Брой 07-08, 2022

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Второ заседание

Тазгодишното второ заседание на НОС на ССБ се проведе на 21 и 22 юни в Обзор.
Първият ден от заседанието премина в сградата на културния дом на града, където бе показан документален филм, създаден по повод 100-годишнината на Съюза на слепите в България. Филмът бе иницииран от председателя Васил Долапчиев, който е и авторът на сценария, подпомогнат от екип от служители и приятели на организацията.
Работата по този филм е продължила 9 месеца и в него са включени много активни кадри – снимков и документален материал. Над 1 480 кадъра показват нашите предприятия, центровете за социална рехабилитация и почивните бази. Заснети са и кратки интервюта със специалисти в различните сфери от дейността на ССБ, чиято обща продължителност е 7 минути. Общата продължителност на продукцията е 53 минути, в които са осветени основните моменти от историята на организираното движение на слепите в България – от основаването на Съюза на слепите до наши дни. Показани са основните дейности на организацията и нейните цели. Филмът е предназначен преди всичко за широката общественост с идея популяризиране на организацията ни, като целта е да се договори излъчването му по националните телевизии. След премиерата заседанието на пълномощниците бе открито.
От избраните 54 редовни пълномощници на него се регистрираха 51, като от тях двама резервни и шестима бяха представлявани с пълномощни.


Заседанието протече по предварително обявения дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2021 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2021 г.
3. Програма за дейността на ССБ през 2022 г.
4. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2021 г.
5. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества и поделения към ССБ през 2021 г.
6. Приемане на Правилник за организиране на заседанията на Националното общо събрание на пълномощниците на Съюза на слепите в България.
7. Приемане на Правилник за бюджета на Съюза на слепите в България.
8. Приемане на бюджет на ССБ за 2022 г.
9. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно предложение за продажба на имоти в град Пловдив, ул. "Ландос" № 24.
10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, и Недялко Димов – председател на Технологичния съвет към УС на ССБ, относно разработване на нов синтезатор на българска реч.
11. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2021 г.
12. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
По точка 1 със съжаление се коментира, че точно в юбилейната година за организацията ни планираното голямо мероприятие се провали поради усложнената към онзи момент пандемична обстановка.
Като цяло 2021 година премина под знака на 100-годишнината от основаването на ССБ. Това бе отразено и в ежемесечни публикации на страниците на списание "Зари".
По данни от регионалните организации броят на членовете на ССБ към края на 2021 г. е 9 975 души.
По отчета пръв взе думата г-н Радко Диков – пълномощник от София, който изрази недоволство от документа. Той акцентира върху факта, че дейностите са отразени в доклада във вид на протоколи от заседания, без конкретика. В тази връзка той попита за финансовата стойност на прожектирания по-рано филм.
Конкретно за правозащитната дейност председателят Васил Долапчиев отговори, че зад цитираните в отчетния доклад документи стоят над 1 000 - 1 500 страници конкретика, като темите и документите подлежат на дискусия и корекции. Всяка организация отделно дава становище по дадена тема и на практика е физически невъзможно докладът да бъде предоставен в такъв обем. Именно затова информацията всяка година се предоставя в синтезиран вид.
Относно стойността на филма - тя е в размер на 17 000 лева, средства изцяло от бюджета на организацията, които покриват цялостната работа по създаването му.
Това беше единственият коментар по тази точка и с 47 гласа "за" и трима "въздържали се" отчетният доклад бе приет.
Приет бе и финансовият отчет за 2021 г. с петима "въздържали се".
За разлика от предните две години тази година обстановката е по-спокойна и дава основание за оптимизъм за реализацията на заложените мероприятия в програмата на ССБ за 2022 година.
Програмата бе приета с добавеното предложение от Велик Атанасов за подобаващо отразяване на 60-годишнината от първото организирано спортно мероприятие на ССБ с участие на живите ветерани, състезатели и организатори. Никой не оспори стремежа да бъдат съхранявани паметта и историята на съюзния живот.
По отчетния доклад на Контролния съвет думата взе неговият председател Недялко Димов. Той изрази задоволството си от извършената работа в териториалните и регионални структури.
