Брой 03, 2008

Тема: ПРОЕКТИ

Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в БългарияС Пенка ХРИСТОВА – член на управителния съвет на Фондация “Хоризонти” разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

Не минава ден, в който от радиото или от другите медии да не слушаме за възможностите, които предоставя Европейският съюз за развитие на българското общество посредством финансирани по така наречените “оперативни програми” дейности. За да могат да се получат средства по тези програми е необходимо организациите, които кандидатстват за финансиране да имат зад гърба си вече една богата биография и да са натрупали не малко опит при разработването и управлението на спечелени проекти.
В началото на месец декември бяха обявени резултатите от оценката на проекти по първата открита процедура “Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професио-нализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система” на Оперативна програма “Административен капацитет”. В списъка на спечелилите се оказа и Фондация Хоризонти”, което ми даде повод да потърся за разговор г-жа Пенка Христова.
– Г-жо Христова, каква беше конкуренцията, с която успяхте да се преборите?
– Фондация „Хоризонти” е една от 329-те организации, които кандидатстваха по първата открита процедура на оперативната програма “Административен капацитет”. От тези организации бяха одобрени проектите на общо 47. Така че, като се има предвид и това, че самото разработване на проектите изисква вече сериозна специализирана квалификация, бих могла да кажа, че наистина нашата фондация получи много висока оценка.
– Какъв е проектът, с който кандидатствахте и по който ще получите финансиране от еврофондовете?
– Проектът е на тема: Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България. Проектът е в рамките на оперативна програма “Административен капацитет”, попроцедура: “Развитие на структурите на гражданското общество - ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система” - приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.3. – „Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество”. Една от насоките, в които трябва да се работи за да се постигнат стратегическите цели на програмата е подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост. В процеса на реализиране на ефективните политики свой дял ще има и гражданският сектор.
Хората, които се занимават в този сектор знаят, че изискванията към възможностите на организациите, които биха могли да получат финансиране, нарастват така да се каже лавинообразно. За малките и дори за вече не съвсем малките неправителствени организации става все по-трудно самостоятелно да отговорят на тези изисквания. Пред тях следователно се откриват две възможности, или да си останат в скромните рамки на досегашната си дейност, или да се кооперират с други организации и вече заедно да се преборят за възможността да решават по-значими проблеми и да получат и по-сериозно финансиране.
Един от начините, чрез които и малките организации биха могли да си осигурят възможности да участват в тези процеси е те да се структурират в мрежи и чрез това да повишат организационния си капацитет, което е и във фокуса на настоящия проект.
– Като се има предвид колко трудно си партнират различните организации на хора с увреждания, искам да ви запитам какво ви накара все пак да насочите усилията си именно към увеличаване на възможностите за съвместна работа на точно такива организации?
– Известно е, че в националната стратегическа референтна рамка 2007 – 2013 г. изключително много се акцентира върху подкрепата на инвестициите, необходими за икономическото развитие. Част от тези инвестиции би трябвало да бъдат насочени към развитие на човешкия потенциал и възможностите за социално включване. В контекста на човешките ресурси хората с увреждания по правило се причисляват и то не без основание към уязвимите групи. Социалният статус на повечето от хората в тези групи в много голяма степен клони към социално изключване и бедност, а не към социално включване и просперитет. Подобна съдба имат и повечето от техните организации и сдружения. Поради ограничения си мащаб и финансова нестабилност те също са заплашени от своеобразно социално изключване.
С реализирането на този проект ние искаме да поставим основите на една действаща мрежа от неправителствени организации на хора с увреждания, чрез което очакваме да се повиши капацитетът на всички участници в нея. По този начин ще се постигнат значими обществени ползи, както и положителни ефекти върху общностите на хората с увреждания.
- Тези възможности не се ли осигуряват от правителствените документи, напр. от Националната стратегия за равни възможности за хората с увреждания?
- Въпреки че Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания в частта си „Общественополитическа рамка” декларира, че чрез нея се осигуряват равни възможности за участие на всички организации на и за хора с увреждания в решаването на проблемите, на практика нито в нея, нито в друг по-актуален стратегически документ не е заложен механизъм за такова равно участие.
