Брой 07-08, 2023

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ


Трето заседаниеНа 13 и 14 юни в хотел "Хоризонт" - гр. Обзор пълномощниците на ССБ проведоха третото заседание на XVIII общо събрание на ССБ.

Както бе предварително оповестено, то протече при следния дневен ред:
1. Отчет на Управителния съвет за дейността на ССБ през 2022 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2022 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през 2022 г.
4. Информация за дейността на "Успех Филтър ССБ" ЕООД през 2022 г.
5. Информация за дейността на почивните бази на ССБ през 2022 г.
6. Информация за дейността на НЦРС - Пловдив през 2022 г.
7. Програма за дейността на ССБ през 2023 г.
8. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно финансовото състояние на НЦРС - Пловдив и необходимостта ССБ да осигури средства за неговата издръжка за 2023 г. и следващите години до осигуряването на траен външен източник за дофинансиране на дейността на социалното заведение с цел запазване на функционирането му в пълен обем.
9. Приемане на бюджет на ССБ за 2023 г.
10. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно изменение и допълнение на Правилника за бюджета на Съюза на слепите в България.
11. Промени в Устава на ССБ.
12. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно продажбата на два новопарцелирани имоти на адрес Пловдив, ул. "Ландос" № 24.
13. Докладна от Управителния съвет на ССБ относно продажба на Дом за слепи с психически недъзи в село Пчелище, Община Велико Търново.
14. Приемане на решение на основание чл. 19, ал. 1, т. 10 от Устава на ССБ за "Определяне нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи - собственост на ССБ и търговските му дружества, ползване на кредити и лизинги, участие на пазарите за финансови инструменти и други разпоредителни действия".
15. Докладна от Васил Долапчиев – председател на ССБ, относно проведени срещи на национално и регионално равнище с кандидати за депутати за 49-ото Народно събрание.
16. Обсъждане на постъпили молби и жалби до XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ.
Преди да се пристъпи към деловата част обаче председателят на Съюза награди трима от присъстващите в залата пълномощници.
Отчитайки огромния им принос за развитието на нашето сдружение, Управителният съвет на ССБ удостоява Велик Атанасов от Пловдив и Тодор Радев от Сливен със званието "Почетен член на Съюза на слепите в България", а със сребърна значка беше удостоена Радославка Иванова – председател на ТО - Видин.
Изненадващо бе оповестен и президентски указ от 4 май 2022 г., с който председателят на ССБ Васил Долапчиев се удостоява с орден за граждански заслуги II степен за гражданските му заслуги за защита на човешките права и свободи на хората със зрителни увреждания, тяхната социална интеграция и пълноценно приобщаване в обществения живот.
От 54 редовно избрани пълномощници в залата присъстваха 46 и един резервен, а 7 бяха предоставили пълномощни.
Така третото заседание на XVIII общо събрание протече при пълен кворум.
След като избраха преброители и гласуваха дневния ред, пълномощниците пристъпиха към обсъждане на първата му точка.
Отчетът за дейността на сдружението тази година бе предоставен в нов, значително по-разширен формат с детайлна информация по всички дейности чрез количествени и качествени показатели.
Въпреки всички негативни фактори, централното и местните ръководства на нашата организация успяха да намерят правилните решения за развитие на сдружението. Съюзът на слепите в България функционираше оптимално на всички нива и успешно реализира многобройни мероприятия и инвестиционни проекти.
В обем от 44 страници е разписано подробно извършеното и постигнатото във всяка една от сферите на дейност на сдружението.
Тук ще представим извадки от отчета поради внушителния му обем, но отбелязвайки значимостта на извършеното и достигнатото през отчетния период.

ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ

През отчетния период председателят на Съюза на слепите в България в качеството си на ръководител на национално представителна организация на хора с увреждания взе участие в седем заседания на Националния съвет на хората с увреждания към Министерския съвет. На тях бяха обсъдени и приети становища по следните документи:
I. Проекти за изменение и допълнение на закони:
1. Закон за хората с увреждания заедно с мотивите и оценката на въздействие към него, изработен от Омбудсмана на Република България и внесен във 48-ото Народно събрание.
2. Закон за българския жестов език.
II. Проекти за изменение и допълнение на подзаконови нормативни актове:
1. Правилник за прилагане на Закона за хората с увреждания.
2. Наредба № 7 от 31 март 2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.
3. Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
4. Устройствен правилник на Агенцията за хората с увреждания.
5. Наредба за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г.
III. Нови подзаконови нормативни актове:
1, Наредба за условията и реда за осъществяването и контрола на дейностите по предоставяне, ползване и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хора с увреждания на министъра на здравеопазването.
Други документи:
1. Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хора с трайни увреждания по проект "Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания" по Националния план за възстановяване и устойчивост.
2. Удължаване на времевия хоризонт за институционализиране на Държавната агенция за хората с увреждания.
3. Предложение/експертни препоръки относно потенциалните възможности за преминаване на изпълнителната дейност на Агенция за хората с увреждания към второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика във връзка с предвиденото й преструктуриране в държавна агенция към Министерския съвет на основание § 28, т. 3 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за хората с увреждания.
По предложение на национално представителните организации на и за хора с увреждания председателят на ССБ беше включен в състава на комитетите за наблюдение на програма "Техническа помощ" и програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията", които ще действат през новият програмен период 2021-2027 г.
Важна роля в процеса на мониториране на изпълнението на Конвенцията за правата на хората с увреждания играе Съветът за наблюдение, създаден на основание чл. 11 от Закона за хората с увреждания. В резултат на нормативно утвърдения ротационен принцип този деветчленен орган през изминалата година се ръководеше от председателя на Комисията за защита от дискриминация. Председателят на ССБ като член от квотата на гражданските организации на и за хората с увреждания взе активно участие в неговата работа.
Нашите регионални и териториални председатели през отчетния период системно са търсили контакти с представителите на местната държавна и общинска власт. През изминалата година те проведоха 398 срещи.
Дейностите, отнасящи се до включването на ССБ във формирането на националната социална политика и мониторинга за нейното изпълнение, кореспондират изцяло с:
1. План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания 2021-2026 г.
2. Конвенция за правата на хората с увреждания:
- "Чл. 4 "Общи задължения", т. 3. В разработването и прилагането на необходимото законодателство и политики за прилагане на настоящата конвенция, както и във всякакви други процеси на вземане на решения, отнасящи се до проблемите на хората с увреждания, държавите - страни по конвенцията, се консултират тясно с и ангажират активното участие на лица, включително деца с увреждания, чрез организациите, които ги представляват".
- "Чл. 33 "Прилагане на национално равнище и мониторинг":
1. Държавите - страни по настоящата конвенция, всяка в съответствие със своето държавно устройство, определят едно или две звена в държавната администрация по въпроси, свързани с прилагането на настоящата конвенция, като обръщат подобаващо внимание на създаването или определянето на координиращ механизъм в държавната администрация за улесняване на провеждането на свързани дейности в различни сектори и на различни равнища.
2. Държавите - страни по настоящата конвенция, всяка в съответствие със своята правна и административна система, поддържат, укрепват, определят или създават в рамките на съответната държава - страна по конвенцията, мрежа, включваща според нуждите един или повече независими механизми, които да насърчават, защитават и наблюдават прилагането на настоящата конвенция. При определяне или създаване на такива механизми държавите - страни по конвенцията, се съобразяват с принципите, отнасящи се до статута и функционирането на националните институции за защита и гарантиране на правата на човека.
3. Гражданското общество, по-конкретно хората с увреждания и организациите, които ги представят, трябва да бъдат включени и пълноценно да участват в процеса на мониторинг".

СОЦИАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

Днес ССБ е утвърден доставчик на социални услуги, притежаващ следните лицензи, издадени от Агенцията за качество на социалните услуги:
- Съюзът на слепите в България е доставчик на Комплекс "ЦСРИ" в Габрово - 2008 г., Русе - 2011 г., София - 2011 г. и Перник - 2012 г.
През месец март на изминалата година сдружението ни изготви и представи пред Агенцията за качество на социалните услуги годишен отчет за дейността на комплексите за 2021 година.
Съгласно изготвените индивидуални планове за подкрепа са предоставени следните услуги:
1. социална, медицинска, зрителна и двигателна рехабилитация;
2. психологически, специализирани и социални консултации;
3. обучение по брайлова и компютърна грамотност;
4. английски език и есперанто;
5. мобилна работа и изнесени услуги;
6. обучение за придобиване на умения за независим живот;
7. трудова, игрова, музикална и занимателна терапия;
8. достъп до информация в подходящ формат – предоставяне на брайлови и говорещи книги и списания;
9. специализирани и адаптирани спортове за хора със зрителни увреждания.
ССБ възстанови прекратената поради пандемичната обстановка през изминалите две години практика да провежда тематични семинари с екипите на Центровете за социална рехабилитация и интеграция в страната, работещи с хора със зрителни увреждания.
Сдружението продължи активно да работи в областта на осигуряването на съвременни технически помощни средства за нашите членове, компенсиращи зрителния дефицит и подпомагащи ги в сложния процес на социално приобщаване и трудова реализация. Създаденият преди пет години тринадесетчленен Технологичен съвет с председател Недялко Димов продължи да работи на високи обороти. Неговата главна задача през 2022 г. беше финализирането на разработката на нов синтезатор на българска реч.
Считаме за необходимо да припомним, че през предходната година Съюзът на слепите в България кандидатства пред Фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика за осигуряване на средства за създаването на този програмен продукт. Той е на стойност 384 000 лв., от които сдружението заплати през отчетната година 19 200 лв. като самоучастие, съгласно сключения договор.
През месец декември разработващият екип направи новогодишен подарък на нашето сдружение, дарявайки трети глас на актрисата и дубльорка на филми и реклами Гергана Стоянова.
Организацията ни продължи дейността по доставка на технически помощни средства от производители и търговци от България, Китай, Канада и други страни.
Общият брой на безвъзмездно предоставените технически помощни средства е 3 182. Тяхната стойност е 60 000 лева. Общият брой на нашите членове, които са ги получили, е 2 875.
Общият брой на продадените с отстъпка изделия е 1 119, а размерът на отстъпката е 8 337 лв., поета от бюджета на сдружението.
BILLA е първата търговска верига у нас, която въведе корпоративна политика за асистирано пазаруване за хора с увредено зрение. По разработена от ССБ програма служителите във всички търговски обекти преминават през специално обучение за запознаване с основните правила за оказване на съдействие и обслужване на незрящи клиенти.
За отчетния период общият брой на читателите на плоскопечатни, брайлови и говорещи списания е 400 структури и членове, а тиражът им е 11 500.
В студиото за запис на говорещи книги са записани 77 нови заглавия художествена литература. Сдружението е предоставило на своите членове фонд от 4 207 аудио книги. Общият брой на ползвателите на услугата "Говорещи списания и книги" е над 2 хиляди членове на сдружението.

