Брой 03, 2023

Тема: ПРОЕКТИ

Заключително информационно събитие


Събитието по проект № ACF/926 "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се проведе на 16 февруари 2023 г. в Читалище "Природа и наука", София, улица "Цар Самуил" 86.
Бенефициент по проекта е Фондация "Хоризонти".
Проектът "В помощ на дигиталното приобщаване на хората със зрителни увреждания" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 69 091 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 - 2021.
Основната цел на проекта е "Пълноценно включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България чрез разработване на допълнителни, адаптирани ръководства, провеждане на обучения и консултации".

Какво постигнахме с изпълнението на проекта?
Целта на проекта бе чрез разработване на допълнителни, адаптирани инструменти, провеждане на обучения и консултации да допринесе за по-ефективното включване в процеса на онлайн обучение и работа на хората с нарушено зрение в България. За постигане на тази цел експерти на фондацията разработиха ръководства за ползването на платформите за онлайн работа и обучение Microsoft Teams, Google Classroom и Zoom, които бяха избрани чрез проучване, проведено в началото на изпълнението.
Целева група:
✔ В проектните дейности пряко бяха включени около 130 лица със зрителни увреждания, включително ученици и студенти.
Специфична цел:
✔ Въвеждане на иновативни (нови или подобрени) методи и подходи за нуждите на уязвими групи.

По проекта бяха изпълнени следните дейности:

Дейност 1
Управление и отчитане на проекта
Дейността стартира в началото на проекта през октомври 2021 година.
Сформиран бе ръководен екип по проекта в състав:
- ръководител Пенка Христова – експерт с дългогодишен опит в разработването, изпълнението и отчитането на проекти с финансиране от Европейския съюз;
- координатор Габриела Атанасова – експерт с дългогодишен практически опит в изпълнението и отчитането на проекти;
- технически сътрудник Недялка Кацарова – експерт с дългогодишен практически опит в изпълнението и отчитането на проекти и като асистент на лица със зрителни увреждания;
- счетоводните услуги бяха възложени на външна фирма изпълнител - ЕТ "ПАРАГРАФ 62 - Миглена Найденова".
В проекта участваха трима ключови експерти при изпълнението на основните дейности – разработване на ръководства, провеждане на обучения и предоставяне на консултации: Десислав Димов, Иван Доброволов и Хюсеин Исмаил.

Дейност 2
Дейности в изпълнение на плана за комуникация и осигуряване на публичност на резултатите от проекта
Проведоха се две информационни събития - в началото и в края на проекта. На настоящето събитие поканихме представителите на целевата група и специализирани медии за хора със зрителни увреждания (списание „Зари“), за да ги запознаем с изпълнените дейности и постигнатите резултати.
За всички дейности по проекта бяха публикувани материали (обяви, съобщения, статии) на сайта на фондация Хоризонти: https://horizonti.bg/, както и на фейсбук страницата на фондацията. По проекта са изработени плакат и информационна дипляна.

Дейност 3
Разработване на ръководства за ползване на онлайн платформи от хора със зрителни увреждания
Бяха разработени 3 ръководства - за MS Тиймс, Google Classroom и Zoom, които бяха избрани след проучване. Дейността бе изпълнена в рамките на 4 месеца (от ноември 2021 до февруари 2022 г., включително) от ключовия експерт Хюсеин Исмаил, притежаващ необходимия специфичен опит за разработване на адаптирани учебни материали. Той притежава и значителен опит при разработването на адаптирано учебно съдържание. Самият Хюсеин Исмаил е незрящ и има дългогодишен личен опит като обучител на други незрящи.

Дейност 4
Издаване, публикуване и разпространение на ръководства в достъпни формати
Трите разработени ръководства бяха издадени в рамките на три месеца (от юли до септември 2022 г.) в три достъпни за незрящи формати – брайлов шрифт, електронен текст и аудио книга. Бяха отпечатани по 30 копия на брайловото издание (общо 90). Те бяха предоставени на всички Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващо образование и на двете училища за деца с нарушено зрение. Електронният текст и изданието във формат аудио книга са публикувани в интернет и могат да се ползват от НПО и други заинтересовани институции.

Дейност 5
Звукозапис и публикуване на аудио клипове
В изпълнение на тази дейност двама външни експерти - Стефан Цвятков и Михаил Недков, изработиха съдържанието на 12 аудио клипа (по 4 клипа за всяко от 3-те ръководства). След това аудио клиповете бяха записани и публикувани в youtube канала на фондация "Хоризонти". Дейността се изпълни в рамките на 6 месеца (от май до септември 2022 година).

Дейност 6
Провеждане на обучения на незрящи за работа с онлайн платформи
По тази дейност бяха проведени 5 обучения от по 6 дни – съответно в градовете София, Варна и Пловдив.
Всяка група се състоеше от по 6 човека със зрителни увреждания, а във Варна се включиха 8 обучаеми.
Групите обхванаха представители на учещи се, работещи и активисти от НПО сектора.
Непредвидени обстоятелства наложиха забавяне в изпълнението на дейността, като обученията се проведоха в периода юли 2022 г. - януари 2023 година.

Дейност 7
Консултации за работа с онлайн платформи
Тази дейност се изпълни в рамките на 12 месеца от декември 2021 до ноември 2022 година.
Тримата ключови експерти – Десислав Димов, Хюсеин Исмаил и Иван Доброволов (до април 2022 г.), предоставиха консултации за ползването на трите определени платформи за онлайн обучение и работа - Майкрософт Тиймс, Google Classroom и Zoom.
Консултациите бяха давани по телефона или скайп и обхванаха 100 души от целевата група.

Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
Създадени 3 ръководства за работа с онлайн платформи.
Редактирани, форматирани и издадени в електронен, аудио формат и за брайлов печат издания на трите създадени ръководства.
Изпринтени на брайлов шрифт и разпратени до 30 образователни институции общо 90 екземпляра на трите издадени ръководства.
Изработени и разпространени 12 аудио клипа за работа с онлайн платформи.
Проведени пет броя 6-дневни обучения на групи от по 6 лица със зрителни увреждания.
Обучени общо 32 лица със зрителни увреждания за ползване на платформи за онлайн обучение и работа.
Предоставени 480 часа консултации за работа с платформи за онлайн обучение и работа на минимум 100 лица със зрителни увреждания.

Дългосрочен ефект от изпълнението на проекта
Със свободното разпространение на разработените ръководства и помагала техният полезен ефект достигна до значително по-широк кръг хора със зрителни увреждания. По този начин проектът допринесе за ефективното дигитално приобщаване на ХЗУ в двете основни жизнени човешки дейности - учене и работа, и съответно - за ефективното упражняване на правото на образование и правото на труд.

Фондация "Хоризонти"Назад

Всички статии на Брой 03, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Април
В ПОМОЩ НА НЕЗРЯЩИТЕ
Извършване на преводи онлайн чрез "ДСК Директ"
ВАЖНО!
Цени и графици за преференциални клиенти в почивните бази на ССБ за 2023 година
ДОСТЪПНОСТ
Как на практика се ползват говорещите банкомати
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Монтана
Шумен
Силистра
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Комиксилница – достъп до култура за зрително затруднени
ОТ ПЪРВО ЛИЦЕ
В по-голямата част от времето изобщо не се сещам, че не виждам, не се идентифицирам с това
ПРОЕКТИ
Заключително информационно събитие
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Открит турнир по шоудаун в Словакия
ТРЕТИ МАРТ
145 години свободна България
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, МИЛИ ДАМИ!
За деня на жената
ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!
За мартениците в Нидерландия
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6