Ето защо ние смятаме, че с нашия проект ще подпомогнем малките организации да се включат в обществено полезни дейности като развият помежду си така наречените хоризонтални връзки.
– Кажете ни нещо по-конкретно за проекта.
– Както вече споменах този Проект на фондацията е „Подкрепа за развитие на неправителствените организации на хората с увреждания в България”. Той е сред 47-те проекта спечелили финансиране в рамките на процедурата. Неговата реализация започна на 5.2.2008 г. и ще продължи 18 месеца. Основната цел е: Повишаване на капацитета на неправителствените организации на и за хора с увреждания за ефективно взаимодействие и готовност за партньорство със структурите на Българската държавна администрация. Целта ще бъде постигната чрез изграждане на мрежа от организации на хората с увреждания от цялата страна за осъществяване на всестранно сътрудничество, общи действия и ефективни партньорства. По проекта са предвидени обучения, които ще бъдат полезни за всички организации на хората с увреждания, желаещи развитие и повишаване на своя капацитет.
Проектът се финансира изцяло от ОПАК и е на обща стойност 184 018 лв.
Целевите групи са предимно малки НПО за хора с увреждания, но проектът е отворен за участие и на неформални групи, експерти и специалисти в областта на интеграцията на хората с увреждания.
– Кои са основните дейности, които Фондация “Хоризонти” трябва да осъществи, за да бъдат постигнати набелязаните цели?
- Основните дейности по проекта са:
1. Провеждане на информационна кампания и изготвяне на информационни материали.
2. Социологическо проучване в сферата на организациите на хората с увреждания.
3. Подготвителна работа по създаване на мрежа и организиране на кръгли маси за обсъждания.
4. Учредяване на мрежа за сътрудничество между НПО на и за хората с увреждания.
5. Консултиране на представителите на НПО от мрежата - юридически, орга-низационни и IT-консултации.
6. Обучения по организационно развитие
7. Обучение по управление на проекти и програми, финансирани по оперативните програми в България
8. Компютърно обучение
9. Изграждане на мултифункционален сайт на мрежата.
10. Създаване и поддържане на справочна база данни.
11. Адаптиране на помощни, учебни и други материали достъпни за незрящи.
12. Издаване на аудио списание „Хоризонти” като информационен източник за проекта.
13. Провеждане на заключителен семинар.
Всички дейности по проекта ще допринесат пряко за изпълнение на хоризонталните политики на ЕС и най-вече в областта за превенция на дискриминацията, тъй като чрез институционалното и организационно стабилизиране на НПО на и за хора с увреждания ще стане възможно тяхното много по-ефективно включване в процесите на формулиране и реали-зиране на национални и европейски политики.
– Какви са очакваните резултати?
– Очакваните резултати по проекта са следните:
Изградена мрежа от най-малко 15 НПО на хора с увреждания в България.
Обучени 90 души – представители на НПО на хора с увреждания в областите: организационно развитие, управление на проекти и компютърни умения.
Изграден сайт и справочна база данни.
Издаден справочник на НПО на хора с увреждания.
Издадени 18 броя на Аудио списания.
Адаптирани за хора със зрителни увреждания символи на ЕС и ОПАК.
След приключването на проекта ще остане да функционира една работеща мрежа от НПО, която ще има своите правила за работа, сайт за комуникация, изработена стратегическа програма. Това ще позволи мрежата не само да започне, но и да продължи да бъде партньор на администрацията при разработване и изпълнение на политиките за хората с увреждания.
– И накрая, бихте ли искали от страниците на нашето списание да се обърнете към онези хора, които се включват в целевата група, към която е насочен вашият проект?
- Искам да призова всички представители на НПО на и за хората с увреждания да ни подкрепят и да се включват активно в мероприятията и дейностите по проекта. Ние сме отворени за диалог и сътрудничество с всички сродни организации.
Назад

Всички статии на Брой 03, 2008

8 МАРТ
Кулинарно майсторство с любов и фантазия
ГОДИШНИНА
Идва големият юбилей на Луи Брайл
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Дупница
Плевен
Добрич
София, ТСО Младост
КОНСУЛТАЦИЯ
Данъчните облекчения за хората с увреждания
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Европейският съюз на слепите празнува Международния ден на жената – 8 март
Относно ЕСС
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Лечение на макулната дегенерация
Глаукомата
ПИСМА
По повод публикация
ПОЕЗИЯ
Хронология
Опожарена гора
ПРАЗНИЧНО
Лазаровден, Цветница и народната традиция
ПРЕМИЕРА
Ново помагало в ръцете на специалиста
Социалните дистанции към слепите – реалност или митология?
ПРОЕКТИ
ССБ спечели нов проект
Подкрепа за развитието на неправителствените организации на хората с увреждания в България
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Ко ша правим ся?
Архив на изданието
1 2