ХУДОЖЕСТВЕНО ТВОРЧЕСТВО, КУЛТУРА, СПОРТ и ТУРИЗЪМ

През отчетната година в организацията ни са функционирали следните художествени състави:
1. Регионална организация - София – вокална група "Веселите момчета" (2 участници), студио "Мирикъл" (7 участници), група за популярни песни "Феникс" (5 участници), вокална група за стари градски песни "Люлинските баби" (11 участници).
2. Регионална организация - Пловдив – група за обработен фолклор "Тракийски цвят" (9 участници), дует "Настроение" (2 участници) и дует "Родопски звън" (2 участници).
3. Регионална организация - Варна – народен оркестър "Спектър" (7 участници), вокална група "Еделвайс" (6 участници), смесена фолклорна група "Светлина" (8 участници), мъжка вокална група "Мечта" (7 участници).
4. Регионална организация - Габрово:
А) ТО - Габрово – състав за народни танци "Жар" (10 участници).
Б) ТО - Горна Оряховица – певческа формация "Перуника" (10 участници).
В) ТО - Дряново – дамска вокална група "Росна китка" (15 участници).
5. Регионална организация - Стара Загора:
А) ТО - Стара Загора – театрално студио "Виж" (10 участници).
Б) ТО - Хасково – група за автентичен фолклор "Хасковските бисери" (6 участници) и група за стари градски песни "Романтика" (5 участници).
В) ТО - Харманли – състав за художествено слово (3 участници).
6. Регионална организация - Кърджали – фолклорна група "Родопи" (10 участници).
7. Регионална организация - Смолян – група за автентичен фолклор "Орфеево изворче" (10 участници).
8. Регионална организация - Бургас – група за фолклорни песни "Настроение" (12 участници).
9. Регионална организация - Плевен – вокална група "Пей сърце" (5 участници).
10. Регионална организация - Монтана:
А) ТО - Бойчиновци – тригласен женски хор (3 участници).
Б) ТО - Лом – формация за стари шлагери "Екатерина Ванкова" (2 участници).
Индивидуалните изпълнители общо са 12 души.
С голямо задоволство трябва да отбележим, че всички самодейни състави и индивидуални изпълнители са носители на призови отличия от културните форуми, в които са участвали.
ССБ в партньорство с Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" и членуващите в нея спортни клубове развиват следните видове адаптирани и специализирани спортове за хора с нарушено зрение – голбал, шахмат, спортна табла, спортен риболов, шоудаун (тенис на маса), колоездене тандем, стрелба с лък, канадска борба, лека атлетика, гребане и боулинг.
Нашите членове с голямо удоволствие се включват в организираните екскурзии и туристически походи до различни населени места, културно-исторически паметници, природни феномени и забележителни местности. Тези събития изпълват със съдържание свободното им време и повишават общата им култура. Те са подходяща среда за нови запознанства и изграждане на приятелски отношения.
През отчетния период са организирани множество масови посещения на театрални постановки и други културни прояви.
Всички регионални и териториални организации по подобаващ начин отбелязаха 15 октомври - Ден на белия бастун, 13 ноември - Международен ден на слепите, 3 декември - Международен ден на хората с увреждания, национални, църковни, етнографски празници и други. В тези мероприятия се включиха над 3 000 съюзни членове.

ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ЖИЛИЩНО НАСТАНЯВАНЕ И ПОЧИВНО ДЕЛО

Осъзнавайки значимостта на трудовата реализация в процеса на социално приобщаване на нашите членове, ССБ полага усилия за намирането на прагматични решения чрез:
1. промени в законодателството;
2. ефективно прилагане на квотния принцип, въведен с чл. 38 от Закона за хората с увреждания;
3. увеличаване на средствата по програмите за субсидирана заетост;
4. увеличаване на ресурса на Агенцията за хората с увреждания за финансиране на проекти, създаващи условия за трудова реализация на хора с трайни увреждания:
А) от социален и инвестиционен характер за специализираните предприятия и кооперации;
Б) за стартиране на индивидуален бизнес;
В) за осигуряване на достъпна работна среда;
Г) адаптиране на работно място в зависимост от вида и степента на увреждане на работниците и служителите;
5. и други.
В решаването на сложната задача за осигуряване на заетост за хората със зрителни проблеми сдружението ни партнира с Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания", Център за социална подкрепа, Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив, Фондация "Асен Алтънов", Сдружение на юристите инвалиди в България и други, като за изминалата година можем да отчетем следните резултати относно осигуряването на работа на наши членове:
1. ССБ (Централно управление, регионални и териториални организации, звена Пловдив и Русе, почивната база в Шипковски минерални бани, комплексите "Център за социална рехабилитация и интеграция") назначени лица:
А) на трудови договори – 31;
Б) на граждански договори – 95.
2. Специализираните предприятия в София, Плевен и Шумен – назначени лица на трудови договори – 22.
3. Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания" – назначени лица на трудови договори – 10.
4. "Център за социална подкрепа" – назначени лица на трудови договори – 14.
5. Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив – назначени лица на трудови договори – 5.
6. Фондация "Асен Алтънов" – назначени лица на трудови договори – 23.
7. Сдружение на юристите инвалиди в България – назначени лица на трудови договори – 13.
Регионалните ни организации в Благоевград и Монтана са успели да осигурят заетост на двама наши членове в обичайна работна среда.
При решаването на дискутирания въпрос в тази част на отчетния доклад ръководството на ССБ и партньорските ни неправителствени организации полагат максимални усилия, за да се възползват от Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания и други програми на Агенцията по заетостта.
ССБ реализира и следните подкрепящи политики:
1. Предоставяне на парична помощ за четец на студенти и докторанти във висши учебни заведения на обща стойност 9 500 лв. – подпомогнати лица 23;
2. Подпомагане на членове на сдружението в тежко материално положение:
2.1. Изплатени парични помощи на 2 925 лица на обща стойност 80 000 лв.
2.2. Предоставени помощи в натура (хранителни продукти и други) на 3 270 лица, от които голяма част няколко пъти са подпомогнати през отчетната година. Общата стойност на дарените стоки възлиза на 68 500 лв.

За да стане видим мащабът на извършената работа ще ви предоставим данни за вида и броя на дарителите:
1. Общини – 22
2. Фирми и други организации – 33
3. Физически лица – 7.
Общата стойност на средствата, осигурени от нашето сдружение за двете утвърдени форми на подпомагане на социално слаби членове, възлиза на 148 500 лева.
Настанените в общежитията в София, Пловдив и Варна и ведомствени жилища лица са 218.
От статистическата информация, която събираме, е видно, че през отчетния период са подкрепени 685 незрящи, както следва:
А) социален патронаж – 549 наши членове;
Б) настанени в домове за хора със сензорни увреждания или домове за възрастни – 136 наши членове.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