С критика по доклада отново се изказа Радко Диков. Той подчерта, че документът е твърде обстоятелствен, а проверките на някои места са извършвани на базата на предоставена документация. Отговорът от председателя на КС бе благодарност за забележката по обема и напомняне за усложнената пандемична обстановка през отчетния период. Въпреки това голяма част от проверките са не само документални, но и физически.
На въпроса на г-н Диков защо не се извършват проверки на председателя на ССБ пък отговори г-н Долапчиев, който подчерта, че такива проверки са правени от предходния контролен съвет при всеки инвестиционен проект, финансиран от Централно управление. Докладите от тези проверки са съпроводени със съответните документи – конкурсна и финансова документация, договори, актове и тъй насетне. Поради това подобно твърдение е не само невярно, но такива проверки ще бъдат извършвани от Контролния съвет и в бъдеще.
По коментирания документ взеха отношение и Хари Хараламбов, Маньо Алексиев и Георги Генов.
С 45 гласа "за", два гласа "против" и трима "въздържали се" отчетният доклад на Контролния съвет на ССБ бе приет.
В информацията за стопанската дейност на ССБ, въпреки усложнената ситуация около пандемията през изминалите две години, изненадващо се отчитат много добри резултати за 2021 година. От общите приходи от стопанска дейност през изминалата година 4 908 000 лева са средствата, постъпили като резултат от производство, а останалите около 2 800 000 са постъпленията от наеми.
С усилията на предприятията стопанската ни дейност успя да се включи в програмите по финансиране за преодоляване на икономическите последствия от пандемията, с което бе осигурен и допълнителен финансов ресурс.
През септември Централата на холдинга заедно с предприятието в Шумен участва в проект, по който успя да привлече близо 75 000 лева за закупуване на части за подобряване на автоматизацията на линията за лакиране и литография и за резервни части, които са специфични и се произвеждат само на едно определено място в Германия. С това бе успешно извършен основен ремонт и линията заработи в пълен капацитет и с много по-добро качество на производството.
Като следствие от тези много добри резултати холдингът успя да осигури двойно по-високо финансиране на организацията за реализирането на дейността й. Средствата са в размер на 390 000 лева.
Като заключение би могло да се каже, че изминалата 2021 година е една доста добра година за холдинга с много добри финансови резултати, като приходите вече са факт.
Изказване отново на г-н Радко Диков провокира управителя на холдинга г-н Шекеров да разясни настоящата му структура. Тя се състои от дъщерни предприятия и клонове. Дъщерните предприятия в структурата на холдинга са предприятията в Плевен - "Металкап", Шумен – "Металпринт", София – "Успех Филтър", което се вля в холдинга и за да се запази името, историята и възможността за участие в обществени поръчки - холдингът прие името на това предприятие. В рамките на тази структура има обособено производство – ПП "Успех", обособено само и единствено за производство на филтри за двигатели с вътрешно горене и за хепа-филтри или филтри за чисти помещения. Техните отчети са винаги обособени.
Клонове към холдинга са бившите производствени предприятия. Те не са отделни юридически лица, а клонове на холдинга по Търговския закон. Клонове има в Плевен, Шумен, Варна, Пловдив, Русе и Дряново. В клоновете е и недвижимата собственост, поради което те няма как да бъдат закрити, дори когато дейността се осъществява през дъщерното дружество. Дъщерните дружества предоставят самостоятелен финансов отчет, така че, ако се гледа отчетът на "Металпринт" Шумен - той няма да има нищо общо с отчета на "Успех Филтър", който обединява само данните на клоновете и на Централата.
Тези разяснения дадоха г-н Шекеров и главният счетоводител г-жа Янчева, за да внесат повече яснота по структурирането на холдинга. Павлин Ангелов пък доразясни, че дъщерните дружества бяха създадени през 2005 г. във връзка с кандидатстванията пред АХУ по проектите "де минимис". Дотогава холдингът и клоновете бяха едно дружество и нямаше възможност да се кандидатства поотделно. А клоновете се запазиха именно защото в тях останаха недвижимите материални активи.
