Брой 01, 2008

Тема: В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ

Заседание на 19, 20 и 21 Декември

На деветнадесети, двадесети и двадесет и първи декември се проведе последното за 2007 г. заседание на Управителния съвет на ССБ. Независимо от това,че заседанието се проведе непосредствено преди коледните и новогодишните празници, то се занима както обикновено със сериозните текущи проблеми на нашата организация.
Като първа точка в дневния ред бе поставена за разглеждане информацията за изпълнението на инвестиционната програма на "Успех Металкап ССБ" ЕООД Плевен.
Преди една година Управителният съвет взе решение за закупуване от Италия на съоръжения за автоматични технологични линии / АТЛ/ за производство на “Туист оф” капачки, които да бъдат монтирани в “Успех Металкап ССБ” ЕООД Плевен.
Това решение беше обусловено от диверсификацията на “Туист оф” производството, увеличаване броя на щанцовите инструменти за тези капачки и наложилата се от това необходимост често и многократно те да бъдат монтирани и демонтирани.
Производството на 13 и повече размера на “Туист оф” капачки на една автоматична технологична линия е практически невъзможно, ако трябва да се задоволяват нуждите на няколкото наистина сериозни потребители на капачки, а и на десетина по-малки потребители, които по никакъв начин не бива да бъдат пренебрегвани. Казаното дотук е особено валидно за активния период на производство на консервирани храни и сокове. Конкретният повод за това решение беше получената през месец октомври 2006 г. много изгодна оферта от Италия. На цена само от 200 000 евро бяха предложени 2 бр. АТЛ за производство на "Туист оф" капачки с обща пещ в комплектацията, на които липсваха единствено пресите и машините за полагане на пластизол. Така закупеното оборудване е доставено в Плевен през първата половина на март 2007 г. и незабавно започват работите по неговото монтиране и доокомплектоване. Не след дълго са закупени от български предприятия необходимите за работата на новата линия рециклирани преси.
Междувременно, в процеса на търсене на пресите, се получава информация за това, че консервна фабрика ‘Кричим Индустрия ” АД гр. Кричим продава машини от съпътстващо за тях производство на капачки “Омниа” и “Туист оф”. Линията за “Омниа” съдържа:
- фигурна ножица с широчина на среза 1050 мм.
- ексцентрик преса, две пастир машини, сушилна пещ, и транспортни ленти.
Стопанските ръководители са убедени, че закупуването на тази линия дава възможност да се дублира сеченето на капачки в единия клон на новата "Туист оф" линия и да се уплътни капацитетът на бертващия модул. Освен това фигурното рязане на лентите за изсичане на "Туист оф" капачките увеличава от 3 до 9 % произведените от 1 тон ламарина капачки, което пък от своя страна води до снижаване от 3.8 до 4.4 % на себестойността на произвежданата от предприятието продукция.
Производството на този тип капачки може да уплътни част от работната сила в неактивните за производство месеци.
По същото време, докато се извършва доокомплектоването на линията в Инструменталната база на Успех в Русе, се изработва инструменталната екипировка за още няколко размера туист оф капачки.
Така в началото на месец декември 2007 година са извършени производствени проби на сдвоената АТЛ за производство на капачки ТО 82 и ТО 53. Направените изпитания показват много добри резултати.
Цялата инвестиция възлиза на сумата от 1 126 000 лв. От които повече от 400 000 лв. вече са възстановени от предприятието в Плевен и централата на дружеството.
Със задоволство можем да отбележим, че вече притежаваме практически 2 съвременни, високопроизводителни, автоматизирани технологични линии за производство на метални винтови капачки с общ капацитет 1400 – 1500 бр. в минута.