ССБ е член на:
1. Световния съюз на слепите.
2.Европейския съюз на слепите.
3. Балканския консултативен съвет на националните организации на слепите към Европейския съюз на слепите.
4. Европейски форум на инвалидите.
През 2022 г. председателят на ССБ и специалистът по международна дейност взеха участие в уебинари, наложили се през последните 4 години като основна практика за комуникация и срещи в Европейския съюз на слепите и Европейския форум на инвалидите. В отчета фигурира всеки тематичен уебинар, като те са структурирани по тримесечия.
През отчетния период са реализирани инвестиционни проекти с цел увеличаване на доходите на сдружението в градовете Пловдив, Русе, ПС "Релакс" - Шипковски минерални бани, хотел "Поп Харитон" - Дряново, хотел "Хоризонт" - Обзор.
Общият размер на строително-ремонтните дейности в туристическите ни обекти е 38 470 лева.
Извършени са ремонтни работи в "Успех Филтър ССБ" ЕООД – централно управление, клон Шумен, клон Варна (ремонт на помещения в Културния дом).
Общият размер на инвестиционните разходи за придобиване на нови активи и стопанисване на наличното имущество през отчетния период възлиза на 2 890 103 лева.
Изнесената информация показва решимостта на Управителния съвет на организацията и ръководителите ни, ангажирани със стопанисването на съюзното имущество, да развиват собствеността на Съюза на слепите в България и да увеличават приходите от нея. Тази правилна политика трябва да продължи и в бъдеще с цел осигуряване на финансова стабилност на нашето сдружение и повишаване на възможностите за подкрепа на членовете ни.

ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ, СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ССБ

Числеността на организацията към 31.12.2022 г. е 9 491 членове, от които с:
А) намалена работоспособност/степен на зрително увреждане над 90% – 6 382;
Б) намалена работоспособност/степен на зрително увреждане от 71 до 90% – 2 834;
В) зрящи – 275.
По полов признак членовете ни са мъже – 4 149, жени – 5 342.
Възрастовата структура на членовете ни е:
А) от 18 до 35 години – 491;
Б) от 36 до 50 години – 1 153;
В) от 51 до 65 години – 2 237;
Г) над 65 г. – 5 610.
Образователният статус на членовете ни е:
А) начално образование – 1 136;
Б) основно образование – 3 003;
В) средно образование – 4 282;
Г) висше образование – 1 070.
През отчетния период Управителният съвет на ССБ проведе седем заседания, а Контролният съвет на сдружението - пет заседания, на които прие материалите от извършените проверки на структурите му.
Отчетът за пръв път отразява и начина, по който се съотнася дейността на организацията ни с държавната политика в социалната сфера – какви документи се прилагат и изпълняват, и в какъв обем.
Неслучайно правозащитната дейност е първа по значимост и най-съществено може да повлияе върху живота на нашите членове, защото, ако Съюзът успее да се пребори държавата да увеличи ресурса за активни политики в тази област, успехите там са най-високи.
По доклада пръв коментира Радко Диков от София, който постави въпроса за невъзможността на този етап да се закупуват безплатни билети за БДЖ или такива с 50 процента намаление от нашите членове онлайн.
Той постави и въпроса за отмяна на необходимостта картите за 50-процентово намаление за пътуване с влак да се подновяват ежегодно.
Председателят на ССБ пое ангажимента да организира лична среща на високо ниво с ръководството на компанията и да се намери решение на тези проблеми.
Взе се решение за създаване на работна група в състав Хари Хараламбов, Радко Диков, Недялко Димов и Феим Феим от Благоевград, която да формулира исканията и да комуникира с БДЖ.
Хари Хараламбов обърна внимание на факта, че броят на съюзните членове продължава тенденцията към намаляване, което по негово мнение отчасти се дължи и на липса на мотивация за членство, тъй като голяма част от предлаганите социални услуги вече се администрират извън Съюза на слепите - пряко от държавата.
Като пример той посочи факта, че всеки незрящ може да бъде потребител на центровете за рехабилитация и социална интеграция, без това да е обвързано с членство в Съюза на слепите.
Той предложи да се обмислят някакви нови форми на дейност и услуги, които да мотивират различни категории хора за членство в организацията.
Постепенно дебатите по доклада затихнаха, като цяло той беше приет много по-позитивно от предходните години и бе единодушно гласуван, след което пълномощниците преминаха към обсъждане на Отчета за финансовата дейност на ССБ за 2022 година.
Приходите от финансирания се отчитат аналитично по източници и предназначение:
- субсидия от Държавния бюджет за дълготрайни активи и текуща дейност;
- финансиране от други организации за дълготрайни активи и текуща дейност.
За 2022 година е получена субсидия в размер на 722 хиляди лева.
Приходите от членски внос се отчитат като текущи приходи в съответствие с Устава на сдружението.
Получените финансирания са усвоени по предназначение и отчетени към Сметната палата и Министерството на финансите, съгласно утвърдените от тях формуляри.
Даренията, които не са обвързани с условия, се отчитат като текущ приход.
За отчетната година на всички организации са преведени необходимите им средства за изпълнението на утвърдения бюджет 2022 година.
Първият източник на приходи са средствата, предоставени ни от Републиканския бюджет. Средствата се получават редовно в началото на всяко тримесечие.
Приходи от членски внос – събрани средства в размер на 27 363 лв., от които членски внос от съюзни членове – 22 083 лева, тоест 73,60%.
Третият източник за печалби е от отдадени под наем площи и помещения, собственост на ССБ.
Финансовият резултат за базите е:
1. Обзор - печалба – 32 144,24 лв.;
2. Дряново - печалба – 17 003,47 лв.;
3. Шипково - печалба – 101 409,54 лева.
Това са само малки фрагменти от предоставения финансов отчет на сдружението за 2022 г.
Пълномощникът Георги Генов постави въпроса за слабата събираемост на членския внос, а Радко Диков поздрави главния счетоводител за подробно изготвения отчет, който бе приет с пълно мнозинство.
Отчетът на контролния съвет съдържа информация за проведени 5 заседания, на които са обсъдени резултатите от извършените проверки.
През отчетния период КС на ССБ е извършил общо 7 рутинни проверки, от които 3 на РО, на ТО – 1, 3 на клонове на холдинга и на дъщерни дружества и отделно 2 по сигнали и жалби.
При извършените проверки е дадена възможност на всички страни да се запознаят с резултатите и констатациите, да изразят своето становище, както и да дадат допълнителна информация и обяснения.
Констатацията от извършените проверки е, че ръководствата на проверените организации се отнасят изключително сериозно към спазването на финансовата дисциплина и към изискванията на нормативните документи. Има констатирани пропуски, но те са дребни и касаят отделни документи.
Задоволителни са и констатациите от проверките на клонове на холдинга и дъщерни дружества.
Хари Хараламбов повдигна въпроса дали по жалбите от съюзни членове контролният съвет е органът, който да решава възникналите проблеми, на което председателят му Недялко Димов отговори, че когато става въпрос за структура на ССБ, КС има правото да провери каква е същината на конфликта и да поеме ролята на медиатор в него.
Отчетът бе приет.
По отчета за дейността на "Успех филтър ССБ" ЕООД г-н Лъчезар Шекеров направи констатацията, че изтеклата 2022 година е била много по-успешна от предишни години – не само като производствен, но и като финансов резултат от 1 527 000 лева.
На базата на този резултат е станало възможно извършването на неотложни ремонтни дейности и на нови инвестиции в няколко от клоновете.
Производствената дейност на предприятията в дружеството обхваща производство на филтри за ДВГ, промишлени филтри, предназначени за климатични и вентилационни инсталации, филтри "ХЕПА" за "чисти помещения", лакиране и обработка на метал, предназначен за производство на амбалаж, както и производство на метални капачки тип "туист оф".
Финансовият резултат е формиран от приходи със следния произход:
- Приходи от реализирана продукция и услуги
- Приходи от реализирана стока
- Приходи от продажба на материали, дълготрайни активи
- Приходи от наеми
- Приходи от финансирания