През 2021 г. туристическата индустрия в страната отчита за втора поредна година много слаби резултати. Както ви е известно - основна причина за това е пандемията от КОВИД 19. Туристическият сектор в страната отчита спад на оборота спрямо 2019 г. в размер на 75%, а спрямо 2020 г. бележи незначителен ръст от 7%. В тази сложна и труднопрогнозируема обстановка ръководството на ССБ и управителите на почивните бази си поставиха основно за цел да запазят наличния персонал и създадената организация и да не излязат от пазара. Бяха предприети всички мерки съюзът ни да се възползва от процедурата за финансиране към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата 60/40 за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването. За изминалата година са получени общо 84 651,79 лева, разпределени по почивни бази, както следва: хотел "Хоризонт" Обзор - 4 366,60 лв., ПС "Релакс" Шипковски минерални бани - 52 509,01 лв., хотел "Поп Харитон" Дряново -27 776,18 лева.
Трябва да се отбележи, че в хотелския комплекс в Обзор от неговото откриване през 1965 г. не беше извършван мащабен основен ремонт. Реализираните мероприятия са се свеждали до необходимата текуща поддръжка и някои по-съществени инвестиции след 2002 г., изразяващи се в основен ремонт на покрива на централната ресторантска зала, нови бани и изграждане на соларна система за подгряване на водата. Ръководството на ССБ заедно с управителя прецени, че базата е силно амортизирана, не предлага конкурентни условия за отдих и предстоящият почивен сезон най-вероятно ще бъде слаб поради горепосочените причини. В началото на отчетната година бе направено необходимото проучване, а през месец март стартираха ремонтните дейности, които бяха одобрени с решение на УС на ССБ. Те включиха:

1. Подмяна на декоративните фасадни колони.
2. Монтиране на нови парапети от инокс и стъкло на тераси и стълбищна шахта.
3. Полагане на подова настилка от гранитогрес на тераси, стаи, коридори, фоайета, стълбищна шахта и двете ресторантски зали.
4. Преместване на климатиците и изграждане на отводнителна система за конденза.
5. Обработка на челата на етажните плочи.
6. Изграждане на осветление на тераси, коридори, фоайета и парк.
7. Подмяна на дограмата на коридори, фоайета и камериерски помещения.
8. Боядисване на фасада, стаи, коридори, фоайета и ресторант.
9. Основен ремонт на слънчевите колектори.
10. Цялостно залесяване на парка с изграждане на воден кът и напоителна система.
11. Засаждане на 40-метров зелен пояс, отстоящ на 1,5 метра от търговските обекти по улица "Рибарска" с цел закриване на нелицеприятната гледка.
12. Закупуване на пердета и картини за стаи, коридори, фоайета и ресторант.
13. Монтаж на голямо рекламно пано над входа на двора.
14. Премахване на излишни стари постройки тип бараки и основно почистване на района.

Ремонтните дейности продължиха до края на юни. Общата им стойност и покупката на инвентар възлезе на 345 000 лева. Членовете на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ имаха възможността лично да се убедят в качеството на новите условия, които ще предлага на своите клиенти хотел “Хоризонт“.
С това дискусията затихна и отчетите бяха приети поотделно – информацията за стопанската дейност и тази за почивните бази.
Първата бе приета с 49 гласа "за" и един "против", а втората с 49 гласа "за" и един "въздържал се".
По следващата точка, касаеща правилника за организиране на общите събрания на ССБ, думата взе Негослав Събев, който предложи към правилника да се добави изрично предварително изпращаните на пълномощниците материали в електронен вид да бъдат в достъпен за четене от незрящи формат. Този текст беше формулиран и добавен към правилника.
Хари Хараламбов пък повдигна въпроса за провеждането на заседанията на общите събрания, които в момента са закрити, т.е. не са отворени за присъствие на външни лица без покана, освен ако пълномощниците не приемат обратното с две трети от гласовете си. Той предложи заседанията на НОС да се излъчват онлайн, както и записите от тях да не бъдат само за служебно ползване. Относно изготвянето на протоколите от заседанията на НОС друго негово предложение бе те да бъдат по-подробни и да отразяват освен решенията и изказванията на пълномощниците в резюме.
Впрочем това предложение бе отхвърлено от пълномощниците, като "за" гласуваха само двама.
