ключови експерти, които са създали ръководствата по проекта, ще предоставят консултации за ползването на платформите за онлайн обучение и работа.
Консултациите ще бъдат давани по телефона или скайп и очакванията са да обхванат поне 100 души от целевата група.
Очаквани резултати от изпълнението на проекта:
- създадени 3 ръководства за работа с онлайн платформи;
- редактирани, форматирани и издадени в електронен, аудио формат и за брайлов печат издания на трите създадени ръководства;
- изпринтени на брайлов шрифт и разпратени до 30 образователни институции общо 90 екземпляра на трите издадени ръководства;
- изработени и разпространени 12 аудио клипа за работа с онлайн платформи;
- проведени пет броя 6-дневни обучения на групи от по 6 лица със зрителни увреждания;
- обучени 30 лица със зрителни увреждания за ползване на платформи за онлайн обучение и работа;
- предоставени 480 часа консултации за работа с платформи за онлайн обучение и работа на минимум 100 лица със зрителни увреждания.

Дългосрочен ефект от изпълнението на проекта
Със свободното разпространение на разработените ръководства и помагала техният полезен ефект ще може да достигне до значително по-широк кръг хора със зрителни увреждания. По този начин проектът ще допринесе за ефективното дигитално приобщаване на ХЗУ в двете основни жизнени човешки дейности - обучение и работа, и съответно за ефективното им упражняване на правото на образование и правото на труд.
В края на информационната среща, която освен присъствена се излъчваше и онлайн чрез платформата zoom, присъединилите се участници задаваха уточняващи въпроси. Относно обучението Хюсеин Исмаил отново поясни, че всяко от предвидените 5 обучения ще е с продължителност 6 дни, а във всяка от обучаващите се групи ще могат да участват по 6 човека със зрителни увреждания, като стремежът на организаторите ще е към еднаквост в нивото на обучаваните. Например – групи, съставени предимно от студенти, ученици, живеещи в един град и тъй насетне. Обученията също така ще бъдат проведени в някои от по-големите градове извън столицата. При повишен интерес от страна на желаещите да се обучават те ще бъдат препитани за нивото на компютърните си умения, за да се постигне максимална ефективност на обучението. Времевият отрязък на провеждането ще е от юни до ноември 2022 година.
Този проект дава прекрасна възможност да бъдат съживени някои от започнатите инициативи на фондацията и да бъдат възобновени установените контакти с други неправителствени организации за съвместна работа.
Публичността на проекта в обществените медии е изцяло инициатива на фондацията, като тя не е предвидена във финансовата му част.
В заключение е необходимо да се отбележи, че този, както и другите сходни проекти на фондация "Хоризонти" са от действителна практическа полза за хората с нарушено зрение, като им помагат неоценимо в тяхното обучение и трудова реализация.
За всички желаещи да се включат в обучението подробна информация е публикувана на страницата на фондация "Хоризонти": https://horizonti.bg/, както и на фейсбук страницата на фондацията.

По материала работи
Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 12, 2021

**КАЛЕНДАР
2022 година
*ДЕКЕМВРИ
Най-специалното време от годината
100 ГОДИНИ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Начало на трудоустрояването на слепите в Пловдив
В края на юбилейната година
3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Декларация
"Билла България" – приятелство, доказано с времето
IN MEMORIAM
Последно сбогом на Маринка Спасова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
София
ОБЩЕСТВО
Невежеството е новото нормално
ПРОЕКТИ
Информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Бронзова България
ШАХМАТ
Олимпиада и конгрес на ИБКА в Родос
Архив на изданието
1 2 3