Получените приходи общо от производствена дейност и наеми от свободни площи на холдинговото дружество възлизат на 7 624 хил. лв. за отчетната 2022 година. Най-значими за крайния финансов резултат са без съмнение, приходите, получени от производствената дейност в поделенията. Общо за холдинга същите възлизат на 6 263 хил. лв. за годината.
Отчетените приходи от наеми за 2022 г. възлизат на 1 361 хил. лв., общо за холдинговото дружество.
Инвестирано е в изграждането на фотоволтаични електроцентрали в предприятията във Варна и Шумен, което означава независими източници на електроенергия. Предстои изграждането на такава и в София.
Най-голям ръст на приходите от реализация на готова продукция за 2022 г. се отчита в "Успех Металкап ССБ" ЕООД - Плевен. Поделението постига приходи от реализация в размер на 3 480 хил. лева.
Поделението във Варна увеличава миналогодишните нива на получените приходи от наеми на помещения. През отчетния период са постигнати приходи от наеми в размер на 473 хил. лева.
Клон Дряново реализира през 2022 г. значителна печалба в размер на 258 хил. лв., което се дължи основно на продажбата на активи, а именно – продажбата на административната сграда на предприятието и един апартамент от бивше общежитие. Тук се отбелязва, че в клон Дряново е завършен със собствени средства през първото тримесечие крайно належащ основен ремонт на външното електрозахранване, електрическата инсталация, както и ремонт на тоалетни помещения и коридори в общежитието в размер на 44 хил. лева. В резултат на това определено може да се каже, че са подобрени условията на живот в общежитието и на намиращата се в същата сграда канцелария на ТО - Дряново.
Поделенията в Пловдив и Русе почти отсъстват от настоящия отчет поради преминаване на отчетността им към ССБ и липсата на стопанска дейност в съответните клонове.
Централата приключва годината на печалба в размер на 405 хил. лв. при реализирана печалба през 2021 г. от 236 хил. лева.
Съгласно решение на УС на ССБ с цел финансово подпомагане на ССБ за осъществяване на неговите политики и разнообразни дейности централата на холдинговото дружество е превела на Съюза през 2022 г. средства в размер на 360 хил. лева.
Пълномощниците приеха и този отчет, след което преминаха към разглеждане на информацията за почивните бази на ССБ.
През отчетния период ПС "Шипковски минерални бани" има финансов резултат печалба 101 409 лева.
През 2022 г. хотел "Поп Харитон" е посетен от 395 клиенти повече спрямо 2019 година. В почивната база има трайно присъствие на клиенти деца в групи, чиито престой средно е 4 дни, докато при пълнолетните гости той е 1,4 дни. Това се дължи на обстоятелството, че при децата туроператорите организират серия от мероприятия на място, докато на другите посетители не могат да бъдат предложени развлечения на място, поради което трябва да се продължи развитието на базата в тази посока.
Поради чувствителното подобряване на условията за почивка в хотел "Поп Харитон" - Дряново и ежегодните обиколки на управителя в различни части на страната с цел осъществяване на контакти с туроператори и поддържане на реклами в четири туристически сайта, за пръв път от създаването си като почивна база на ССБ хотелът отчита печалба от 17 004 лева.
Относно хотел "Хоризонт" в град Обзор – радостен е фактът, че и тази база завършва с положителен резултат от 31 271 лева.
След като гласуваха и този материал, пълномощниците приеха и информацията за дейността на НЦРС - Пловдив през 2022 година.
Такава информация се приема от общото събрание всяка година и сега по материала нямаше коментари, и пълномощниците гласуваха за приемането му.
Приходите за издръжка на НЦРС - Пловдив през 2022 се формират от следните източници: субсидия от Държавния бюджет, дарения, финансирания по проекти.
Към 31 декември 2022 г. наличността на парични средства в касата и по сметките на Сдружението е 67 хил. лева.
През 2022 г. обученията и консултациите по основна рехабилитация в сградата на НЦРС са предоставени на 94 слепи и слабовиждащи лица. От тях на 33 лица услугите са предоставени в интернатна форма на обучение и на 61 лица – в дневна форма. Броят на предоставените услуги е 336, тъй като част от зрително затруднените лица са се възползвали от обучение и/или консултиране по повече от една рехабилитационна дисциплина.
Предоставените услуги по основна рехабилитация в интернатна и дневна форми са следните:
- "Зрителна рехабилитация" – използване на лупи и други помощни средства за подобряване на остатъчното зрение. 23 слабовиждащи лица придобиха умения за ефективно използване на остатъчното зрение.
- "Ориентиране и мобилност" – мотивиране за обучение по ориентиране и мобилност и ползване на бял бастун, заучени маршрути, необходими за самостоятелно придвижване. 50 зрително затруднени лица придобиха умения и навици за самостоятелно и безопасно придвижване в пространството.
- "Брайлова грамотност" – 37 слепи лица усвоиха тактилно възприемане на Брайловата азбука и формираха четивни и писмени умения за приложението ѝ в бита и обучението.
- "Компютърна грамотност" – получаване на основни познания и обучение за начинаещи. 23 зрително затруднени лица придобиха начални умения за работа с персонален компютър.
- "Компютърна грамотност" – получаване на допълнителни познания и обучение за напреднали. 24 зрително затруднени лица придобиха основни умения за работа с персонален компютър.
- "Обучение за работа с мобилни телефони и таблети" – получаване на умения за работа посредством операционна система "Андроид". 27 зрително затруднени лица придобиха умения за работа с мобилен телефон и/или таблет.
- "Полезни умения" – изграждане на умения и навици, необходими за самообслужване в ежедневието. 46 зрително затруднени лица изградиха умения и навици за самообслужване в ежедневието.
- "Готварство" – обучение за самостоятелно приготвяне на различни видове ястия, за безопасна работа с електродомакински уреди и култура на хранене. 24 зрително затруднени лица изградиха умения и навици за самостоятелна и безопасна работа в кухнята.
- "Психологически консултации" – на 27 зрително затруднени лица е оказана подкрепа за преодоляване на стрес и депресивни състояния във връзка със загубата на зрение, за изграждане на адекватна самооценка, разбиране и отхвърляне на "консуматорската психика", промяна и саморегулиране на поведението, нагласата към себе си и околния свят, мотивация за поставяне на житейски цели и трудова реализация.
- "Социално консултиране" – на 2 зрително затруднени лица е извършен анализ на индивидуалните социални потребности и са консултирани относно:
1. социалното подпомагане на хората с увреждания;
2. задоволяване на потребности, повишаващи качеството на живот;
3. осигуряване достъп до квалификация, трудова заетост и прочее.
- "Медицинско консултиране и рехабилитационни услуги" – на 20 зрителнo затруднени лица са проведени прегледи, консултации, рехабилитация и физическа култура с цел намаляване на негативните последици при увредено зрение и допълнителни заболявания.
- "Арт-терапия" – 7 зрителнo затруднени лица осмислят свободното си време чрез изработване на керамични изделия.
- "Физическа култура" – заниманията имат предимно рехабилитационен и корекционен характер, целящ преодоляване на хиподинамията, настъпила вследствие увреждането. Те са пряко свързани със заниманията по ориентиране и мобилност и подпомагат цялостния рехабилитационен процес. През 2022 г. тази услуга е предоставена на 26 зрително затруднени лица.
- 4 536 слепи и слабовиждащи лица са подкрепени за изграждане на конкретни практически умения за самостоятелен и независим живот чрез консултиране и обучение по местоживеене.