Отхвърлено бе и предложението за допускане на журналисти и външни лица без това да бъде гласувано от пълномощниците с квалифицирано мнозинство от две трети и по този начин решението на Общото събрание бе в подкрепа на първоначално предложения в наредбата текст. Пълномощниците не приеха и заседанията им да бъдат излъчвани онлайн.
В края те подкрепиха с гласовете си и целия правилник с направените пояснения.
Заседанието продължи на следващия ден в заседателната зала на хотел "Хоризонт" с обсъждане на Правилника за бюджета на ССБ.
Той е създаден на база правилата, действащи за държавния и общинския бюджет, след изчитане и изучаване на множество правилници. Понастоящем, след натрупване на определен опит, самата практика наложи конкретизиране и по-добро формулиране на определени текстове и преструктуриране. По този начин Управителният съвет е приел един нов базов документ, който бе утвърден от пълномощниците на НОС.
След някои уточняващи въпроси и разяснения от главния счетоводител г-жа Янчева те утвърдиха също и бюджета на ССБ за 2022 година.
Относно предложението за продажба на имоти в Пловдив, ул. "Ландос" № 24 са необходими малко повече разяснения.
В Пловдив ССБ е собственик на три парцела със сградите върху тях:
1. Старо предприятие на ул. "Цариградско шосе" № 112.
2. Ново предприятие на ул. "Цариградско шосе" № 51.
3. Парцел на ул. "Ландос" № 24 в квартал "Изгрев" с площ 22 хил. кв.м върху част от който са разположени Националният център за рехабилитация на слепи, Културният дом, общежития и жилищни блокове, в които апартаментите са продадени на членове на ССБ.
Предмет на настоящата докладна е третият парцел, който има специфична локация, отразяваща се върху настоящата и бъдещата му експлоатация. Улица "Ландос" го разделя от съседния квартал "Столипиново". Това обстоятелство се отразява негативно върху възможните приходи от парцела и евентуалното му развитие чрез инвестиции на него. При вземане на решение за разпореждане с този имот трябва да бъдат отчетени и други две обстоятелства:
1. Прилежащият терен към жилищните блокове - частна собственост, практически е неизползваем от ССБ, но налага плащането на данъци и изисква разходи за поддръжка.
2. Националният център за рехабилитация на слепи, общежитията, Културният дом и прилежащият терен към тях трябва да бъдат запазени с цел бъдещо развитие на социалната политика на сдружението.
В настоящия момент върху част от имота са оформени четири парцела с обща площ 6 751 кв.м, към които периодично се проявява интерес за покупка. Част от терена още не е парцелиран.
Вземайки предвид изложените обстоятелства и интересите на ССБ, XVIII Национално общо събрание на пълномощниците с 47 гласа "за" и 3 "против" реши:
I. Дава съгласие ССБ да се разпореди след цялостното парцелиране на имота, находящ се в Пловдив, квартал "Изгрев", ул. "Ландос" № 24 с площ 22 хил. кв. м, както следва:
1. Запазва собствеността на парцела, върху който са разположени Националният център за рехабилитация на слепи, общежитията и Културният дом.
2. Дарява на община Пловдив парцела, на който са изградени жилищните блокове.
3. Обяви за продажба следните парцели:
А) парцел с идентификатор №56784.526.291 с площ 2 044 кв. м;
Б) парцел с идентификатор №56784.526.292 с площ 598 кв. м;
В) парцел с идентификатор №56784.526.293 с площ 2 592 кв.м и сгради с РЗП 884 кв. м;
Г) парцел с идентификатор №56784.526.294 с площ 1 517 кв. метра.
4. Възлага на Управителния съвет на ССБ на база оценките на тримата лицензирани оценители да приеме усреднени продажни цени за всеки от обособените парцели.
5. Възлага на Управителния съвет на ССБ, съгласно вътрешносъюзните нормативни документи, да определи комисия в състав от пет души за провеждане на търг или преки преговори с потенциални купувачи в зависимост от броя на кандидатите.
6. Дава съгласие в процеса на преговорите продажните цени да бъдат намалени спрямо определените от Управителния съвет на ССБ, както следва:
А) при покупка на един парцел намалението да е до 10%;
Б) при покупка на два или три парцела намалението да е до 15%;
В) при покупка на четири парцела намалението да е до 20%.
