Брой 07-08, 2022

Тема: ПРОЕКТИ

Финализирано е едно изключително успешно начинаниеВ едновековната си богата история организацията ни винаги се е стремяла да осигури достъп до информация за хората с нарушено зрение в подходящ формат. Използването на съвременните информационни технологии открива необятни хоризонти за социално приобщаване и трудова реализация на хората без зрение.
За да ги подкрепи в този сложен процес, Съюзът на слепите в България кандидатства пред Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика с проект на тема: "Разработване на синтезатор на българска реч за нуждите на хората със зрителни увреждания". Той е на стойност 384 000 лева, от които сдружението осигурява като самоучастие 19 200 лева.
През месец април 2021 г. за изпълнител беше избран Институтът по информационни и комуникационни технологии при БАН. Неговият четиринадесетчленен екип беше с ръководител професор доктор на науките Стоян Михов. През месеците април и май на текущата година единадесет лица с нарушено зрение, определени от възложителя, взеха участие като тестващи с цел усъвършенстването на софтуерния продукт. Трябва да отбележим, че програмата е базирана на най-високите постижения в областта на компютърната лингвистика и дълбоките невронни мрежи.
В рамките на проекта е разработена уникална невронна архитектура за определяне на ударенията и прозодията в българските текстове. Използвани са речници от 1,3 милиона словоформи за корекция на правопис и от 60 хиляди думи за произнасянето на срещаните английски думи в текста. Резултатната синтезирана реч в много случаи е неотличима от естествената. За увеличаване на бързодействието е разработена оригинална архитектура, която позволява мигновен синтез в реално време на мобилни телефони и персонални компютри. От информацията, с която разполагаме, можем със задоволство да твърдим, че в настоящия момент това е най-добрата програма в света за синтезирана реч, предназначена за ползване офлайн.
Съюзът на слепите в България е собственик на авторските права, което ще ни позволи в бъдеще да я развиваме успешно.
Сдружението ни ще организира безвъзмездното предоставяне на софтуерния продукт на повече от 4 хиляди деца и лица със зрителни проблеми в страната.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБ


***
На 1 юли в пресцентъра на БТА се състоя официалната презентация на новия български речев синтезатор neural speechLab.
На събитието присъстваха ръководителят на екипа, създал софтуерния продукт – проф. д-р на науките Стоян Михов, зам.-министърът на труда и социалната политика и председател на УС на фонд "Социална закрила" към МТСП – Лазар Лазаров, изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова, председателят и членове на Технологичния съвет към ССБ, незрящи общественици и журналисти.
С няколко встъпителни думи председателят на ССБ Васил Долапчиев изрази огромната благодарност на сдружението ни към екипа, разработил програмата, представителите на фонда, финансирал проекта, и всички участници в реализацията му.
Проф. Стоян Михов сподели всички научни иновативни подходи, приложени при създаването на този уникален и единствен за момента в света офлайн синтезатор, който по звучене почти не отстъпва на живата човешка реч. Работата по него е продължила 14 месеца, в които са вложили труда си 14 висококвалифицирани специалисти от Института по информационни и комуникационни технологии при БАН.
"Реализацията на проекта е успешен пример за партньорство между държавна институция, национално представителна организация и научната общественост. В него са приложени последните достижения на науката в областта", изтъкна заместник-министърът на труда и социалната политика Лазар Лазаров. Той постави акцент върху Националния план за възстановяване и устойчивост, като посочи, че в него са отделени 24 млн. лева за подпомагане на над 3300 лица с трайни увреждания чрез използване на технологии за подобряване на техния живот.
"Фонд "Социална закрила" за пореден път доказва, че цели да насърчава иновативни проекти, които да подкрепят голям кръг от хора", каза изпълнителният директор на фонда Марина Сарадинова.
От отговори на журналистически въпроси стана ясно, че продуктът ще се разпространява безплатно сред лица и деца със зрителни увреждания и че двугодишната му техническа поддръжка включва приспособяването на софтуера към изискванията на всяко системно обновление за този период.
В Института по комуникационни и информационни технологии на БАН (ИИКТ-БАН) се разработват оригинални технологии за машинна обработка на реч, базирани на последните достижения на дълбокото машинно самообучение.
Седмица по-късно, на 7 юли, в сградата на БАН проф. Михов представи neural speechLab пред академичните среди на конференция, посветена на иновациите в областта на синтеза и разпознаването на българска реч. Той разказа какви иновативни методи са използвани при създаването на този софтуерен продукт, като направи няколко демонстрации какво точно представлява той и как работи.
Гост на презентацията бе и председателят на ССБ Васил Долапчиев, заедно с председателя на технологичния съвет към съюза Недялко Димов и един от членовете му – Димитър Димитров. Възползвайки се от случая да изкаже благодарностите на организацията ни и нейните членове към екипа на БАН и лично към проф. Михов, председателят на ССБ го удостои с Почетния знак на Съюза на слепите в България и изрази надежда за други ползотворни бъдещи проекти в полза на интеграцията и равните възможности за хората с увредено зрение.
На конференцията бяха представени и други два не по-малко впечатляващи продукта, създадени от БАН и също базирани на използването и разпознаването на човешката реч. Единият от тях е тъй нареченият стенограф, който почти безпогрешно разпознава и печата големи текстове – стенограми от заседания и конференции. Проф. Михов направи демонстрация на софтуера в реално време, използвайки записи от пленарни заседания на парламента и откъси от новинарски емисии.
"Използвахме доклади от пленарните заседание на Народното събрание за последните 10 години и 925 диктора. Успяхме да обработим над 2500 часа записи."
Третият продукт е медицински диктофон, разработен в рамките на Националната научна програма "Електронно здравеопазване". Този продукт също бе демонстриран от проф. Михов и присъстващите се убедиха, че програмата записва дословно всяка дума, изговорена на глас. В нея е заложено голямо количество медицинска терминология и специфични абревиатури, а количеството на грешките е също минимално.
"Записахме група от медицински специалисти и с тези записи тренирахме и обучавахме нашите модели."
За разлика от синтезатора neural speechLab двата софтуерни продукта са облачни услуги и работят само при наличие на интернет.
"Прототипът е готов, а дали ще бъде внедрен е въпрос на следващи разговори", отбеляза проф. Стоян Михов.

По материала работи
Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 07-08, 2022

**ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
*СТИХОТВОРЕНИЕ
Юли
ВАЖНО!!!
Ново при получаването на помощни средства и медицински изделия
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДУХ И МАТЕРИЯ
За слепите и прозрелите
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кърджали
Добрич
Тутракан
Велико Търново
Троян
Русе
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
Петър Стайков
ОЩЕ ЕДНА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА
60 години организирана спортна дейност сред хората със зрителни увреждания в България
ПРОЕКТИ
Финализирано е едно изключително успешно начинание
ПЪТЕШЕСТВИЯ
Адриатическа "Фантазия"
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Сляпата гордост
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6