Освен това в НЦРС е обособен Ресурсен център, в който интегрираните зрително затруднени ученици и студенти могат да сканират учебниците си и да ги ползват в дигитален формат. Към Ресурсния център работи специалист, подготвен да подпомага, обучава и информира потребителите за работа с предоставените средства.
Въпреки положените през годините усилия за финансово обезпечаване на дейността на Центъра, осигурените финансови средства с всяка изминала година се оказват все по-недостатъчни за нормалното му функциониране.
Следващият материал, представен на вниманието на пълномощниците, бе програмата за дейността на ССБ през 2023 година.
В нея са разписани основните приоритети и конкретни мероприятия и дейности по основните направления, върху които ССБ насочва своите усилия.
На първо място това са правозащитната дейност и вътрешносъюзните нормативни документи. Основните задачи на организацията ни са на национално и регионално равнище. Набелязани са конкретни задачи в организационната дейност, една от които е активна работа с младежката част от членския ни състав.
В програмата, естествено, фигурират социалната рехабилитация, техническите помощни средства и достъпната среда. По-интересното, планирано в този раздел, е ръководството на ССБ във връзка с осигуряването на технически помощни средства за членове на сдружението да финансира развитието на говорещия синтезатор "Neural Speech Lab" с цел интегрирането му за операционни системи на "Apple" (IOS и MAC OS) и при възможност разработване на четвърти глас с новинарска дикция. Поставеният за това срок е месец декември 2023 година.
Следващият раздел в програмата е информационна, художествено-творческа и спортно-туристическа дейност, а петият раздел касае трудовата заетост, социалната подкрепа и почивното дело.
Не на последно място са планирани международната дейност на сдружението, както и финансирането на дейността му и управлението на неговото имущество. Във връзка с последното управителният съвет се задължава да създаде инвестиционен фонд и да приеме правила за неговото функциониране, в който да постъпват приходите от продажби и наемите от новоизградените обекти с цел увеличаване на имуществото на ССБ.
Последен в програмата фигурира раздел 8 – контролна дейност.
По предложение на Велик Атанасов към програмата ще бъдат добавени и регионални състезания по брайлова грамотност, на базата на които да се проведе национално състезание.
С това допълнение програмата бе приета.
Следващата тема, по която дискутираха пълномощниците, бе текущото финансово състояние на НЦРС - Пловдив и необходимостта от финансовото му подпомагане от страна на ССБ.
За да бъде гарантирана дейността на НЦРС - Пловдив и да бъде съхранен персоналът му, ССБ трябва да осигури от бюджета си за второто полугодие на 2023 г. сумата от 50 000 лв., разпределена за:
1. Фонд работна заплата – 33 000-38 000 лв.
2. Поддръжка на сградния фонд – 3 000-6 000 лв.
3. Електрическа енергия – 7 000-11 000 лв.
Заплащането на данък сгради и такса смет да се поеме от ССБ – звено Пловдив.
До осигуряването на допълнителни средства за дейността на НЦРС - Пловдив чрез разкриването на нова социална услуга като делегирана от държавата дейност или от друг устойчив източник ССБ ежегодно трябва да залага в бюджета си необходимите средства за допълване на издръжката на Центъра. За съжаление тази сума ежегодно чувствително ще нараства. Върху нея ще влияят елементите на режийните разходи и основно ръстът на минималната работна заплата. Вземайки предвид действащата нормативна уредба, регламентираща дейността на юридическите лица с нестопанска цел, извършващи дейността си в обществена полза, и изискванията на държавните органи, контролиращи нашата дейност, трябва да се отбележи, че между дейността на дарената организация – НЦРС, и локалната структура на дарителя – регионална организация при ССБ в град Пловдив, няма припокриване. Центърът надгражда и доразвива една изключително важна сфера на дейност на ССБ в партньорство с регионалните и териториални структури на нашата организация. Те изпращат своите членове за обучение в интернатната форма на курсовете по основна рехабилитация, предпрофесионално и професионално обучение. Също така, за разлика от тях, той разполага с необходимата материална база и висококвалифицирани специалисти, гарантиращи постигането на високи резултати в сложния процес на ресоциализация на хората със зрителни увреждания. Това решение изискваше гласовете на най-малко 36 пълномощници или квалифицирано мнозинство от 2 трети. След известни дебати с такова мнозинство при кворум от 53-ма пълномощници, с 48 гласа "за" и 5 "въздържал се", общото събрание на пълномощниците на ССБ реши:
1. В случай че държавната субсидия на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив остане в размера от 2022 г. и не бъдат осигурени необходимите допълнителни средства за издръжка на социалното заведение от други източници, в бюджета на ССБ за 2023 г. да бъде заложена сумата от 50 хил. лв., осигурена от стопанската дейност на сдружението. Те да бъдат дарени за дофинансиране на издръжката на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив от 1 юли до 31.12.2023 година. Средствата да бъдат изразходвани за фонд "Работна заплата", режийни разходи и поддръжка на материалната база.
