Брой 05, 2022

Тема: ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Национална кръгла маса в българския парламент
На 19 април 2022 г. в София в зала 1 на сградата на Народното събрание национално представителни организации на и за хората с увреждания инициираха Национална кръгла маса на тема "Тенденции, проблеми и новости при медицинските изделия и помощните средства", която се проведе под егидата на председателя на 47-мото Народно събрание на Република България.

Присъстваха членовете на Националния съвет за хората с увреждания към Министерски съвет, както и представители на заинтересованите институции и експерти.
Форумът откри г-жа Веска Събева – зам.-председател на Националния съвет.
Тя благодари за съпричастността на всички, отзовали се на поканата – председателя на парламента, председателя и представители на социалната комисия към парламента, омбудсмана на Република България, зам.-министъра на социалната политика г-н Лазаров, народни представители, представители на медиите.
Председателят на парламента г-н Никола Минчев приветства инициативата на Националния съвет на хората с увреждания, като изрази надежда за своевременно и адекватно решение на наболелите проблеми, което ще даде възможност за полагане на по-добра грижа за качеството на живот на хората в неравностойно положение:
"Уверен съм, че днешната дискусия ще подпомогне намирането на най-правилните решения и най-прекия път за това нашите сънародници да получат медицинските изделия и помощните средства, които са им необходими. Вярвам, че компетентността на участниците в днешната дискусия и безусловната ангажираност на народните представители ще ни позволят в най-скоро време да се похвалим с по-ясна, по-достъпна подкрепяща политика към хората с увреждания. Желая успех на кръглата маса и очаквам да се запозная с резултатите от нея в най-скоро време".
Проф. д-р Диана Ковачева – омбудсман на Република България, подчерта, че непрекъснато следи с голямо внимание проблемите, реда и предоставянето на тези
важни за хората с увреждания медицински изделия.
Тя спомена някои констатации, базирани преди всичко на жалби от хора с увреждания до институцията на омбудсмана, която е ангажирана с темата от дълго време.
Настоява се за адекватно осигуряване и финансиране на качествени медицински изделия, съобразени с индивидуалните потребности на всеки човек. По нейни думи този процес е в ход от дълго време, но все още не е реализиран докрай.
Представители на различни институции и организации изнесоха презентации по темите, пряко касаещи значението на медицинските изделия за хората с увреждания от различните групи.
Поради невъзможност да присъстват част от предварително обявените презентиращи бяха сменени от свои колеги, но основните теми бяха:
- "Тенденции и стандарти на помощните средства, предназначени за хора с увреждания";
- "Ролята на ранната диагностика" - доц. д-р Дончо Дончев, катедра УНГ, Военномедицинска академия – АРДУС;
- "Значение на слухопротезирането за личностното развитие";
- "Технически спецификации на помощните средства и медицинските изделия" – инж. Борислава Величкова – АРДУС;
- "Специфика на сляпо-глухотата и компенсация на слуховата загуба при сляпо-глухи" – проф. д. п. н. Мира Цветкова - Арсова, СУ, НАСГБ.
На форума говориха и експерти от Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, НЗОК, Комисия по здравеопазването, Комисия по труда, социалната и демографската политика, Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското общество, народни представители.
Във финалната дискусия се включиха представителите на организациите на хората с увреждания, за да обяснят в детайли какви са конкретните нужди и потребности на техните членове от медицински изделия.
Председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев също даде повече конкретика по проблемите и нуждите на хората, лишени от зрение, като подчерта констатацията, че до момента се работи с една много архаична система както по отношение на финансирането на медицинските изделия, така и по отношение на тяхното качество.
Той акцентира върху спецификата на потребностите конкретно на незрящите хора, като поясни, че техните основни дефицити са липсата на описание за заобикалящата ги действителност и достъпът до различна информация. Относно последното г-н Долапчиев раздели информацията на две части – информация, отнасяща се до мобилността, и информация, нямаща пряко отношение към живота и здравето и свързана с технически помощни средства, нямащи пряк медицински характер. По тези признаци към първия вид се отнасят средствата за мобилност и рехабилитация, а към втория – помощно-техническите средства, които никъде в Европа не се финансират от здравно-осигурителните каси.
Той отбеляза като проблем и факта, че на организациите на хора с увреждания не е дадена възможността да разширяват списъка с помощно-технически средства и медицински изделия в съответствие с непрекъснатото развитие на модерните технологии.
Председателят на ССБ доразви темата за различните видове помощно-технически средства за слепи и тяхното конкретно предназначение.
В дискусията се включиха и бившият председател на АХУ Минчо Коралски, зам.-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров, който изтъкна отличното си сътрудничество със ССБ, председателите на Съюза на сляпо-глухите, представители на съюзите на глухите, инвалидите, БАЛИЗ и други.
Накрая всички участници се обединиха около заключението, че при индивидуализирането на подхода при определянето и едно стабилно и качествено финансиране на медицинските изделия за хората с увреждания това ще им помогне да бъдат пълноценни членове на обществото и да дават своя принос за неговото бъдеще.
Организирането на този национален форум и участието в него на толкова много представители на различни институции и национално представителни организации бе от изключителна важност за ефективното дискутиране на теми от голямо обществено значение. И особено важно бе, че чрез този национален форум Националният съвет на организациите за хора с увреждания се легитимира като орган пред новото правителство и постави пред него наистина наболелите проблеми, като надеждата е държавните институции да изпълнят поетите на тази среща ангажименти и да се постараят да осигурят на хората в неравностойно положение един наистина достоен и пълноценен живот.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 05, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Юни
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Май
24 МАЙ - НАЙ-БЪЛГАРСКИЯТ ПРАЗНИК
България има нужда Търново да е Велико!
IN MEMORIAM
За приятеля с обич
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
ИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Национална кръгла маса в българския парламент
МЕЖДУНАРОДНИЯТ ДЕН НА ТРУДА
Историята на първи май
МНЕНИЕ
Светът като колизеум
ОБЩЕСТВО
"Алфа" – поколението, което не познава аналоговия свят
ПАРТНЬОРСТВО
Наградихме уеб сайтове, достъпни за хора с нарушено зрение
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СЛОВОТО КАТО СПАСЕНИЕ
Той не беше като другите
СОЦИАЛНО
Трийсет стотинки разлика
СРЕЩИ
Юбилеен сбор на слепи кошничари
Архив на изданието
1 2 3 4 5