7. Възлага на Управителния съвет на ССБ на следващото заседание да внесе информация за резултатите от процеса на продажбите.
8. Възлага на Управителния съвет на ССБ да инвестира получените средства за:
А) изграждане на недвижими имоти в Пловдив и София в зависимост от действащите планове за устройство на територията;
Б) покупка на нови недвижими имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас.
9. Възлага на управителя на звено Пловдив към ССБ да предприеме действия за парцелиране на останалата част от терена, след което УС на ССБ да внесе предложение на следващо заседание на XVIII НОСП на ССБ за бъдещата експлоатация на парцелите или разпореждане с тях.
При дискусиите по тази тема в залата възникна известно напрежение между отделни пълномощници, но в крайна сметка Общото събрание взе решение за разпореждане с парцел, находящ се в град Пловдив, квартал "Изгрев", ул. "Ландос" № 24 с площ 22 000 кв. метра.
При кворум от 50 пълномощници решенията подкрепиха 41, против гласуваха шестима, а други трима се въздържаха.
Заседанието продължи с доклад от Технологичния съвет, предшестван от кратка аудио демонстрация. Безспорно най-сериозното постижение на ССБ от последните две години е реализацията на проект по създаване на новия български речеви синтезатор, който бе финализиран и предаден от разработчиците на организацията ни в средата на юни тази година. Вероятно си спомняте, че този проект беше почти изцяло финансиран от фонд "Социална закрила" при МТСП.
Синтезаторът е вече факт и е създаден с програмата neural speechLab. В него има възможност за избор на мъжки и женски глас – Александър и Христина, чието произношение трудно може да се отличи от живата човешка реч. За момента това е най-качественият офлайн речеви синтезатор в света. Работещите версии на синтезатора са под windows за 32 и 64 бита, а също така и инсталатор за андроид. Трябва изрично да се подчертае, че продуктът не работи с остаряла техника, но това е описано по-подробно в инструкциите, които се прилагат при изтеглянето му. Програмата няма да се разпространява чрез онлайн магазините, а с този процес ще се ангажира Съюзът на слепите в България чрез своите структури. За всеки незрящ потребител се генерира уникален регистрационен код, състоящ се от 128 символа, придружени от име, фамилия и ЕГН. Това се прави с цел избягване на опити за прекалено свободно разпространение на продукта в интернет.
След като приеха с аплодисменти информацията на Технологичния съвет, пълномощниците приеха и информацията за дейността на НЦРС - Пловдив за 2021 г. с адмирации и благодарности към неговия директор г-н Стефан Данчев.
Последно пълномощниците разгледаха постъпила до Националното общо събрание жалба от Мишо Димитров Ангелов във връзка с прекратяване на членството му в ССБ.
Комисията по жалбите с председател Велик Атанасов и членове – Валентин Георгиев, Недялко Димов, Георги Генов и Николай Йорданов, след като се запозна подробно с всички постъпили документи по жалбата – становище от председателя на РО Габрово Стефка Пенчева, в което се изброяват мотивите за взетото решение, и препис на протокол от заседание на ТО Габрово, на което е взето решението за прекратяване на членството в ССБ на Мишо Ангелов, предложи на пълномощниците да отхвърлят жалбата поради нейната необоснованост.
Въпреки че против такова решение се изказаха пълномощниците от София Хари Хараламбов и Маньо Алексиев, който обяви, че като адвокат ще представлява интересите на Мишо Ангелов по делата, които ще бъдат заведени за възстановяване на членството му, Общото събрание отхвърли жалбата с 35 гласа "за", 6 "против" и трима "въздържали се" при кворум от 46 пълномощници.
Това бе последната точка от дневния ред и второто заседание на Националното общо събрание на пълномощниците на ССБ бе закрито.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юли
ВАЖНО!!!
Ново при получаването на помощни средства и медицински изделия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДУХ И МАТЕРИЯ
За слепите и прозрелите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
Тутракан
Велико Търново
Троян
Русе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Петър Стайков
ОЩЕ ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА
60 години организирана спортна дейност сред хората със зрителни увреждания в България
ПРОЕКТИ
Финализирано е едно изключително успешно начинание
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Адриатическа "Фантазия"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сляпата гордост
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5