2. В случай че ССБ има финансова възможност, в бюджета на организацията за 2024 г. и следващите години, до осигуряването на друг траен източник на финансиране на социалното заведение, да бъдат залагани до 150 хил. лв. и предоставяни за дофинансиране на дейността на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив. Средствата да бъдат изразходвани за фонд "Работна заплата", режийни разходи и поддръжка на материалната база.
3. Упълномощава управителния съвет на сдружението в началото на всяка година, вземайки предвид размера на държавната субсидия на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, другите му приходоизточници, ако има такива, в зависимост от минималната работна заплата за страната, нарастването на режийните разходи и необходимите средства за поддръжка на материалната база, да определя конкретния размер на средствата, които ССБ ще осигурява от бюджета на сдружението за дофинансиране на издръжката на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив. В случай че сумата от 150 хил. лв., разрешена от Националното общо събрание на пълномощниците за даряване от ССБ на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, се окаже недостатъчна, задължава Управителния съвет на ССБ да внесе нова докладна с предложение за решения във върховния орган на сдружението.
4. Възлага на председателя на ССБ за предоставените средства да сключва договор за дарение с Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив, в който да бъде заложена клауза за отчитане на предоставената сума за издръжка на социалното заведение по разходни пера.
5. Възлага на председателя на ССБ и управителя на Националния център за рехабилитация на слепи - Пловдив да продължат преговорите с държавните и общински институции за разкриване на социалната услуга комплекс "Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и пълнолетни лица със зрителни увреждания" като делегирана от държавата дейност.
6. Възлага на управителя на звено Пловдив при ССБ да поеме заплащането на данък сгради и такса смет, дължими за ползваните недвижими активи.
Пълномощниците приеха и бюджета на ССБ за 2023 година.
Приходната му част възлиза на 2 800 866 лева.
Разходната част на бюджета на Съюза на слепите в България е формирана по следните две основни направления:
1. Разходи по видове дейности, осъществявани пряко от Централно управление на ССБ в размер на 1 221 408 лева.
2. Разходи за дейността на РО.
Разходите за РО са определени на база предоставени разчети за прогнозен бюджет 2023 година.
Очакваните приходи, както и предложените разходи по направления на РО са изготвени на база на представени проектобюджети от всяка организация и определени въз основа на данни от предходна година и от конкретната ситуация.
Издръжката на дейността на РО за 2023 г. възлиза на 584 458 лева.
С 52 гласа бюджетът на ССБ за 2023 г. беше приет.
Без коментари, с 50 гласа "за" и 3 "въздържали се", пълномощниците приеха и изменения в правилника за бюджета на сдружението.
Следваше една от изключително важните и чувствителни теми за обсъждане, а именно – изменения в чл. 8 от Устава на ССБ.
Управителния съвет счита, че е дошъл моментът, в който трябва да се променят условията за членство в ССБ и да бъде допуснато приемането на лица с намалена работоспособност/степен на зрително увреждане 50 и над 50%, поради което предложи на общото събрание такава редакция в Устава на сдружението.
Ето и част от мотивите за това предложение:
- Развитие на медицината в областта на офталмологията, водещо до успешно лечение на редица очни заболявания или забавяне на темпа на загуба на зрение.
- Невъзможност на ССБ да осигурява заетост на членовете ни в специализирана работна среда, което намалява мотивацията на хора със зрителни увреждания да кандидатстват за членство в сдружението.
- Промени в Наредбата за медицинска експертиза, водещи до намаляване на броя на освидетелстваните лица със зрителни увреждания или попадане под 71%.
- Приемане на Регламент ЕС/2016 №679 относно защитата на физически лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни, което направи невъзможно структурите ни да получават информация от ТЕЛК за освидетелстваните лица.
По това предложение възникнаха много бурни и активни дебати. Пълномощниците изразяваха своите аргументи, опасения и страхове от последиците от едно такова решение. Озвучени бяха дори предложения за тайно и в противовес - за явно и поименно гласуване.
Тези две предложения бяха отхвърлени и се премина към стандартно гласуване, като за приемане на измененията бяха необходими две трети от гласовете на пълномощниците.
Само с 8 гласа "против" и двама "въздържали се" предложението за включване на хора с над 50 процента увредено зрение в Устава на ССБ беше прието. По този начин членове на Съюза на слепите ще могат да бъдат и хора с намалена работоспособност поради зрително увреждане от така наречената трета група.
Следващото обсъждане бе за продажба на два допълнителни парцела в Пловдив.
Докладната бе изготвена на основание взетите решения по т. 9 от Дневния ред, протокол №2/21 - 23.06.2022 г., отразяващ второто заседание на XVIII НОСП.
Точка 9.9. е със следното съдържание: "Възлага на управителя на звено Пловдив към ССБ да предприеме действия за парцелиране на останалата част от терена, след което УС на ССБ да внесе предложение на следващо заседание на XVIII НОСП на ССБ за бъдещата експлоатация на парцелите или разпореждане с тях".
След като върховният орган на сдружението взе решение по точка 9.3. за продажба на парцелираните четири имота с обща площ 6 751 квадратни метра, Управителният съвет на ССБ, на основание т. 9.4. от цитирания протокол и на база оценката на тримата лицензирани оценители, определи усреднена обща пазарна цена 2 697 000 лв. без ДДС.