Информацията беше приета, като Г-н Долапчиев и Г-н Ангелов подчертаха необходимостта от осигуряването на значителни по размер оборотни средства, защото без наличието на такива “Успех Металкап ССБ” ЕООД не би могъл да реализира заложения в новите инвестиции сериозен производствен и търговски потенциал.
В точка втора от дневния ред бе обсъден и приет Отчетът за финансовите резултати на “Успех-ССБ” Холдинг ЕООД за деветмесечието на 2007 г. Постигнатите в холдинга резултати са както следва:
Финансови резултати по предприятия за деветмесечието на 2007 г. в хиляди лева - София 0, Дряново + 36, Варна + 58, Пловдив + 45, Русе +14, Шумен + 15, Стара Загора – 14, Сливен + 6, Плевен + 27. или общо + 187. Централа + 93, общо 280 хиляди лева.
Така към 30.IX.2007 г. холдингът приключва на печалба в размер на 280 хиляди лева. Данните за деветмесечието на предходната година сочат печалба от 335 хиляди лева.
Делово премина и точката отнасяща се до финансовия отчет на ССБ за деветмесечието на 2007 г.
Съгласно приетият бюджет на ССБ за цялата 2007 г. са утвърдени приходи в размер на 1 206 472 лв. Съответно само за деветмесечието на годината сумата възлиза на 904 854 лв. За отчетения период са постъпили приходи в размер на 1 493 715 лв.
По точка 4 - Обсъждане и приемане на наредба за реда и условията за разпореждане с недвижими имоти собственост на ССБ и Търговските му дружества и разходване на получените средства от сделките с тях, членовете на управителния съвет на ССБ приеха наредба за тези дейности. Чрез нея се затвърждава стремежът всички сделки с недвижимите имоти на ССБ и търговските му дружества да се извършват при пълна откритост и прозрачност. Най-същественото в наредбата е това, че вече всяка такава сделка ще се договаря само от нарочно създадена за целта комисия, а при реализацията на сделките ще бъде спазвана строго определена процедура. Естествено всички сделки ще бъдат контролирани и от висшите ръководни органи на Съюза на слепите.
Точка 5 беше Изменения и допълнения на вътрешносъюзни нормативни документи и вътрешните правила за възнагражденията в системата на ССБ.
Нашите читатели знаят, че години наред възнагражденията в ССБ се формират на основата на специална наредба. Предвид на това, че напоследък в законодателството на България са настъпили редица съществени промени се налага нашата вътрешно съюзна нормативна база да бъде синхронизирана с действащото законодателство. По тази причина вече действащата наредба се заменя с "Вътрешни правила”, каквито бяха приети от членовете на УС.
В съответствие с Устава на ССБ Управителният съвет реши размерът на членския внос за съюзни членове за 2008 г. отново да бъде два лева.
След това бе изслушана информация от Васил Долапчиев за изпълнение на спечелен проект пред АХУ “И ние можем”.
Накрая бяха изслушани информации за проведената анкета за издателската дейност на съюза и за участието на представителни отбори на ССБ в международни голбални турнири.


Димитрина МИХАЙЛОВА
Назад

Всички статии на Брой 01, 2008

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС НА ССБ ПРЕЗ 2007 ГОДИНА
Списък на компакт дисковете, записани и възстановени в студиото за звукозапис на ССБ през 2007 г.
В УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ССБ
Заседание на 19, 20 и 21 Декември
ГОДИШНИНА
160 години от рождението на Христо Ботев
ГОЛБАЛ
Коледен турнир за купата на България по голбал, 8-9.12.2007 г.
След българския триумф
ИЗ ЖИВОТА НА НАСГБ
Работилница за човечност и доброта
Да бъде и пребъде
Всичко е добре, когато свършва добре
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Долни Дъбник, 3 декември – международен ден на хората с увреждания
Долни Дъбник, Заедно в делници и празници
Велинград
Дупница, „Интимна терапия” в Кюстендил
Пловдив, За РСО Пловдив 2007 година завърши многообещаващо
Червен бряг
Плевен
ОБЩЕСТВО
Обединени усилия в помощ на незрящите хора в град Варна
ПРАЗНИЧНО
Трифон Зарезан
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8