Брой 12, 2023

Тема: ПРОЕКТИ

Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институцииПрез месец ноември 2023 година фондация "Хоризонти" финализира проект, озаглавен "Гражданско участие при мониторинг на уеб достъпността на дигиталните публични ресурси в Република България".

Този проект се осъществи с финансиране по оперативна програма "Добро управление", процедура "Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство" на стойност 49 199 лева.
В продължение на 15 месеца бяха изпълнени следните основни дейности:
Дейност 1. Създаване на инструментариум за мониторинг и оценка на достъпността на уеб сайтовете на публичните институции в България.
Незрящи експерти разработиха въпросник за дигитална достъпност, който отговаря на най-новите минимални стандарти и изисквания в сферата на уеб достъпността и е предназначен за потребителско тестване на уеб сайтове с използване на екранен четец. Подготвен е и доклад за нормативната уредба на уеб достъпността и съществуващите добри практики.
Приложени бяха най новите европейски норми, залегнали в Директивата на ЕС 2016/2102 относно достъпността на уеб сайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор, транспонирана у нас в Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Дейност 2. Проучване и анализ на достъпността на уеб сайтовете на държавни администрации, органи на държавна власт, както и общини и райони на София.
Незрящи доброволци с помощта на ментори извършиха потребителско тестване на 104 уеб сайта. На базата на резултатите от тестването беше направен подробен анализ, като бяха събрани и систематизирани в списък препоръки относно достъпността на електронните ресурси в публичния сектор.
Дейност 3. Заснемане и разпространение на учебен видеоматериал за тестване на сайт от потребители без зрение.
Бяха изработени три видео клипа, които нагледно показват как незрящите работят в уеб пространството и какви проблеми срещат при достъпа до различни елементи. Подбраните 3 сайта от публичния сектор са с различна степен на уеб достъпност. Клиповете са публикувани в Youtube канала на фондацията - "Хоризонти подкаст".
Дейност 4. Осъществяване на застъпнически действия в защита на правото на хората с увреждания за равен достъп до електронна информация и дигитални уеб ресурси.
През месец ноември 2023 г. се проведоха три работни семинара на тема "Уеб достъпността - нормативна уредба и практика в Европейския съюз и в България". Семинарите бяха предназначени за служители от публичните институции, за да бъдат запознати с някои от изискванията за уеб достъпност. Да им бъдат представени изготвените по проекта доклад за нормативната уредба на уеб достъпността, въпросник и анализ на резултатите от тестването, както и препоръките към организациите от публичния сектор. Интересни семинари, но за съжаление без особен интерес от страна на институциите.
Дейност 5. Информационни дейности с цел повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство.
Бяха проведени 2 информационни събития. Ползотворна беше заключителната конференция, на която бяха представени готовите ресурси и резултатите по проекта в рамките на мрежата за уеб достъпност и с участието на по-широк кръг лица с увреждания. Участниците обсъдиха начините за взаимодействие с публичните институции в рамките на проекта и някои форми за конкретни препоръки към тях.
Дейностите бяха изпълнени в партньорство с Фондация "Инициатива за социална интеграция" и с безценната компетентност на експертите Негослав Събев - докторант от БАН и Хюсеин Исмаил - юрист и председател на фондация "Хоризонти".

Пенка ХРИСТОВА


Назад

Всички статии на Брой 12, 2023

***ПРАВОСЛАВЕН КАЛЕНДАР
м. Януари
**РЕДАКЦИОННО
Пожелание
*ТВОРЧЕСТВО
Награда за таланта и начало на една традиция
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Смолян
Силистра
ЛИЧЕН ОПИТ
Какво е да си незрящ журналист
НАШИЯТ БРАЙЛ
Национален конкурс по бързо и правилно четене и правилно писане на брайл
НОВИНИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО ЧИТАЛИЩЕ
Бляскав финал с логично продължение
Летим по пътищата бели
Повече и по-качествен печат за незрящите хора в България
ОБЩЕСТВО
Защо вече не гласувам или за забравените и дискриминираните избиратели
ПРОЕКТИ
Проект за достъпността на уеб сайтовете на публичните институции
РЕКЛАМИРАЙТЕ ПРИ НАС
Рекламна тарифа на списание "Зари"
РЕКЛАМНА СТРАНИЦА
Представяме ви "Успех Филтър ССБ" ЕООД
СПОРТ
Отчетно-изборно общо събрание на ФСХЗУ
Държавно отборно първенство по шахмат
Архив на изданието
1 2 3 4 5