Парцелите бяха обявени за продажба в imot.bg, "Focus Real Estates" LTD, "ИГА Груп" ООД, "Римекс имоти", "Явлена", "Бохеми холмс", "Кондор имоти", "Адрес недвижими имоти", "Авангард имоти" и "Рентал".
Съгласно дадения мандат минималната цена, на която можеше да бъдат продадени четирите парцела, бе 2 157 600 лв. без ДДС.
През следващите шест месеца са проведени активни преговори с третия от общо тримата кандидат-купувачи – брокерска фирма "Focus Real Estates" - град Пловдив, с управители Иван Антоненко и Огнян Кайряков.
Впоследствие брокерите са изразили волята на представлявания от тях инвеститор да закупи и предстоящите за парцелиране два имота, като предлагат за шестте парцела с площ 11 488 кв. м една твърде изгодна цена от 377,72 лв. на кв. м (193,12 EUR на кв. м). След преговори тя е дори завишена на 378,65 лв. или 193,60 EUR на кв. м без ДДС.
От решението на Общото събрание зависеше дали шестте парцела ще продължат да интересуват кандидат-купувача, или той ще се оттегли от сделката, тъй като именно шестте, а не четирите от парцелите биха отговаряли на инвестиционните му проекти.
Категорично против продажбата се изказаха Маньо Алексиев и Велик Атанасов, а Хари Хараламбов направи предложение в решението за продажба, което взема Общото събрание, да фигурира и указаната в докладната записка цена.
В крайна сметка Общото събрание даде съгласие за продажбата, като обявената цена също фигурира в него, а управителният съвет е упълномощен при обсъждания на сделката в бъдещи преговори да отстъпи най-много до 5 процента от нея.
При кворум от 53-ма пълномощници решението беше взето с 41 гласа "за", 5 – "против" и 7 "въздържали се".
При успешно реализиране на сделката сумата от продажбата ще бъде инвестирана в четири производствено-складови помещения в София, бул. "Европа" № 138 с обща площ 900 кв. м върху налични строителни петна, на стойност 900 хил. лв. - 1,1 млн. лв. без ДДС; изграждане на три търговски помещения в Пловдив, бул. "Цариградско шосе" № 51 с обща площ 1 200 кв. м, на стойност 1,2-1,35 млн. лв. без ДДС; изграждане на производствено-складови площи в Пловдив, бул. "Цариградско шосе" № 51 или на бул. "Цариградско шосе" № 112 с площ 1 400 кв. м, на стойност около 1,5 млн. лв. без ДДС.
В случай че бъдат реализирани посочените инвестиционни намерения, ще разполагаме с около 3 500 кв. м нови площи за отдаване под наем, при среден размер на наема от 8 лв. на кв. м без ДДС ще бъде реализиран месечен приход от 28 000 лв. без ДДС.
Възможни са и други инвестиционни сценарии:
С част от средствата да бъде изградена фотоволтаична система на покривите на сградите в София, бул. "Европа" № 138 с пикова мощност до 500 KW, на приблизителна стойност 650 хил. лв. без ДДС.
С част от средствата да продължи развитието на хотел "Поп Харитон" - Дряново чрез изграждането на нова триетажна сграда, като на първото ниво бъде разположен басейн, на второ ниво спа център и на трето ниво - хотелски стаи с цел разширяване капацитета на обекта.
В зависимост от осъществяването на бъдещата сделка УС на ССБ ще вземе решение след обстоен анализ на ефективността на всяка инвестиция коя от тях и в каква последователност ще бъде реализирана.
С 49 гласа "за", 1 "против" и трима "въздържали се" Общото събрание даде съгласие да бъде продаден Домът за слепи хора с психически недъзи в село Пчелище, община Велико Търново.
От години върховният орган на ССБ взема решения за определяне на нивата на компетентност при изграждане, ремонт, разпореждане и обременяване с тежести на дълготрайни недвижими и движими активи, собственост на ССБ и търговските му дружества, ползване на кредити и лизинги, участие на пазарите за финансови инструменти и други разпоредителни действия. Тези нива се налага да бъдат периодично актуализирани в съответствие с цени, инфлация и други обективни икономически фактори.
На третото си заседание XVIII Национално общо събрание на пълномощниците актуализира досега действащия вътрешносъюзен нормативен документ с 48 гласа "за" и петима "въздържали се".
В края на заседанието председателят на ССБ информира пълномощниците за проведени срещи с политически партии преди парламентарните избори на 2 април тази година.
Неговата докладна завършва с думите:
"Изразявам благодарност на всички, положили усилия за популяризиране на ролята на ССБ като значим обществен фактор при формирането на социалната политика. Повярвайте ми, това е добра инвестиция в бъдеще!".
Това бе и добър финал на третото заседание на XVIII общо събрание на пълномощниците на ССБ, което приключи по обяд на 14 юни, тъй като нямаше постъпили молби и жалби.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2023

*ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Август
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVIII Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
ДАРИТЕЛИ
На добър час в живота!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Русе
Благоевград
Варна
Силистра
Смолян
ПАРТНЬОРСТВО
Незрящите от Балканите отново заедно
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СИЛАТА НА ВОЛЯТА
Незрящ мъж завърши веломаршрута "Дунав ултра"
СПОРТ
Извънредна генерална асамблея на IBSA
Табла
Три национални турнира
Държавно отборно първенство по шоудаун
Регионален отборен турнир по шоудаун
Архив на изданието
1 2 3 4 5